Introducció

1. INTRODUCCION

La normativa sobre instal·lacions esportives i per a l'esplai (NIDE) està elaborada pel Consell Superior d'Esports, organisme autònom dependent del Ministeri de Cultura i Esport. Aquesta normativa té com a objectiu definir les condicions reglamentàries, de planificació i de disseny que han de considerar-se en el projecte i la construcció d'instal·lacions esportives.

Les normes NIDE es componen dels dos tipus següents:

 • Normes Reglamentàries (R).
 • Normes de Projecte (P).

2. NORMES REGLAMENTÀRIES (R)

Les Normes Reglamentàries tenen per finalitat la de normalitzar, donant un tractament similar en els diferents usos o esports, aspectes tals com els dimensionals, de traçat, orientació solar, il·luminació, tipus de superfícies esportives i material esportiu no personal, que influeixen en la pràctica activa de l'esport o de l'especialitat que es tracti. Aquestes normes constitueixen una informació bàsica per a la posterior utilització de les Normes de Projecte.

En l'elaboració d'aquestes normes s'han tingut en compte els Reglaments de joc vigents de la Federacions Esportives corresponents, a més s'han considerat les normes europees i espanyoles (UNE-EN) existents en aquest àmbit (Equipament esportiu, superfícies per a esports, il·luminació d'espais per a esports i instal·lacions per a espectadors)

Les Normes Reglamentàries són aplicable en tots aquells projectes que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i en instal·lacions esportives en les quals es vagin a celebrar competicions oficials regides per la Federació Esportiva nacional corresponent, no obstant això és competència d'aquesta Federació l'homologació de la instal·lació.

3. NORMES DE PROJECTE (P)

Les Normes de Projecte tenen una triple finalitat:

 • Servir de referència per a la realització de tot projecte d'una instal·lació esportiva.
 • Facilitar unes condicions útils per realitzar una planificació de les instal·lacions esportives, per a això es defineixen els usos possibles, les classes d'instal·lacions normalitzades, l'àmbit d'utilització de cadascuna, els aspectes a considerar abans d'iniciar el disseny de la instal·lació esportiva i un procediment per calcular les necessitats d'instal·lacions esportives d'una zona geogràfica determinada.
 • Definir les condicions de disseny considerades mes idònies quant a establir els tipus normalitzats d'instal·lacions esportives, definint els diferents espais i dimensions d'aquests espais, així com les característiques funcional-esportives dels diferents tipus i dels seus espais.

Les Normes de Projecte són aplicable en tots aquells projectes que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i tots aquells projectes d'instal·lacions que es construeixin  per a les competicions oficials regides per la Federació Esportiva nacional corresponent, no obstant això és competència de la Federació corresponent l'homologació de la instal·lació.

 

4. ORGANITZACIÓ

Les normes NIDE s'agrupen en els llibres o apartats segons s'indica a continuació:

NORMES NIDE

NIDE 1

CAMPOS PETITS

NIDE 2

CAMPOS GRANS I ATLETISME

NIDE 3

PISCINES

NIDE 4

ESPORTS DE GEL

 

5. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

  • Reglaments de Federacions Esportives.
  • Manuals i publicacions d'instal·lacions de Federacions Esportives.
  • Normes UNE-EN Superfícies i Equipaments Esportius.
  • Normes UNE-EN d'Il·luminació d'instal·lacions esportives.
  • Normes UNE-EN Instal·lacions per a espectadors en espais esportius.
  • Normes UNEIX Accessibilitat.