Código de bo goberno

Texto íntegro 

 

Código de bo goberno das Federacións Deportivas Españolas

1. Introdución. –O Consello Superior de Deportes, no exercicio das funcións que lle outorga a Lei 10/1990, do 15 de outubro do Deporte e en aras dunha maior responsabilidade e eficacia na xestión federativa, estima conveniente a elaboración e implantación de normas dirixidas a regular de forma sistemática e ordenada o «goberno corporativo» das Federacións Deportivas Españolas, como un instrumento eficaz e necesario que contribúe a unha maior transparencia na xestión das mesmas, en cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, de aplicación ás Federacións Deportivas Españolas en virtude do establecido no seu artigo 4, apartado 3, letra b).

A elaboración deste Código de Bo Goberno das Federacións Deportivas Españolas, pode axudar a alcanzar unha maior integración da organización federativa na sociedade, e aumentar a transparencia sobre a súa actuación e en particular sobre a xestión do diñeiro público que reciben.

Este Código formula recomendacións que pretenden sintetizar medidas ou prácticas de bo goberno, así como ofrecer á consideración das Federacións Deportivas Españolas un catálogo de medidas que en uso da súa libre autonomía e das súas facultades de autorregulación poderán adoptar nos seus estatutos ou regras de funcionamento orgánico.

A medida do cumprimento ou non do este código, constituirá un importante baremo para efectos de concretar o importe da subvención que o C.S.D. distribúe cada exercicio a cada unha das Federacións Deportivas Españolas.

2. Ámbito subxectivo. –O presente Código será de aplicación ás Federacións Deportivas Españolas e poderá ser adoptado e adaptado a calquera entidade deportiva que perciba subvencións procedentes dos fondos xestionados polo Consello Superior de Deportes.

3. Ámbito obxectivo. –O presente código formula recomendacións que sintetizan prácticas de bo goberno nas federacións deportivas e afecta á xestión e control de todas as transaccións económicas (gastos, ingresos, investimentos.) que efectúen, independentemente de que estas estean financiados ou non con subvención pública.

4. Normas de bo goberno. –A Xunta Directiva e/ou comisión delegada.

Deberes dos membros da Xunta Directiva e/ou comisión delegada:

O deber de actuar con lealdade respecto da Federación da que forman parte, impón aos membros da xunta directiva e/ou comisión delegada o cumprimento das seguintes obrigas:

                a) Manter en segredo cuantos datos ou informacións reciban no desempeño do seu cargo, non podendo utilizalos en beneficio propio, nin facilitalos a terceiros.

                b) Absterse de intervir en deliberacións e votacións de calquera cuestión na que puidesen ter un interese particular.

                c) Non facer uso indebido do patrimonio federativo nin valerse da súa posición para obter vantaxes patrimoniais.

                d) Non aproveitarse das oportunidades de negocio que coñezan na súa condición de membro da xunta directiva e/ou comisión delegada.

                e) A participación activa nas reunións da Xunta Directiva e nas tarefas que lle sexan asignadas.

                f) A oposición aos acordos contrarios á Lei, os estatutos ou ao interese federativo.

                g) O presente código formula recomendacións que sintetizan prácticas de bo goberno nas federacións deportivas e afecta á xestión e control de todas as transaccións económicas (gastos, ingresos, investimentos.) que efectúen, independentemente de que estas estean financiados ou non con subvención pública.

                h) En aras da correcta participación dos diversos estamentos que forman as Federacións, a Xunta Directiva e/ou Comisión Delegada, deberá remitir obrigatoriamente aos membros da Asemblea, polo menos unha semana antes da súa celebración, fotocopia completa do Ditame de Auditoría, Contas Anuais, Memoria e Carta de Recomendacións. Así mesmo, deberá estar a disposición dos membros da mesma no mesmo prazo dunha semana antes, os apuntamentos contables correspondentes que soportan ditas transaccións e en calquera caso sempre que sexa requirido polo conduto regulamentario establecido.

