HCH-Hockey Xeo

INDICE

0    AMBITO DE APLICACIÓN

1.    DEFINICIÓN E TAMAÑO DA PISTA

2.    VALO E ZOCALO PERIMETRAL

3.    PANEIS DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES

4.    BANDAS EXTERIORES E REDE DE PROTECCIÓN

5.    DIVISIÓN E TRAZADO DA PISTA

6.    SEPARACIÓNS MOVILES

7.    ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

8.    ORIENTACIÓN

9.    ILUMINACIÓN

10.    SUPERFICIE DEPORTIVA DE XEO

11.    A PORTARÍA

      11.1    O MARCO

      11.2    ESTRUTURA DE SUJECCIÓN DE LA RED

      11.3    A REDE

12.    A PASTILLA ou “PUCK”

13.    Os PAUS ou “STICKS”

14    Os PATÍNS

15.    EQUIPAMENTO DE PROTECCIÓN

16.    BANCOS DE XOGADORES, SANCIONADOS E XUÍCES

      16.1    BANCOS DE XOGADORES

      16.2    BANCOS DE SANCIONADOS

      16.3    MESA DE XUÍCES

      16.4    CABINAS DOS XUÍCES DE GOL

17.    MARCADOR

18.    MEGAFONÍA E EQUIPO DE SON

19.    EQUIPO DE VÍDEO

20.    SIRENA

21.    LUCES VERMELLAS E VERDES

22.    ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS

      22.1    VESTIARIOS

      22.2    ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOS

      22.3    SALA DE CONTROL DE DOPAXE

      22.4    ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO

23.    UNIDADE DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO)

24.    ESPAZO PARA Os ESPECTADORES

25.    ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓN

26.    PUBLICIDADE

27.    FUMAR NA INSTALACIÓN

28.    BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

29.    FIGURAS

      •    HCH-1: A PISTA DE XOGO

      •    HCH-2: VALO E PANEL PROTECTOR TRANSPARENTE

      •    HCH-3: DIVISIÓN DA PISTA DE XOGO

      •    HCH-4: CÍRCULO E PUNTO DE SAQUE INICIAL

      •    HCH-5: PUNTO DE SAQUE ZONA NEUTRAL E CONTINUACIÓN DE XOGO

      •    HCH-6: CÍRCULO E PUNTO CONTINUACIÓN DE XOGO 

      •    HCH-7: ZONA DE PROTECCIÓN DO ÁRBITRO E MESA DE XUÍCES

      •    HCH-8: ÁREA DE PORTARÍA 

      •    HCH-9: A PORTARÍA

      •    HCH-10: A PASTILLA Ou "PUCK" 

      •    HCH-11: Os PAUS Ou "STICKS"

      •    HCH-12: PATÍN DO XOGADOR E PATÍN DO PORTEIRO

      •    HCH-13: BANCO DE XOGADORES, XUÍCES E SANCIONADOS 

      •    HCH-14: O MARCADOR

 

 

0. AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación en todas aquelas pistas de xeo que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do hockey sobre xeo e onde se vaian a celebrar competicións da Federación Española de Deportes de Xeo (FEDH), nesa modalidade deportiva. É competencia da devandita Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de hockey sobre xeo.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica deste deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Federación Española correspondente (Federación Española de Deportes de Xeo).

 

1. DEFINICIÓN E TAMAÑO DA PISTA

O hockey sobre xeo xógase sobre unha superficie de xeo branco denominada Pista. 

A Pista de xogo é un rectángulo cuxas dimensións deben estar entre os límites que se indica a continuación:  

 • Nas competicións de alto nivel da Federación Internacional de Hockey sobre Xeo (IIHF) e da Federación Española de Deportes de Xeo, as dimensións estándar recomendadas da pista serán de 60 m de lonxitude e de 26 - 30 m de anchura.
 • Nos casos onde as dimensións establecidas antes non sexan posibles, permítense outras dimensións a condición de que sexan aprobadas pola Federación Española de Deportes de Xeo ou a IIHF antes da competición.

En pistas de nova construción non se admitirán dimensións da pista de xogo, inferiores ao mínimo de 60 m por 26 m. Recoméndase que sexan sempre de dimensións 60 m por 30 m.

O catro esquinas da pista de xogo terán unha forma redondeada cun arco de círculo de radio entre 7 m e 8,5 m e con centro no interior da pista. Véxase:

Para menores de 9 anos todos os partidos xogaranse sobre 1/3 da superficie normal da pista, conservando a proporción, e nas dúas zonas mais anchas da mesma.

 

2. VALO E  ZÓCALO PERIMETRAL

Ao redor da pista de xogo disporase, en todo o seu perímetro, un valo de madeira ou plástico de cor branca, sustentada por elementos verticais (ancoraxes) colocados na cara oposta á superficie de xogo e fixados ao chan de forma sólida e resistente.

