Harmonització jurídica

Relació de normativa relacionada amb la gestió de les Instal·lacions Esportives

 

ANEU LLEI/DECRETO/ORDRE/... DESCRIPCIÓ ASPECTES
001 Llei de l'Esport. general
002 Es regula l'estructura orgànica i les funcions del Consell Superior d'Esports. general
003 Competències en matèria d'activitats esportives universitàries. general
004 Estructura orgànica i funcions del C.S.D. Esport Escolar. general
005 Esportistes d'alt nivell. general
006 Reguladora de les emissions i retrasmisiones de competicions i esdeveniments esportius. general
007 Mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament, consum i publicitat dels productes del tabac. general, sanitaris, construcció i dotació
008 Igualtat efectiva d'homes i dones. general
009 Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. accessibilitat, construcció i dotació
010 Pel qual s'arbitren mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis. accessibilitat, construcció i dotació
011 Integració Social dels Minusvàlids. accessibilitat, construcció i dotació
012 Reglament General de Policia d'espectacles públics i activitats recreatives. BOE nº 267 de 6/11/82. Correcció d'errors en BOE nº 286 de 29/11/82 i nº 235 de 01/10/83. espectaculos, construcció i dotació
013 S'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. construcció i dotació
014 S'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. BOE núm. 186 de 5 d'agost. Modificació en el Reial decret 1218/2002 de 22 novembre. construcció i dotació
015 Pel qual s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionelosis. sanitaris, construcció i dotació
016 Es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides. sanitaris, construcció i dotació
017 S'aprova el Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials. construcció i dotació
018 S'aprova el Reglament d'instal·lacions de Calefacció i Climatització i Aigua calenta sanitària amb la finalitat de racionalitzar el seu consum. construcció i dotació, medi ambient
019 S'aprova el Reglament de Protecció contra incendis. construcció i dotació
020 S'estableix el títol universitari oficial de Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. formació
021 Pel qual es configura com a ensenyament de règim especial les conduents a l'obtenció de titulacions de tècnics esportius, s'aproven les directrius generals sobre els títols i dels corresponents ensenyaments mínims. formació
022 Pel qual s'estableix el títol de formació professional de Tècnic Superior d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives. formació
023 Pel qual s'estableix el Títol de Tècnic de Conducció en Activitats Físic-Esportives en el mitjà natural. formació
024 Pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior d'Animació Sociocultural. formació
025 S'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic superior d'Animació d'activitats Físcas i Esportives. formació
026 Pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al Títol de Tècnic de conducció d'activitats Físic-Esportives en el mitjà natural. formació
027 Estableixen Títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Atletisme, s'aproven els corresponents ensenyaments comuns i es regulen les proves d'accés a aquests ensenyaments. formació
028 S'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Handbol, s'aproven els corresponents ensenyaments comuns i es regulen les proves d'accés a aquests ensenyaments. formació
029 Pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Bàsquet, s'aproven els corresponents ensenyaments comuns i es regulen les proves d'accés a aquests ensenyaments. formació
030 Protecció de la salut i de la lluita contra el dopatge en l'esport. sanitaris, antidopatge
031 Comissió Nacional Antidopatge. antidopatge
032 S'estableix el règim general d'infraccions i sancions per a la repressió del dopatge. antidopatge
033 S'estableix la composició i funcions de la Comissió Nacional Antidopatge. antidopatge
034 Comissió Nacional contra la Violència en els espectacles esportius. violència
035 S'aprova el reglament per a la prevenció de la violència en els espectacles esportius. violència
036 S'aprova el Reglament de Disciplina Esportiva. violència
037 De Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social.Art. 109 de modificació de la Llei 10/1990 de 15 d'Octubre. general
038 De Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social. Titulo VI pel qual es modifica el Títol IX de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport. general
039 Reguladora del Dret d'Associació general
040 De règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. general
041 Sobre Societats Anònimes Esportives general
042 Modificació del Reial decret 1251/1999 de 16 de juliol, sobre Societats Anònimes Esportives. general
043 Sobre l'Assemblea General de l'Esport. general
044 D'arbitratge general
045 Sobre adaptació de les normes de circulació a la pràctica del ciclisme. general
046 Es regula la composició i funcionament de la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports. general
