NIDE 4: Normes de Projectes Deportes de Gel

0 OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

La present Norma de Proyecto és aplicable en tots aquells projectes que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i tots aquells projectes de Pavellons per a esports de Hielo que es construïsquen per a les competicions oficials regides per la Federació Espanyola d'Esports de Hielo.

En ella s'enumeren les condicions relatives a planificació, disseny i condicions tècniques de materials, sistemes i instal·lacions, concernents als Pavellons per a esports de gel aptes per a la pràctica dels següents esports o modalitats esportives:

- Curling
- Hockey sobre gel
- Patinaje artístic sobre gel
- Patinaje de velocitat en pista curta
- Patinaje de velocitat en pista llarga

Así como per a l'esport i l'educació física escolar en eixos àmbits d'activitat i tots aquells esports que puguen incorporar-se, si es consideren aptes per a realitzar-se en Pavellons per a esports de gel (p.i.: “Broomball”, etc.). La pràctica d'eixos esports serà tant com a esport federatiu de competició, esport recreatiu per a tots i/o esport escolar.

El Pavelló per a esports de gel ha de servir per al màxim nombre possible d'esports o modalitats esportives, a fi d'aconseguir una rendibilitat d'ús major.

Las Normas Reglamentarias de cadascun d'eixos esports o modalitats esportives constituïxen document a part de la present Norma de Proyecto.

Quedan fóra de l'àmbit d'esta Norma de Proyecto, les Pistes de gel a l'aire lliure o a cobert, de caràcter temporal, desmuntables o portàtils pel seu escàs aprofitament esportiu.

No s'inclouen tampoc en l'àmbit d'esta Norma de Proyecto les Pistes de gel realitzades amb material sintètic que simula el gel.

Tampoco s'inclouen en l'àmbit d'esta norma, les grans construccions cobertes útils per a l'espectacle no solament per a esports de gel, sinó també per a altres esports i per a espectacles culturals i recreatius.

1. TERMES I DEFINICIONS


A l'efecte d'esta Norma s'empren els següents termes i definicions:

1.1    Espacios útils a l'esport 

Son tots aquells que estan compostos per les superfícies estrictes de competició de cada especialitat esportiva amb les seues bandes exteriors de seguretat, espais per a banquetes de jugadors i taules de jutges i anotadors, així com per l'altura lliure necessària.

1.2    Espacios auxiliars

Son tots els espais complementaris a la funció esportiva, tals com:

-    Espacios auxiliars als esportistes (vestuaris, condícies, guarda-robes, magatzems, infermeria, circulacions,  accessos, etc.)

-    Espacios auxiliares para espectadores (graderíos, aseos, guardarropas, circulaciones, accesos, bar, salas sociales, etc.)

-    Espacios auxiliars singulars (sales d'instal·lacions, locals per als mitjans de informació, autoritats, etc.) 

Cuando el Pavelló per a esports de gel forme part d'un Complex Esportiu amb Salas i/o Pavellons, els seus espais auxiliars es projectaran formant nucli comú amb els de aquesta Sala o Pavelló si les necessitats previstes ho permeten.

1.3    Àrea d'influència

Es la zona demogràfica a la qual donen servici els Pavellons d'esports de gel, açò és, aquella en la qual residixen els usuaris potencials d'aquestes instal·lacions.

2. CLASSES DE PAVELLONS PER A ESPORTS DE GEL


Los pavellons per a esports de gel objecte d'esta Norma, permeten la pràctica del màxim nombre possible dels esports o modalitats esportives compatibles citades en l'apartat anterior. D'altra banda, en considerar els requisits específics de la superfície de gel per a curling i el marcatge de la mateixa, així com la dificultat de compaginar un ús intensiu d'aquesta superfície de gel per a curling amb els altres esports o modalitats esportives, a causa de la complexitat del manteniment de la superfície de gel per a esmenar els solcs dels patins i aconseguir la planeidad requerida, s'ha considerat incloure dos classes de pavellons per a esports de gel, la pista del qual es dedica solament a curling i a més disposa d'espais socials, comuns en este tipus d'instal·lació esportiva, des dels quals es veu la pista de curling.

En conseqüència els pavellons per a esports de gel es classifiquen en els següents tipus:

2.1    PAVELLÓ PER A ESPORTS DE GEL PDH-1: Está destinat a ser utilitzat per a l'esport recreatiu i l'esport escolar. Permet la pràctica d'alguns esports citats en el punt 0, hoquei sobre gel i patinatge artístic per a categories infantils (menors de 9 anys) i el patinatge sobre gel recreatiu. Dispone d'espais auxiliars per a esportistes i pot disposar d'instal·lacions per a espectadors en nombre igual o inferior a 250.

2.2    PAVELLÓ PER A ESPORTS DE GEL PDH-2: Está destinat a ser utilitzat per a l'entrenament i competició d'àmbit local i regional de l'esport federatiu, l'esport recreatiu i l'esport  escolar. Permet la practica reglamentària de tots els esports citats en el punt 0, excepte el Patinaje de velocitat (tant en pista curta com en pista llarga). Dispone d'espais auxiliars per a esportistes i pot disposar d'instal·lacions per a espectadors en nombre inferior o igual a 500.

2.3    PAVELLÓ PER A ESPORTS DE GEL PDH-3: Está destinat a ser utilitzat per a l'entrenament i competició d'àmbit regional i nacional de l'esport federatiu, l'esport recreatiu i l'esport  escolar. Permet la practica reglamentària al màxim nivell de tots els esports citats en el punt 0, excepte el Patinaje de velocitat en pista llarga. Dispone d'espais auxiliars per a esportistes i pot comptar amb instal·lacions per a espectadors en nombre superior a 500 i inferior a 2.000 en Pavellons de grandària mitjana d'este tipus i entre 2.000 i 5.000 espectadors en Pavellons de grandària gran d'este tipus.

2.4    PAVELLÓ PER A ESPORTS DE GEL PDH-4: Está destinat a ser utilitzat per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu en tots els seus nivells, l'esport recreatiu i l'esport  escolar. Permet la practica reglamentària al màxim nivell de tots els esports citats en el punt 0, fins i tot el Patinaje de velocitat en pista llarga. Dispone d'espais auxiliars per a esportistes i pot comptar amb instal·lacions per a espectadors en nombre superior a 500 i inferior a 2.000 en Pavellons de grandària mitjana d'este tipus i entre 2.000 i 5.000 espectadors en Pavellons de grandària gran d'este tipus.

2.5    PAVELLÓ PER A CURLING (2 PISTES) PC-2: Está destinat a ser utilitzat per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu en tots els seus nivells, l'esport recreatiu i l'esport  escolar. Permet la pràctica reglamentària al màxim nivell de curling. Dispone d'espais auxiliars per a esportistes i sales socials per a espectadors i esportistes per a un nombre mínim de 35 persones.