A superficie do valo perimetral que da a pista de xogo será lisa e sen obstáculos, ocos ou irregularidades que poidan causar lesións aos xogadores, as unións entre os elementos ou paneis que forman o valo perimetral non deixarán ocos de mais de 3 mm. A altura do valo será como mínimo de 1,17 m e como máximo de 1,22 m sobre a superficie de xeo da pista.

O zócalo colocado na parte inferior do valo terá unha altura mínima de 0,15 m e máxima de 0,25 m e será de cor amarela. Os elementos metálicos do valo perimetral serán de metal inoxidable ou protexido contra a corrosión mediante galvanizado en quente, en frío ou con capas de pintura de protección. O material do zócalo e do valo perimetral será resistente ao impacto e á humidade.

Na parte superior dos valos colocarase unha banda azul que se estende ao redor de toda a circunferencia dos valos e marca a zona onde os valos terminan e comeza o panel protector transparente. Estará a 1,10 m desde a base de formigón baixo o xeo.

Todas as portas de acceso á pista de xeo abriranse cara a fóra da mesma, sen invadila. O espazo ou oco que quede entre a porta e o valo deberá ser como máximo de 8 mm. Véxase:

 

3. PANEIS DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES

Sobre o valo perimetral colocaranse paneis de protección transparentes que terán, nos extremos da pista, unha altura de 2,40 m e ademais estenderanse, con esa altura, 4 m máis nos laterais desde a liña de gol cara á liña azul.

Nos laterais da pista, os paneis de protección terán unha altura de 1,80 m, excepto na zona dos bancos de xogadores onde se colocarán tras os bancos e nos laterais dos mesmos, tamén se colocarán tras os bancos e nos laterais das zonas de sancionados. Véxanse 

Se existen ocos ou pequenas separacións entre os paneis non serán maiores de 5 mm, Non se permiten buracos nos paneis transparentes, coa excepción dun buraco redondo de 10 cm de ancha fronte ao banco do anotador.

Cando o panel de protección transparente desvíase do valo perimetral deberá colocarse unha protección acolchada en toda a súa altura, en esquinas e bordos, para evitar que os xogadores se lesionen.  Véxase 

Os paneis de protección transparentes, serán de materiais plásticos como polimetilmetacrilato ou plásticos acrílicos similares de espesor entre 12 mm e 15 mm, terán a suficiente resistencia ao impacto sen astillarse ou fisurarse e manterán a súa transparencia no tempo.

Os paneis de protección transparentes colocaranse con elementos que lles permitan ser flexibles, así mesmo deben ser instalados de tal maneira que unha folla se poida substituír sen comprometer a integridade de calquera outra.

En competicións da Federación Internacional de Hockey sobre Xeo (IIHF) e da Federación Española de deportes de Xeo son obrigatorios os paneis protectores transparentes.Tanto o valo perimetral como os paneis de protección serán móbiles ou desmontables nunha anchura recomendada de polo menos 2,5 m para permitir o acceso á pista de hockey das máquinas pulidoras de xeo ou outro tipo de maquinaria.

 

4. BANDAS EXTERIORES E REDE DE PROTECCIÓN

Exteriormente á pista disporase un espazo de paso dunha anchura non inferior a 1,50 m.

Para protexer as zonas de paso ao redor da pista e as zonas de público instalarase unha rede de protección suspendida, fixa ou móbil, por encima dos valos e os paneis de protección transparentes, en toda a anchura dos fondos da pista ata as liñas de gol polo menos e recomendable en todo o perímetro da pista. A anchura de malla da rede de protección e a súa resistencia será tal que impida o paso da pastilla (puck) lanzada desde calquera punto da pista de xeo e considerando que o puck pode alcanzar velocidades de 150 km/h.

 

5. DIVISIÓN E TRAZADO DA PISTA

O trazado da pista será conforme a: 

. A superficie da pista dividirase ao longo de toda a súa lonxitude en cinco liñas marcadas sobre o xeo, as cales se estenderán completamente por todo o ancho da pista e continuarán verticalmente subindo polo zócalo e os valos. Cando se autorice publicidade nos valos, as liñas estarán marcadas no zócalo como mínimo. Estas liñas son as seguintes:

a) LIÑAS DE GOL (2)

Estas dúas liñas marcaranse a 4 metros de cada extremo da pista, terán 5 cm de ancho e serán de cor vermella.

b) LIÑAS AZUIS (2)

As liñas azuis están a unha distancia a eixo de liña de 22,86 m de ambos os extremos da pista e serán de 30 cm de ancho. Estenderanse polo valo de protección e os taboleiros.

c) LIÑA CENTRAL ou DE MEDIA PISTA (1)

A liña central estará situada no centro da pista. Terá 30 cm de ancho e será de cor vermella. En pistas ao aire libre estarán marcadas por dúas liñas de 5 cm de ancho.

