ORDE PRE/525/2005, de 7 de marzo

  • Acórdase crear, dentro do Consello Superior de Deportes, unha unidade con carácter permanente para desenvolver o programa «Muller e Deporte».
  • Igualmente, a través do Consello Superior de Deportes subvencionarase á Comisión Muller e Deporte do Comité Olímpico Español.
  • Acórdase a firma dun convenio entre o Consello Superior de Deportes e o Instituto da Muller para promover o deporte feminino.
  • Encoméndase ao Consello Superior de Deportes que en todas as campañas ou exposicións para o fomento do deporte aplíquese o principio de paridade.
  • Acórdase que o Consello Superior de Deportes promova estudos de investigación, análise e estatísticas dirixidos a fomentar a igualdade de xénero no deporte