Real Orde del Mèrit Esportiu

Texto del Real Decreto 694/2010 en la página del B.O.E.

El Reial decret 638/2009, de 17 d'abril, que modifica el Reial decret 1370/2008, d'1 d'agost, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica de la Presidència del Govern, va adscriure el Consell Superior d'Esports a la Presidència del Govern, i va atorgar al titular del Ministeri de la Presidència les facultats que la normativa vigent atribuïx al Ministeri d'adscripció.

L'Orde del Mèrit Esportiu suposa un reconeixement públic a els qui s'han distingit en la pràctica de l'esport, en el foment i ensenyament de l'educació física o en la investigació, difusió, organització i desenvolupament de la cultura física i l'esport. Ha sigut regulada mitjançant el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu. El desenvolupament d'este reial decret es va produir mitjançant Orde de 24 de setembre de 1982 per la qual s'aprova el Reglament que establix les Ordenances del Real Orde del Mèrit Esportiu.

L'especificitat d'estes distincions i el principi d'adequació dels mitjans a les finalitats institucionals aconsella que siga el Consell Superior d'Esports el que realitze tots els actes relatius a la concessió del Real Orde del Mèrit Esportiu, a excepció de la concessió de la Gran Cruz, que continuarà sent atorgada mitjançant reial decret del Consell de Ministres, en atenció a la seua especial rellevància, per a açò es procedix a modificar el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, en el sentit exposat.

En virtut d'això, a proposta de la Ministra de la Presidència, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 20 de maig de 2010,

DISPOSE:

Article únic. Modificació de Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu.

Es modifica el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, en els següents termes:

Un. L'article 4 passa a tindre la següent redacció:

«Article 4.

L'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu podrà concedir-se:

1. A proposta del President del Consell Superior d'Esports.

2. En virtut de moció raonada de les Federacions Espanyoles, Clubs o Agrupacions Esportives o de Corporacions, Entitats o Organismes públics.»

Dos. L'article 5 queda redactat de la següent manera:

«Article 5:

1. La Gran Creu es conferirà mitjançant reial decret acordat en Consell de Ministres.

2. Les altres categories s'atorgaran pel President del Consell Superior d'Esports.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seua publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Dau a Barcelona, el 20 de maig de 2010.

JUAN CARLOS R.

La Vice-presidenta Primera del Govern i Ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