Normativa per modalitats esportives

* Modificació dels títols de TDS d'Esgrima, Hípica, Vela amb aparell fix, Vela amb aparell lliure, Judo i Defensa Personal, i Salvament i Socorrisme
Ensenyaments regulats pel RD 1913/1997, de 19 de desembre, pel qual es configuren com a ensenyaments de règim especial les conduents a l'obtenció de titulacions de téc esportius, s'aproven les directrius generals dels títols.
Planes formatius

Planes formatius segons l'establert en l'Ordre EDU/3186/2010, de  7 de desembre, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

 

Formacions federatives

Galícia: ORDRE de 27 de juny de 2014 per la qual es regula per a la Comunitat Autònoma de Galícia el procediment de reconeixement de les formacions d'entrenadors/as esportius/as en la modalitat de futbol, realitzades entre el 15 de juliol de 1999 i el 9 de novembre de 2007. (DOG 9 de juliol)

Beques i Ajudes

Resolució de 3 d'agost de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2017-2018, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

Resolució d'1 de març de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques per a la participació en un programa intensiu d'immersió lingüística en anglès a Espanya, destinades a estudiants de Batxillerat, de Grau Mitjà de Formació Professional, d'Arts Plàstiques i Disseny, d'Ensenyaments Esportius, d'Ensenyaments Professionals de Música i Dansa i d'Idiomes de Nivell Intermedi i Avançat, per a l'any 2017.

Resolució del Ministeri d'educació per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-2017, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, entre les quals es troben els ensenyaments esportius.

Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2015-2016, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

Altres normatives