2.6    PAVELLÓ PER A CURLING (4 PISTES) PC-4: Está destinat a ser utilitzat per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu en tots els seus nivells, l'esport recreatiu i l'esport  escolar. Permet la pràctica reglamentària al màxim nivell de curling. Disposa d'espais auxiliars per a esportistes i sales socials per a espectadors i esportistes per a un nombre mínim de 70 persones.

3. CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ. NORMES PRÈVIES Al DISSENY.

El programa de les pistes i pavellons de gel haurà de confeccionar-se d'acord entre el promotor, l'autor del projecte i el futur director de la instal·lació esportiva, convenientment assessorats per tècnics en esports de gel. El tècnic autor del projecte haurà de, en la mesura que siga possible, estar especialitzat o comptar amb experiència en el projecte i construcció d'instal·lacions per a esports de gel.

3.1    Criterios de localització i característiques dels terrenys 

Para l'elecció dels terrenys es tindran en compte els següents criteris de localització i característiques dels mateixos:

1/ Situación interior o pròxima a zones verdes públiques, perquè l'ambient i el paisatge siguen apropiats.

2/ Proximitat  a centres docents per a aconseguir que la instal·lació siga oberta a l'esport per a tots i de competició a unes hores i a l'esport escolar i l'Educació Física en unes altres, buscant el seu màxim aprofitament. El trajecte a peu des dels centres docents no hauria d'excedir de 10 minuts i ha de ser segur de manera que s'eviten riscos potencials.

3/ Fácil accés a peu i per carretera, així com proximitat al transport públic. Per a l'ús diari de la instal·lació, es consideraran les distàncies següents dels usuaris potencials:

-    Dos Kilómetros per a vianants, equivalents a trenta minuts caminant, màxim per a l'accés a peu des dels punts mes allunyats de la seua zona d'influència, tant per a l'ús de la població com de l'esport de competició.

-    Quatre Kilómetros per a accés en transport públic i per a ciclistes en zones urbanes.

-    De huit a dotze Kilómetros per a accés en transport públic i per a ciclistes en zones entre nuclis urbans.

Per a l'ús setmanal, la distància d'accés a la instal·lació de pistes de gel dels usuaris potencials pot augmentar-se fins a 50 km amb desplaçaments en transport públic o privat.

4/ Previsió de superfície per a aparcament, proporcional a l'estimació d'usuaris (esportistes i/o espectadors) 1 plaça/20 usuaris, amb una previsió de 25-30 m2 per plaça, amb reserva per al personal de la instal·lació, bicicletes, autobusos (1 plaça/200 espectadors) i places d'aparcament accessibles per a persones amb mobilitat reduïda 1plaça/100 usuaris (esportistes i espectadors) o bé 1 plaça/33 places d'aparcament o fracció i com a mínim dos, amb unes dimensions mínimes de 5,00m per 3,60m per plaça i espai d'aproximació i transferència lateral major o igual d'1,20 m per a places en bateria o cul major o igual de 3 m per a places en línia. En instal·lacions per a competicions oficials es reservaren espais d'aparcament diferenciats per a autoritats i directius, premsa i televisió, esportistes, jutges, entrenadors, assistents i personal auxiliar.

5/ Bones condicions de salubritat, açò és, zones fora de l'abast dels fums o olors provinents de la indústria, la seua pol·lució atmosfèrica i de les grans vies de circulació. De acord amb el Reglament d'Activitats Insalubres, molestes, nocives i perilloses, se separarà la parcel·la 2.000 m de zones amb perill d'explosions, radiacions, incendis o combustibles pròxims, gasos, pólvores o emanacions tòxiques, etc. Se evitaran també els focus molests productors de soroll, pólvores, gasos, olors, boires i vibracions, encara que no perjudiquen la salut humana, separant la parcel·la 500 m d'estes zones.

6/ Existència de servicis (aigua, llum i clavegueram).

7/ Terrenos preferentment plans que necessiten un mínim moviment de terres.

8/ Estabilitat enfront de les aigües de pluja o crescudes dels rius, fugint dels espais on convergixen pendents (tàlvegs).

9/ Terrenys amb un grau de compactació suficient, evitant els de desfet o echadizo que obliguen a realitzar costoses obres de fonamentació.

10/ Terrenys amb possibilitat de futures ampliacions de la Instal·lació Esportiva.

Habrán de tindre's en compte, el Reglament d'Espectacles Públics, les Lleis i Reglamentos d'Espectacles elaborades per les Comunitats Autònomes, les Lleis i Reglaments d'accessibilitat, així com la Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport (Llei 19/2007) i el Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport (Reial decret 203/2010) en tot el que puga afectar prèviament al disseny de les Instal·lacions per a esports de gel, en qualsevol cas i especialment quan disposen d'instal·lacions per a espectadors. 

4. CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ. CÀLCUL DE NECESSITATS

Previamente a la redacció del Projecte hauran de triar-se els tipus de Pabellones de Hielo en relació amb l'àrea d'influència d'aquesta instal·lació esportiva – recreativa. Las necessitats seran de tres tipus:

-    Esport escolar i Educació física.
-    Esport recreatiu per a tota la població. 
-    Esport federatiu de competició.

Como criteri general del càlcul de necessitats es tractarà de compaginar els horaris perquè els tres tipus d'usuaris siguen compatibles en una mateixa Pista de Gel amb la finalitat d'aconseguir la seua màxima rendibilitat, a excepció de les Pistes projectades específicament per a l'esport federatiu de competició. Una vegada efectuat l'Estudi de necessitats de Pistes de Gel, que ho considerarem com un Pla Sectorial, serà necessari unir-ho i coordinar-ho amb els Planes procedents d'altres sectors a fi d'elaborar una Planificació global o Pla Director d'equipaments esportius i recreatius, concretant-los a través de Centros esportiu - recreatius.

4.1    Àrea d'influència

En primer lloc es determinarà l'Àrea d'Influència o Zona demogràfica servida pels Pabellones de Hielo, la seua delimitació pot basar-se en les Unitats urbanístiques previstes en el Reglament de Planejament de la Llei del Sòl, en els criteris del Planejament vigent o en els criteris de localització abans indicats. 

4.2    Necesidades actuals i futures

Todo el procés de càlcul que ací es desenvolupa, s'aplicarà tant a les necessitats actuals d'una determinada Àrea d'influència, com a les seues necessitats futures en un determinat any fixat com a horitzó.

4.3    Necesidades de la població

Las necessitats de la població estan dirigides a la pràctica de l'esport recreatiu per a tots.