Órganos de control:

O Secretario Xeral: O Secretario xeral da Xunta Directiva, que terá voz pero non voto, deberá atender á legalidade formal e material das actuacións da Xunta Directiva, comprobar a regularidade estatutaria, o cumprimento das disposicións emanadas dos Órganos reguladores, así como velar pola observancia dos principios ou criterios do bo goberno federativo.

Outros Órganos de Control:

Comité de Auditoría e control: O labor básico do Comité de Auditoría consiste en avaliar o sistema de organización contable e garantir a independencia do auditor externo da Federación.

NORMAS DE ACTUACIÓN

I. Retribucións

Prohibición, salvo expresa autorización do Consello Superior de Deportes, de realización de contratos blindados, con indemnizacións por encima da vixente lexislación, con persoal tanto administrativo como técnico da Federación.

Restrición das actuacións que supoñan aboar contra o orzamento federativo gastos de desprazamento a persoas que non teñan relación coa Federación, salvo casos excepcionais que serán informados ao C.S.D.

Obriga de que na memoria económica que han de presentar as Federacións, como entidades de utilidade pública, déase información das retribucións en diñeiro ou en especie satisfeitas aos membros dos órganos de goberno da Federación, tanto en concepto de reembolso polos gastos que se lle ocasionaron no desempeño da súa función, como en concepto de remuneracións polos servizos prestados á entidade, ben sexa vía relación laboral ou relación mercantil, tanto inherentes como distintos dos propios da súa función.

II. Control e Xestión ordinaria

Redacción dun manual de procedementos co seguinte contido mínimo:

Establecemento dun sistema de autorización de operacións onde se fixará quen ou quen deben autorizar coa súa firma, en función da súa contía, cada unha das operacións que realice a Federación.

Regulación dun sistema de segregación de funcións no que ningunha persoa poida intervir en todas as fases dunha transacción.

Establecemento dun manual de procedementos sobre o tratamento da información e da documentación contable, onde se establezan os soportes documentais das operacións realizadas, a súa custodia e o circuíto que deben percorrer desde o inicio ata o termo da operación.

Establecemento dun rigoroso sistema orzamentario e de xestión.

Redacción dun manual de procedementos para a repartición de subvencións ás Federacións Territoriais no que forzosamente deberán figurar os criterios de distribución e xustificación.

Articulación dun sistema de supervisión interna que asegure o cumprimento dos procedementos establecidos nos puntos anteriores.

III. Relacións con terceiros

Os membros da Xunta Directiva e da Comisión Delegada, así como os demais altos cargos federativos, deberán fornecer información relativa á existencia de relacións de índole contractual, comercial ou familiar con provedores ou entidades que teñan vínculos comerciais ou profesionais coa Federación da que forman parte.

Requirirase información periódica sobre o volume de transaccións económicas que a Federación manteña cos seus membros ou terceiros vinculados a eles.

Requirirase información pública sobre os cargos directivos que os responsables federativos desempeñen, na súa actividade privada, noutras sociedades ou empresas.

Establecerase como criterio de actuación a solicitude dun mínimo de tres ofertas para os contratos de obra superiores aos 40.000 euros e para os contratos de prestación de servizos e entrega de bens que superen os 15.000 euros, IVE non incluído, en virtude do establecido no artigo 31, apartado 3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

IV. Aspectos técnicos deportivos

Elaboración anual dunha planificación técnico–deportiva acordada co C.S.D. na que se deben incluír, entre outros, os seguintes contidos:

Establecemento dos criterios de selección dos deportistas dos equipos nacionais.

Fixación dos criterios de distribución das bolsas e/ou axudas por resultados deportivos.

Cumprimento das normativas de participación internacional e o de pedimento e autorización previa para a organización de competicións internacionais en España.

V. Código de Ética deportiva

Cumprimento do código de ética deportiva aprobado polo Consello de Europa o 24 de setembro de 1992.