Piscinas Aire Libre

 

 

1 OBXECTO E AMBITO DE APLICACIÓN

Esta Norma de Proxecto enumera as condicións relativas a Planificación, Deseño, Condicións Técnicas de materiais, sistemas e instalacións concernentes a instalacións deportivas chamadas PISCINAS AO AIRE LIBRE útiles para a práctica dos seguintes deportes:

- NATACIÓN en todas as especialidades
- SALTOS
- WATER-POLO
- NATACION SINCRONIZADA
- SALVAMENTO E SOCORRISMO

e das seguintes actividades:

- CHAPOTEO de nenos,
- RECREO de nenos,
- ENSINO da natación,
- RECREO de adultos ou non nadadores

e todos aqueles que oportunamente poidan incorporarse se se consideran de Piscina ao aire libre, a nivel de deporte federativo de competición, de deporte-recreativo para todos e/ou de deporte escolar. A piscina ao aire libre deberá servir para o máximo número posible dos deportes ou actividades citadas, a fin de alcanzar unha rendibilidade de uso maior.

As Normas Regulamentarias de cada un destes deportes ou actividades constitúen documento á parte da presente Norma de Proxecto.

Toda PISCINA AO AIRE LIBRE á que poida ser de aplicación esta Norma, deberá estar composta de Espazos útiles ao deporte e de Espazos auxiliares. Véxase apartado de Termos e Definicións. Os Espazos auxiliares desenvólvense na Norma de Proxecto de PISCINAS CUBERTAS.

Quedan fóra do ámbito desta Norma de Proxecto, as instalacións deportivas a cuberto, útiles para a práctica dos deportes ou actividades citados, todo o cal se recolle na Norma de proxecto de PISCINAS CUBERTAS.

Quedan así mesmo fose do ámbito desta Norma de Proxecto, tanto as Piscinas ao aire libre de carácter privado (destinadas ao uso particular dunha familia e das súas amizades) como as de carácter semipúblico (dedicada ao servizo exclusivo de urbanizacións e comunidades de propietarios).

2 TERMOS E DEFINICIÓNS

Para os efectos desta Norma empréganse os seguintes termos e definicións:

2.1 Espazos útiles ao deporte

Son todos aqueles que están compostos polas superficies estritas de competición ou de uso de cada especialidade deportiva ou actividade recreativa, coas súas bandas exteriores de seguridade, espazos para nadadores, cronometradores e xuíces, así como pola altura libre necesaria.

2.2 Espazos auxiliares

Son todos os espazos complementarios á función deportiva ou recreativa, tales como:

- Espazos auxiliares aos deportistas e usuarios (vestiarios, aseos, guardarropas, almacéns, enfermaría, circulacións, accesos, zonas de estancia, accesos entre praias, etc.)

- Espazos auxiliares para espectadores (bancadas, aseos, circulacións, accesos, etc.)

- Espazos auxiliares singulares (salas de instalacións, espazos para medios de comunicación, autoridades, bar, etc.)

Cando as Piscinas ao aire libre estean incluídos nun mesmo Complexo Deportivo cunha Sala ou Pavillón, os seus espazos auxiliares proxectaranse, preferentemente, formando núcleo común cos da devandita Sala.

Cando as Piscinas ao aire libre formen parte dun Complexo Deportivo no que estean incluídos Piscinas Cubertas, os espazos auxiliares pódense agrupar e reducir se as necesidades previstas permíteo.

2.3 Área de influencia

É a zona demográfica á que dá(n) servizo a(s) Piscina(s) ao aire libre(s), isto é, aquela en a que residen os usuarios potenciais das devanditas instalacións.

3 CLASES DE PISCINAS AO AIRE LIBRE

As clases de Piscinas ao aire libre, obxecto desta Norma, que permiten a práctica dalgúns ou varios dos deportes ou actividades citadas no punto 1, clasifícanse do modo seguinte:

3.1 Piscinas con vasos polivalentes e vasos de ensino

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o deporte escolar, o ensino da natación, o deporte-recreativo para todos e para o adestramento e competición do deporte federativo de niveis básicos. Dispón de espazos auxiliares para usuarios e carece de espazos para espectadores.

3.2 Piscinas con vasos polivalente, vasos de ensino e vasos de chapoteo

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o deporte escolar, o ensino da natación, para o recreo e chapoteo de nenos, para o deporte recreativo para todos e para o adestramento e competición do deporte federativo de niveis básicos. Dispón de espazos auxiliares para usuarios e carece de espazos para espectadores.

3.3 Piscinas con vasos polivalente, vasos de ensino, vasos de chapoteo e vasos de recreo

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o deporte escolar, o ensino da natación, para o recreo e chapoteo de nenos, para o recreo e baño de mozos e adultos, para o deporte recreativo para todos e para o adestramento e competición do deporte federativo de niveis básicos. Dispón de espazos auxiliares para usuarios e carece de espazos para espectadores.

3.4 Piscinas con vasos de natación, vasos de recreo, vasos de ensino e de chapoteo

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o adestramento e competición do deporte federativo, en unión do deporte escolar, o ensino da natación, para o recreo, para o chapoteo de nenos e para o deporte recreativo para todos. Dispón de espazos auxiliares para usuarios e pode dispor de espazos para espectadores.

3.5 Piscinas con vasos de natación e fosos de saltos

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o adestramento e competición do deporte federativo de alto nivel. Conta con espazos auxiliares para deportistas e dispón de instalacións formalizadas para espectadores.

4 CONDICIÓNS DE PLANIFICACIÓN, NORMAS PREVIAS Ao DESEÑO

As Piscinas ao aire libre formarán unidade cunha(s) Piscina(s) Cuberta(s) de tal modo que entre ambas ofrezan un programa completo de posibilidades ao usuario. Estarán integradas no posible en Complexos deportivo-recreativos, que permitan maiores posibilidades de control e mantemento, unha maior oferta de posibilidades de uso, así como unha menor necesidade de terreos e uns menores custos de construción ao poder centralizarse unha gran cantidade de espazos auxiliares.

O programa da(s) Piscina(s) ao aire libre deberá confeccionarse de acordo entre o promotor, o autor do proxecto e o futuro Director do Complexo, convenientemente asesorados por técnicos en educación física e deportes. O técnico autor do Proxecto deberá no posible estar especializado en instalacións deportivas.

4.1 Criterios de localización e características dos terreos

Haberán de terse en conta os Criterios de Localización e Características dos terreos seguintes:

1/ Situación interior ou próxima a zonas verdes públicas, para que o ambiente e a paisaxe sexan apropiados.

2/ Proximidade aos centros docentes, para lograr que a instalación sexa aberta ao deporte para todos e de competición dunhas horas á Educación Física e ao deporte escolar noutras, buscando o máximo aproveitamento.

O traxecto a pé desde os centros docentes non debe exceder de 10 minutos e debe ser seguro de maneira que se eviten riscos potenciais.

3/ Fácil acceso a pé e por estrada, así como proximidade ao transporte público. Se o Complexo Deportivo destínase ao uso diario, debe ter proximidade aos aloxamentos dos futuros usuarios, consideraranse as distancias máximas seguintes:

- Dous Quilómetros (2 Km) para peóns, equivalentes a trinta minutos andando, máximo para o acceso a pé desde os puntos mais afastados da súa zona de influencia, tanto para o uso da poboación como do deporte de competición.

- Catro Quilómetros (4 km) para acceso en transporte público e para ciclistas en zonas urbanas.

- Oito Quilómetros (8 km) para acceso en transporte público e ciclistas en zonas rurais.

Distánciaa – tempo de acceso aos Campos Grandes e de Atletismo situados en Complexos de lecer semanal pode aumentarse ata 2 h – 50 Km realizándose os desprazamentos en transporte público ou privado.

4/ Existencia de superficie para aparcadoiro proporcional á previsión de usuarios (deportistas e espectadores) 1 praza/20 usuarios, cunha previsión de superficie de 25-30 m2 por praza, con reserva para o persoal da instalación, bicicletas, autobuses (1 praza/200 espectadores) e para persoas con mobilidade reducida 1praza/200 usuarios (deportistas e espectadores) ou ben 1 praza/50 prazas ou fracción e como mínimo dúas, cunhas dimensións mínimas de 5,00m por 3,60m por praza.

5/ Boas condicións de salubridade, isto é, zonas fose do alcance dos fumes ou cheiros provenientes da industria, a súa polución atmosférica e de grandes vías de circulación. De acordo co Regulamento de Actividades Insalubres, molestas, nocivas e perigosas, separarase a parcela 2.000 m de zonas con perigo de explosións, radiacións, incendios ou combustibles próximos, gases, pos ou emanaciones tóxicas, etc. Evitaranse tamén os focos molestos produtores de ruído, pos, gases, cheiros, néboas e vibracións aínda que non prexudiquen a saúde humana, separando a parcela 500 m destas zonas.

6/ Orientación o máis correcta posible (Eixo longitudinal das Piscinas Cubertas de acordo ao especificado nas Normas Regulamentarias de Natación e Polivalentes se se inclúen estes tipos de vasos, de forma que os raios solares non produzan reflexos na lámina de auga nin contraluces ou deslumbramientos no ambiente) 

7/ Existencia de servizos (auga, luz e rede de sumidoiros) 

8/ Terreos preferentemente chairos que necesiten un mínimo movemento de terras.

9/ Estabilidade fronte ás augas de choiva ou crecidas dos ríos, fuxindo dos espazos onde converxen pendentes (vaguadas) 

10/ Terreos cun grao de compactación suficiente, evitando os de desfeito ou echadizo que obrigan a realizar custosas obras de cimentación.

11/ Terreos con posibilidade de futuras ampliacións do Complexo Deportivorecreativo. Haberá de terse en conta o vixente
Regulamento de Espectáculos Públicos en todo o que afecte previamente o deseño, nas clases de Piscinas ao aire libre que dispoñan de instalacións para espectadores.

5 CONDICIÓNS DE PLANIFICACIÓN. CÁLCULO DE NECESIDADES

Previamente á redacción do Proxecto haberán de elixirse a(s) clase(s) de Piscina(s) ao aire libre en relación coas necesidades que existan na “Área de Influencia” da devandita instalación deportivo-recreativa. As necesidades serán de tres tipos:

- Educación física e deporte escolar.
- Deporte federativo de competición.
- Deporte recreativo para toda a poboación.