Se calcularan basant-se en la població de l'Àrea d'influència expressada en nº d'habitants i en densitat d'habitants per km2.

Dicho resultat podrà corregir-se segons tots els condicionants locals que puguen existir, tals com a tradició d'esports de gel en la zona, mitjans econòmics, microclima de l'Àrea d'influència diferent al de la zona que ho circumda, piràmide de població, població turística complementària a la resident en determinades èpoques de l'any, etc.

Los requisits bàsics per a considerar viables les necessitats de la població en la planificació de la construcció d'un Pavelló per a esports de gel són:

a)    Que done servici a una localitat amb un nº d'habitants entre 20.000 i 50.000 com a mínim, depenent de la tradició d'esports de gel que hi haja en la zona.
b)    La densitat de població no ha de ser inferior a 150 habitants per km2 en un radi de 12 km.

4.4    Necesidades de l'esport de competició

Las necessitats de l'esport federatiu de competició són d'una singularitat tal que resulta impossible traduir-les en un estàndard urbanístic de metros quadrats per habitant.

En cada especialitat esportiva o grup d'especialitats afins, estes necessitats estan en relació amb el nombre d'esportistes federats (fitxes), el nombre d'equips (si existixen) el nombre de clubs, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació, el nombre d'hores d'entrenament i/o competició i les classes de Pistes de Gel considerades reglamentàries per a la competició de l'esport fixat (Vegen-se Normas Reglamentarias).

Como conseqüència de tot l'anterior s'obtindrà el càlcul dels Espacios útils a l'esport de competició en Pistes de Gel.

4.5    Necesidades totals

En España és reduït el nombre de pavellons per a esports de gel existents, no obstant açò és necessari disposar o realitzar un inventari o cens de les Pistes de Gel existents, si escau, en l'Àrea d'influència que ens ocupa, per a deduir del resultat obtingut les necessitats ja satisfetes. Convé considerar fins i tot l'entorn pròxim de l'àrea d'influència, per a avaluar si l'existència d'alguna altra instal·lació pot donar servici actualment en part a l'àrea d'influència, modificant d'alguna forma les necessitats previstes.

Previamente a la redacció del Projecte hauran de triar-se els tipus de Pavellons de Gel en relació amb l'àrea d'influència d'aquesta instal·lació esportiva – recreativa. Las necessitats seran de tres tipus:

-    Esport escolar i Educació física.
-    Esport recreatiu per a tota la població. 
-    Esport federatiu de competició.

Como criteri general del càlcul de necessitats es tractarà de compaginar els horaris perquè els tres tipus d'usuaris siguen compatibles en una mateixa Pista de Gel amb la finalitat d'aconseguir la seua màxima rendibilitat, a excepció de les Pistes projectades específicament per a l'esport federatiu de competició. Una vegada efectuat l'Estudi de necessitats de Pistes de Gel, que ho considerarem com un Pla Sectorial, serà necessari unir-ho i coordinar-ho amb els Planes procedents d'altres sectors a fi d'elaborar una Planificació global o Pla Director d'equipaments esportius i recreatius, concretant-los a través de Centros esportiu - recreatius.

4.1    Àrea d'influència

En primer lloc es determinarà l'Àrea d'Influència o Zona demogràfica servida pels Pavellons de Gel, la seua delimitació pot basar-se en les Unitats urbanístiques previstes en el Reglament de Planejament de la Llei del Sòl, en els criteris del Planejament vigent o en els criteris de localització abans indicats. 

4.2    Necesidades actuals i futures

Todo el procés de càlcul que ací es desenvolupa, s'aplicarà tant a les necessitats actuals d'una determinada Àrea d'influència, com a les seues necessitats futures en un determinat any fixat com a horitzó.

4.3    Necesidades de la població

Las necessitats de la població estan dirigides a la pràctica de l'esport recreatiu per a tots.

Se calcularan basant-se en la població de l'Àrea d'influència expressada en nº d'habitants i en densitat d'habitants per km2.

Dicho resultat podrà corregir-se segons tots els condicionants locals que puguen existir, tals com a tradició d'esports de gel en la zona, mitjans econòmics, microclima de l'Àrea d'influència diferent al de la zona que ho circumda, piràmide de població, població turística complementària a la resident en determinades èpoques de l'any, etc.

Los requisits bàsics per a considerar viables les necessitats de la població en la planificació de la construcció d'un Pavelló per a esports de gel són:

a)    Que done servici a una localitat amb un nº d'habitants entre 20.000 i 50.000 com a mínim, depenent de la tradició d'esports de gel que hi haja en la zona.
b)    La densitat de població no ha de ser inferior a 150 habitants per km2 en un radi de 12 km.

4.4    Necesidades de l'esport de competició

Las necessitats de l'esport federatiu de competició són d'una singularitat tal que resulta impossible traduir-les en un estàndard urbanístic de metros quadrats per habitant.

En cada especialitat esportiva o grup d'especialitats afins, estes necessitats estan en relació amb el nombre d'esportistes federats (fitxes), el nombre d'equips (si existixen) el nombre de clubs, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació, el nombre d'hores d'entrenament i/o competició i les classes de Pistes de Gel considerades reglamentàries per a la competició de l'esport fixat (Vegen-se Normes Reglamentàries).

Como conseqüència de tot l'anterior s'obtindrà el càlcul dels Espacios útils a l'esport de competició en Pistes de Gel.

4.5    Necesidades totals

En España és reduït el nombre de pavellons per a esports de gel existents, no obstant açò és necessari disposar o realitzar un inventari o cens de les Pistes de Gel existents, si escau, en l'Àrea d'influència que ens ocupa, per a deduir del resultat obtingut les necessitats ja satisfetes. Convé considerar fins i tot l'entorn pròxim de l'àrea d'influència, per a avaluar si l'existència d'alguna altra instal·lació pot donar servici actualment en part a l'àrea d'influència, modificant d'alguna forma les necessitats previstes.

5. ESTUDI DE VIABILITAT

En el procés de planificació d'una instal·lació esportiva per a esports de gel, s'ha de realitzar inicialment un estudi de viabilitat d'aquesta instal·lació esportiva, que analitze els usos esportius previstos i els costos de construcció i de gestió de la mateixa, de manera que es comprove la viabilitat econòmica del projecte. El estudi de viabilitat inclourà:

a)    Avaluació d'activitats esportives, d'oci i complementàries.
b)    Tipo/s d'instal·lació/és d'esports de gel previstes.
c)    Costes de construcció i forma de finançament d'aquests costos.
d)    Costes de gestió i de manteniment. Tipos i volum d'ingressos.
i)    Forma de gestió
   
Verificada la viabilitat del projecte es passarà a les següents fases de concreció del programa, elaboració del projecte d'execució de les obres i del projecte de gestió de la instal·lació esportiva.

