NAT-SENSE Natació Sincronitzada

 

0 AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en les Piscines que continguin gots per a la pràctica de la natació sincronitzada i on es vagin a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Natació, en les seves modalitats de figures i rutines. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de natació sincronitzada.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'han tingut en compte el Reglament vigent de la Real Federació Espanyola de Natació i el Reglament Internacional vigent.

En els Projectes de construcció o reforma de piscines de natació que hagin de ser homologades s'inclourà aquest requisit en la Memòria i el Plec de Condicions Tècniques i el seu import al Pressupost, havent de ser requisit imprescindible haver obtingut l'homologació per poder realitzar la recepció de les obres.

1 DIMENSIONS

El got de la piscina per a natació sincronitzada, en les seves dues modalitats de figures i rutines, disposarà d'unes zones les dimensions de les quals han de tenir els valors següents:

1a) FIGURES

Per a la competició de figures és necessari que el got pugui disposar de dues zones de 10 m de llarg per 3 m d'ample cadascuna, amb el costat de 10 m paral·lel a la paret del got i separat d'aquesta paret del got no més d'1,50 m. La profunditat mínima d'aquestes dues zones serà d'1,80 m, no obstant això és preferible que una d'elles tingui una profunditat mínima de 3 m i l'altra de 2,50 m. En Jocs Olímpics i Campionats del Món la profunditat mínima serà de 3 m i 2,50 m. Vegeu la figura NAT-SENSE-1

1b) RUTINES

Per a la competició de rutines o ballet aquàtic és necessari que el got de la piscina pugui disposar d'una zona amb una superfície mínima de 25 m per 12 m i màxima de 30 m per 20 m. La profunditat mínima serà d'1,80 m, no obstant això és preferible que en el seu interior, una zona de 12 m per 12 m tingui una profunditat mínima de 3 m sent la profunditat mínima de la resta de 2,50 m amb una distància en pendent per salvar ambdues profunditats de 8 m com a mínim. En Jocs Olímpics i Campionats del Món la superfície mínima serà de 30 m per 20 m i la profunditat mínima a la zona de 12 m per 12 m serà de 3 m sent la profunditat restant de 2,50 m amb una distància en pendent per salvar ambdues profunditats de 8 m com a mínim, vegeu la figura NAT-SENSE-2.

Les zones per a la competició de figures poden ocupar la mateixa zona de la piscinaque s'utilitza per a la competició de rutines / ballet aquàtic.

2 LINEAS DE SENYALITZACIÓ

Si no existeixen línies de senyalització segons s'indica en la norma NIDE de Natació, el sòl del got de la piscina ha de marcar-se amb línies de color contrastat amb el del fons en l'adreça longitudinal del got de la piscina.

3 PISCINES PER A NATACIÓ SINCRONITZADA

Són aptes per a la pràctica de la natació sincronitzada els gots N1 a N7 definits en la Norma NIDE de Natació, modificant la seva dimensió màxima amb elements mòbils (N5, N6 i N7) i amb les profunditats mínimes requerides. En aquest cas també són
aptes per desenvolupar en ells Competicions Nacionals.

Els gots N6 i N7, modificant la seva dimensió màxima amb elements mòbils i amb les profunditats exigides, són aptes per desenvolupar en ells Jocs Olímpics, Campionats del Món i Campionats de la Federació Internacional de Natació (FINA)

Quan es disposin fons mòbils o elements mòbils en els gots de natació per adequar la profunditat o la resta de dimensions del got a natació sincronitzada., aquests elements compliran la norma UNE-EN 13451-11 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a fons mòbils de piscina i murs mòbils”

La resta de característiques del got es poden consultar en la norma NIDE de Natació.

4 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la superfície de l'aigua o el paviment de les platges o andanes i l'obstacle més proper (cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) haurà de quedar totalment lliure i tindrà un mínim de 4 m.

Quan es disposi gradería per a espectadors, l'altura s'adequarà per aconseguir una visibilitat perfecta del got des de les graderies.

5 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix longitudinal del got en piscines a l'aire lliure ha de coincidir amb l'adreça N–S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO. L'eix longitudinal del got en piscines cobertes ha de coincidir amb l'adreça I-O, sempre que la il·luminació natural sigui lateral i no zenital i difusa.