Fóra das clases de Piscinas ao aire libre proxectadas especificamente para o deporte federativo de competición ou aqueloutras que pola súa singularidade só son útiles para determinadas actividades ou deportes (de ensino, chapoteo, foso de saltos) como criterio xeral deste Cálculo de Necesidades, tratarase de compaxinar os horarios para que o tres tipos de usuarios sexan compatibles nunha mesma Piscina Cuberta co fin de alcanzar a súa máxima rendibilidade.

Sempre que o Complexo Deportivo – Recreativo poida estar centrado respecto da súa área de influencia, será preferible concentrar nel a Piscina ao aire libre co maior número posible de vasos que resulten do cálculo de necesidades. As necesidades dos usuarios satisfeitos polas Piscinas ao aire libre como consecuencia deste estudo, deberán complementarse coas que haberán de cubrirse, mercé ás Piscinas Cubertas que lla haberán de yuxtaponer á primeira. Esta relación será función doutra banda do tipo de clima. Véxase Norma de Proxecto de Piscinas Cubertas.

Unha vez efectuado o Estudo de necesidades de Piscinas ao aire libre, que o consideraremos como un Plan Sectorial, será necesario unilo e coordinalo cos Plans procedentes doutros sectores (outras Normas de Proxecto) a fin de elaborar un Plan global de equipamentos deportivo e tempo libre concretado a través de Complexos deportivo - recreativos.

5.1 Área de influencia

En primeiro lugar determinarase a área de Influencia ou Zona demográfica servida polas Piscinas ao aire libre, a súa delimitación pode basearse nas Unidades urbanísticas previstas no Regulamento de Plan da Lei do Chan, nos criterios do Plan vixente ou nos criterios de localización antes indicados.

5.2 Necesidades actuais e futuras

Todo o proceso de cálculo que aquí se desenvolve, aplicarase tanto ás necesidades actuais dunha determinada Área de Influencia como ás súas necesidades actuais a un determinado ano fixado como horizonte.

5.3 Necesidades escolares (SE)

As necesidades de educación física escolar deben cubrirse enteiramente a base de Piscinas Cubertas. Unicamente no caso de que isto non sexa posible total ou parcialmente debe coñecerse o número de postos escolares da “Zona” implicada, así como a súa transformación en número de “Unidades ou clases” escolares. Enténdese por “Zona de exercicios de Piscinas ao aire libre” a lámina de auga mínima necesaria para que unha “clase” escolar pode realizar prácticas de ensino da natación e/ou xogos de auga durante unha hora e de forma simultanea. Esta “Zona de exercicios” que nos determinará por suma os vasos de ensino necesarios, terá unha superficie de 75 m2.

A superficie de lámina de auga de Piscinas ao aire libre para necesidades escolares se
calcula da forma seguinte:

SE = C x Ou/5 ( Hp/hu x Z) ≥ 5 CU
Sendo:

- SE, a superficie necesaria para a “Zona de exercicios”
- C, o Coeficiente multiplicador segundo tipo climático (1 clima continental; 0,8 clima atlántico; 0,6 clima mediterráneo e subtropical)
- Ou, o número de unidades escolares.
- Hp, o número de horas semanais dedicadas á actividade física de cada unidade escolar.
- hu, o número de horas diarias que se pode utilizar cada instalación para escolares.
- Zb a superficie mínima de cada “Zona de exercicios” (75 m2)

5.4 Necesidades da poboación (SP)

As necesidades demográficas están dirixidas á práctica do deporte recreativo para todos.

Calcularanse baseándose no coeficiente do cadro seguinte, multiplicando o coeficiente idóneo pola poboación da “Área de Influencia” expresada en nº de habitantes e obterase a superficie en lámina de auga para Piscinas ao aire libre (SP) en m2 totais.

Devandito resultado poderá corrixirse segundo todos os condicionamentos locais que poidan existir, tales como medios económicos superiores; microclima da área distinto ao da zona climática que o circunda; pirámide de poboación excesivamente separada da media nacional; poboación turística complementaria á residente en determinadas épocas do ano, etc.

NECESIDADES EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AUGA
EN PISCINAS AO AIRE LIBRE
SEGUNDO A POBOACIÓN EN m2/hab.
Ámbito demográfico
en nº de habitantes

CLIMA

Continental Atlántico Mediterráneo
/ Subtropical
1.200 - - -
2.500 - - -
5.000 0,0640 0,0480 0,0800
10.000 0,0520 0,0390 0,0650
15.000 0,0420 0,0310 0,0520
20.000 0,0340 0,0260 0,0430
30.000 0,0380 0,0210 0,0350
40.000 0,0230 0,0170 0,0290
50.000 0,0190 0,0140 0,0240
75.000 0,0160 0,0120 0,0200
100.000 0,0140 0,0100 0,0170
150.000 0,0120 0,0090 0,0150
200.000 0,0110 0,0084 0,0140

 

 

5.5 Necesidades do deporte de competición (SC)

As necesidades do deporte federativo de competición son dunha singularidade tal que resulta imposible traducilas nun estándar urbanístico de metros cadrados por habitante. En cada especialidade deportiva (ou grupo de especialidades afíns), estas necesidades están en relación co número de deportistas federados (fichas), o número de equipos (se existen), o número de clubs, o número de horas diarias que se pode utilizar cada instalación (hu), o número de horas semanais de adestramento e/ou competición (Hp) e a(s) clase(s) de Piscina(s) considerada(s) regulamentaria(s) para a competición do deporte citado. Véxanse Normas Regulamentarias.

Ao ter que alcanzar as dimensións regulamentarias, nalgúns casos haberá de superarse o tamaño ou variarse a profundidade dalgún vaso da Piscina ao aire libre respecto de todo o que nos veu dado polo cálculo das necesidades escolares, e demográficas. Por exemplo, a conversión dun vaso polivalente nun vaso de natación naqueles casos en que as Necesidades do deporte de competición así o indiquen.

Como consecuencia de todo o anterior sairá calculada a Superficie en lámina de auga para o deporte de competición en Piscinas ao aire libre (SC).

5.6 Necesidades totais

Tomarase como válido o máximo valor (S) do tres tipos de superficie de lámina de auga calculados (SE, SP, SC) xa que o tres grupos de usuarios nunca utilizarán simultaneamente cada “Zona de Exercicios” ou cada Piscina ao aire libre, fóra das clases de Piscinas ao aire libre proxectadas especificamente para ser utilizadas para o adestramento ou competición do deporte federativo (fosos de saltos, vasos de natación, water-polo, etc.) ou para determinadas actividades (ensino, chapoteo, etc.) han de considerarse a parte e cuxa superficie de lámina de auga será S´.

En consecuencia o resultado global deste Cálculo de necesidades é S+S’. Coñecida dita superficie S+S’ resulta inmediato traducila nos Tipos de Piscinas ao aire libre máis convenientes, para o que debe consultarse o punto 6 de Condicións de Deseño.

Tipoloxía de Piscinas ao aire libre.

Será necesario realizar (ou tomar coñecemento de) un detido Inventario ou Censo das Piscinas ao aire libre existentes na “Área de Influencia” que nos ocupa, para deducir do resultado obtido, as necesidades xa satisfeitas.

A superficie S+S’ de lámina de auga concretada nunha serie de Vasos xa elixidos, hase de complementar coa Superficie en Bandas exteriores, a fin de obter a Superficie en Espazos útiles ao deporte (EUD). Véxase para iso o previsto no Apartado 1 de Condicións de Deseño.

6 CONDICIÓNS DE DESEÑO: TIPOLOGIA DE PISCINAS AO AIRE LIBRE

As clases de Piscinas ao aire libre enumeradas no punto 3 desenvólvense nas Topoloxías seguintes, nas que se definen as dimensións dos espazos útiles ao deporte ou recreo e as superficies dos espazos auxiliares, así como os esquemas gráficos de cada tipo:

6.1 PISCINAS CUBERTAS CON VASOS POLIVALENTES E DE ENSINO

Son Piscinas que dispoñen dun vaso polivalente valido para o adestramento e a competición da natación en niveis básicos, así como para o recreo de mozos e adultos preferentemente na zona de menor profundidade. Ademais dispoñen dun vaso de ensino dedicado á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos.

Cada Tipo desenvólvese cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.1.1 Espazos útiles ao deporte

 

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES
E DE ENSINO
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
TIPO DIMENSIÓNS
Vaso Bandas exteriores Totais
Longo
(m)
Ancho
(m)
Superficie
(m2)
Longo
(m)
Ancho
(m)
Longo
(m)
Ancho
(m)
Superficie
(m2)
P 1
+ E 1
25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 17,50 726,50
12,50 6 75
P 2
+ E 3
25,00 16,50 412,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 21,50 892,25
16,50 6 99

 

 

Cada Tipo de Piscina ao aire libre con vaso polivalente e vaso de ensino atópase esquematizado nos debuxos PA-1. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse respectivamente, a Norma Regulamentaria de Piscinas Polivalentes P-POL e a Norma Regulamentaria de Piscinas de Ensino P-ENS para ter en conta as características que nelas se conteñen.

6.1.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina ao aire libre con vaso polivalente e vaso de ensino están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES
E DE ENSINO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS P1+ E1
(Superficie lámina
de auga < 500 m2)
P2+ E3
(Superficie lámina
de auga < 600 m2)
Vestíbulo 20 25
Control de accesos / Recepción 4 5
Botiquín - Enfermaría 8 8
Circulacións pés calzados (2) 10 12
Vestiarios colectivos 2 x 40 2 x 45
Cabinas individuais 2 x 4 2 x 4
Duchas colectivas 2 x 10 2 x 12
Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10
Guardarropas colectivos --- ---
Vestiarios – Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6
Sala de masaxe (1) 15 15
Sala de Posta a punto (1) 30 30
Circulacións pés descalzos (2) 8 10
Despacho profesores, adestradores, árbitros 6 8
Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 15
Zona de estancia (3) 800 1.200

(1) Opcional

(2) Valor estimativo
(3) Valor recomendado

6.1.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes e de Ensino, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES
E DE ENSINO
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS P1+ E1
(Superficie lámina
de auga < 500 m2)
P2+ E3
(Superficie lámina
de auga < 600 m2)
Sala de Instalacións (1) 45 50
Vestiario, aseos persoal 5 5
Almacén material de limpeza 3 3
Cuarto de lixos 2 2

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, taller de mantemento, almacén de material

 

6.2 PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSINO E DE CHAPOTEO

Son Piscinas que dispoñen dun vaso polivalente valido para o adestramento e a competición da natación en niveis básicos, así como para o recreo de mozos e adultos preferentemente na zona de menor profundidade. Ademais dispoñen dun vaso de ensino dedicado á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos e dun vaso de chapoteo dedicado aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos ata 5 anos. Cada Tipo de Piscinas ao aire libre con vasos Polivalentes, de Ensino e de Chapoteo, desenvólvense cos espazos e as dimensións que se indican a
continuación:

6.2.1 Espazos útiles ao deporte

 

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
TIPO DIMENSIÓNS
Vaso Bandas exteriores Totais
Longo
(m)
Ancho
(m)
Superficie
(m2)
Longo
(m)
Ancho
(m)
Longo
(m)
Ancho
(m)
Superficie
(m2)
P 1
+ E 1
+ CH1
25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 17,50 895,50
12,50 6 75
--- --- 50 13,00 13,00
P 2
+ E 3
+ CH2
25,00 16,50 412,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 21,50 1.117,25
16,50 6 99
--- --- 75 15,00 15,00

 

 

Cada Tipo de Piscinas ao aire libre con vaso polivalentes, vaso de ensino e vaso de chapoteo, atópanse esquematizados nos debuxos PA-2. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse respectivamente, as Normas Regulamentarias de Piscinas Polivalentes P-POLPiscinas de Ensino P-ENS e Piscinas de Chapoteo P-CHA para ter en conta as características que nelas se conteñen.