047 Modificació del Reial decret 1242/1992, de 16 d'octubre, pel qual es regula la composició i el funcionament de la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports. general
048 S'aprova el Reglament del segur de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives. general
049 Sobre activitats i representacions esportives internacionals. espectaculos construcció i dotació
050 Sobre límits del domini sobre immobles per eliminar barreres arquitectòniques a les persones amb discapacitat accessibilitat, construcció i dotació
051 S'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. accessibilitat, construcció i dotació
052 Fundacions general
053 Sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública. general
054 S'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d'associacions. general
055 Sobre Federacions Esportives Espanyoles. general
056 Modificació del Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d'Associacions Esportives. general
057 Es modifica el Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d'Associacions Esportives. general
058 Modificació parcial del Reial decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d'Associacions Esportives general
059 De sòl construcció i dotació
060 D'Ordenació de l'Edificació construcció i dotació
061 Règim del Sòl i Valoracions construcció i dotació
062 S'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments escolars de règim general construcció i dotació
063 S'integra en el Règim General de la Seguretat Social als esportistes professionals. general
064 Es modifiquen els annexos del Reial decret 1467/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes d'alt nivell. general
065 Es regula la relació laboral dels esportistes professionals. general
066 Adequació del Reial decret 991/1998, de 22 de maig, pel qual es crea el Consell per a les Emissions i Retransmissions Esportives, a la nova estructura ministerial. espectaculos
067 Es crea el Consell per a les Emissions i Retransmissions Esportives espectaculos
068 S'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu superior en les especialitats de Futbol i Futbol-Sala, s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquests ensenyaments. formació
069 S'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu superior en les especialitats dels Esports d'Hivern, s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquests ensenyaments. formació
070 S'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu superior en les especialitats dels Esports de Muntanya i Escalada, s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquestes ensenya formació
071 Protecció de la Seguretat Ciutadana. violència
072 Modificació del Reial decret 769/1993, de 21 de maig, pel qual s'aprova el Reglament per a la prevenció de la violència en els espectacles esportius. violència
073 Es regulen les Unitats de Control Organitzatiu per a la prevenció de la violència en els espectacles esportius. violència
074 Es regula el funcionament del Registre Central de Sancions imposades per infraccions contra la seguretat pública en matèria d'espectacles esportius. violència
075 En determinades zones humides es prohibeix la tendència i l'ús de municions que continguin plom per a l'exercici de la caça i el tir esportiu. medi ambient
076 Ordenació ambiental de la il·luminació per a la protecció del mitjà nocturn. general, medi ambient
077 S'aprova el reglament de desenvolupament de la llei 6/2001. general, medi ambient
078 S'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques. general
079 Prevenció de riscos laborals general
080 ANDALUCIA: Llei de l'esport  
081 ANDALUCIA: Es crea el Consell Assessor en matèria d'Esport, per a l'estudi i elaboració de normes legals i disposicions de caràcter general.  
082 ANDALUCIA: Planes d'instal·lacions esportives.  
083 ANDALUCIA: Pla General de l'Esport.  
084 ANDALUCIA: Reglament Sanitari piscines d'ús col·lectiu.  
085 ANDALUCIA: S'estableixen mesures per al control i la vigilància higiènic-sanitària d'instal·lacions de risc en la transmissió de la legionelosis i es crea el Registre oficial d'establiments i serveis biocides.  
086 ANDALUCIA: Normes tècniques per a accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i en el transport.  
087 ANDALUCIA: Atenció a les persones amb discapacitat.  
088 ANDALUCIA: Estableix el règim transitori de l'aplicació del decret anterior.  
089 ANDALUCIA: Ús de gossos guia per persones amb disfuncions visuals.  
090 ANDALUCIA: Espectacles públics i activitats recreatives.  
091 ANDALUCIA: Regula l'acreditació de centres esportius i es crea i regula el Registre Andalús d'Acreditació de Centres Esportius.  
092 ANDALUCIA: Regula l'inventari andalús d'instal·lacions esportives.  
093 ANDALUCIA: Inscriu l'inventari andalús en el cens nacional d'instal·lacions esportives.  
094 ANDALUCIA: Aprova la formulació del Pla Director d'Instal·lacions Esportives. Pla Director d'Instal·lacions Esportives d'Andalusia 2006.  