6. Condiciones de Diseño: Tipología de Pabellones de Deportes de Hielo

Per a definir les característiques geomètriques dels espais útils a l'esport en els diferents tipus de Pavellons per a esports de gel, s'han considerat les dimensions de les pistes de gel i l'altura lliure dels esports o modalitats esportives previstes, segons s'indica en el següent quadre:

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
PAVELLONS PER A ESPORTS DE GEL

ESPORT

DIMENSIONS

Pista

Bandes exteriors

Totales

Superficie
(m2)

Altura lliure mínima
(m)

Largo
(m)

Ancho
(m)

Largo
(m)

Ancho
(m)

Largo
(m)

Ancho 
(m)

Curling

45,72

5

1/1,50

1/1,50

47,72 /
48,72

6/7,50

334,04/ 389,76

4

 

Hockey gel

mín.

56

26

1,50

1,50

59

29

1.711*

6

rec.

60

30

63

33

2.079*

màx.

61

30

64

33

2.112*

Patinaje artístic

mín.

56

26

1,50

1,50

59

29

1.711*

6

màx.

60

30

63

33

2.079*

Patinaje de velocitat
(Pista curta)

60

30

1,50

1,50

63

33

2.079*

6

Patinaje de velocitat (Pista deixa anar 400 m)

R = 25

179,57

66

1,50 +
0,50 **

1,50 +
0,50 **

183,57

70

12.849,90*

6

R = 25,5

179

67

183

71

12.993*

R = 26

178

68

182

72

13.104*

 * Sense descomptar els triangles corbs de les cantonades de la pista
** Acolchado perimetral

Las dimensions de les Pistes de Gel que es definixen en el quadre anterior, fixen únicament els contorns o perímetres de les pistes de gel dels diferents esports practicables, havent de consultar-se les Normes Reglamentàries corresponents per a completar el traçat d'aquestes pistes i tindre en compte la resta de característiques que en elles es contenen.

La utilització d'una mateixa pista per a la pràctica de diferents esports sobre gel (patinatge artístic, hoquei, curling, etc.) encara que no pareixen compatibles, si és possible i fins i tot desitjable per a tindre una major rendibilitat esportiva de la instal·lació, sempre que la pista reunisca les característiques necessàries per a la pràctica de l'esport o la modalitat esportiva corresponent. En este aspecte el més delicat potser és el curling, per les característiques de neteja del gel i planeidad de la pista que es requerix, la qual cosa fa necessari que el gel siga d'aigua neta i amb poques sales així com disposar de la maquinària especifica de tractament de la superfície de gel (p.i.: una cortadora i pulidora de gel específica de tipus Zamboni o Olympia). 

6.1    Tipus de Pavellons per a esports de gel

Las classes de Pistes de Gel enumerades en el punt 2, es desenvolupen en les Tipologies següents en les quals es definixen les dimensions i superfícies dels espais útils a l'esport i les superfícies dels espais auxiliars.

-    PAVELLÓ PER A ESPORTS DE GEL PDH-1: Disposa d'una pista de gel de 30 m x 20 m. Permet la pràctica de l'hoquei sobre gel i el patinatge artístic per a categories infantils (menors de 9 anys) i el patinatge sobre gel recreatiu.

-    PAVELLÓ PER A ESPORTS DE GEL PDH-2: Disposa d'una pista de gel de 56 m x 26 m. Permet la pràctica de l'hoquei sobre gel, el patinatge artístic, el curling (3 pistes) i el patinatge sobre gel recreatiu.

-    PAVELLÓ PER A ESPORTS DE GEL PDH-3: Disposa d'una pista de gel de 60 m x 30 m. Permet la pràctica de l'hoquei sobre gel, el patinatge artístic, el curling (4 pistes), el patinatge de velocitat en pista curta i el patinatge sobre gel recreatiu.

-    PAVELLÓ PER A ESPORTS DE GEL PDH-4: Disposa d'una pista llarga de patinatge de velocitat sobre gel de 400 m i en l'interior d'aquesta pista, dos pistes de gel, una per a patinatge de velocitat i artístic i una altra per a hoquei sobre gel i/o curling. Permet la pràctica del patinatge de velocitat sobre gel en pista llarga, el patinatge de velocitat en pista curta, el patinatge artístic, l'hoquei sobre gel, el curling i el patinatge sobre gel recreatiu.

-    PAVELLÓ PER A CURLING (2 PISTES) PC-2: Disposa de dos pistes de curling. Permet la pràctica reglamentària de curling, com a pavelló especialitzat per a eixe esport.

-    PAVELLÓ PER A CURLING (4 PISTES) PC-4: Disposa de quatre pistes de curling. Permet la pràctica reglamentària de curling, com a pavelló especialitzat per a eixe esport.

Cada tipus de Pavelló per a esports de gel, abans indicat, es desenvolupa amb els espais i dimensions que s'indiquen a continuació:

6.2    Espacios útils a l'esport (EUD)

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
PAVELLONS PER A ESPORTS DE GEL

TIPUS

DIMENSIONS PISTA DE GEL (1)

Anchura
(m)

Longitud
(m)

Altura lliure mínima (2)
(m)

Superfície

Sup. de gel
(m2)

Pavelló para
esports de gel-1
PDH-1

23

33

6,00

759
596,56

Pavelló para
esports de gel-2
PDH-2

29

59

6,00

1.711
1.413,84 – 1.393,88 (3)

Pavelló para
esports de gel-3
PDH-3

33

63

6,00

2.079
1.757,84 – 1.737,88 (3)

Pavelló para
esports de gel-4
PDH-4

70 (4)

71 (4)

72 (4)

183,57 (4)

183,00 (4)

182,00 (4)

6,00

12.849,90
8.276,10 – 8.236,18 (5)
12.993
8.276,07 – 8.236,15(5)
13.104
8.265,76 – 8.225,84(5)

Pavelló per a curling
(2 pistes)
PC-2

12

49

4,00

588
457,20 (6)

Pavelló per a curling
(4 pistes)
 PC-4

22

49

4,00

1.078
914,40 (6)

(1)    Las dimensions es referixen al rectangle que inclou la pista de gel, la tanca perimetral, les bandes exteriors a la pista de gel i les proteccions embuatades amortiguadoras necessàries. Són dimensions útils, no inclouen l'espessor dels murs perimetrals.
(2)    La altura entre la pista de gel i l'obstacle més pròxim (cara inferior del sostre, penge de biga, lluminària, conducte de climatització, etc.)
(3)    Superfície de gel  segons el radi de la cantonada de la pista (7 m / 8,50 m)
(4)    Dimensions segons el radi de la pista (25 m, 25,50 m, 26 m)
(5)    Superfície de gel que inclou la pista de velocitat segons el radi de la mateixa, mes dos pistes de gel interiors de 60 x 30m, amb dos possibles ràdios de la cantonada de les pistes (7 m / 8,50 m).
(6)    Superfície de gel estricta sense incloure les bandes exteriors.