6.2.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina ao aire libre con vaso polivalente, vaso de ensino e vaso de chapoteo están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTE,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS P1+ E1
(Superficie lámina
de auga < 500 m2)
P2+ E3
(Superficie lámina
de auga < 600 m2)
Vestíbulo 20 25
Control de accesos / Recepción 4 5
Botiquín - Enfermaría 8 8
Circulacións pés calzados (2) 10 12
Vestiarios colectivos 2 x 40 2 x 45
Cabinas individuais 2 x 4 2 x 4
Duchas colectivas 2 x 10 2 x 12
Aseos colectivos 2 x 8 2 x 10
Guardarropas colectivos --- ---
Vestiarios – Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6
Sala de masaxe (1) 15 15
Sala de Posta a punto (1) 30 30
Circulacións pés descalzos (2) 8 10
Despacho profesores, adestradores, árbitros 6 8
Almacén de material deportivo piscina 1 x 15 1 x 15
Zona de estancia (3) 900 1.200

(1) Opcional
(2) Valor estimativo
(3) Valor recomendado

 

 

6.2.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes, de Ensino e Chapoteo, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte.

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS P1+ E1
(Superficie lámina
de auga < 500 m2)
P2+ E3
(Superficie lámina
de auga < 600 m2)
Sala de Instalacións (1) 50 75
Vestiario, aseos persoal 5 5
Oficina administración 10 10
Almacén material de limpeza 3
Cuarto de lixos 2 2

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, taller de mantemento, almacén de material

 

 

6.3 PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE POLIVALENTES, DE ENSINO, DE CHAPOTEO E DE RECREO

Son Piscinas que dispoñen dun vaso polivalente valido para o adestramento e a competición da natación en niveis básicos, así como para o recreo de mozos e adultos preferentemente na zona de menor profundidade. Ademais dispoñen dun vaso de ensino dedicado á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos, dun vaso de chapoteo dedicado aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos ata 5 anos e dun vaso de recreo dedicado ao esparexemento e baño de mozos e adultos, sobre todo non nadadores.

Cada Tipo de Piscinas ao aire libre con vasos Polivalentes, de Ensino, de Chapoteo e de Recreo, desenvólvense cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.3.1 Espazos útiles ao deporte

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes, de Ensino e Chapoteo, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS POLIVALENTES,
DE ENSINO, DE CHAPOTEO E DE RECREO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS P1+ E1+
CH3+R1
(Superficie
lámina de auga
< 1000 m2)
P2+E3+
CH4+R2
(Superficie
lámina de auga
< 1000 m2)
P3+ E4+
CH5+R3
(Superficie
lámina de auga
< 1600 m2)
P4+ E5+
CH6+R4
(Superficie
lámina de auga
< 2500 m2)
Sala de Instalacións (1) 85 85 125 175
Vestiario, aseos persoal 10 10 15 20
Oficina administración 15 15 20 25
Almacén material de limpeza 5 5 10 10
Cuarto de lixos 4 4 6 8

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, taller de mantemento, almacén de material

 

 

6.4 PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSINO, DE CHAPOTEO E DE RECREO

Son Piscinas que dispoñen dun vaso de natación, valido para o adestramento e a competición da natación, de water-polo, así como do salvamento e socorrismo. 

Ademais dispoñen dun vaso de ensino dedicado á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos, dun vaso de chapoteo dedicado aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos ata 5 anos e dun vaso de recreo dedicado ao recreo, esparexemento e baño de mozos e adultos, sobre todo non nadadores.

Cada Tipo de Piscinas ao aire libre con vasos de Natación, de Ensino, de Chapoteo, e de Recreo desenvólvense cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.4.1 Espazos útiles ao deporte

 

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN,
DE ENSINO, DE CHAPOTEO E DE RECREO
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
TIPO DIMENSIÓNS
Vaso Bandas exteriores Totais
Longo
(m)
Ancho
(m)
Superficie
(m2)
Longo
(m)
Ancho
(m)
Longo
(m)
Ancho
(m)
Superficie
(m2)
N1
+ E 1
+ CH3
+ R1
25,00 12,50 312,50 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 41,50 33,50 1.348,75
12,50 6 75
--- --- 100
--- --- 200
N2
+ E 3
+ CH4
+ R2
25,00 16,50 412,50 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 43,50
19,00
24,50
21,50
19,00
21,00
1.810,75
16,50 6 99
--- --- 150
--- --- 312,50
N 5
+ E 4
+ CH5
+ R3
50,00 16,50 825 1 x 3,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 68,50
21,00
31,00
21,50
21,00
21,00
2.564,75
16,50 8 132
--- --- 200
--- --- 412,50
N 6
+ E 5
+ CH6
+ R4
50,00 21 1.050 1 x 5,00
1 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50
2 x 2,50 72,50 49,00 3.552,50
20 10 200
--- --- 250
--- --- 750

 

Cada Tipo atópase esquematizado nos debuxos PA-5a , PA-5bPA-6a e  PA-6b. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse, respectivamente, as Normas Regulamentarias de Natación NATPiscinas de Ensino P-ENSPiscinas de Chapoteo P-CHA e Piscinas de Recreo P-REC, para ter en conta as características que nelas se conteñen.

 

6.4.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina ao aire libre con vaso de natación, vaso de ensino e vaso de chapoteo, están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

 

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN,
DE ENSINO, DE CHAPOTEO E DE RECREO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS N1+ E1+
CH3+R1
(Superficie
lámina de auga
< 1000 m2)
N2+ E3+
CH4+R2
(Superficie
lámina de auga
< 1000 m2)
N5+ E4+
CH5+R3
(Superficie
lámina de auga
< 1600 m2)
N6+ E5+
CH6+R4
(Superficie
lámina de auga
< 2500 m2)
Vestíbulo 30 30 35 40
Control de accesos / Recepción 4 4 6 8
Botiquín - Enfermaría 8 8 10 10
Circulacións pés calzados (2) 15 15 18 20
Vestiarios colectivos 4 x 40 4 x 40 4 x 60 4 x 80
Vestiarios de equipo 2 x25 2 x25 2 x25 2 x25
Cabinas individuais 4 x 4 4 x 4 6 x 4 6 x 4
Duchas colectivas 4 x 10 4 x 10 4 x 18 4 x 25
Aseos colectivos 4 x 8 4 x 8 4 x 10 4 x 10
Guardarropas colectivos 30 30 40 60
Vestiarios – Aseos profesores, árbitros 2 x 6 2 x 6 2 x 6 2 x 6
Sala de masaxe (1) 15 15 20 20
Sala de Posta a punto (1) 30 30 30 40
Circulacións pés descalzos (2) 12 12 16 20
Despacho profesores, adestradores, árbitros 6 6 8 8
Almacén de material deportivo piscina 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 20
Zona de estancia (3) 2.000 2.000 2.300 4.000

(1) Opcional
(2) Valor estimativo

(3) Valor recomendado
 

 

6.4.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación, de Ensino, de Chapoteo e de Recreo, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN,
DE ENSINO, DE CHAPOTEO E DE RECREO
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS N1+ E1+
CH3+R1
(Superficie
lámina de auga
< 1000 m2)
N2+ E3+
CH4+R2
(Superficie
lámina de auga
< 1000 m2)
N5+ E4+
CH5+R3
(Superficie
lámina de auga
< 1600 m2)
N6+ E5+
CH6+R4
(Superficie
lámina de auga
< 2500 m2)
Sala de Instalacións (1) 95 95 135 185
Vestiario, aseos persoal 10 10 15 20
Oficina administración 15 15 20 25
Sala de reunións --- 20 --- 20
Bancada autoridades (2) --- 15 --- 15
Aseos autoridades (2) --- 2 x 6 --- 2 x 6
Sala de autoridades (2) --- 20 --- 25
Almacén material de limpeza 5 5 10 10
Cuarto de lixos 4 4 6 8

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, climatización, taller de mantemento, almacén de material e galería de rexistro do vaso.

(2) Cando se dispoñan espazos para espectadores.

 

6.4.4 Espazos auxiliares aos espectadores (EAE)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscinas ao aire libre con vasos de Natación, de Ensino, de Chapoteo e de Recreo poden estar complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN,
DE ENSINO, DE CHAPOTEO E DE RECREO
ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES (EAE)
TIPOS DE ESPAZOS Superficies útiles (m2) /Requisitos Regulamento de Espectáculos
Vías públicas de acceso Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para circulación rodada.
Ancho de vías públicas / espazos abertos: 1m/200 espectadores.
Puertas de acceso 1,20 m / 400 espectadores ou fracción; Ancho mínimo libre:1,80m
Entrada de vehículos independente das de peóns.
Control acceso - despachos de billetes 6
Puertas de saída Ancho mínimo libre:1,20 m
Para mais de 50 espectadores: 1,80 m / 250 espectadores ou fracción
Circulacións verticais
(Escaleiras pisos altos)
Ancho mínimo: 1,80 m
Unha escaleira por cada 450 espectadores ou fracción, que
evacuará directamente a fachada ou a corredores independentes
Circulacións horizontais
(Galerías, corredores de
circulación)
Ancho mínimo 1,80 m cada 300 espectadores + 0,60 m /250 espectadores ou fracción
Bancada Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento + 0,45 paso)
Ancho 0,50 m; Altura asinto 0,42 m
Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asentos entre pasos ≤ 18 (9 m)
Nº Filas entre pasos ≤ 12
Saídas Bancada 1,20 m/200 espectadores ou fracción en nº
proporcional ao seu aforamento; mediante escaleiras suaves ou ramplas
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros e 3 lavabos/500 espectadores ou fracción
Aseos señoras 2 inodoros e 1 lavabos/500 espectadores ou fracción
Bar – Cafetaría (1) 75
Cociña - Almacén (1) 25

(1) Opcional

 

 

6.5 PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN E FOSOS DE SALTOS

Son Piscinas que dispoñen dun vaso de natación, valido para o adestramento e a competición da natación, do water-polo, da natación sincronizada, así como do salvamento e socorrismo. Ademais dispoñen dun foso de saltos de trampolín e de plataforma.