095 ARAGÓ: Llei de l'esport.  
096 ARAGÓ: S'aprova la regulació del Consell Aragonés de l'Esport.  
097 ARAGÓ: De modificació del Decret 50/1993, de 9 de maig, pel qual es regulen les condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús públic.  
098 ARAGÓ: Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques, de transports i de la comunicació.  
099 ARAGÓ: Es regula la promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, de transport i de la comunicació.  
100 ARAGÓ: Modificació del decret 19/1999 de 9 de febrer, regulació de la llei 3/1997 de 7 d'abril.  
101 ARAGÓ: Es modifica el model de targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat disposat en l'Annex IV del Decret 19/1999, de 9 de febrer, del Govern d'Aragó, pel qual es regula la promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres  
102 Ordenança BOA nº 9, de 22 de gener de 2001 ARAGÓ: Supressió de barreres arquitectòniques i urbanístiques del municipi de Saragossa.  
103 ARAGÓ: Reguladora dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.  
104 ARAGÓ: Departament d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a construcció, remodelació i equipament d'instal·lacions esportives d'interès federatiu a Aragó, durant l'any 2007. BOA 132 de 15 de juny de 2006.  
105 ASTÚRIES: Llei de l'esport.  
106 ASTÚRIES: Reglament Tècnic Sanitari de piscines d'ús col·lectiu.  
107 ASTÚRIES: Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres.  
108 ASTÚRIES: Aprova el reglament de la llei anterior.  
109 ASTÚRIES: Espectacles públics i activitats recreatives.  
110 BALEARS: Llei de l'esport.  
111 BALEARS: Regula les condicions higiènic-sanitàries de les piscines els establiments d'allotjaments turístics i de les d'ús col·lectiu.  
112 BALEARS: Millora de l'accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques.  
113 BALEARS: Gossos guia.  
114 BALEARS: Aprova el reglament de supressió de barreres arquitectòniques.  
115 BALEARS: Atribució de competències als consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.  
116 CANÀRIES: Llei de l'esport  
117 CANÀRIES: Estableix el Consell Canari de l'Esport.  
118 CANÀRIES: Reglament sanitari de piscines d'ús col·lectiu.  
119 CANÀRIES: Accessibilitat i supressió de barreres físiques i de la comunicació.  
120 CANÀRIES: Aprova el reglament de la llei anterior.  
121 CANÀRIES: Modifica el decret anterior.  
122 CANÀRIES: Règim jurídic dels espectacles públic i activitats classificades.  
123 CANÀRIES: Es modifiquen els articles 3, 8 i 10.1 del Decret 124/1995, d'11 de maig, pel qual s'estableix el règim d'ús general de pistes als Espais Naturals de Canàries.  
124 CANTÀBRIA: Llei de l'esport  
125 CANTÀBRIA: Reglament Sanitari de les piscines d'ús col·lectiu.  
126 CANTÀBRIA: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i de la comunicació.  
127 CASTELLA-LA MANXA: Llei de l'esport  
128 CASTELLA-LA MANXA: Modificació parcial de la Llei 1/1995.  
129 CASTELLA-LA MANXA: Crea el Consell Regional d'Esports de Castella-la Manxa.  
130 CASTELLA-LA MANXA: Es regula el Consell Regional d'Esports de Castella-la Manxa i la seva Comissió Directiva.  
131 CASTELLA-LA MANXA: Condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús col·lectiu de Castella-la Manxa.  
132 CASTELLA-LA MANXA: Eliminació de barreres arquitectòniques a Castella-la Manxa.  
133 CASTELLA-LA MANXA: Accessibilitat i Eliminació de barreres de Castella-la Manxa.  
134 CASTELLA-LA MANXA: Codi d'Accessibilitat de Castella-la Manxa.  
135 CASTELLA-LA MANXA: Es regula l'organització i funcionament del Consell Regional d'Accessibilitat.  
136 CASTELLA-LA MANXA: De la Conselleria de benestar Social per la qual es desenvolupa el Decret 25/96 de 27 de febrer.  
137 CASTELLA-LA MANXA: Règim jurídic dels espectacles públic i activitats classificades.  
138 CASTELLA-LA MANXA: De la Consergeria d'Educació i Ciència. Es fixen els criteris per a l'elaboració del Pla Regional d'Instal·lacions Esportives 2006.  