Estas liñas delimitan tres zonas medidas desde o centro de cada liña, véxase  

que son as seguintes:

a) ZONA DE DEFENSA

É, por cada equipo, a zona na que esta situada a súa portaría ata a liña azul.

b) ZONA NEUTRAL

É a zona central da pista entre as dúas liñas azuis.

c) ZONA DE ATAQUE

É a situada a partir da liña azul mais afastada respecto da portaría de cada equipo.

Na superficie da pista marcaranse os seguintes puntos e círculos para colocar aos xogadores en caso de saque neutral segundo indiquen os árbitros, ao principio do partido, ao comezo de cada período e despois de cada interrupción do xogo:

a) PUNTO DE SAQUE INICIAL E CÍRCULO

Marcarase un punto azul cun circulo de 30 cm de diámetro, exactamente no centro da pista. Tomando este punto como centro, trazarase un círculo dun radio de 4,5 m cunha liña azul de 5 cm de ancho. Véxase 

b) PUNTOS DE SAQUE DA ZONA NEUTRAL (4)

Marcaranse dous puntos vermellos de 60 cm de diámetro na zona neutral a cada lado da liña central e co seu centro a unha distancia de 1,5 metros de cada liña azul e a unha distancia entre 6 m e 8 m do zócalo perimetral segundo a dirección da liña azul.  Véxase 

 

e detalle en 

c) PUNTOS E CÍRCULOS DE CONTINUACIÓN DO XOGO

Marcaranse en ambas as zonas de fondo e a ambos os dous lados de cada portaría, co seu centro a 10 m do zócalo perimetral do fondo da pista e a unha distancia de 7 m do eixo central da pista, véxase:

Os puntos de continuación do xogo terán un diámetro de 60 cm e serán de cor vermella, como se indica na 

Nos extremos opostos dos puntos de continuación do xogo marcarase unha dobre "L", como se indica na 

Os círculos terán un radio de 4,5 m desde o centro dos puntos de continuación do xogo e marcaranse cunha liña vermella de 5 cm de ancho.

Así mesmo marcaranse as seguintes zonas de protección:

a) ZONA DE PROTECCIÓN DO ÁRBITRO ou ÁREA DO ARBITRO

Marcarase na pista xeo a zona de protección do árbitro en forma de semicírculo mediante unha liña vermella de 5 cm de ancho e cun radio de 3 m,  diante do banco arbitral (mesa de xuíces ). Véxase:

 e o seu detalle:

b) ÁREA DE PORTARÍA ou ZONA DE PROTECCIÓN DO PORTEIRO

Diante de cada portaría marcarase a zona de protección do porteiro trazando unha liña vermella de 5 cm de ancho con forma de semicírculo de 1,80 m de radio desde o centro da portaría. A zona de protección do porteiro estará pintada de cor azul claro. A área de portaría inclúe todo o espazo delimitado pola mesma e inclúe a liña da área e esténdese verticalmente 1,27 m ata a parte superior da portaría.

Véxase:

Ademais no xeo pintarase un sinal en forma de L de 15 cm de lonxitude e 5 cm de ancho (ambas as liñas) en cada esquina frontal. A localización da marca en L obtense debuxando unha liña imaxinaria a 122 cm desde a liña de gol cara ao bordo do semicírculo. A interior da área de gol (desde a liña de gol á parte traseira da portaría) será de cor branca. Véxase:

 

6. SEPARACIÓNS MÓBILES

A IIHF recomenda que a Pista dispoña de separacións móbiles, para ser utilizadas para delimitar a pista de hockey sobre xeo para os menores de 9 anos, coas seguintes características:

-    Que sexan fáciles de montar, desmontar e desprazar sobre a superficie do xeo.

-    As dimensións destes elementos serán de 10 cm de alto e 5 cm de ancho.

-    Non debe haber un soporte lateral na zona de xogo que impida á pastilla deslizarse ao longo dos valos.

-    Debe haber unha separación continua  ao longo da pista.

-    A unión dos elementos será cun mecanismo sinxelo

Para que a pastilla siga en movemento, evitarase que a xunta do valo móbil co valo normal sexa en ángulo recto. Coa mesma altura e anchura que o resto dos elementos formarase un elemento curvo circular de 2 m de radio.

 

7. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre a pista de xeo e o obstáculo mais próximo (cara inferior do teito, colgue de viga, luminaria, conduto de climatización, etc.) será de 6 m como mínimo e deberá quedar totalmente libre.

 

8. ORIENTACIÓN

O eixo longitudinal da pista en instalacións ao aire libre será N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON. Non obstante a climatoloxía española non é apropiada para dispor este tipo de instalacións ao aire libre.

Os campos de xogo onde se celebren competicións oficiais da Federación Española de Deportes de Xeo non serán ao aire libre.

 

9. ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que permita a visión dos xogadores, do equipo arbitral e dos espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

HOCKEY SOBRE XEO (interior)

NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal  
E med (lux)

Uniformidade

E min/E med

Rend, Cor (Ra)

Competicións internacionais e nacionais

750

0,7 60
Competicións rexionais, adestramento alto nivel

500

0,7

60

Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo

300

0,7

60

Para altura de montaxe por baixo de 8 m, a razón Emin/ Emáx  non debería ser maior de 0,5.