6 L'AIGUA

L'aigua utilitzable en un got de piscina per a natació sincronitzada complirà els mateixos requisits que s'indiquen a l'apartat corresponent de la norma NIDE de Natació.

La temperatura de l'aigua per a competició i entrenaments ha de ser de 26ºC ± 1ºC L'aigua serà prou clara per permetre la visibilitat del fons de la piscina.

7 L'AIRE

L'aire ambienti de tota piscina coberta que inclogui un got de piscina per a natació sincronitzada, complirà els mateixos requisits que s'indiquen a l'apartat corresponent de la norma NIDE de Natació.

La temperatura de l'aire serà entre 2ºC i 3ºC superior a la de l'aigua d'aquest got, per raons tècniques i fisiològiques amb un màxim de 28ºC.

La humitat relativa ha d'estar compresa entre un 55% i 70% sent recomanable utilitzar com a valor de disseny el 60%. Vegeu la norma NIDE de Natació.

8 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels nedadors, jutges ni dels espectadors i no ha de provocar reflexos en la làmina d'aigua.

Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i aconseguirà els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
NATACIÓ SINCRONITZADA
(interior i exterior)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals (1) 1500 0,7
Competicions nacionals, regionals, entrenament alt nivell (2) 500 0,7
Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu 300 0,5

(1) En tot l'àmbit de la piscina (gots) resta 750 lux

 

 

Les lluminàries no han de col·locar-se sobre la vertical de la làmina d'aigua, en cas excepcional que es col·loquin en aquesta posició han de disposar-se passarel·les d'accés a les lluminàries per a conservació i manteniment.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 800 lux, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

9 CONTROL DE JUTGES

Per al control de la Competició existirà una zona exterior al got amb una distància mínima de 2 m en tot el seu perímetre.

Les cadires dels jutges hauran d'estar a una altura entre 1,50 m i 2 m per sobre de la superfície de l'aigua.

10 EQUIP DE SO I EQUIP AUTOMATICO PER A la COMPETICIÓ

En tots aquells gots de natació sincronitzada en els quals es vagin a celebrar competicions de Jocs Olímpics, Competicions Mundials, Continentals i Nacionals, haurà d'existir un equip de so, així com les instal·lacions i accessoris mínims per a la seva instal·lació.

Així mateix haurà d'existir un equip automàtic que registri els resultats de la Competició dirigit tant a participants com a espectadors, d'acord amb les regles de la Real Federació Espanyola de Natació i la Federació Internacional de Natació.

L'equip de so inclourà com a mínim el següent:

- Sistema amplificador-mesclador de so.

- Lector de casset i unitats de recanvi.

- Micròfons d'alta qualitat i instal·lacions de micròfons per als anuncis i cerimònies.

- Altaveus de qualitat, potència, quantitat i ubicació suficients per obtenir un so clar i uniforme tant a la zona de competició com a la zona dels espectadors.

- Altaveus subaqüàtics per obtenir un so clar i uniforme sota l'aigua per sobre de qualsevol soroll d'interferència i amb nivells acceptables per als competidors.

- Sistemes de transformadors d'aïllament i impedància concordants, quan s'utilitzin altaveus amb recobriment metàl·lic.

- Aparell de mesura del volum sonor (decibels) per controlar els nivells sonors de la música.

- Cables per a connexió de l'equipament correctament, alargaderas d'altaveus adequades, a fi de col·locar els altaveus.

- Fusibles necessaris per a protecció dels altaveus i la resta d'equips.

- Lineas de terra per garantir una segura posada a terra de tots els equips.

- Materials de seguretat per reduir al mínim el risc de lesions per a persones o de deterioracions del material per trepitjar o ensopegar en els cables elèctrics o dels altaveus.

- Cronòmetre.

- Utiles i aparells de mesura que siguin necessaris per a les ramificacions especials inicials i per a les reparacions d'urgència.

- Sistemes de comunicació entre el personal i la cabina de so.

- Sistema per controlar el so sota l'aigua de manera contínua.

11 BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Reglaments d'Instal·lacions de la Real Federacions Espanyola de Natació
- Reglaments d'Instal·lacions de la Federació Internacional de Natació
- Normes UNE-EN d'Equipaments de Piscines
- Normes UNE-EN d'Il·luminació d'instal·lacions esportives

  •