Axudas a proxectos de Deporte Inclusivo

Ayudas ás Federacións Deportivas Españolas para a realización de proxectos de Deporte Inclusivo no ano 2022

El 4 de maio publicouse no BOE o extracto da Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se convocan Ayudas ás Federacións Deportivas Españolas para a realización de proxectos de deporte inclusivo no ano 2022.

Las solicitudes poderanse presentar por vía telemática a través da Sede Electrónica do CSD.

Para acceder ao documento pulsar a seguinte ligazón:   

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/boe-B-2022-13817.pdf

Para máis información, así como para a súa solicitude e tramitación, dirixirse á ligazón da Sede Electrónica do Consello Superior de Deportes:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaConvocatoria.aspx?idProcedimiento=122&idRes=420

Las finalidades ás que poderán ir dirixidas as axudas son as seguintes:

1.      Procesos de integración do deporte para persoas con discapacidade na federación.

a)      Elaboración de proxectos

b)     Organización de xornadas ou seminarios no marco dos procesos de integración.

2.      Ayudas para a formación.

 1. Formación especializada aos técnicos deportivos e demais persoal da Federación en actividade física e deporte para persoas con discapacidade e inclusivo.
 2. Programas de formación especializada para clasificadores, xuíces, árbitros, etc., das diferentes modalidades deportivas para persoas con discapacidade, tanto no ámbito nacional como internacional.

3.      Organización de competicións que favorezan o proceso de inclusión e integración de persoas con discapacidade. Se terá especial consideración á organización de competicións para persoas con e sen discapacidade na mesma data e lugar. También poderanse solicitar axudas para o traslado de materiais deportivos de competición específicos de deportistas con discapacidade (cadeiras de rodas, handbikes, triciclos, etc.).

4.      Promoción e difusión do deporte para persoas con discapacidade.

 1. Actuacións de sensibilización da sociedade e das institucións deportivas sobre a importancia de integrar nas súas estruturas o deporte para persoas con discapacidade.
 2. Realización de eventos e actuacións que difundan o deporte para persoas con discapacidade.
 3. Proxectos e estudos innovadores en relación co deporte para persoas con discapacidade.
 4. Produción de material audiovisual e publicacións electrónicas.

5.      Fomento da presenza de representantes con discapacidade nos órganos de goberno das federacións españolas e nas federacións internacionais, con especial consideración das mulleres con discapacidade.

6.      Contratación de persoal específico do deporte de persoas con discapacidade.

 1. Deportistas de apoio, excluídos os que reciban bolsas do Plan ADOP.
 2. Persoal de apoio a deportistas con gran discapacidade.

Podrán acceder a estas axudas:

 • Las novas contratacións realizadas ou que se vaian a realizar en 2022.
 • Las novas contratacións que obtiveron axuda ao abeiro da Resolución da Presidencia do CSD, pola que se concederon axudas ás Federacións Deportivas Españolas para a realización de proxectos de deporte inclusivo no ano 2021, que permanezan en vigor durante o ano 2022.
 • Las novas contratacións que se realizaron en 2021 a partir da finalización do prazo de presentación de solicitudes da Resolución da Presidencia do CSD, pola que se convocaron axudas ás Federacións Deportivas Españolas para a realización de proxectos de deporte inclusivo no ano 2021, que permanezan en vigor durante o ano 2022.

Fixarase un único pago correspondente como máximo ao 50% do salario bruto anual da contratación obxecto de subvención, cun límite máximo de 10.000€.

7.      Captación, detección do talento e desenvolvemento deportivo de deportistas con discapacidade, con carácter previo á tecnificación.