Participació Ciutadana

A l'efecte del tràmit de consulta, en compliment de l'establit en l'article 24 i concordants de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, de Govern, i per si considera convenient formular al·legacions en este Consell Superior d'Esports abans del 23 d'octubre de 2023, s'adjunta l'esborrany de projecte de:

Resolució, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica el Pla Formatiu de l'especialitat esportiva de Badminton.

Las al·legacions han de remetre's al correu electrònic: titulaciones.deportivas@csd.gob.es, amb l'assumpte: PLA FORMATIU DE BADMINTON, abans del 23 d'octubre”