Introdución

1. INTRODUCCION

A normativa sobre instalacións deportivas e para o esparexemento (NIDE) está elaborada polo Consello Superior de Deportes, organismo autónomo dependente do Ministerio de Cultura e Deporte. Esta normativa ten como obxectivo definir as condicións regulamentarias, de planificación e de deseño que deben considerarse no proxecto e a construción de instalacións deportivas.

As normas NIDE componse dos dous tipos seguintes:

 • Normas Regulamentarias (R).
 • Normas de Proxecto (P).

2. NORMAS REGULAMENTARIAS (R)

As Normas Regulamentarias teñen por finalidade a de normalizar, dando un tratamento similar nos distintos usos ou deportes, aspectos tales como os dimensionales, de trazado, orientación solar, iluminación, tipo de superficies deportivas e material deportivo non persoal, que inflúen na práctica activa do deporte ou da especialidade de que se trate. Estas normas constitúen unha información básica para a posterior utilización das Normas de Proxecto.

Na elaboración destas normas tivéronse en conta os Regulamentos de xogo vixentes das Federacións Deportivas correspondentes, ademais consideráronse as normas europeas e españolas (UNE-EN) existentes neste ámbito (Equipamento deportivo, superficies para deportes, iluminación de espazos para deportes e instalacións para espectadores)

As Normas Regulamentarias son de aplicación en todos aqueles proxectos que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e en instalacións deportivas nas que se vaian a celebrar competicións oficiais rexidas pola Federación Deportiva nacional correspondente, no entanto é competencia da devandita Federación a homologación da instalación.

3. NORMAS DE PROXECTO (P)

As Normas de Proxecto teñen unha tripla finalidade:

 • Servir de referencia para a realización de todo proxecto dunha instalación deportiva.
 • Facilitar unhas condicións útiles para realizar unha planificación das instalacións deportivas, para o que se definen os usos posibles, as clases de instalacións normalizadas, o ámbito de utilización de cada unha, os aspectos a considerar antes de iniciar o deseño da instalación deportiva e un procedemento para calcular as necesidades de instalacións deportivas dunha zona xeográfica determinada.
 • Definir as condicións de deseño consideradas mais idóneas en canto a establecer os tipos normalizados de instalacións deportivas, definindo os distintos espazos e dimensións deses espazos, así como as características funcional-deportivas dos distintos tipos e dos seus espazos.

As Normas de Proxecto son de aplicación en todos aqueles proxectos que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e todos aqueles proxectos de instalacións que se constrúan  para as competicións oficiais rexidas pola Federación Deportiva nacional correspondente, no entanto é competencia da Federación correspondente a homologación da instalación.

 

4. ORGANIZACIÓN

As normas NIDE agrúpanse nos libros ou apartados segundo indícase a continuación:

NORMAS NIDE

NIDE 1

CAMPOS PEQUENOS

NIDE 2

CAMPOS GRANDES E ATLETISMO

NIDE 3

PISCINAS

NIDE 4

DEPORTES DE XEO

 

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

  • Regulamentos de Federacións Deportivas.
  • Manuais e publicacións de instalacións de Federacións Deportivas.
  • Normas UNE-EN Superficies e Equipamentos Deportivos.
  • Normas UNE-EN de Iluminación de instalacións deportivas.
  • Normas UNE-EN Instalacións para espectadores en espazos deportivos.
  • Normas UNE Accesibilidade.