Cada Tipo de Piscinas ao aire libre con vasos de Natación e de fosos de Saltos desenvólvense cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.5.1 Espazos útiles ao deporte

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN
E FOSOS DE SALTOS
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
TIPO DIMENSIÓNS
Vaso Bandas exteriores Totais
Longo
(m)
Ancho
(m)
Superficie
(m2)
Longo
(m)
Ancho
(m)
Longo
(m)
Ancho
(m)
Superficie
(m2)
N 6
+ FS1
50 21 1050 1 x 5
1 x 5
1 x 5
1 x 9
2x3,5-5 89 28 / 31 2.492
2.759
21 15 315
N 7
+ FS2
50 25 1.250 1 x 5
1 x 5
1 x 5
1x 10
2x3,5-5 90 32 / 35 2.880
3.150
25 15 375
N 7
+ FS3
50 25 1.250 1 x 5
1 x 5
1 x 5
1x 10
2x3,5-5 96 32 / 35 3.072
3.360
25 21 625

* En Competicións Nacionais de Saltos o ancho mínimo de praia ou anden para control da Competición será de 5 m.

 

 

Cada Tipo de Piscina ao aire libre con vaso de natación e foso de saltos atópase esquematizado nos debuxos PA-7a , PA-7b e PA-7c. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse respectivamente, as Normas Regulamentarias de Natación NATWater-polo WAPNatación sincronizada NAT-SEN e Saltos SAE, para ter en conta as características que nelas se conteñen.

6.5.2 Espazos auxiliares aos deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina ao aire libre con vaso de natación e fosos de saltos, están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN
E FOSOS DE SALTOS
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS N6+ FS1
(Superficie
lámina de auga
< 1.500 m2)
N7+ FS2
(Superficie
lámina de auga
< 2.000 m2)
N7+ FS3
(Superficie
lámina de auga
< 2.000 m2)
Vestíbulo 40 50 50
Control de accesos / Recepción 6 8 8
Botiquín - Enfermaría 10 10 16
Circulacións pés calzados (1) 20 25 25
Vestiarios colectivos 4 x 40 4 x 45 4 x 45
Vestiarios de equipo 4 x 25 4 x 25 4 x 25
Cabinas individuais 4 x 4 6 x 4 6 x 4
Duchas colectivas 4 x 20 4 x 25 4 x 25
Aseos colectivos 4 x 10 4 x 10 4 x 10
Guardarropa individual deportistas - despachos de billetes 40 50 50
Vestiarios – Aseos adestradores, árbitros 2 x 10 2 x 15 2 x 15
Sala de masaxe 15 20 20
Sala de Posta a punto 30 40 40
Circulacións pés descalzos (1) 18 20 20
Despacho adestradores, árbitros 10 15 15
Almacén de material deportivo piscina 1 x 30 1 x 40 1 x 50
Zona de estancia (2) 2.500 3.000 3.000

(1) Valor estimativo

(2) Valor recomendado

 

 

6.5.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación e Fosos de saltos, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN
E FOSOS DE SALTOS
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS N6+ FS1
(Superficie
lámina de auga
< 1.500 m2)
N7+ FS2
(Superficie
lámina de auga
< 2.000 m2)
N7+ FS3
(Superficie
lámina de auga
< 2.000 m2)
Sala de Instalacións (1) 200 300 300
Vestiario, aseos persoal 15 20 20
Oficina administración 25 30 40
Sala de reunións 20 25 25
Sala de cronometraxe electrónica 20 20 25
Salga control de saltos 20 20 25
Cámara de saídas 20 25 30
Cámara de chegadas 20 25 30
Secretaría da Competición 20 25 30
Bancada autoridades 25 25 25
Aseos autoridades 2 x 8 2 x 8 2 x 8
Sala de autoridades 25 25 35
Bancada prensa 20 20 20
Bancada TV, radio 30 30 30
Bancadas gráficas 20 20 20
Salga prensa 30 30 30
Aseos autoridades 2 x 8 2 x 8 2 x 8
Almacén material de limpeza 2 x 6 2 x 6 2 x 6
Cuarto de lixos 6 6 6

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, climatización, taller de mantemento, almacén de material e galería de rexistro do vaso.

 

 

6.5.4 Espazos auxiliares aos espectadores (EAE)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscinas Cubertas con vasos de Natación e foso de saltos están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS AO AIRE LIBRE CON VASOS DE NATACIÓN
E FOSOS DE SALTOS
ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES (EAE)
TIPOS DE ESPAZOS Superficies útiles (m2) /Requisitos Regulamento de Espectáculos
Vías públicas de acceso Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para circulación rodada.
Ancho de vías públicas / espazos abertos: 1m/200 espectadores.
Puertas de acceso 1,20 m / 400 espectadores ou fracción; Ancho mínimo libre:1,80m
Entrada de vehículos independente das de peóns.
Control acceso - despachos de billetes 6
Puertas de saída Ancho mínimo libre:1,20 m
Para mais de 50 espectadores: 1,80 m / 250 espectadores ou fracción
Circulacións verticais
(Escaleiras pisos altos)
Ancho mínimo: 1,80 m
Unha escaleira por cada 450 espectadores ou fracción, que
evacuará directamente a fachada ou a corredores independentes
Circulacións horizontais
(Galerías, corredores de
circulación)
Ancho mínimo 1,80 m cada 300 espectadores + 0,60 m /250 espectadores ou fracción
Bancada Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento + 0,45 paso)
Ancho 0,50 m; Altura asinto 0,42 m
Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asentos entre pasos ≤ 18 (9 m)
Nº Filas entre pasos ≤ 12
Saídas Bancada 1,20 m/200 espectadores ou fracción en nº
proporcional ao seu aforamento; mediante escaleiras suaves ou ramplas
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros e 3 lavabos/500 espectadores ou fracción
Aseos señoras 2 inodoros e 1 lavabos/500 espectadores ou fracción
Bar – Cafetaría (1) 75
Cociña - Almacén (1) 25

(1) Opcional

(2) Superficie adicional á de Espazos auxiliares deportista se o vestíbulo é único.

7 CONDICIÓNS DE DESEÑO. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADE DE PISCINAS AO AIRE LIBRE

Os espazos útiles ao deporte e os espazos auxiliares das Piscinas ao aire libre cuxas definicións, dimensións e esquemas gráficos poden atoparse no punto 6 de Tipoloxía, virán definidos en cada Proxecto a partir dun conxunto de Capítulos e unidades de obra.

As unidades de obra do devandito Proxecto haberán de reunir unha serie de características e calidades para alcanzar un grao de funcionalidade deportiva adecuado, para o que o deseño das Piscinas ao aire libre terá en conta criterios de índole funcional, ambiental, construtivo, de seguridade, de mantemento, de xestión e económico. Os criterios compositivos e estéticos do deseño serán de libre decisión do proyectista sen menoscabo dos restantes criterios e dentro dos límites orzamentarios que se estableceron.

O proxecto coidará a integración na contorna, de forma que os movementos de terras necesarios non configuren un impacto negativo, do mesmo xeito que as cores e texturas empregadas.

Estará resolta a accesibilidade de persoas con mobilidade reducida desde o exterior, no acceso e nos percorridos horizontais ou verticais a vestiarios, aseos, praias, vasos e espazos para espectadores, sen barreiras arquitectónicas e coa disposición das instalacións e axudas técnicas necesarias para obter un nivel adaptado de accesibilidade, conforme coa lexislación vixente de obrigado cumprimento que lle sexa de aplicación. Recoméndase o cumprimento das normas UNE de accesibilidade (UNE 41500IN Criterios xerais de deseño, UNE 41510 Accesibilidade no urbanismo, UNE 41520 Espazos de comunicación horizontal, UNE 41523 Espazos hixiénico-sanitarios)

Terase en conta no deseño un consumo enerxético eficiente e limitado, así como a utilización de enerxías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica, xeotérmica, etc.) para o devandito consumo enerxético da Instalación deportiva (p. e.: instalación de colectores solares para acumulación de auga quente sanitaria, duchas solares con auga quente en praias, etc.)

Deberá considerarse un uso racional da auga reducindo o seu consumo mediante os medios e solucións técnicas necesarias.

Impedirase a emisión de materias contaminantes ao aire ou ás augas.

Contemplarase a separación de residuos, así como a reciclaxe dos mesmos.

Os elementos construtivos e as instalacións da instalación serán duradeiros e o seu custo de conservación e mantemento será mínimo.

Observarase o cumprimento das Normas obrigatorias relativas á Edificación e ás Instalacións e os seus correspondentes Regulamentos.

Cumprirán a normativa hixiénico-sanitaria de piscinas de uso público que lle sexa de aplicación xa sexa Autonómica e/ou Municipal.

A continuación e sen prexuízo de tal cumprimento indícanse os criterios e características dos espazos das Piscinas ao aire libre:

7.1 Acceso, Control, Recepción:

- O acceso será único, seguindo o criterio de que os custos de control e recepción sexan mínimos, de forma que sexa atendido polo menor nº de persoal, no entanto deben estar ben estudadas as circulacións de deportistas e público de forma que non se interfiran e poidan diferenciarse mediante elementos móbiles. En Instalacións onde se poidan celebrar competicións deportivas de importancia, deben considerarse accesos específicos de público e accesos extras para deportistas, autoridades, prensa e TV, independentes do acceso principal.

- O acceso disporá dunha zona para estancia e espera e un espazo para taboleiro de anuncios e información.

- Ao exterior das portas de entradas disporase rejilla limpiabarros enrasada co pavimento e ao interior felpudo tamén enrasado co pavimento.

- Desde o control do acceso dominarase visualmente o recinto dos vasos e as praias e nel disporanse os cadros de mando e control de iluminación, seguridade, etc.

