Consello de Notables do Deporte Español

RESOLUCIÓN de 17 de decembro de 2007, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se crea, no ámbito da Real Orde do Mérito Deportivo, o Consello de Notables do Deporte Español. [BOE 1 de 1/1/2008]

A Real Orde do Mérito Deportivo foi creada polo Real Decreto 1523/1982, de 18 de xuño, establecéndose as Ordenanzas da Real Orde do Mérito Deportivo por Orde de 24 de setembro de 1982, do Ministerio de Cultura, con arranxo ás cales esta ten por obxecto o recoñecemento e estímulo de quen se distingan de forma eminente na práctica deportiva ou na súa dirección técnica, no ensino da educación física, ou na dirección, organización, promoción, investigación e desenvolvemento da educación física e do deporte en canto factores imprescindibles na formación e desenvolvemento integral da persoa.

A máxima distinción da Real Orde do Mérito Deportivo, que se outorga a título individual, é a Gran Cruz, cuxa concesión se acorda mediante Real Decreto do Consello de Ministros, sendo galardoados con tan alta distinción vinte e nove personalidades.

Todas estas personalidades, que ostentan a máxima distinción deportiva, fixeron grande ao Deporte Español (moitos foron Premios Príncipe de Asturias e/ou Premios Nacionais do Deporte) e son figuras lendarias do noso deporte, polo que merecen a nosa admiración e agradecemento. Son espello exemplar no que pode mirarse satisfeita e agradecida a sociedade española, e a súa valiosa experiencia vital e deportiva conforman un rico caudal que o sistema deportivo español non pode nin debe desaproveitar.

Por iso resulta oportuno e xusto, contar cun foro de reunión destas personalidades para que aconsellen, opinen, debatan, e consúlteselles sobre a proxección presente e futura do deporte español.

 

Por todo o anterior, e de acordo con o establecido no articulo 8, sobre competencias asignadas ao Consello Superior de Deportes, da Lei 10/1990, de 15 de outubro do Deporte, a Presidencia do Consello Superior de Deportes resolve:

 

Primeiro.- Créase, no ámbito da Real Orde do Mérito Deportivo, o Consello de Notables do Deporte Español, que estará integrado por aquelas personalidades que fosen galardoadas coa Gran Cruz do Mérito Deportivo, de entre as cales elixirán un Presidente, a proposta do Presidente do Consello Superior de Deportes.

 

Segundo.- O Consello de Notables do Deporte Español constitúe un foro no que os seus membros poderán expresar as súas opinións e achegar a súa experiencia respecto de todas aquelas cuestións que afecten o desenvolvemento e proxección do deporte español, así como con carácter consultivo as cuestións que lles expoña o Presidente do Consello Superior de Deportes.

Así mesmo, o Consello de Notables do Deporte español poderá propor ao Presidente do Consello Superior de Deportes a realización de actividades, iniciativas e recoñecementos que consideren convenientes levar a cabo en interese do deporte español e a súa proxección futura.

 

Terceiro.- O Presidente do Consello Superior de Deportes designará a un dos integrantes do Consello de Notables, como persoa de recoñecido prestixio no mundo do deporte, como membro da Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes, con arranxo ao número 5 da letra c) do apartado primeiro do artigo 2 do Real Decreto 1242/1992, de 16 de outubro, polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes.

 

Cuarto.- De entre os membros do Consello de Notables do Deporte Español o Presidente do Consello Superior de Deportes proporá a un deles como membro da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel do Consello Superior de Deportes, con arranxo ao apartado 6, letra b) do artigo 7 do Real Decreto 971/2007, 13 de xullo, de deportistas de alto nivel e alto rendemento, como persoa de recoñecido prestixio no ámbito do deporte de alto nivel.

 

Quinto.- De entre os membros do Consello de Notables do Deporte Español, designaranse polo Presidente do Consello Superior de Deportes aqueles que poderán formar parte do Xurado dos Premios Nacionais do Deporte que con carácter anual convoca o Consello Superior de Deportes por Resolución do seu Presidente.

 

Sexto.- As reunións do Consello de Notables do Deporte Español convocaranse polo Presidente do Consello Superior de Deportes, de acordo con o seu Presidente, e celebraranse, polo menos, unha vez ao ano.

 

Sétimo.- Como Gran Maestre da Real Orde do Mérito Deportivo, A súa Maxestade o Rei de España, é o Presidente de Honra do Consello de Notables do Deporte Español.

 

Madrid, 17 de decembro de 2007.-

O Presidente do Consello Superior de Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.