Para Competicións locais, adestramento, deporte escolar e recreativo a uniformidade admítese ata 0,5 

 

A iluminación vertical será como mínimo un 30% da horizontal

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193 os deportes clasificáronse, neste sentido, en tres grupos A, B e C; o hockey xeo pertence ao grupo A.

Nivel de iluminación vertical  a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN-12.193)

 

Para tomas de TV ou películas os espazos circundantes á pista de xeo deben estar iluminados de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.

 

10. SUPERFICIE DEPORTIVA DE XEO

A superficie de xeo será de cor branca, o xeo fórmase conxelando auga e produtos químicos cunha calidade constante en toda a pista, mediante un sistema de refrixeración que manteña a temperatura e densidade do xeo, tamén se admiten medios naturais.

A superficie de xeo da pista manterase plana e lisa mediante o pulido necesario do xeo. O espesor recomendado da capa de xeo estará entre 3 e 4 cm. A temperatura do xeo manterase nos valores seguintes: –5º C (partidos), –3º C (adestramentos).

Para os partidos disputados en tres tempos de 20 min., pasarase a máquina de xeo antes do inicio de cada tempo e despois do quecemento inicial.

Para os partidos disputados en tres tempos de 15 minutos, pasarase a máquina de xeo antes do quecemento e despois do primeiro tempo e segundo tempo.

Para os partidos disputados en dous tempos de 18 minutos, pasarase a máquina de xeo antes do quecemento.

En caso de prórroga, non se pasará a máquina de xeo a non ser que se trate dunha Final. A FEDH ou das Federacións Autonómicas de Deportes de Xeo poden autorizar adaptacións específicas a estas normas.

O árbitro ten autoridade para retirar un acúmulo de neve ao redor dos postes ou na liña de gol preto da portaría.

O sistema de ventilación e climatización impedirá que se forme néboa sobre a superficie de xeo, no caso de que ocorra o árbitro pode parar o xogo ata que o aire da área de xogo estea o suficientemente claro,

 

 11. A PORTERIA

Cumprirán as normas da Federación Española de Deportes de Xeo.

Colócanse no centro de cada unha das dúas liñas de gol, coincidindo o seu eixo central co eixo imaxinario longitudinal da pista. As súas medidas interiores son 1,22 m de alto por 1,83 m de longo. Véxase 

A portaría consta de marco (postes e traveseiro), estrutura de suxeición da rede e rede.

Os postes e as redes deberán colocarse de tal maneira que permanezan fixos durante o xogo, para o que poden utilizarse cajetines de aceiro para ancorar os postes ou cravos cónicos de aceiro para cravalos na superficie do xeo. Os ocos para as ancoraxes da portaría sitúanse exactamente na liña de gol.

Nas competicións dos Xogos Olímpicos, Senior A Mundial masculino e feminino da IIHF, Primeira División, Sub-20 e Sub-18, é obrigatorio o uso de ancoraxes de portaría flexibles. É moi recomendable o seu uso tamén nas demais competicións.

As portarías para menores de 9 anos situásense a 1 m do valo e entre a liña azul e o fondo da pista. Débense utilizar 2 portarías lixeiras coas seguintes dimensións: 90 cm de altura e 130 cm de ancho. O soporte da portaría debe ter pequenos puntos de apoio para que quede suxeita ao xeo e mantéñase en posición. Tamén é posible utilizar as portarías normais e construír e situar unha placa de cartón ou plástico con aperturas de 90 cm por 130 cm.

 

11.1. O MARCO

 O marco esta composto por dous postes e un traveseiro ou traveseiro, formados por tubo oco de aceiro galvanizado, de sección circular de 5 cm de diámetro exterior,. Tanto os postes como o traveseiro estarán pintados de cor vermella. As esquinas superiores estarán redondeadas. Véxase 

 

11.2. ESTRUTURA DE SUXEICIÓN DE LA RED

As portarías completaranse cunha estrutura de suxeición da rede. Estará constituída por un arco superior e outro inferior unidos ao marco, o extremo máis saínte non será superior a 1,12 m nin inferior a 0,60 m. Estará pintado de cor branca, excepto na parte exterior da placa da base, que deberá ser vermella. Véxase 

As partes internas dos soportes da portaría, distintos dos postes e do traveseiro, cubriranse cun almohadillado de cor branca. O almohadillado que recubra o arco inferior de suxeición da rede, non comezará desde menos de 10 cm do poste e estará montado de tal forma que non impida que a pastilla (o “puck”) atravese por completo a liña de gol.

Os elementos de suxeición da rede estarán deseñados de forma que os xogadores non poidan danarse ou engancharse neles, non se utilizarán ganchos metálicos abertos.

