Codi de bon govern

Text íntegre 

 

Codi de bon govern de les Federacions Esportives Espanyoles

1. Introducció. –El Consell Superior d'Esports, en l'exercici de les funcions que li atorga la Llei 10/1990, de 15 d'octubre de l'Esport i en honor d'una major responsabilitat i eficàcia en la gestió federativa, estima convenient l'elaboració i implantació de normes dirigides a regular de forma sistemàtica i ordenada el «govern corporatiu» de les Federacions Esportives Espanyoles, com un instrument eficaç i necessari que contribueix a una major transparència en la gestió de les mateixes, en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, d'aplicació a les Federacions Esportives Espanyoles en virtut de l'establert en el seu article 4, apartat 3, lletra b).

L'elaboració d'aquest Codi de Bon Govern de les Federacions Esportives Espanyoles, pot ajudar a aconseguir una major integració de l'organització federativa en la societat, i augmentar la transparència sobre la seva actuació i en particular sobre la gestió dels diners públics que reben.

Aquest Codi formula recomanacions que pretenen sintetitzar mesures o pràctiques de bon govern, així com oferir a la consideració de les Federacions Esportives Espanyoles un catàleg de mesures que en ús de la seva lliure autonomia i de les seves facultats d'autorregulació podran adoptar en els seus estatuts o regles de funcionament orgànic.

La mesura del compliment o no d'aquest codi, constituirà un important barem a l'efecte de concretar l'import de la subvenció que el C.S.D. distribueix cada exercici a cadascuna de les Federacions Esportives Espanyoles.

2. Àmbit subjectiu. –El present Codi serà aplicable a les Federacions Esportives Espanyoles i podrà ser adoptat i adaptat a qualsevol entitat esportiva que percebi subvencions procedents dels fons gestionats pel Consell Superior d'Esports.

3. Àmbit objectiu. –El present codi formula recomanacions que sintetitzen pràctiques de bon govern en les federacions esportives i afecta a la gestió i control de totes les transaccions econòmiques (despeses, ingressos, inversions.) que efectuïn, independentment que aquestes estiguin finançats o no amb subvenció pública.

4. Normes de bon govern. –La Junta Directiva i/o comissió delegada.

Deures dels membres de la Junta Directiva i/o comissió delegada:

El deure actuar amb lleialtat respecte a la Federació de la qual formen part, imposa als membres de la junta directiva i/o comissió delegada el compliment de les següents obligacions:

                a) Mantenir en secret quants dades o informacions rebin en l'acompliment del seu càrrec, no podent utilitzar-los en benefici propi, ni facilitar-los a tercers.

                b) Abstenir-se d'intervenir en deliberacions i votacions de qualsevol qüestió en la qual poguessin tenir un interès particular.

                c) No fer ús indegut del patrimoni federatiu ni valer-se de la seva posició per obtenir avantatges patrimonials.

                d) No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que coneguin en la seva condició de membre de la junta directiva i/o comissió delegada.

                i) La participació activa en les reunions de la Junta Directiva i en les tasques que li siguin assignades.

                f) L'oposició als acords contraris a la Llei, els estatuts o a l'interès federatiu.

                g) El present codi formula recomanacions que sintetitzen pràctiques de bon govern en les federacions esportives i afecta a la gestió i control de totes les transaccions econòmiques (despeses, ingressos, inversions.) que efectuïn, independentment que aquestes estiguin finançats o no amb subvenció pública.

                h) En honor de la correcta participació dels diversos estaments que formen les Federacions, la Junta Directiva i/o Comissió Delegada, haurà de remetre obligatòriament als membres de l'Assemblea, almenys una setmana abans de la seva celebració, fotocòpia completa del Dictamen d'Auditoria, Comptes Anuals, Memòria i Carta de Recomanacions. Així mateix, haurà d'estar a la disposició dels membres de la mateixa en el mateix termini d'una setmana abans, les anotacions comptables corresponents que suporten aquestes transaccions i en qualsevol cas sempre que sigui requerit pel conducte reglamentari establert.

