Participació Ciutadana

A l'efecte del tràmit de consulta, en compliment de l'establert en l'article 24 i concordants de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, de Govern, i per si considera convenient formular al·legacions en aquest Consell Superior d'Esports abans de l'1 de novembre de 2023, s'adjunta l'esborrany de projecte de:

Resolució, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica el reconeixement a determinades formacions esportives federatives impartides per la Real Federació espanyola d'atletisme i les Federacions territorials entre 1999 i 2007.

Resolució, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica el reconeixement a determinades formacions esportives federatives impartides per la Real Federació espanyola de bàsquet i les Federacions territorials entre 1999 i 2007.

Las al·legacions han de remetre's al correu electrònic: titulaciones.deportivas@csd.gob.es, amb l'assumpte: RECONEIXEMENT FORMACIONS ESPORTIVES FEDERATIVES ATLETISME O BÀSQUET (segons correspongui), abans de l'1 de novembre de 2023”.