Llei de l'Esport

Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l'Esport

 

L'1 de gener de 2023 va entrar en vigor la Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l'Esport, que estableix el nou marc jurídic de l'esport espanyol i actualitza la legislació vigent des de 1990.

Entre els aspectes més destacats de la llei està el reconeixement exprés de l'activitat física i l'esport com a activitats essencials; la defensa de la igualtat i la inclusió en tots els nivells de la pràctica esportiva; la dotació de major seguretat jurídica a les persones esportistes; i l'actualització del model de les diferents entitats esportives professionals, regulant i ampliant les competències del propi CSD.

A més de la dimensió social, la Llei de l'Esport inclou també aspectes com la transició ecològica, l'impuls a l'esport rural, la cohesió territorial i la innovació digital en el sector. 

 

L'ESPORT COM A DRET

Una de les grans novetats de la llei és el reconeixement de la pràctica esportiva com a dret i la seva consideració com a activitat essencial. Són els poders públics els responsables de tutelar tots dos aspectes i de garantir les condicions de seguretat idònies perquè l'activitat esportiva reflecteixi els beneficis que té en la salut, en el social i pel que fa als valors que representa.

Per a això, estaran dotats de la possibilitat d'engegar plans i polítiques orientades al foment de la pràctica esportiva des de les Administracions, així com programes de col·laboració amb altres entitats esportives com les federacions.

 

LA IGUALTAT COM A EIX

La Llei reflecteix la idea que l'esport no pot ser considerat com un sector exclusivament masculí, que veti l'accés de les dones a llocs de responsabilitat. Per això, estableix mesures perquè les entitats -públiques i privades-, equilibrin la presència de dones en els seus òrgans directius. A més, les federacions i lligues professionals tindran l'obligació de realitzar un informe anual en matèria d'igualtat. Al mateix temps, hauran de comptar amb un protocol de prevenció i actuació per a situacions de discriminació, abusos i assetjament sexual o per raó de sexe, entre unes altres.

A més, el text recull la necessitat impulsar la visibilitat d'esdeveniments esportius masculins i femenins en els mitjans, vetllant també per que la representació mediàtica de les dones estigui lliure de reificació sexual i d'estereotips sexistes.

Quant a les esportistes, la nova Llei redueix el minvament de drets de les dones en quedar embarassades, mantenint el vot en les assemblees generals, afavorint la conciliació i conservant els seus drets com a esportistes d'alt nivell una vegada transcorregut aquest període.

La norma atén també i, per primera vegada, els drets de les persones LGTBI i ho fa en dos sentits: eliminant qualsevol classe de violència o acte de LGTBIFobia en els esdeveniments esportius i promovent que l'accés i la pràctica esportiva es realitzi sempre amb ple respecte al principi d'igualtat.

 

LLEI PIONERA EN MATÈRIA D'INCLUSIÓ

El text aprovat avança així mateix en la promoció de l'esport  inclusiu i de l'esport practicat per persones amb discapacitat. Entre altres mesures, recull la promoció de la integració de totes les persones esportistes sota la mateixa federació, sent obligatori quan la respectiva federació internacional l'hagi fet ja. Per a aquestes federacions, s'estableix una representació ponderada en els seus òrgans de govern.

D'aquesta forma, la nova Llei tracta de fer créixer l'esport inclusiu, garantir la participació d'esportistes amb discapacitat en competicions internacionals i consagrar la igualtat d'aquest col·lectiu.

 

REGULACIÓ D'ESPORTISTES I ENTITATS

El text defineix i regula també l'estatus, drets i obligacions de les persones esportistes.

Així, recull la definició d'esportista professional i no professional i defineix les figures d'esportista d'alt nivell, qualificat pel CSD, i d'alt rendiment, qualificat per les Comunitats Autònomes, així com la figura d'esportista ocasional.

El text també recull una llista detallada de drets i deures de les persones esportistes de forma genèrica, orientats a la lliure pràctica esportiva sense discriminació, en condicions de seguretat i de respecte dels drets de l'ordenament jurídic.

Posteriorment, el text indica drets específics emanats del fet d'estar en possessió d'una  llicència federativa –relatius a representació i participació en les decisions i informació sobre la situació de la federació-, així com de les persones esportistes d'alt nivell i professionals, per les especialitats que la seva situació té.

Per la seva banda, els deures estan principalment orientats al joc net, el respecte al mitjà natural en la pràctica esportiva, la difusió d'hàbits saludables, la lluita contra el frau i la necessitat de projectar una imatge positiva.

Respecte als canvis en les obligacions de les entitats esportives, la nova Llei elimina l'obligació de transformació en Societat Anònima Esportiva per participar en competicions professionals i s'opta per un model lliure. A més, desapareix l'obligatorietat de l'aval bancari del 15% del pressupost de despesa.

 

FEDERACIONS ESPORTIVES I LLIGUES PROFESSIONALS

El nou text inclou la definició i regulació de les federacions esportives espanyoles i de les lligues professionals.

La Llei recull mesures de governança i transparència, així com l'obligació de realitzar un informe anual d'igualtat entre dones i homes, així com un protocol de prevenció i actuació per a situacions de discriminació, abús i assetjament.

Així mateix, les lligues professionals i les federacions esportives espanyoles estaran obligades a elaborar un pla específic de conciliació i coresponsabilitat amb mesures concretes de protecció en els casos de maternitat i lactància, que hauran de posar a la disposició de les entitats esportives integrants de la federació.

 

NOU PROGRAMA ESPORTIU “REPTE DE”

L'activitat esportiva és concebuda també com a instrument de cohesió territorial i de promoció i desenvolupament econòmic de territoris rurals, com a eina de creació de noves oportunitats de negoci, fixació de població rural i de recuperació mediambiental d'espais abandonats.

Per això, la nova llei inclou la creació del programa esportiu «REPTE DE» que tindrà la consideració d'esdeveniment d'excepcional interès públic i es desenvoluparà entre 2023 i 2025, amb el qual les empreses patrocinadores obtindrien beneficis fiscals pel seu impuls a activitats esportives en zones rurals.