(Vegen-se les figures PDH-1, PDH-2, PDH-3-1,PDH-3-2, PDH-4, PC-2 i PC-4)

Los Pavellons per a esports de gel PDH-1 a PDH-4 poden combinar-se amb els Pavellons especialitzats para Curling PC-2 i PC-4 en una mateixa instal·lació esportiva. 

6.3    Espacios auxiliars per als esportistes (EAD)

Los espais útils a l'esport dels Pavellons per a esports de gel estaran complementats amb espais auxiliars als esportistes (EAD). Los espais auxiliars per a Pavellons d'esports de gel estan en funció del nombre de pistes de gel i del tipus d'ús: recreatiu, entrenament i/o competició, (pot estimar-se una previsió d'1 m2 per cada 10 m2 de Pista de Gel) no obstant açò haurà de servir per al major nombre d'aquests usos, a fi d'aconseguir una màxima rendibilitat de la instal·lació esportiva, en qualsevol cas es disposaran com a mínim els següents espais:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
PAVELLONS PER A ESPORTS DE GEL

TIPUS D'ESPAIS

Superficies útils (m2)

PDH-1

PDH-2

PDH-3

PDH-4

PC-2

PC-4

Vestíbulo

30

40

50

80

20

30

Control d'accés / Recepció

8

10

15

25

8

8

Enfermería

8

15

15

20

8

8

Vestuarios - Aseos d'equip, esportistes

2 x 25

4 x 45

4 x 45

6 x 45

2 x 25

2 x 35

Vestuarios - Aseos col·lectius, ús recreatiu (1)

2 x 15

2 x 15

2 x 15

4 x 15

2 x 15

2 x 15

Vestuarios – Aseos àrbitres, jutges

2 x 6

2 x 12

2 x 12

4 x 12

2 x 6

2 x 6

Guardarropas equips esportistes

2 x 5

4 x 5

4 x 5

6 x 5

2 x 5

2 x 5

Guardarropas, penja-robes, ús recreatiu (1)

10

10

20

40

10

10

Despachos entrenadors, àrbitres

1 x 6

2 x 6

3 x 6

6 x 6

1 x 6

2 x 6

Cuartos de secatge

2 x 5

2 x 5

6 x 5

10 x 5

--

--

Aseos de pista

1 x 4

2 x 4

2 x 4

4 x 4

1 x 4

1 x 4

Sala de massatge / fisioteràpia (1)

---

2 x10

2 x 10

4 x 10

---

---

Sala de musculación (1)

---

15

25

2 x 25

---

---

Sauna (1)

---

1 x 15

2 x 15

3 x 15

---

---

Circulaciones (2)

20

30

40

60

20

30

Control de dopatge (3)

---

30

40

50

30

30

Magatzems de material esportiu

1 x 15

2 x 15

3 x 15

4 x 15

1 x 15

1 x 15

(1)    Opcional
(2)    Valor estimatiu
(3)    En les Instal·lacions on se celebren competicions oficials.

De forma complementària pot valorar-se la possibilitat d'ampliar les instal·lacions esportives del Pavelló per a esports de gel amb espais d'hidroterapia (piscines i/o banyeres d'hidromasaje i relaxació, bany turc, aquafitness, etc.) de manera que aprofiten l'energia provinent dels equips de refrigeració de la pista de gel.

6.4    Espacios auxiliars singulars (EAS)

Los espais útils a l'esport dels Pavellons per a esports de gel estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfícies figuren en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
PAVELLONS PER A ESPORTS DE GEL

TIPUS D'ESPAIS

Superficies útils (m2)

PDH-1

PDH-2

PDH-3

PDH-4

PC-2

PC-4

Oficina administració

10

20

30

50

10

15

Sala de reunions

---

20

25

40

---

20 (1)

Salas socials (4)

50 (1)

100 (1)

150 (1)

200 (1)

50

100

Graderío autoritats (3)

---

25

30

30

---

---

Aseos autoritats (3)

---

2 x 8

2 x 10

2 x 10

---

---

Sala autoritats (3)

---

---

50

60

---

---

Graderío premsa (3)

---

---

30

50

---

---

Graderío TV, ràdio (3)

---

---

30

40

---

---

Graderíos gràfics (3)

---

---

15

20

---

---

Sala premsa (3)

---

---

50

80

---

---

Aseos premsa (3)

2 x 8

---

2 x 10

2 x 10

---

---

Salas de comunicacions (3)

---

20

25

30

---

20

Vestuaris-Condícies personal

2 x 10

2 x 10

2 x 15

2 x 20

2 x 10

2 x 10

Alquiler de patins (ús recreatiu)

20

20

25

40

---

---

Taller reparació patines
(ús recreatiu)

5

5

5

15

---

---

Cuarto de màquines pulidoras de gel

40

50

50

150

40

50

Sala d'instal·lacions (2)

40

50

60

150

40

50

Almacén material / Taller de manteniment

6

6

8

30

6

6

Almacén material de neteja

5

5

6

15

5

5

Cuarto de fems

5

5

6

15

5

5

(1) Opcional
(2) Espacio per a planta de refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, etc.
(3) Los espais auxiliars singulars tals com a gradería, sala i condícies d'autoritats, graderíes i sales per a mitjans de comunicació, (premsa, radie TV) etc. depenen del nombre d'espectadors previst i del nivell de les competicions esportives a realitzar en el Pavelló per a esports de gel.
(4) Salas socials són espais específics dels Pavellons de curling, des dels quals es veuen les pistes de curling, tenen comunicació directa amb ella encara que estiguen a diferent nivell i estan climatizados. Se poden disposar en els altres tipus de pavellons de gel de forma opcional.

6.5    Espacios auxiliars als espectadors (EAE)

Los Pavellons per a esports de gel per a ús recreatiu i per a l'entrenament esportiu a qualsevol nivell, es projecten sense espais formals per a espectadors, excepte les sales socials per als Pavellons de curling PC-2 i PC-4.