 

11.3. A REDE

Colocarase a rede na parte de atrás do marco da portaría, suxeita ao marco e á estrutura de suxeición da rede, dita rede será de tal forma que a pastilla non poida saír dos límites da portaría. Pode realizarse con fíos de fibras naturais ou sintéticas (nylon). A súa cor será branco.

 

12. A PASTILLA ou “PUCK”

Será cilíndrica, de caucho vulcanizado ou doutro material aprobado pola Federación Española de Deportes de Xeo, dunha única cor, preferentemente negro. As dimensións serán como máximo:

Diámetro 7,62 cm; Espesor 2,54 cm; Peso de 156 g a 170 g.

O logotipo impreso, a marca ou calquera anuncio ocupará unha superficie de diámetro non maior de 4,5 cm ou dunha 35% da área de cada cara da pastilla. Poderase imprimir en ambas as caras do puck. Véxase 

 

Para menores de 9 anos o diámetro, a aparencia e o material deben ser das mesmas cualidades que a pastilla ou “puck” normal, o peso debe estar entre 80 e 87 gr. As posibilidades técnicas son: “puck” furado e “puck” azul (mais lixeiro)

 

13. Os PAUS ou “STICKS”

Hai dous tipos de paus ou “sticks”, o dos xogadores e o do porteiro. Serán de madeira ou de material sintético autorizado pola Federación Española de Deportes de Xeo, non son admisibles protuberancias e os bordos serán redondeados.

As dimensións do pau ou “stick”do xogador serán os seguintes:

-    Mango ou cana: Lonxitude máxima 163 cm, anchura máxima 3 cm, espesor máximo 2,54 cm. O mango será recto.

-    Pa: Lonxitude máxima 32 cm, anchura entre 5 - 7,62 cm .

A pa ou “stick” do porteiro pode ter curva, e esa curvatura estará limitada de forma que a distancia dunha liña perpendicular, medida en liña recta de calquera punto do talón ao final da pa, sexa como máximo de 1,5 cm. Véxase

Para xogadores de polo menos 2,0 m de altura, permítese que a lonxitude do mango sexa como máximo de 165, 1 cm, previa solicitude e autorización da Federación Española de Deportes de Xeo ou  da IIHF.

As dimensións do pau ou “stick”do porteiro serán os seguintes:

-    Mango: Lonxitude máxima 163 cm, anchura máxima 3 cm, espesor máximo 2,54 cm.

-    Parte ensanchada do Mango: Lonxitude máxima 71 cm desde o tacón, anchura máxima 9 cm. O mango será recto.

-    Pa: Lonxitude máxima 39 cm, anchura máxima 9 cm, excepto no tacón onde non excederá de 11,5 cm.

A pa ou “stick” do porteiro pode ter curva, e esa curvatura estará limitada de forma que a distancia dunha liña perpendicular, medida en liña recta de calquera punto do talón ao final da pa, sexa como máximo de 1,5 cm. Véxase 

Os menores de 9 anos utilizarán paus ou “sticks” xuvenís, que sexan mais lixeiros, adáptense mellor á súa morfoloxía e permítanlles controlar mellor o “puck”.

 

14. Os PATÍNS

 Os patíns consisten nunha bota con cordóns, unha coitela de material apropiado cuxo tamaño non varíe significativamente durante a competición e o soporte da coitela.As coitelas utilizadas en adestramentos e competicións deben ser coitelas de seguridade (“safety blades”) cos extremos redondeados, non cortantes, as coitelas estarán fixas ao soporte da coitela permanentemente. Non terán pico como as dos patíns de patinaxe artística.A fronte e a parte posterior da coitela deben estar adecuadamente cubertas polo soporte da coitela, de tal maneira que ningunha parte de calquera extremo sobresaia. A coitela non debe estenderse diante do dedo do pé ou detrás do talón da bota como nos patíns de velocidade. Non se permite a suxeición mecánica ou calquera outro sistema que poida axudar á velocidade ou a capacidade de patinar do patinador.O porteiro utilizará patíns de porteiro de deseño autorizado pola Federación Española de Deportes de Xeo e para as competicións internacionais pola IIHF. Os Patíns de porteiro terán unha cuberta de protección non fluorescente na parte dianteira da bota. A coitela do patín debe ser plana e non pode ser maior que a bota. Calquera coitela ou engadidos á bota co fin de dar ao porteiro contacto adicional á superficie de xeo están prohibidos.  Véxase

11.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Todo o equipamento de protección levado por un xogador ou un árbitro debe cumprir as normas respecto diso da Federación Española de Deportes de Xeo e para as competicións internacionais pola IIHF. O equipamento que non se axuste ás normas da Federación Española de Deportes de Xeo e da IIHF, considérase equipamento ilegal e non é aceptable para o xogo, os equipos e xogadores que utilicen estes equipos perigosos estarán suxeitos a sancións. O equipamento de protección debe axustarse ás normas de seguridade e só se utilizará para protexer aos xogadores, non para aumentar ou mellorar a capacidade de xogo ou para causar dano a un opoñente. O equipamento de protección é o seguinte:

  • Casco obrigatorio: É obrigatorio en todas as categorías, durante o adestramento, o quecemento e o xogo, levar casco coa carrillera/correa de peche suxeitada ao queixo, para xogadores e árbitros. O casco estará certificado e estará fabricado especificamente para hockey sobre xeo.
  • Proteccións faciais: As proteccións faciais integrais son obrigatorias para os porteiros, todos os xogadores que evolucionen ata a categoría sub-18, as xogadoras de hockey feminino e recoméndase para os demais xogadores. Levar media visera, como mínimo, é obrigatorio para os júniores Sub-20 e os xogadores Seniors, así como para os árbitros. Na categoría Júnior Sub-20 é obrigatorio levar protección de dentes cando o xogador leve media visera. Aconséllase  levar protección de dentes no caso dunha protección facial integral.

   O casco e as proteccións faciais cumprirán a norma UNE-EN-ISO 10256 “Protectores de face e cabeza para uso en hockey sobre xeo”
  • Luvas acolchadas que cubrirán a man e a boneca e a palma será fixa para non permitir usar as mans libres sobre o stick.
  • Protección de pescozo e garganta: Son obrigatorias para todos os xogadores que teñen 18 anos ou menos, incluídos os porteiros nas categorías Sub-9 a Sub-18 inclusive. Tamén o son para os xogadores Sub-18 que participen na liga Sub-20 ou Senior.

 

Os xogadores poden utilizar ademais como equipos de protección non metálicos:

  • Rodilleras acolchadas.
  • Espinilleras.
  • Coderas, con cuberta externa protectora suave de goma espuma ou material similar de polo menos 1,27 cm de espesor.
  • Coquillas para protección de xenitais.

 Todas as proteccións excepto luvas, cascos e patíns vestiranse completamente por baixo do uniforme

 

Os porteiros disporán dos seguintes equipos de protección específicos:

  • Luvas de porteiro, serán rectangulares. Non se permiten bordos levantados en calquera parte da luva.
  • Proteccións de peito e brazos.
  • Proteccións para os xeonllos.
  • Protección para as pernas (gardas): Terán un máximo de 28 cm de ancho unha vez colocadas nas pernas
  • Non está autorizado o uso de proteccións ou placas tapando o oco entre o xeo e a parte mais baixa das gardas por diante dos patíns

 Todas as proteccións do porteiro excepto luvas, proteccións faciais e almohadillas vestiranse completamente por baixo do uniforme.

 

 16. BANCOS DE XOGADORES, SANCIONADOS E XUÍCES

16.1. Bancos de xogadores

Cada pista de hockey xeo contará con dous bancos idénticos para uso exclusivo dos xogadores uniformados e dos técnicos de ambos os equipos. Ambos os bancos situaranse no mesmo lado da pista, nun dos lados longos desta, enfronte dos bancos de sancionados e estarán separados entre si por unha distancia suficiente ou por outras instalacións, cada banco de xogadores deberá ter dúas portas á pista, unha en cada extremo e unha delas abrirase á zona neutral. Desde os bancos dos xogadores accederase comodamente aos vestiarios.

Cada banco colocarase a 2 m da liña media; a súa lonxitude mínima será de 10 m e disporá dun espazo de 1,50 m de anchura.

Cada banco terá capacidade para 16 xogadores e seis técnicos do equipo.

Os bancos dos xogadores estarán protexidos polo tres lados dos espazos de espectadores do acceso doutras persoas, que non sexan os propios xogadores e os técnicos do equipo, así como de posibles obxectos lanzados polos espectadores. Así mesmo debe disporse un túnel de protección desde a saída de vestiarios á pista. Véxase a 

 

16.2. Bancos de sancionados

Cada pista disporá de dous bancos de sancionados con capacidade para un mínimo de cinco xogadores cada un.

Estarán situados a ambos os dous lados do banco de anotadores e enfronte do dos xogadores. Terán unha lonxitude mínima de 4 m e unha anchura mínima de 1,50 m, cada banco de sancionados deberá ter unha porta á pista.

O banco dos sancionados deben estar protexidos do acceso doutras persoas que non sexan os propios xogadores ou os asistentes do banco de sancionados así como de posibles obxectos lanzados polos espectadores. Véxase

16.3. Mesa de xuíces

Entre os bancos de sancionados situarase a mesa de xuíces, que terá unha lonxitude de 5,50 m para acomodar a 6 persoas. A mesa de xuíces debe estar protexida do acceso doutras persoas que non sexan os propios xuíces ou asistentes dos xuíces, así como de posibles obxectos lanzados polos espectadores. Véxase

. Nas competicións oficiais da Federación Española de Hockey sobre xeo é obrigatorio dispor de instalación fixa de acceso a Internet desde a Mesa de Xuíces para a conexión fixa a Internet  do sistema de xestión de datos en todos os partidos oficiais e amigables. Non é admisible unha conexión Wi-Fi debido á inseguridade da liña.