- Nas Piscinas ao aire libre con espazos para espectadores separaranse con claridade desde o acceso os espazos para espectadores dos espazos para deportistas, os cales non deben ser accesibles para os espectadores e garantirase a boa visibilidade desde a bancada, do vaso ou vasos onde se prevexan celebrar competicións oficiais.

- Desde o acceso pasarase ao paso ou corredor de pés calzados que conducirá aos vestiarios. Desde o acceso quedará impedido o paso directo de deportistas e usuarios ao recinto dos vasos da piscina.

- No acceso, xunto á zona de estancia e espera, disporanse aseos para usuarios con pés calzados e/ou para público.

- Disporá de instalación para teléfono público.

- Será accesible para persoas con mobilidade reducida desde o exterior, non terá chanzo de entrada ou substituirase por rampla, existirá un espazo de 1,50 m ao exterior e ao interior da porta de entrada, libre de obstáculos, horizontal ou con pendente máxima de 2%. Os timbres, interruptores, teléfonos, etc. serán de fácil acceso e situados a unha altura entre 0,80 m e 1,20 m. O mostrador de recepción permitirá a aproximación do usuario en cadeira de rodas, terá 0,85 m de altura deixando un oco baixo el de 0,78 m de altura libre, 0,60 m de fondo, ancho mínimo de 1 m. Disporanse as instalacións e axudas técnicas necesarias para obter un nivel adaptado de accesibilidade, conforme coa lexislación vixente de obrigado cumprimento que lle sexa de aplicación.

7.2 Circulacións:

- Os espazos de circulación de deportistas e usuarios están constituídos polo paso ou corredor de pés calzados que conduce desde o acceso aos vestiarios e polo paso ou corredor de pés descalzos que conduce desde os vestiarios ao recinto dos vasos e ás zonas de duchas e aseos.

- Terán un ancho mínimo de 1,50 m, altura mínima de 3,00 m e altura libre mínima entre o pavimento e o obstáculo mais próximo, luminaria, conduto de instalacións, etc. será de 2,80 m, con iluminación natural.

- Serán accesibles para persoas con mobilidade reducida tanto nos percorridos horizontais como nos verticais, debendo existir, polo menos, un itinerario accesible a todos os espazos de uso público (vestiarios, recinto de piscinas, etc.), sen chanzos e dispondo ramplas de pendente recomendada de 6% e máxima 8% ou ascensores para salvar diferenzas de cota se as houbese.

7.3 Recinto de piscinas:

- O acceso ao recinto de piscinas e praias será desde o paso ou corredor de pés descalzos de forma que se acceda ao recinto de vasos, despois do cambio de roupa e de calzado. No acceso ao recinto disporase un espazo de duchas para o seu uso polo deportista ou usuario antes do baño, debendo colocarse carteis que indiquen este proceder. Os vestiarios deben situarse ao mesmo nivel do recinto de piscinas. 

- O recinto de piscinas e praias estará separado fisicamente dos restantes espazos e das zonas de estancia ou de paso, esta separación poderá realizarse mediante elementos vexetais e/ou construtivos, de forma que só poderase acceder polos accesos previstos. Os accesos ao recinto de piscinas desde zonas de estancia ou de paso cuxa superficie sexa de herba ou terra, faranse mediante pediluvios ou piletas cheas de auga con renovación continua e con dimensións mínimas de 2m de lonxitude, 1,50 m de anchura e 0,10 m de profundidade, a superficie do fondo e os bordos terá unha resistencia ao deslizamiento de forma que sexan polo menos de clase B (ángulo
≥ 18º) segundo método de ensaio DIN 51097. Nos vasos de chapoteo pode prescindirse dos pediluvios ou piletas.

- O recinto de piscinas estará protexido do alcance de ventos dominantes que molesten aos usuarios, así como da proximidade de árbores ou plantacións de folla caduca que poidan ensuciar os vasos. Non existirán sombras arroxadas sobre o vaso que oculten ou diminúan a acción solar. 

- O recinto de piscinas poderá dispor de iluminación artificial, será uniforme e non cegará a visión dos nadadores, xuíces, cronometradores nin dos espectadores e non debe provocar reflexos na lámina de auga. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas”, alcanzando como mínimo dos valores seguintes:

ILUMINACIÓN PISCINAS AO AIRE LIBRE
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais (1) 1500 0,7
Competicións nacionais, rexionais, adestramento alto nivel (2) 500 0,7
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo (2) 300  0,5

(1) En todo o ámbito da piscina (vaso) resto 750 lux
(2) Valor mínimo medido sobre as plataformas de saída e os extremos de viraxe: 600 lux

Disporase de dous ou tres niveles de aceso de forma que iluminación póidase dispor ao 50% - 100% ou ao 33%, 66%, 100%. Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 800 lux, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información debe consultarse a norma citada. As luminarias serán estancas. As luminarias non deben colocarse sobre a vertical da lámina de auga. Para conseguir un bo rendemento de cor (Ra >70) as lámpadas poden ser de vapor de mercurio alta presión con halogenuros metálicos ou fluorescentes.

- As luminarias colocadas baixa a auga en hornacinas ou ocos accederase a elas por detrás e instalaranse de maneira que non poida haber ningún contacto entre partes condutoras accesibles da mirilla e partes metálicas da luminaria, incluíndo a súa fixación.

- No recinto de piscinas ou na súa proximidade disporase de instalación de megafonía con altofalantes repartidos uniformemente ao redor dos vasos de forma que sexan facilmente audibles as informacións emitidas en todo o recinto.

- Preverase a instalación de panel marcador electrónico, reloxo e cronómetro con puntos de mando nos vasos de natación, fosos de saltos e optativo nos polivalentes.

7.4 Equipamento deportivo:

- O equipamento deportivo fixo ou móbil será o necesario para o uso previsto, as súas ancoraxes estarán fixados aos elementos estruturais, serán de material inoxidable e non deben presentar perigo para os usuarios ou deportistas. O equipamento deportivo debe ser seguro de tal forma que non produza riscos de accidentes nos deportistas e usuarios, cumprirá os requisitos indicados nas correspondentes Normas NIDE de Piscinas, así como as Normas europeas nesta materia, as cales se relacionan a continuación:

 

EQUIPAMENTO PISCINAS
UNE-EN 13451-1 Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio
UNE-EN 13451-2 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para escalas, escaleiras e varandas
UNE-EN 13451-3 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para accesorios de piscinas destinados ao tratamento de auga
UNE-EN 13451-4 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para plataformas de saída
UNE-EN 13451-5 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para as liñas de rúa
UNE-EN 13451-6 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para placas de xiro
UNE-EN 13451-7 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para portarías de water-polo
UNE-EN 13451-8 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para atraccións acuáticas
UNE-EN 13451-10 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais, para plataformas de salto, trampolíns e equipo asociado
UNE-EN 13451-11 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para fondos móbiles de piscina e muros móbiles
TOBOGÁNS ACUÁTICOS DE MAIS DE 2m DE ALTURA
UNE EN 1069-1 Tobogáns acuáticos de mais de 2 m de altura. Parte 1: Especificacións e métodos de ensaio
UNE EN 1069-2 Tobogáns acuáticos de mais de 2 m de altura. Parte 2: Instrucións

 

 

- De igual maneira que para o resto de instalacións, realizaranse as inspeccións ou revisións periódicas, como mínimo unha vez ao ano, así como as operacións de mantemento necesarias para que, os equipamentos deportivos mantéñanse en perfecto estado de uso e cumprindo os requisitos de seguridade establecidos. As operacións de inspección e de mantemento dos equipamentos deportivos realizaranse por persoal con preparación e medios suficientes para este fin seguindo as instrucións que facilitase o fabricante do equipamento deportivo.

7.5 Vasos:

- Os vasos de piscina construiranse cunha estrutura que garanta a estabilidade e estanqueidad do vaso e será independente da estrutura das praias perimetrales, dispóndose as xuntas de dilatación así como as xuntas estancas e selados necesarias.

- As dimensións, profundidade, pendentes do fondo e demais características do vaso deben axustarse ao especificado nas correspondentes normas NIDE segundo o tipo de vaso (Natación, Natación sincronizada, Saltos, Water-polo, Piscinas polivalentes, de Ensino, de Recreo, de Chapoteo).

- Os vasos disporán dun bordo – rebosadero de tipo desbordante que limitará o nivel máximo de auga, desaguará a película superficial de impurezas, servirá de agarre aos usuarios e cumprirá a función de rompeolas. A recollida de augas superficiais das praias farase mediante canaleta independente da que recolla a auga do vaso. As rejillas serán de material inoxidable, deberán quedar aseguradas en posición fixa e quedar impedido o seu movemento no uso normal, a superficie das rejillas deberán ter unha resistencia ao deslizamiento de 18º, segundo a norma UNEEN 13451-3.

- Disporase nos muros do vaso un chanzo perimetral a unha profundidade baixo o nivel da auga de 1,20 m (vasos polivalentes)/1,60 m (vasos de natación) e con anchura entre 0,10 m e 0,15 m, para o apoio ou descanso de nadadores e usuarios.

- Disporanse accesos ao vaso mediante escaleiras verticais nas esquinas dos lados laterais e cando sexa necesario outras a distancias non superior a 20 m entre escaleiras, excepto nos vasos de chapoteo. As escaleiras verticais non sobresairán do plano xeral dos muros, para evitar posibles encontróns entre os que as persoas que a utilizan e as que evolucionan dentro da auga. Unha escaleira polo menos debe alcanzar o fondo para do vaso para posibilitar o acceso do persoal encargado da limpeza e conservación. As escaleiras verticais serán de material inoxidable e cumprirán as normas UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas.

Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451- 2 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para escalas, escaleiras e varandas”. A resistencia ao deslizamiento dos banzos será tal que se obterá un ángulo mínimo de 24º segundo Norma UNE-EN 13451 citada.

- Para permitir a accesibilidade ao interior da lámina de auga e saír dela a persoas discapacitadas, disporanse elevadores hidráulicos ou manuais nas praias ou plataformas de acceso ao vaso, excepto nos vasos de chapoteo.

- En vasos de ensino ou de recreo poderanse dispor escalinatas ou ramplas laterais ou frontais de acceso ao vaso con varandas de material inoxidable.

- O revestimento das paredes e fondos do vaso será dun material impermeable que permita unha fácil limpeza e desinfección, resistente aos axentes químicos de depuración da auga e de características antiescorregadizas polo menos no fondo e no rebosadero, admitíndose como mínimo os de clase B (ángulo ≥ 18º) segundo método de ensaio DIN 51097. As esquinas estarán redondeadas para facilitar a limpeza. 