Cuando es projecten Pavellons per a esports de gel on es prevegen celebrar competicions esportives, s'inclouran els espais auxiliars per als espectadors (EAE) necessaris, que complementen als espais útils a l'esport de la pista de gel. Estos espais compliran els requisits exigits pel CTE (Seguretat en cas d'incendi, il·luminat d'emergència, Seguretat d'utilització i accessibilitat, etc.), el Reglament d'Espectacles en els seus articles vigents, el Reglament electrotècnic i altra normativa (estatal, autonòmica i local) que li siga de compliment obligat.

Los espais útils a l'esport de cada tipus de Pavelló per a esports de gel estaran complementats amb els espais auxiliars per als espectadors (EAE) la denominació dels quals, superfície o requisits, figura en el quadre a continuació:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPECTADORS (EAE)

PAVELLONS PER A ESPORTS DE GEL

TIPUS D'ESPAIS

Superficies útils (m2) / Requisitos

Espacios exteriors

Se tindrà en compte que cada eixida (emergència) de l'edifici ha de tindre davant una superfície d'almenys 0,5P m2  dins de la zona delimitada amb un radi 0,1P m de distància des de l'eixida de l'edifici. (P: nº de persones l'evacuació de les quals està prevista per aquesta eixida)

(Vease CTE DB-SI Espai exterior segur)

Vestíbulos(2)

Nº d'espectadors/6

Portes d'eixida

La amplària de cada fulla de porta (evacuació) no ha de ser menor de 0,60 m ni excedir d'1,20 m.

A ³ Personas/200 ³ 0,80 m.

(Véase CTE DB-SI)

Control accés - taquilles

3 m2 hasta 1.000 espectadores; 6 m2 para 2.000 espectadores y 3 m2 mas por cada 1.000 espectadores mas

Circulacions verticals (escales no protegides)

Evacuació descendent: A ³ Persones/160.

Evacuació ascendent: A ³ Persones/(160-10h). Sent h altura d'evacuació ascendent en m.

Mínim 1,20 m.

Huella mín. 280 mm. Contrahuella entre 130-185 mm cada tramo salvará una altura de 3,20 m máx.

En evacuació ascendent no s'admeten els graons sense pareda ni amb bocel. (Vegeu CTE)

Circulacions horitzontals (Galerías, corredors de circulació, rampes)

Pasillos gradería (evacuació): A ³ Persones/200 ³ 1,00 m

Ancho min. recomanat 1,80 m

Graderío

(solament localitats de seient)

La longitud de recorreguts d'evacuació fins a alguna eixida de planta no excedirà de 50 m.

La longitud de recorreguts des del seu origen fins a arribar a un punt on partixen dos recorreguts alternatius no excedirà de 25 m.

Zonas de pas radials:  Rampas pendent màxima 12%,

o escalons petjada mínima 280 mm, contrapetja màxima 185 mm.

Pasos entre files de seients

Eixida en 1 extrem: A ³  30 cm (7 seients) +2,5 cm per cada seient addicional (màx. 12 seients)

Eixida en dos extrems: A ³  30 cm (14 seients) +1,25 cm per cada seient addicional.

Per a 30 seients o més  A ³ 50 cm

(Ample min. recomanat del pas 0,45 m)

Cada 25 files com a màx. es disposarà un pas entre files d'amplària mín. 1,20 m.

Salas socials

Las Salas socials tindran comunicació directa amb la pista de gel. Si es troben a diferent nivell, per a afavorir la visió de la pista des de la mateixa, disposaran d'ascensor accessible per a comunicar les dos.

Condícies senyors

4 urinaris, 2 vàters i 2 lavabos/ 500 espectadors o fracció (3)

i com a mínim 1condícia accessible per a persones de mobilitat reduïda (vàter i lavabo) per cada 10 Vostés o fracció de vàters instal·lats, podent ser d'ús compartit per tots dos sexes (CTE-DB-SUA) (4)

Condícies senyores

6 vàters i 2 lavabos/500 espectadors o fracció (3)

i com a mínim 1condícia accessible per a persones de mobilitat reduïda (vàter i lavabo) per cada 10 Vostés o fracció de vàters instal·lats, podent ser d'ús compartit per tots dos sexes (CTE-DB-SUA) (4)

Guarda-roba

10 m2 fins a 2.000 espectadors i 5 m2 més per cada 1.000 espectadors més.

Bar–Cafeteria–Restaurante (1)

100 m2 fins a 500 espectadors (0,20 m2/espectador), 150 m2 fins a 1.000 espectadors (0,15 m2/espectador). Per a major nº d'espectadors 100 m2 per cada 1.000 espectadors (0,10 m2/espectador)

Cuina - Almacén (1)

20 m2 fins a 2.000 espectadors; 30 m2 per a 3.000; 40 m2 per a 4.000 espectadors i 50 m2 per a 5.000

(1) Opcional.
(2) Sol espectadors.
(3) Criterios Reglamento d'espectacles.
(4) Se tindrà en compte la normativa d'accessibilitat vigent en cada cas (Estatal i de cada Comunitat Autònoma)

7    CONDICIONS DE DISSENY: CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD DE LOS PABELLONES PARA DEPORTES DE HIELO

Los espais útils a l'esport i els espais auxiliars dels Pavellons per a esports de gel les definicions del qual, dimensions i esquemes gràfics es troben en el punt 6, vindran definits en cada Projecte a partir d'un conjunt de Capítols i unitats d'obra.

Las unitats d'obra d'aquest Projecte hauran de reunir una sèrie de característiques i qualitats per a aconseguir un grau de funcionalitat esportiva adequat, per a açò el disseny d'aquests Pavellons per a esports de gel tindrà en compte criteris d'índole funcional, ambiental, constructiu, de seguretat, de manteniment, de gestió i econòmic. Los criteris compositius i estètics del disseny seran de lliure decisió del projectista sense menyscapte dels restants criteris i dins dels límits pressupostaris que s'hagen establit.

El projecte cuidarà la integració en l'entorn, de manera que els moviments de terres necessaris no suposen un impacte negatiu, igual que els colors i textures emprades.

El disseny d'un Pavelló per a esports de gel és completament diferent al de les Salas i Pavellons per a altres tipus d'esports. Las temperatures a mantindre varien notablement, des dels –5 º C en la superfície de gel, els 10 º C en la sala on es troba la pista de gel, als 20 º C en vestuaris, oficines, etc. La humitat de l'aire interior unit a la baixa temperatura d'eixe aire pot provocar condensacions de vapor d'aigua, que ocasione corrosió en els elements i en les estructures metàl·liques, degradació en els elements i en les estructures de fusta, creixement de fongs i florit en paraments i problemes en la qualitat de l'aire interior (fongs, florit). Es, per tant, necessari projectar unes instal·lacions apropiades per a controlar el clima interior en el Pavelló per a esports de gel i que aquestes instal·lacions disposen d'una tecnologia apropiada per a reduir, en la mesura del possible, el consum d'energia per a aconseguir mantindre aquest condicions ambientals (p.i.: la incorporació de sistemes de captació i transformació d'energia solar per procediments fotovoltaics o altres fonts d'energia renovables. Será obligatòria la contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica en pavellons a partir de 3.000m2 construïts, considerats com a centres d'oci, d'acord amb el CTE HE 5).