139 CASTELLA LEÓN: Llei de l'esport  
140 CASTELLA LEÓN: Consell de l'Esport, composició i funcionament.  
141 CASTELLA LEÓN: Tribunal de l'Esport de Castella i Lleó, composició i funcionament.  
142 Decret 177/1992 de 22 d'octubre CASTELLA LEÓN: Normativa higiènic-sanitària per a piscines d'ús públic.  
143 Decret 106/1997 de 15 de maig CASTELLA LEÓN: Modifica l'article 3 de l'anterior decret.  
144 CASTELLA LEÓN: Accessibilitat i supressió de barreres.  
145 CASTELLA LEÓN: Aprova el Reglament de la llei anterior.  
146 CASTELLA LEÓN: D'espectacles públics i activitats recreatives.  
147 Decret 112/1984 de 4 octubre CASTELLA LEÓN: Regula la construcció i remodelació d'instal·lacions esportives finançades entre la Junta i corporacions locals.  
148 CATALUNYA: Llei de l'esport.  
149 CATALUNYA: Creació de la comissió assessora del pla director d'Instal·lacions i Equipaments.  
150 CATALUNYA: Modificació del 95/2000, normes sanitàries aplicables a piscines d'ús públic.  
151 CATALUNYA: Es regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia en l'emmagatzematge de productes químics. (Correcció d'errates en el DOGC núm. 1978, pàg. 7672, de 28.11.1994).  
152 CATALUNYA: Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
153 CATALUNYA: Desenvolupament de la llei anterior. Aprovació del Codi d'Accessibilitat  
154 CATALUNYA: Nova redacció del capítol 6 del decret anterior.  
155 CATALUNYA: Modifica la llei 10/1990, sobre policia d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics.  
156 CATALUNYA: Es regula la composició i el funcionament de la Comissió contra la Violència en Espectaculos Esportius de Catalunya i es determinen els òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria esportiva.  
157 CATALUNYA: Regulació d'activitats físic esportives en el mitjà natural.  
158 CATALUNYA: Es regula la instal·lació i el funcionament dels parcs aquàtics.  
159 CATALUNYA: S'aprova el Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya.  
160 De Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, pel qual es faculta a la Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla a regular les Federacions Esportives pròpies (Disposició Addicional 15ª). general
161 CEUTA: Traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la ciutat de Ceuta, en matèria de cultura i esport. general
162 COMUNITAT VALENCIANA: Llei de l'esport  
163 COMUNITAT VALENCIANA: Modifica el decret 255/94 de 7 de desembre que regula les normes higièniques sanitàries i de seguretat de les piscines d'ús col·lectiu i els parcs aquàtics.  
164 COMUNITAT VALENCIANA: Condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció de legionelosis.  
165 COMUNITAT VALENCIANA: Accessibilitat i supressió de barreres.  
166 COMUNITAT VALENCIANA: Gossos d'assistència per a persones amb discapacitat.  
167 Decret 193/1988 de 12 de desembre COMUNITAT VALENCIANA: Aproven les Normes per a l'accessibilitat i eliminació de barreres.  
168 COMUNITAT VALENCIANA: Es desenvolupa la llei 1/1998 en matèria a accessibilitat en edificació de pública concurrència i al mig urbà.  
169 COMUNITAT VALENCIANA: Dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.  
170 COMUNITAT VALENCIANA: S'estableix el barem general d'aplicació als concursos per a la construcció i/o explotació d'instal·lacions nàutic/esportives.  
171 COMUNITAT VALENCIANA: Reguladora de camps de golf a la Comunitat Valenciana.  
172 EXTREMADURA: Llei de l'esport  
173 EXTREMADURA: Es regula el Consell Regional d'Esports d'Extremadura.  
174 EXTREMADURA: Modifica el decret 54/2002, Reglament Sanitari de piscines d'ús col·lectiu de la comunitat d'Extremadura.  