Òrgans de control:

El Secretari General: El Secretari general de la Junta Directiva, que tindrà veu però no vot, haurà d'atendre a la legalitat formal i material de les actuacions de la Junta Directiva, comprovar la regularitat estatutària, el compliment de les disposicions emanades dels Òrgans reguladors, així com vetllar per l'observança dels principis o criteris del bon govern federatiu.

Altres Òrgans de Control:

Comitè d'Auditoria i control: La comesa bàsica del Comitè d'Auditoria consisteix a avaluar el sistema d'organització comptable i garantir la independència de l'auditor extern de la Federació.

NORMES D'ACTUACIÓ

I. Retribucions

Prohibició, excepte expressa autorització del Consell Superior d'Esports, de realització de contractes blindats, amb indemnitzacions per sobre de la vigent legislació, amb personal tant administratiu com a tècnic de la Federació.

Restricció de les actuacions que suposin abonar contra el pressupost federatiu despeses de desplaçament a persones que no tinguin relació amb la Federació, excepte casos excepcionals que seran informats al C.S.D.

Obligació que en la memòria econòmica que han de presentar les Federacions, com a entitats d'utilitat pública, es doni informació de les retribucions dineràries o en espècie satisfetes als membres dels òrgans de govern de la Federació, tant en concepte de reemborsament per les despeses que se li hagin ocasionat en l'acompliment de la seva funció, com en concepte de remuneracions pels serveis prestats a l'entitat, bé sigui via relació laboral o relació mercantil, tant inherents com a diferents dels propis de la seva funció.

II. Control i Gestió ordinària

Redacció d'un manual de procediments amb el següent contingut mínim:

Establiment d'un sistema d'autorització d'operacions on es fixarà qui o qui han d'autoritzar amb la seva signatura, en funció de la seva quantia, cadascuna de les operacions que realitzi la Federació.

Regulació d'un sistema de segregació de funcions en el qual cap persona pugui intervenir en totes les fases d'una transacció.

Establiment d'un manual de procediments sobre el tractament de la informació i de la documentació comptable, on s'estableixin els suports documentals de les operacions realitzades, la seva custòdia i el circuit que han de recórrer des de l'inici fins al terme de l'operació.

Establiment d'un rigorós sistema pressupostari i de gestió.

Redacció d'un manual de procediments per al repartiment de subvencions a les Federacions Territorials en el qual forçosament hauran de figurar els criteris de distribució i justificació.

Articulació d'un sistema de supervisió interna que asseguri el compliment dels procediments establerts en els punts anteriors.

III. Relacions amb tercers

Els membres de la Junta Directiva i de la Comissió Delegada, així com els altres alts càrrecs federatius, hauran de subministrar informació relativa a l'existència de relacions d'índole contractual, comercial o familiar amb proveïdors o entitats que tinguin vincles comercials o professionals amb la Federació de la qual formen part.

Es requerirà informació periòdica sobre el volum de transaccions econòmiques que la Federació mantingui amb els seus membres o tercers vinculats a ells.

Es requerirà informació pública sobre els càrrecs directius que els responsables federatius exerceixin, en la seva activitat privada, en altres societats o empreses.

S'establirà com a criteri d'actuació la sol·licitud d'un mínim de tres ofertes per als contractes d'obra superiors als 40.000 euros i per als contractes de prestació de serveis i entrega de béns que superin els 15.000 euros, IVA no inclòs, en virtut de l'establert en l'article 31, apartat 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

IV. Aspectes tècnics esportius

Elaboració anual d'una planificació tècnic–esportiva acordada amb el C.S.D. en la qual s'han d'incloure, entre uns altres, els següents continguts:

Establiment dels criteris de selecció dels esportistes dels equips nacionals.

Fixació dels criteris de distribució de les beques i/o ajudes per resultats esportius.

Compliment de les normatives de participació internacional i el de petició i autorització prèvia per a l'organització de competicions internacionals a Espanya.

V. Codi d'Ètica esportiva

Compliment del codi d'ètica esportiva aprovat pel Consell d'Europa el 24 de setembre de 1992.