Debe tindre's en compte en el disseny un consum energètic eficient i limitat, així com la utilització d'energies renovables (solar, eòlica, biomassa, hidràulica, geotèrmica, etc.) para aquest consum energètic de la Instal·lació esportiva (p. i.: instal·lació de col·lectors solars per a producció d'aigua calenta sanitària. Obligatòria la contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària d'acord amb el CTE HE 4 i l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació d'acord amb el CTE HE 3).

Los elements constructius i les instal·lacions hauran de ser duradors i el seu cost de conservació i manteniment serà mínim.

El projecte i les obres seran segons el criteri de “disseny per a tots” pel que estarà resolta l'accessibilitat de persones amb discapacitat des de l'exterior, en l'accés i en els recorreguts horitzontals o verticals a vestuaris, condícies, pistes i espais per a espectadors, sense barreres arquitectòniques i amb la disposició de les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per a obtindre una accessibilitat de la instal·lació, conforme amb la legislació vigent de compliment obligat que li siga aplicable. Se recomana el compliment de les normes UNIX d'accessibilitat (UNIX 41500IN Criteris generals de disseny, UNIX 41510 Accessibilitat en l'urbanisme, UNIX 41524 Regles generals de disseny dels espais i elements que formen l'edifici. Relación, dotació i ús, UNIX-ISO 21542 Accessibilitat de l'entorn construït).

Deberá considerar-se un ús racional de l'aigua reduint el seu consum mitjançant els mitjans i solucions tècniques necessàries.

Se impedirà l'emissió de matèries contaminants a l'aire o a les aigües.

Se contemplarà la separació de residus, així com el reciclatge dels mateixos.

Se observarà el compliment de la normativa vigent relativa a l'Edificació (Codi Tècnic de l'Edificació, CTE) i a les Instal·lacions i els seus corresponents Reglaments.

A continuació es descriuen les característiques dels espais i instal·lacions dels Pavellons per a esports de gel:

7.1    Vestíbulo / Control / Recepció:

El accés d'usuaris serà preferentment únic, seguint el criteri que els costos de control siguen mínims, de manera que siga atés pel menor nº de personal. En case que existisquen instal·lacions per a espectadors les circulacions d'esportistes i públic han d'estar ben estudiades perquè no s'interferisquen. En Pavellons per a esports de gel on es prevegen realitzar competicions d'alt nivell esportiu, s'han de considerar accessos específics de públic i accessos extres per a esportistes, autoritats, premsa i TV, independents dels accessos de públic.

El vestíbul disposarà d'una zona per a estada i espera, situada al marge dels itineraris i amb reserva d'espai que permeta l'accés i ús a persones que utilitzen cadires de rodes, i un espai per a tauler d'anuncis i informació. Dispondrá d'un punt d'informació en dos modalitats sensorials com a mínim. Se disposarà de mostrador accessible, de dimensions: Desenvolupament longitudinal  85 cm, altura  85 cm, espai lliure inferior d'altura  70 cm i fons  60 cm.

Las eixides a espai exterior segur i el nº i dimensions de les portes d'eixida seran les preceptives segons la normativa de seguretat en cas d'incendis i d'espectacles. Las portes obriran en el sentit de l'eixida i tindran transparent, almenys, la seua part superior.

A l'exterior de les portes d'entrades es disposarà reixeta limpiabarros enrasada amb el paviment i a l'interior felpudo per a neteja i secatge del calçat també enrasat amb el paviment.

Desde el control de l'accés es dominarà visualment la pista de gel i en ell es disposaran els quadres de comandament i control d'il·luminació, equipament, seguretat, etc.

En els Pavellons per a esports de gel amb espais per a espectadors, se separaran amb claredat des de l'accés els espais per a espectadors dels espais per a esportistes, els quals no han de ser accessibles per als espectadors i es garantirà la bona visibilitat de la pista de gel des de la gradería.

El vestíbul disposarà de llum natural i la il·luminació artificial aconseguirà un nivell mitjà de 100 lx i de 200 lx en el control. Dispondrá d'un sistema de calefacció per a mantindre una temperatura de 18ºC i de 20ºC en el Control.

Serà accessible des de l'exterior per a persones amb mobilitat reduïda, no tindrà graó d'entrada (entrada a nivell), en entrades amb diferència de nivell se salvarà per rampa amb pendent no major del 10% amb longituds inferiors a 3 m. Existirá un espai d'1,50 m a l'exterior i a l'interior de la porta d'entrada, lliure d'obstacles, horitzontal o amb pendent màxim de 2%. Los timbres, interruptors, telèfons, etc. seran de fàcil accés i situats a una altura entre 0,80 m i 1,20 m. El mostrador de recepció permetrà l'aproximació de l'usuari en cadira de rodes, tindrà 0,85 m d'altura deixant un buit baix ell de 0,78 m d'altura lliure, 0,60 m de fons, ample mínim d'1 m. Se disposaran les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per a obtindre un nivell d'accessibilitat, conforme amb la legislació vigent de compliment obligat. En qualsevol cas compliran els requisits que establix el CTE DB-SUA “Seguretat d'utilització i accessibilitat”

7.2    Circulacions:

Lo constituïxen els passadissos, escales, etc. de comunicació dels espais del pavelló d'esports de gel. El estudi de les circulacions és molt important, havent de ser independents les circulacions d'esportistes de les circulacions de públic. Los passadissos tindran un ample mínim d'1,50 m i altura lliure mínima de 2,60 m entre el paviment i el sostre o obstacle mes pròxim, lluminària, conducte d'instal·lacions, etc. Les escales tindran un ample mínim d'1,20 m en cada tram. Tendrán preferiblement il·luminació natural i un nivell mitjà d'il·luminació artificial de 100 lx, així com balises lluminoses en els escalons d'escales. Es recomanable mantindre una temperatura mínima de 18ºC.

Tindran enllumenat d'emergència i senyalització d'acord amb el CTE i Reglament electrotècnic.

Deberá existir, almenys, un itinerari accessible tant en els recorreguts horitzontals com en els verticals que comunique l'accés amb tots els espais d'ús esportiu o de públic, sense graons o disposant, per a salvar diferències de cota, rampes de pendent recomanada de 6% i màxima 8% o ascensors accessibles.