175 EXTREMADURA: Promoció de l'accessibilitat.  
176 EXTREMADURA: Aprova el reglament de la llei anterior.  
177 GALÍCIA: Llei de l'esport  
178 GALÍCIA: Reglamentació tècnic sanitària de piscines d'ús col·lectiu.  
179 GALÍCIA: D'accessibilitat i eliminació de barreres.  
180 GALÍCIA: Sobre l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitat acompanyades de gossos d'assistència.  
181 GALÍCIA: Reglament de desenvolupament i execució de la llei anterior.  
182 GALÍCIA: Protecció Ambiental de Galícia.  
183 GALÍCIA: De caça.  
184 GALÍCIA: Modificació de la Llei 4/1997 de 25 de juny, de caça.  
185 GALÍCIA: Protecció contra la contaminació acústica.  
186 GALÍCIA: Protecció del mitjà atmosfèric.  
187 GALÍCIA: Conservació de la naturalesa.  
188 GALÍCIA: Per a la protecció, la conservació i la millora dels rius gallecs.  
189 GALÍCIA: Creació de Ports públics de Galícia.  
190 GALÍCIA: S'aprova el reglament de Ports públics de Galícia, aplicació i desenvolupament de la llei 5/1994 de 29 de novembre.  
191 MADRID: Llei de l'esport.  
192 MADRID: Modificació de la Llei 15/1994 de l'esport.  
193 MADRID: Regulació i composició del Consell de l'Esport.  
194 MADRID: Regulació condicionis higiènic-sanitàries de les piscines d'ús col·lectiu.  
195 MADRID: Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
196 MADRID: Modifica determinades especificacions de la llei anterior.  
197 MADRID: Accés de les persones cegues o amb deficiència visual usuàries de gossos guia.  
198 MADRID: Espectacles públics i activitats recreatives modificada per la llei 24/1999, 5/2000 i 5/2002.  
199 MADRID: Regula la circulació i pràctica d'esports amb vehicles a motor a les muntanyes en la comunitat de Madrid.  
200 MELILLA: Traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la ciutat de Melilla, en matèria de cultura. general
201 MURCIA: Llei de l'esport  
202 MURCIA: Regulació del Consell Assessor Regional de l'esport.  
203 MURCIA: Reglament sobre condicions higiènic-sanitàries de les piscines d'ús col·lectiu.  
204 MURCIA: Condicions d'habitabilitat en edificis d'habitatges i promoció de l'accessibilitat en general.  
205 MURCIA: Es regulen les Activitats Subaqüàtiques Esportives de la Regió de Múrcia.  
206 NAVARRA: Llei de l'esport  
207 NAVARRA: Es regula la composició, organització i funcionament del Consell Navarro de l'Esport.  
208 NAVARRA: Estableixen les condicions tècnic-sanitàries de les piscines d'ús col·lectiu. Modificat per Decret Foral 20/2006.  
209 NAVARRA: Modificació de la llei 4/1998 d'11 de juliol sobre barreres físiques i sensorials.  
210 NAVARRA: Eliminació de barreres arquitectòniques en obres i construccions pròpies o subvencionades per la comunitat.  
211 NAVARRA: Regula les mesures de seguretat a adoptar per a la utilització d'equipaments esportius en la comunitat foral de Navarra. (serà derogat si s'aprova el projecte de formació d'un Consell de seguretat).  
212 PAÍS BASC: Llei de l'esport  
213 PAÍS BASC: Es regula el Consell Basc de l'Esport.  
214 PAÍS BASC: Modifica el decret 32/2003 de 18 de febrer com a Reglament sanitari de piscines d'ús col·lectiu.  
215 PAÍS BASC: Gossos guia.  
216 PAÍS BASC: Per a la promoció d'accessibilitat.  
217 PAÍS BASC: S'aproven les normes sobre accessibilitat dels entorns urbans, edificació, informació i comunicació.  
218 PAÍS BASC: Normes reguladores d'espectacles públics i activitats recreatives.  
219 RIOJA: Llei de l'esport  
220 RIOJA: Reglament sanitari de Piscines i Instal·lacions aquàtiques de la comunitat Autonòmica de la Rioja.  
221 RIOJA: Supressió de barreres arquitectòniques i promoció d'accessibilitat.  
222 RIOJA: Reglament d'accessibilitat en relació a les barreres urbanístiques i arquitectòniques.  
223 RIOJA: Gossos guia acompanyants de persones amb deficiència visual.  
224 RIOJA: Espectacles públics i activitats recreatives.  
225 RIOJA: Regulador del Pla Director d'Instal·lacions Esportives de la Rioja i de les directrius generals sobre instal·lacions esportives.