- Disporanse tomas no vaso para a limpeza de fondos.

- O vaso disporá polo menos de dous desaugadoiros para o seu baleirado completo.

7.6 Vasos de quecemento:

- Son necesarios en instalacións deportivas onde se realicen competicións deportivas de certo nivel.

- Pode disporse un vaso de quecemento de natación, próximo ao vaso de competición, de forma que tamén poida ser utilizado para outras actividades. Tamén poderá disporse un vaso de quecemento de saltadores próximo á zona de saltos.

7.7 Praias:

- Ao redor do vaso preveranse bandas perimetrales de praias ou plataformas pavimentadas, para a circulación de nadadores e usuarios, para o control da Competición, así como para separar a lámina de auga doutras zonas.

As anchuras mínimas de praias ou plataformas serán as que se indican nas normas regulamentarias correspondentes, en calquera caso serán como mínimo de 2,00 m (3,50 m recomendado) e de 3,00 m no extremo das plataformas de saídas (será de 5,00 m como mínimo en piscinas onde se celebren Competicións Nacionais).

- A distancia de praias de separación entre vasos será como mínimo de 5 m. 

- A superficie das praias será plana, sen que se formen charcos e con pendente de, polo menos, 2% en dirección perpendicular e oposta ao vaso cara a canaleta de recollida de auga perimetral, independente e afastada da do vaso.

- O pavimento das praias farase con materiais impermeables, imputrescibles, evitando a formación de charcos, resistentes aos axentes químicos de depuración da auga, que impidan a proliferación de microorganismos e sexan antiescorregadizos en estado húmido de forma que impida os resbalones, doutra banda a súa rugosidade deberá ser tal que non moleste ou fira as plantas dos pés descalzos.

- Os pavimentos das praias terá unha resistencia ao deslizamiento de forma que sexan polo menos de clase B (ángulo ≥ 18º) segundo método de ensaio DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas molladas con pés descalzos.

- Disporanse duchas no espazo de praias, polo menos 4, xunto aos accesos ao recinto de piscinas. A auga recollerase mediante canaleta perimetral afastada do vaso.

- No espazo de praias disporanse tomas de auga para a súa limpeza.

7.8 Depuración da auga:

- A auga dos vasos procederá da rede de abastecemento de auga potable, no entanto en caso de utilizar auga doutra procedencia (pozos, canles, etc.) deberá ter unhas características similares e ser autorizado polo organismo sanitario competente.

- Para manter as características hixiénicas da auga potable é necesario depurar a auga do vaso, para o que se disporá un sistema de recirculación para filtrado e desinfección da auga antes do seu retorno ao vaso.

- O sistema de recirculación será tal que tomará a auga do vaso superficialmente a través da canaleta perimetral e conducirase ata un deposito de compensación desde onde, mediante bombas de impulsión, tomarase a auga para o seu filtrado e desinfección antes de retornala ao vaso. A impulsión da auga tratada no vaso será polo fondo do mesmo para conducir as partículas en suspensión fose do vaso, as boquillas de impulsión repartiranse de forma homoxénea para que as correntes ascendentes impidan a precipitación de partículas no fondo. A velocidade máxima da auga en calquera entrada será de 4 m/s.

- A recirculación completa da auga do vaso farase como mínimo nos tempos seguintes 8 h en vasos de uso soamente deportivo (natación, natación sincronizada, water-polo, saltos) 4 h en vasos de recreo e polivalentes, 2 h en vasos de ensino e 1 h en vasos de chapoteo.

- Cando exista mais dun vaso, cada un terá o seu propio sistema de depuración e vaso de compensación. A depuración da auga dos vasos de chapoteo e de ensino será independente do resto dos vasos.

- O vaso de compensación recollerá as augas do vaso de piscina a través das canaletas perimetrales por gravidade, polo que se situará a cota inferior a aquelas. O volume do vaso que absorberá os volumes de auga desbordados por inmersión de bañistas será polo menos do 10% do volume do vaso. Terá desaugadoiro para o seu baleirado, fondo con pendente cara ao desaugadoiro e será de fácil acceso para proceder á súa limpeza.

- Para manter a calidade da auga e manter o nivel necesario no vaso, repondo a que se perde por evaporación, chapoteo, etc. achegarase un volume de auga da rede non inferior ao 5% do volume do vaso, o achegue de auga farase no vaso de compensación.

Polo menos unha vez ao ano procederase á renovación completa da auga do vaso.

- Disporanse dous contadores por cada vaso; un medirá a cantidade de auga nova e o outro a cantidade de auga procedente da depuradora. Serán independentes doutros que deba ter a instalación.

- Para a recirculación da auga do vaso disporanse bombas de impulsión, dúas polo menos, de forma que poidan funcionar alternativa ou conxuntamente e unha sexa de reserva. A potencia das bombas de impulsión será a necesaria para conseguir o caudal e a velocidade de filtración esixida considerando as perdidas hidráulicas e o seu rendemento non será inferior ao 65%. Á entrada das bombas colocarase un prefiltro para reter elementos que as poidan obstruir (cabelos, pinzas, etc.) disporán dun cesto de rejilla que se poida retirar para a súa limpeza.

- Para aglutinar as partículas en suspensión e aumentar a eficacia dos filtros de area de sílice engadirase un floculante á auga, mediante bomba dosificadora, a continuación das bombas e antes dos filtros. A cantidade de floculante recoméndase que sexa 0,5 – 2 g/m3 e h de auga recirculada.

- A filtración da auga realizarase antes da desinfección e ten como obxecto reter a materia en suspensión. Disporanse filtros (de area de sílice ou de diatomeas) cuxo tamaño será adecuada aos volumes de recirculación mínimos esixidos e tales que a velocidade de filtración sexa entre 20 – 40 m3/h e m2 de filtro para os de area de sílice e entre 5 – 10 m3/h e m2 de filtro nos de diatomeas. Os filtros serán cubas de poliéster ou aceiro inoxidable e de forma que se poida retirar facilmente os elementos filtrantes e proceder á limpeza do filtro. Periodicamente procederase a limpar os filtros para o que se preverá a posibilidade de investir o sentido de filtrado e a eliminación desta auga.

- A velocidade da auga estará limitada para que as perdidas de carga non sexan elevadas e para que a potencia das bombas de impulsión este en marxes razoables, por iso a velocidade de aspiración estará comprendida entre 1,2 – 1,5 m/s e a velocidade de impulsión estará entre 1,5 – 2,5 m/s.

- A desinfección da auga realízase para destruír os microorganismos patógenos que pode conter a auga procedente do vaso e xa filtrada, de forma que se eviten riscos de contaminación para nadadores ou usuarios, ademais impedirá o crecemento de algas, fungos, bacterias e virus, ademais a auga no vaso manterá unha capacidade desinfectante residual. A desinfección farase con dosificación automática con control e regulación automática e manual. Os desinfectantes utilizados son: o cloro, o bromo, o ozono, a electrolisis, etc. A regulación dos sistemas de desinfección da auga debe ser automática de forma que mida os parámetros da auga a
a saída dos filtros e dirixa os dispositivos de corrección dos dosificadores.

- O pH mide a acidez ou alcalinidad da auga (escala: 0 – 14) a maioría dos desinfectantes teñen a súa maior eficacia nunha auga en equilibrio polo que o control do pH constitúe un aspecto moi importante, o seu valor debe manterse entre 7 e 8.

- Os depósitos de produtos químicos para a desinfección deberán estar protexidos para impedir fugas imprevistas e contar con cubetas estancas. 

- A calidade da auga será tal que manterá os parámetros físicos, químicos e microbiológicos que esixa a normativa hixiénico-sanitaria de piscinas de uso público que lle sexa de aplicación, Autonómica e/ou Municipal.

7.9 Vestiarios – aseos:

- Os vestiarios – aseos estarán ao mesmo nivel que o recinto das piscinas.

- Os vestiarios serán de uso só para a piscina ao aire libre, unicamente admitirase o uso dos vestiarios para outras instalacións deportivas cando só existan vasos de ensino e/ou chapoteo.

- Aos vestiarios accederase desde a zona de pés calzados e desde eles a través da zona de pés descalzos accederase ao recinto de piscinas.

- O nº mínimo de vestiarios é de 2, un para cada sexo.

- Os vestiarios se dimensionarán para un nº de usuarios en función do aforamento, o cal é proporcional aos m2 de lámina de auga, o aforamento fíxase en 1 usuario / 3m2 lamina de auga (Aforamento: m2 lamina auga/3), considerando que non usan os vestiarios á vez todos os usuarios, establecemos 1/2 do total do aforamento (Nº usuarios de vestiarios simultáneos: m2 lamina auga/6) o nº de usuarios simultáneos obtido repartirase ao 50% en vestiarios masculinos e femininos e disporase dunha superficie por cada vestiario de 1 m2/usuario. O espazo de vestiarios pode subdividirse en zonas non inferiores a 20 m2 mediante elementos separadores lixeiros, conectadas entre se para usos diferenciados (vestiario infantil, socios, etc.) 

- Cando a instalación dispoña de vasos deportivos de natación disporanse vestiarios de equipo, estará previsto para un nº mínimo de 10 deportistas ou usuarios. Disporase dunha superficie mínima de 2m2/usuario para vestiario de equipo.

- Disporanse cabinas de uso individual, unha polo menos por vestiario.

- Os vestiarios de árbitros, profesores e técnicos serán dous como mínimo, un para cada sexo, excepto en vasos de ensino que poderá ser só un. Estará previsto para un nº mínimo de 3 usuarios.

- Próximo ou anexo ao vestiario de árbitros, profesores e técnicos haberá un despacho co mobiliario apropiado para as actividades propias deste tipo de usuario, como a redacción de actas, informes, reunións, etc. Para o seu uso por técnicos e profesores é conveniente que teña visión directa do recinto de piscinas.