16.4. Cabinas dos xuíces de gol

Na zona de gol de cada extremo da pista, detrás do valo e do panel protector transparente, colocaranse cabinas convenientemente protexidas para evitar interferencias nas actividades do xuíz de gol. Véxase

 

17. MARCADOR

A pista de hockey xeo disporá dun marcador con reloxo eléctrico co fin de facilitar aos espectadores, xogadores, adestradores e árbitros información precisa sobre:

-    Nomes de ambos os equipos

-    Protocolo de Conta Atrás en minutos e segundos, desde 90,00 ata o inicio do partido.

-    Tempo de quecemento de árbitros (20 min).

-    Tempo de quecemento de xogadores (20 min).

-    Tempo de acondicionamento  do xeo.

-    Tempo de xogo transcorrido durante o período, contando cara atrás en minutos e segundos (de 0,00 a 20,00).

-    Tempo restante de sanción que deben esperar polo menos para dous xogadores de cada equipo, contando cara atrás desde o número total de minutos ata chegar a 0.

-    Puntuación (Resultado)

-    Tempos mortos, contando cara atrás de 30 a 0 segundos

-    Tempo de descanso, contando cara atrás de 15 a 0 minutos.

O marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para árbitros, xogadores e público e será electrónico nas competicións oficiais da Federación Española de Deportes de Xeo. Véxase

A IIHF recomenda, nas súas competicións, o uso de marcadores electrónicos con videotexto.

 

18. MEGAFONÍA E EQUIPO DE SON

A pista de hockey xeo disporá de instalación de megafonía e equipo de son, con altofalantes suficientes e dispostos en lugares apropiados para un correcto nivel de audición.

Durante os partidos a megafonía xeral da pista de xeo debe reservarse para uso exclusivo dos oficiais de mesa do anotador e a seguridade.

A animación musical difundida pola megafonía oficial está estritamente prohibida durante as fases de xogo, pois non debe perturbar o desenvolvemento do xogo.

Durante os tempos mortos solicitados polos equipos non debe haber animación musical.

Pode haber música durante o quecemento e en calquera parada de xogo.

 

19. EQUIPO DE VÍDEO

A IIHF recomenda que nas súas competicións dispóñase dun equipo de vídeo para uso do xuíz de videogol durante os partidos e/ou como sistema de axuda de vídeo segundo as Regulacións Deportivas da IIHF.

 

20. SIRENA

Cada pista contará cunha sirena ou outro dispositivo emisor de son adecuado que será utilizado polo cronometrador.

As bucinas de aire comprimido ou similares e os chifres están prohibidos na instalación.

 

21. LUCES VERMELLAS E VERDES

Detrás de cada portaría deberá haber:

-    Unha luz vermella que acenderá o xuíz de gol cando se marque un tanto.

-    A luz vermella estará conectada aos elementos de control de tempo de tal modo que, unha vez finalizado o período, o xuíz de gol non poida acendela.

Ao final dun período o feito de que un xuíz de gol non poida acender a luz non significa necesariamente que un gol non sexa válido. O factor determinante será se o puck cruzou completamente a liña de gol antes de acabar o período.

-    Unha luz verde que se acenderá automaticamente mediante o reloxo eléctrico cando o cronometrador deteña o reloxo e ao final de cada período.

O propósito da luz verde é dar ao árbitro e aos linieres a posibilidade de ver ao mesmo tempo a portaría e a luz e saber exactamente cando a finalizado o período.

 

 22. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS

22.1. VESTIARIOS

Cada equipo disporá dunha sala adecuada con capacidade suficiente para 25 xogadores e oficiais de equipo e os seus equipamentos, acondicionada con bancos, lavabos,  inodoros e duchas.

Proporcionarase aos árbitros e linieres para o seu uso exclusivo un vestiario separado e equipado con cadeiras ou bancos, lavabo, inodoro e ducha.

Ninguén, excepto o persoal autorizado pola federación correspondente, está autorizado a entrar no vestiario dos árbitros durante o partido ou inmediatamente despois da súa conclusión.

Para maior información consúltese o punto de vestiarios – aseos da norma NIDE “PDH - Pavillóns para Deportes de Xeo”.

 

 

22.2. ENFERMARÍA - PRIMEIROS AUXILIOS

A Pista de hockey sobre xeo disporá de enfermaría de forma que durante a actividade deportiva a enfermaría da pista de xeo estea operativa. Estará dotada dunha liña telefónica para chamadas de urxencia e debidamente equipada, mesmo para o control antialcohólico.Para maior información consúltese o punto de Enfermaría / Salga de atención medica na norma NIDE “PDH - Pavillóns para Deportes de Xeo”.

