Enseñanzas

Ensinos

Os Ensinos Deportivos configúranse dentro do sistema educativo como Ensinos de Réxime Especial, co obxecto de formar técnicos deportivos nunha determinada modalidade ou especialidade deportiva.