- A altura recomendada de vestiarios e aseos será de 3,00 m e a altura libre mínima entre o pavimento e o obstáculo mais próximo, luminaria, conduto de instalacións, etc. será de 2,80 m 

- Para o cambio de roupa en vestiarios, colocaranse bancos fixos cunha lonxitude mínima 0,60m/usuario (0,50 m/usuario para escolares), ancho entre 0,40 m - 0,45 m e unha altura de 0,45 m. A separación libre mínima entre dous bancos ou entre banco e paramento ou despacho de billetes será de 2m. Os bancos estarán suxeitos aos muros mediante escuadras ou elementos similares e sen patas para favorecer a limpeza ou serán de fábrica. Disporanse percheros resistentes sobre os bancos, 2 Uds./usuario a unha altura de 1,65 m e de 1,40 m para escolares, non son admisibles ganchos por seguridade. Os bancos e percheros estarán constituídos por materiais resistentes á humidade, os elementos metálicos serán inoxidables ou protexidos da corrosión. Nos vestiarios colectivos disporase un despacho de billetes por usuario, nos vestiarios de equipo disporanse dous armarios colectivos con chave para equipos en cada vestiario ou un despacho de billetes por usuario. Os despachos de billetes e armarios de equipo serán de material resistente á humidade e inoxidable.

- Próximo aos vestiarios disporanse como mínimo dúas zonas de duchas colectivas, unha para cada sexo, con espazo para secado, así como dúas zonas de aseos e lavabos, unha para cada sexo, as zonas de duchas e as zonas de aseos e lavabos non serán de paso unha para a outra, terán acceso directo desde o corredor de pés descalzos ou desde o vestiario e estarán protexidas de vistas desde os corredores de circulación. 

- Disporanse duchas en proporción de 1ducha/20 usuarios, cun mínimo de 5 (4 en Piscinas de Ensino 1,2, 3 e 4) en cada zona de duchas e 1 en vestiarios de árbitros, profesores. As duchas serán preferentemente colectivas, no entanto poden disporse unha ou dous individuais, non se admiten pratos de ducha excepto en vestiarios de árbitros, profesores.

Cada ducha disporá dunha superficie de 0,90 x 0,90 m2, o paso mínimo entre duchas será de 0,80 m e entre duchas e parede de 1m.

- Os rociadores das duchas serán antivandálicos, colocados a unha altura de 2,20 m e terán pulsadores temporizados (30 s), se hai hidromezcladores serán tamén temporizados.

- Dotarase ás duchas de vestiarios de instalación de auga quente sanitaria A.C.S. cun consumo previsto de 25 l por usuario a unha temperatura de uso de 38ºC e un caudal de 0,15 l/s. A instalación disporá dun Depósito acumulador de A.C.S. con capacidade para o nº total de usuarios previsto nun período punta de 15 minutos e cun tempo de recuperación inferior ou igual a 60 minutos para escolares e de 90 minutos para o resto. A temperatura de acumulación será de 60ºC, a temperatura da auga no circuíto de auga quente estará por encima de 50ºC no punto mais afastado do circuíto ou na tubaxe de retorno do acumulador, a instalación permitirá que a auga alcance unha temperatura de 70ºC e cumprirá o R.D. 865/2003 para a prevención e control da legionelosis. A auga quente poderá chegar previamente mesturada con auga fría aos puntos de ducha, dispondo unha válvula hidromezcladora (Salas Escolares) ou ben chegará a auga quente directamente do Acumulador dispondo hidromezcladores individuais temporizados, no primeiro caso é
recomendable que polo menos unha ducha teña hidromezclador individual temporizado. En ambas as solucións haberá un circuíto de recirculación da auga quente. Os condutos de auga quente e fría estarán calorifugados para evitar perdidas caloríficas ou condensacións, serán vistos ou facilmente accesibles, en paramentos verticais e en zonas accesibles aos usuarios quedarán encaixados. A instalación de auga fría e quente de cada zona húmida estará independizada mediante válvulas de corte.

- Na zona de secado disporanse secadores eléctricos de pelo.

- Cada zona de aseos, masculina e feminina, disporá de cabinas de inodoros e lavabos, en proporción de 1 por cada 50 usuarios, cun mínimo de catro cabinas e 2 lavabos (2 cabinas e 2 lavabos en Piscinas de Ensino 1, 2, 3 e 4) nos aseos masculinos substituirase a metade de inodoros por urinarios, cun mínimo de dous urinarios. As cabinas de inodoro terán unha anchura mínima de 1 m e unha delas adaptada para minusválidos. Os vestiarios de árbitros, profesores terán como mínimo unha cabina e un lavabo. Os pestillos de peche das portas das cabinas disporán de sistema de desbloqueo desde o exterior.

- Sobre os lavabos disporanse espellos inastillables en parede.. Colocaranse dosificadores de xabón e toalleros para papel ou secamanos.

- Os inodoros disporán de fluxores de descarga, para o que se dotará da instalación de presión necesaria se esta non fose suficiente. As billas de lavabos e os urinarios disporán de pulsadores temporizados. Disporanse portarrollos pechados con chave.

- Os lavabos non terán pé, colocaranse sobre encimeras resistentes á auga, suspendidos da parede mediante escuadras ou elementos similares.

Sobre os lavabos disporanse espellos inastillables.

- Deben disporse tomas de auga e sanitarios de vertedura para limpeza. 

- Os vestiarios e aseos disporán de luz natural. Coidarase que polas xanelas non haxa vistas á zona de cambio de roupa ou ás duchas. A iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 150 lx. As luminarias serán estancas e protexidas de impacto mediante rejillas ou difusores. Dotarase de iluminación de emerxencia e sinalización. Os enchufes serán con toma de terra, dispóndose polo menos dúas xunto aos lavabos e outros dous xunto aos bancos. Na zona de duchas non haberá nin será accesible ningún elemento eléctrico (interruptor, toma de corrente). Todos os elementos metálicos de vestiarios e aseos, a instalación de auga fría, quente e calefacción
estarán conectados a unha rede equipotencial de terra.

- Os vestiarios, duchas e aseos disporán de ventilación natural, disporase en calquera caso de extracción mecánica de aire nas zonas de duchas e sobre as cabinas de inodoros.

- Os revestimentos dos paramentos verticais faranse en toda a súa altura con materiais impermeables, resistentes á humidade e ao golpe, de fácil limpeza e conservación. As esquinas e arestas estarán redondeadas, do mesmo xeito que os encontros co pavimento.

- Os pavimentos serán impermeables, sen relevos que acumulen sucidade, de fácil limpeza, antibacterianos, resistentes a produtos hixiénicos de limpeza, antiescorregadizas con pé calzado e descalzo, en seco ou mollados, con pendentes do 2% cara a sumidoiros sifónicos e nas duchas cara a canaletas de desaugadoiro ao longo dos muros baixo os rociadores. As rejillas serán de material inoxidable.

- Os pavimentos no espazo de duchas terán unha resistencia ao deslizamiento de forma que sexan polo menos de clase B (ángulo ≥ 18º) segundo método de ensaio DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas molladas con pés descalzos.

- Os pavimentos en zonas de aseos e cambio de roupa terán unha resistencia ao deslizamiento de forma que sexan polo menos de clase B (ángulo ≥ 10º) segundo método de ensaio DIN 51130 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés calzados.

- No caso de que existan falsos teitos serán resistentes á humidade e aos golpes.

- As portas de paso terán follas con dimensións mínimas de ancho 0,80 m e alto 2,10 m, en cabinas o ancho mínimo das portas será de 0,70 m, excepto nas cabinas de minusválidos que terán un ancho mínimo de 0,80 m, os marcos e portas serán resistentes ao golpe e á humidade. As portas de acceso a vestiarios disporán de peiraos de peche e fechadura.

As portas de cabinas e as de zonas húmidas non chegarán ao chan, quedando a unha altura de 0,10m.

- Os vestiarios e aseos estarán adaptados para o uso por persoas con mobilidade reducida, para o que cumprirán a lexislación que lles sexa de aplicación, no entanto incluirase como mínimo o seguinte: Na zona de cambio de roupa disporase barra de apoio sobre bancos a unha altura de 0,75 m separada 5 cm da parede e o espazo libre de aproximación ao banco será de 1,20 m por 0,80 m, a altura das perchas será de 1,40 m.

As cabinas de inodoro disporán de lavabo no seu interior e nelas poderase inscribir un circulo de 1,50 m libre obstáculos en toda a súa altura, o inodoro terá polo menos nun lado un espazo libre de 0,80 m para a trasferencia lateral desde a cadeira de rodas, instalando barras auxiliares de apoio, de sección circular de 5 cm de diámetro, a 0,75 m de altura e separación entre eixos de 0,70 m sendo abatible verticalmente a ao lado da trasferencia, o asento estará a unha altura de 0,45 m, o mecanismo de descarga terá un pulsador de dimensión mínima 5 cm x 5 cm, as portas abrirán cara ao exterior, terán mecanismos de retorno e permitirán un oco libre de paso de 0,80 m cun espazo libre de aproximación de 1,20 m, as manillas estarán entre 0,85 m e 1,05 m de altura complementadas por un tirador horizontal de 0,30 m de lonxitude, os pestillos disporán de sistema de desbloqueo desde o exterior. Os lavabos serán sen pedestal, situados a altura de 0,80 m no seu parte superior e deixando un oco baixo el libre de obstáculos de 0,68 m cun fondo mínimo de 0,25 m, a grifería será monomando, panca ou célula fotoeléctrica. As duchas accesibles disporán dun espazo de utilización de 0,90 m x 1,20 m e se é ducha individual será de 1,50 m x 1,50 m, estarán dotadas de asento abatible de 0,45 m de ancho por 0,40 m de fondo a 0,45m de altura e separados 0,15 m da parede onde se suxeita, instalarase unha barra de apoio vertical e outra horizontal a 0,75 m de altura, a grifería estará situada no paramento perpendicular ao do asento abatible e a unha altura entre 0,70 m e 1,20 m.

7.10 Botiquín/Enfermaría:

- Estará ben comunicado co recinto de piscinas e terá unha fácil saída cara ao exterior para evacuación de accidentados.

- Disporá como mínimo de lavabo, inodoro, ducha, espazo de cambio de roupa, espazo para padiola, mesa e cadeira, teléfono e estará dotado con equipos de primeiros auxilios e material de cura.

- A altura recomendada será de 3,00 m e a altura libre mínima de 2,80 m. 

Preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 250 lx, de 500 lx sobre padiola e unha temperatura mínima de 22ºC.

Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 6 volumes á hora.

7.11 Salas de Posta a punto / Musculación

- Situaranse preferentemente ao mesmo nivel que o recinto de piscinas e os vestiarios.

- Disporá dun almacén de material deportivo específico para esta Sala.

- A porta de acceso será dobre para permitir a entrada e saída das máquinas.

- Os paramentos serán resistentes a golpes ata 2 m de altura polo menos.

- O pavimento deberá ser capaz de resistir e amortecer a caída de elementos pesados.

