Consell de Notables de l'Esport Español

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2007, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es crea, en l'àmbit del Real Orde del Mèrit Esportiu, el Consell de Notables de l'Esport Español. [BOE 1 d'1/1/2008]

El Real Orde del Mèrit Esportiu va ser creada pel Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, establint-se les Ordenances del Real Orde del Mèrit Esportiu per Orde de 24 de setembre de 1982, del Ministeri de Cultura, conformement a les quals esta té per objecte el reconeixement i estímul d'els qui es distingisquen de forma eminent en la pràctica esportiva o en la seua direcció tècnica, en l'ensenyament de l'educació física, o en la direcció, organització, promoció, investigació i desenvolupament de l'educació física i de l'esport quan factors imprescindibles en la formació i desenvolupament integral de la persona.

La màxima distinció del Real Orde del Mèrit Esportiu, que s'atorga a títol individual, és la Gran Cruz, la concessió de la qual s'acorda mitjançant Reial decret del Consell de Ministres, havent sigut guardonats amb tan alta distinció vint-i-nou personalitats.

Totes estes personalitats, que ostenten la màxima distinció esportiva, han fet gran a l'Esport Español (molts han sigut Premis Príncep d'Astúries i/o Premis Nacionals de l'Esport) i són figures llegendàries del nostre esport, per la qual cosa mereixen la nostra admiració i agraïment. Són espill exemplar en el qual pot mirar-se satisfeta i agraïda la societat espanyola, i la seua valuosa experiència vital i esportiva conformen un ric cabal que el sistema esportiu espanyol no pot ni deu desaprofitar.

Per açò resulta oportú i just, comptar amb un fòrum de reunió d'estes personalitats perquè aconsellen, opinen, debaten, i se'ls consulte sobre la projecció present i futura de l'esport espanyol.

 

Per tot l'anterior, i d'acord amb l'establit en l'articule 8, sobre competències assignades al Consell Superior d'Esports, de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre de l'Esport, la Presidència del Consell Superior d'Esports resol:

 

Primer.- Es crea, en l'àmbit del Real Orde del Mèrit Esportiu, el Consell de Notables de l'Esport Español, que estarà integrat per aquelles personalitats que hagen sigut guardonades amb la Gran Creu del Mèrit Esportiu, d'entre les quals triaran un President, a proposta del President del Consell Superior d'Esports.

 

Segon.- El Consell de Notables de l'Esport Español constituïx un fòrum en el qual els seus membres podran expressar les seues opinions i aportar la seua experiència respecte de totes aquelles qüestions que afecten al desenvolupament i projecció de l'esport espanyol, així com amb caràcter consultiu les qüestions que els plantege el President del Consell Superior d'Esports.

Així mateix, el Consell de Notables de l'Esport espanyol podrà proposar al President del Consell Superior d'Esports la realització d'activitats, iniciatives i reconeixements que consideren convenients dur a terme en interés de l'esport espanyol i la seua projecció futura.

 

Tercer.- El President del Consell Superior d'Esports designarà a un dels integrants del Consell de Notables, com a persona de reconegut prestigi en el món de l'esport, com a membre de la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports, conformement al número 5 de la lletra c) de l'apartat primer de l'article 2 del Reial decret 1242/1992, de 16 d'octubre, pel qual es regula la composició i funcionament de la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports.

 

Quart.- D'entre els membres del Consell de Notables de l'Esport Español el President del Consell Superior d'Esports proposarà a un d'ells com a membre de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell del Consell Superior d'Esports, conformement a l'apartat 6, lletra b) de l'article 7 del Reial decret 971/2007, 13 de juliol, d'esportistes d'alt nivell i alt rendiment, com a persona de reconegut prestigi en l'àmbit de l'esport d'alt nivell.

 

Cinqué.- D'entre els membres del Consell de Notables de l'Esport Español, es designaran pel President del Consell Superior d'Esports aquells que podran formar part del Jurado dels Premis Nacionals de l'Esport que amb caràcter anual convoca el Consell Superior d'Esports per Resolució del seu President.

 

Sisé.- La reunions del Consell de Notables de l'Esport Español es convocaran pel President del Consell Superior d'Esports, d'acord amb el seu President, i se celebraran, almenys, una vegada a l'any.

 

Seté.- Com a Gran Maestre del Real Orde del Mèrit Esportiu, La seua Majestat el Rei d'Espanya, és el President d'Honor del Consell de Notables de l'Esport Español.

 

Madrid, 17 de desembre de 2007.-

El President del Consell Superior d'Esports, Jaime Lissavetzky Díez.