 

22.3. SALA DE CONTROL DE DOPAXE

En competicións oficiais do nivel que así o esixa, disporase The doping control area must be located inside the building, so that it may be easily reached from theuna salga de control de dopaxe, que terá un uso exclusivo para este fin. Debe cumprir os requisitos que establece a Orde PRE/1832/2011, de 29 de xuño, pola que se regula a área de control da dopaxe, o material para a toma de mostras e o protocolo de manipulación e transporte de mostras de sangue e dThe area shall accommodate at least 10 persons at the same estafe.The doping controlispondrá dos seguintes espazos:•    Unha sala de espera con cadeiras e frigorífico para bebidas non alcohólicas nin outras substancias que puidesen dar resultado adverso, así como recipiente/s para recollida dos envases das bebidas.

•    Unha sala de traballo contigua á sala de espera e comunicada directamente con ela con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

•    Sala de toma de mostras de ouriños contiguos á sala de traballo (En caso de competicións para homes e mulleres é recomendable dúas) con inodoro, lavabo e espello

•    Sala de extracción de sangue como sala adicional contigua á sala de traballo ou ben como un espazo incluído en dita salga de traballo. Se é sala adicional dotarase de frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

 

22.4 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO

A Pista de hockey sobre xeo disporá de almacén de material deportivo cuxas características se poden consultar no apartado de almacén de material deportivo da norma NIDE “PDH - Pavillóns para Deportes de Xeo”.

 

23. UNIDADE DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO)

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, en razón á importancia da competición, o número de asistentes, a seguridade da mesma e a modalidade do seu desenvolvemento, disporase unha sala de control desde a que se teña unha visión xeral da instalación (pista, bancadas, etc.), dita unidade de control organizativo disporá, como mínimo, de circuíto pechado de televisión, megafonía e ligazóns de radio e telecomunicación, así como os demais medios que resulten necesarios para o control do recinto.

 

24. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORES

Os espazos para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar e disporán dos espazos auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s de acceso con zona e carteis de información, control de accesos, despachos de billetes, bar – cafetaría, aseos, guardarropa, etc.As instalacións deportivas onde se vaian a realizar competicións deportivas de alto nivel deben dispor de accesos independentes para xogadores e árbitros distintos dos de público, de forma que non poidan entrar en contacto directo co público.O nº de espectadores a prever depende do nivel e do carácter do evento deportivo.As características pódense consultar no apartado de espazos para espectadores da norma NIDE “PDH - Pavillóns para Deportes de Xeo”.

 

25. ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En grandes instalacións deportivas onde se desenvolvan importantes eventos deportivos disporanse espazos para os representantes dos medios de comunicación. As instalacións que require.requiren devanditos espazos estarán separadas das zonas de espectadores e con accesos independentes.In order to provide appropriate working conditions for the media, the area shall have the fol-Para competicións de alto nivel, así mesmo, requírese que a instalación deportiva dispoña deÑ Media entrance entrada diferenciada para os medios de comunicación con Ñ Media welcome deskzona de recepción e dos seguintes espazos.•    Tribunas para a prensa.

•    Cabinas Cabinas para comentaristas de radio e TV.

•    Espazos para cámaras de Espazos para cámaras de TV.

•    Salas de traballo de medios de comunicación.

•    Sala de conferencias de prensa.

•    Sala de Sala de traballo para a prensa.

•    Zona mixtaPreverase un aparcadoiro reservado para zona de medios de comunicación, entrada directa e diferenciada ao interior da instalación deportiva e unha tribuna igualmente reservada, así como unha sala con instalacións de catering para o seu uso.

 

26. PUBLICIDADE

Non haberá ningún tipo de marcas no xeo, valos, cristal protector, redes, portarías, nin en ningún lugar dentro ou ao redor dos bancos, bancos de sancionados, mesa de xuíces, ou áreas de oficiais fose do xeo excepto as especificadas no regulamento da Federación Española de Deportes de Xeo.

A Publicidade e identificadores da localidade poden colocarse no xeo, os valos, paneis protectores, redes, portarías ou calquera outra superficie dentro e ao redor dos bancos de xogadores e de sancionados, área de xuíces de gol e mesas de xuíces e anotadores, nas camisetas e/ou equipamentos dos xogadores e nas camisetas e/ou nos equipamentos dos árbitros e os linieres, sempre que se faciliten os datos específicos necesarios e coa autorización por escrito de:

-    A IIHF en todos os seus campionatos.

-    As Asociacións e Federacións Nacionais para todos aqueles partidos, tanto nacionais como internacionais, xogados dentro do seu territorio.

 

27. FUMAR NA INSTALACIÓN

Nas instalacións pechadas está prohibido fumar nas áreas de xogo e de espectadores, así como nos vestiarios e en todos os espazos utilizados polos xogadores, de acordo coa lexislación española.

 

27. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Regulamento oficial 2014-2018. Federación Internacional de Hockey sobre Xeo (IIHF)

- Norma UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

- Normas UNE-EN de “Equipos de Protección” 

- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

- Normas UNE de “Accesibilidade”

 

28. FIGURAS