- Terá unha altura de 3,00 m, preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 200 lx e unha temperatura mínima de 20ºC.

Se a sala está climatizada a temperatura máxima será de 23ºC.

- Disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 40 m3/h por deportista.

- Disporanse paramentos e teitos absorbentes do son para acondicionamento acústico do local.

7.12 Sala de masaxe:

- Estará nos vestiarios ou próxima a eles, disporá de lavabo e poderá dispor dunha pequena sala de espera previa á sala de masaxes.

- Terá unha altura mínima de 3,00 m e unha altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 250 lx. Se a sala está climatizada a temperatura máxima será de 23ºC. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 8 volumes á hora.

7.13 Área de Control de Dopaxe:

- Disporase cando se celebren competicións oficiais e durante a competición terá un uso exclusivo para este fin. Disporá dunha sala de traballo con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave, dúas salas de toma de mostras (para homes e mulleres) con inodoro, lavabo e espello e unha sala de espera con frigorífico (Espazos regulados por R.D. 41/1996)

- Terá unha altura mínima de 3,00 m e unha altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural, nivel medio de iluminación artificial de 250 lx na zona de traballo e de 150 lux en sala de espera. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 6 volumes á hora.

7.14 Cámara de Saídas / Chegadas:

- É necesaria nas piscinas onde se vaian a celebrar competicións oficiais de natación. Debe estar xunto aos vasos de 
quecemento.

- O seu tamaño depende do número de participantes e das probas que son simultáneas, débese prever 1,20 m2 por nadador.

- Terá iluminación natural preferentemente, nivel medio de iluminación artificial de 150 lx.

- Disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 30 m3/h por deportista.

7.15 Cronometraxe electrónica / Control de saltos:

- É necesaria nas piscinas onde se vaian a celebrar competicións oficiais de natación e/ou saltos.

- A sala de cronometraxe electrónica dará directamente á praia do vaso de natación fronte ao muro de chegada, disporá das conexións necesarias cos paneis de clasificación automática. A sala terá visión directa ao vaso e praias mediante elementos acristalados. A sala de control de saltos estará xunto ao foso de saltos.

- Terán iluminación artificial de 300 lx.

7.16 Oficina de Administración:

- Este espazo esta destinado ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva. A entrada a este espazo debe ser desde o vestíbulo de público ou ter conexión directa con el e co control de acceso/recepción.

- En Piscinas con vasos polivalentes ou de natación disporá de dous espazos diferenciados, a oficina xeral e un despacho como mínimo (Dirección).

- Terá unha altura mínima de 3,00 m e unha altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 400 lx. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 3 volumes á hora. Terá illamento acústico de 35 dBA, de forma que o nivel de ruído procedente dos espazos deportivos non produza molestias.

- Disporá de instalación de telefonía e datos estendido ao controlrecepción e a outros espazos para un sistema de xestión centralizada por computador.

7.17 Almacén de material deportivo:

- O almacén de material deportivo estará próximo ao recinto de piscinas e estará ao mesmo nivel. O almacén de material deportivo terá un ancho mínimo de 4 m (en piscinas con vasos de ensino soamente o ancho pode ser de 3 m) e altura mínima de 2,20 m, disporá de porta de dimensións libres mínimas 2,10 m de alto por 2,40 m de ancho e contará cunha fácil comunicación co exterior.

- Se é posible disporá de iluminación natural, a iluminación artificial alcanzará un nivel mínimo de 100 lx. Disporase polo menos un enchufe con toma de terra.

- Os revestimentos dos paramentos verticais faranse en toda a súa altura con materiais resistentes a rozamentos e golpes, de fácil limpeza e conservación.

- Os pavimentos serán resistentes ao desgaste, non abrasivos e de fácil limpeza e conservación.

7.18 Salas de instalacións:

- Preveranse espazos para a instalación de tratamento de auga (vaso de compensación, bombas, filtros, desinfectantes) así como para as instalacións de quecemento da auga, produción e almacenamento de auga quente sanitaria de duchas e lavabos, calefacción, climatización, ventilación, grupo electrógeno, etc.

- É necesario que estas salas dispoñan de accesos directos desde o exterior para os labores de conservación e mantemento.

- As súas dimensións mínimas e requisitos veñen regulados pola normativa técnica específica de cada instalación, coidarase especialmente o almacenamento de produtos químicos para o tratamento e depuración da auga en zonas diferenciadas, illadas, ben ventiladas e sen posible acceso aos usuarios.

7.19 Espazos para espectadores:

- Os espazos destinados aos espectadores, accesos, control de accesos, circulacións (corredores e escaleiras) bancadas, aseos, bar, cafetaría, etc. cumprirán os requisitos da lexislación vixente e en especial a de Espectáculos Públicos e Incendios. Para bancadas recoméndase o cumprimento da norma europea EN 13200-1:2003 “Criterios de deseño para os espazos para espectadores”.

- As bancadas disporán dunha perfecta visibilidade do vaso deportivo, fácil acceso e circulación, así como evacuación rápida e segura en tempos mínimos.

- A perfecta visibilidade da bancada require que as liñas de visión desde os ollos dos espectadores ata calquera punto da lamina de auga non teñan obstrución algunha, xa sexa por outros espectadores ou por elementos construtivos como varandas, estruturas de cuberta, bancadas superiores, etc. A distancia máxima de visión depende dá a velocidade da actividade deportiva e do tamaño do obxecto, os valores recomendados de distancia horizontal de visión en instalacións de exterior estarán entre 70m (velocidade rápida e tamaño pequeno) e 190 m (velocidade lenta e tamaño grande) véxanse as normas antes citadas.

- Para asegurar unha rápida evacuación, a anchura mínima das saídas da bancada será de 1,20m, o ancho será múltiplo de 1,20m ou de 0,60m considerando que sobre unha superficie horizontal poden saír con esta anchura 100 persoas/60s e en superficie graduada 79 persoas/60s.

Todos os espectadores poderán alcanzar e pasar unha saída da bancada nun tempo máximo de 480 s 

- Non se admiten prazas de espectadores de pé.

- O fondo das filas terá 0,85 m dedicando 0,40 m ao asento e 0,45 m ao paso. O ancho dispoñible para cada asento será de 0,50 m
- Os asentos deben estar numerados de forma visible e poden consistir nos chanzos da propia bancada, bancos corridos ou asentos individuais.

Os chanzos só son admisibles en instalacións de aforamento inferior a 250 espectadores e neles diferenciarase por tratamento e relevo a zona de asento da de paso.

- A altura do plano do asento respecto do plano de apoio dos pés estará entre 0,40 m e 0,45 m, é recomendable que sexa de 0,42 m 

- Cando se dispoñan asentos individuais a altura do respaldo será polo menos 0,30 m

- Para ter maior funcionalidade deportiva e/ou aumentar o nº de espectadores pódense dispor bancadas telescópicos.

- O recinto de piscinas debe quedar de forma non accesible para os espectadores mediante varandas, diferenzas de nivel ou outros elementos que non impidan a visibilidade.

- A bancada debe dispor dunha zona accesible e apta para espectadores en cadeira de rodas, reservándose 1praza/200 espectadores e como mínimo dous. A dimensión de cada praza será de 1m de ancho por 1,25m de fondo e estarán sinaladas co símbolo de accesibilidade. Próximo a esta zona da bancada disporanse aseos adaptados para espectadores en cadeira de rodas. Para chegar ata esa zona da bancada, o aseo adaptado, as zonas de vestíbulo, o bar ou cafetaría existirá dun itinerario accesible, salvando as diferenzas de nivel, se existen, mediante ramplas de pendente máxima 8% e recomendada 6%, ascensores ou elevadores e cun percorrido non maior de tres veces o itinerario xeral.

- En Piscinas onde se celebren competicións oficiais disporase no centro da tribuna principal a bancada de autoridades, separado do público e que terá entrada independente das de público así como unha zona de recepción e estancia.

- Disporase dun sistema de megafonía para transmisión de mensaxes para o uso normal, a competición, para seguridade, en caso de emerxencia, para música, etc.

- A bancada terá iluminación artificial a cal non cegará a visión dos deportistas e conseguirá un nivel mínimo de iluminación de 100 lx. As luminarias serán estancas. Existirá alumado de emerxencia e sinalización, dispóndose sobre as saídas, os percorridos de evacuación como corredores, escaleiras e vestíbulos e nas dependencias accesorias como aseos, bar cafetaría, etc.

7.20 Sinalización:

- Disporanse sinalizacións claras (carteis ou pictogramas) de todos os espazos de deportistas e de público, así como dos camiños a eses espazos, en posicións facilmente visible.

- No vestíbulo disporase un panel informativo dos espazos da instalación deportiva cun plano esquemático.

- Pódese utilizar un criterio de cores para diferenciar facilmente os distintos espazos.

- As saídas de emerxencia e as direccións dos percorridos de evacuación disporán dos sinais indicativos segundo a normativa vixente.

- Información ao usuario: Disporanse carteis informativos que indiquen os usos permitidos, os usos non permitidos e as precaucións que se han de tomar ao utilizar a instalación. Tamén indicarán o nome do titular do espazo ou a instalación deportiva, a dirección e o teléfono do servizo de mantemento e do centro sanitario onde avisar ou acudir en caso de accidente. Os carteis colocaranse en lugar ben visible para o deportista ou usuario.

- Para persoas cegas os itinerarios marcaranse con diferente textura no pavimento e para persoas con visión reducida mediante cores vivas que contrasten. Haberá unha sinalización específica para invidentes mediante inscricións en Braille ou con texturas diferentes. Os inicios e finais de escaleiras diferenciaranse mediante unha franxa de pavimento de cor ytextura diferente e contrastado co pavimento circundante.

7.21 Marcadores:

- Disporanse marcadores que permitan mostrar os resultados das probas e demais información dirixida tanto a deportistas como a
espectadores. O tipo de marcador poderá ser manual para competicións de nivel local e rexional. Será electrónico para competicións nacionais ou internacionais, é conveniente tamén dispor dun sistema central de marcadores capaz de indicar eventos, competidores e resultados. O tamaño do marcador debe ser adecuado á máxima distancia desde onde se pretende ver.

8 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Regulamentos de Federacións de Federacións Deportivas
- Normas UNE-EN Pavimentos e Equipamentos Deportivos
- Normas UNE-EN de Iluminación de instalacións deportivas
- Normas UNE-EN Instalacións para espectadores en espazos deportivos.
- Normas UNE Accesibilidade