En qualsevol cas compliran els requisits que establix el CTE SUA “Seguretat d'utilització i accessibilitat” i en cas de ser vies d'evacuació es dimensionarán d'acord amb els requisits del CTE SI “Seguretat en cas d'incendi”

7.3    Espai esportiu: La pista de gel

El accés a la pista de gel serà des dels vestuaris i des de l'espai per a calçat de patins (ús recreatiu), els vestuaris han de situar-se, preferentment, al mateix nivell de la pista. En Pavellons amb pista llarga de patinatge de velocitat sobre gel, es disposarà un accés a l'espai interior de la pista de manera que no s'haja de travessar la superfície de gel de la pista per a accedir a aquest espai.

En el perímetre de la pista de gel, excepte en les pistes de Pavellons de curling, es disposarà una tanca perimetral, panells protectors transparents (hoquei sobre gel) i xarxes de protecció (hoquei sobre gel), embuatat perimetral protector (patinatge de velocitat) segons s'indica en les Normes Reglamentàries corresponents a cada esport o modalitat esportiva. Per a permetre l'accés de les màquines pulidoras del gel o un altre tipus de maquinària a la pista de gel, la tanca perimetral, els panells de protecció, etc. seran mòbils o desmuntables en una amplària d'almenys 2,5 m.

Alrededor de la pista de gel existirà una banda exterior per a pas al voltant de la mateixa, tindrà un ample mínim d'1,50 m (Vease les normes NIDE reglamentàries per a cada esport).

El paviment d'esta banda exterior, on es passe amb patins, haurà de ser de material apropiat a les fulles de manera que ni es deteriore ni les deteriore (p.i.: cautxú sintètic)
 
Los paraments interiors de la pista seran de color clar amb coeficients de reflexió de la llum igual o superior a 0,40 i sense lluentors.

 El Pavelló per a esports de gel es dividix, a efectes tèrmics, en dos zones: la pista de gel i la resta d'espais. En la pista de gel la temperatura de l'aire a 1,5 m és generalment de 6º C i en la resta d'espais que requerixen ser climatizados o calefactados (vestuaris, oficines, etc.) de 18ºC a 20ºC.

Per a controlar les temperatures en la pista de gel, independentment de la temperatura exterior, és necessari reforçar l'aïllament tèrmic de parets i sostres de la mateixa i disposar d'una correcta ventilació mecànica. No és apropiat col·locar en la pista de gel grans superfícies acristaladas en parets i / o sostres per les perdudes tèrmiques que originen, el risc de condensacions i l'elevat cost de construcció i d'explotació per a solucionar eixos problemes.

En general és preferible no disposar falsos sostres sobre la pista, si existixen (p.i.: falsos sostres de baixa emisividad radiant, per a reduir la quantitat de calor radiant de la coberta sobre la pista de gel) seran resistents a possibles impactes de la pastilla o “puck” de l'hoquei sobre gel, quedant impedit el seu despreniment i caiguda en qualsevol cas.

Les instal·lacions tècniques fonamentals a tindre en compte són:
-    Sistema de refrigeració eficient.
-    Ventilació mecànica.
-    Deshumidificador d'aire.
-    Sistema de calefacció eficient.
-    Aislamiento reforçat en parets i sostre.

7.4    Superfície esportiva de gel:

El espessor i temperatura de la superfície esportiva de gel serà conforme s'indica en les Normes NIDE Reglamentàries corresponents per a cada tipus d'esport o modalitat esportiva a realitzar en la Pista de gel, a continuació es resumixen en la següent taula aquestes característiques així com les de l'aire sobre la superfície esportiva  de gel:

 1. CARACTERÍSTIQUES DE LA SUPERFÍCIE ESPORTIVA DE GEL
 2. I DE L'AIRE SOBRE ELLA
 1. ESPORT /
 2. MODALITAT ESPORTIVA
 1. Espesor del gel
 2. (cm)
 1. Temperatura del gel
 2. (ºC)
 1. Temperatura de l'aire
 2. a 1,50 m
 3. (ºC)
 1. Humedad relativa màxima de l'aire a 1,50 m
 2. (%)
 1. Hockey
 2. sobre gel
 1. partits
 1. 3-4
 1. -5
 1. +6
 1. 70
 1. entrenament
 1. -3
 1. +6
 1. Curling
 1. competició i
 2. entrenament
 1. 4-5
 1. -4,5 / -5
 1. +8
 1. 40
 1. Patinaje artístic
 1. competició
 1. 3-4
 1. -5 /-4
 1. +12
 1. 70
 1. entrenament
 1. -3
 1. +6
 1. Patinaje velocitat
 2. Pista curta
 1. competició i
 2. entrenament
 1. 3-4
 1. -5 / -3
 1. +6
 1. 70
 1. Patinaje velocitat
 2. Pista llarga
 1. competició i
 2. entrenament
 1. 3-4
 1. -5 / -3
 1. +6
 1. 70

(1) Opcional.
(2) Sol espectadors.
(3) Criterios Reglamento d'espectacles.
(4) Se tindrà en compte la normativa d'accessibilitat vigent en cada cas (Estatal i de cada Comunitat Autònoma)

Es imprescindible mantindre els paràmetres d'espessor i temperatura del gel de la pista així com la temperatura i humitat de l'aire, per a no augmentar innecessàriament el gasto energètic de la instal·lació.

La estructura de la pista baix el gel es compon de dalt a baix de les capes següents:

-    La xarxa de canonades de refrigeració per a congelar l'aigua i mantindre el gel a la temperatura requerida. Les canonades es tendixen en forma d'O en l'interior d'una llosa de formigó armat o d'una capa d'arena, es col·loquen directament o mitjançant carrils de suport. Les canonades de refrigeració poden ser metàl·liques o de material plàstic, es col·loquen a una profunditat entre 2 i 3 cm i amb una separació entre els centres d'elles de 7,5 a 12,5 cm. Les canonades de la pista es connecten a les xarxes principals de distribució a través d'un col·lector que recorre el costat curt o el llarg de la pista per l'exterior i que ha de ser registrable per a facilitar les operacions de manteniment i les reparacions en cas d'avaria (fugides).
-    Una doble capa d'aïllant tèrmic amb un espessor de 10 cm i amb bon grau de resistència a compressió per a suportar el pes de la llosa de formigó, el gel i els patinadors.
-    Una barrera de vapor.
-    Una capa de graves i /o arenes compactades que serà la base i que descansa sobre el terreny. En esta capa ha d'incloure's una xarxa de canonades de calefacció per a evitar la producció de rosada blanca en esta capa.

Les dimensions citades són generals a manera d'exemple, per tant han de ser les corresponents segons els càlculs tècnics necessaris en la redacció del projecte. Vegen-se figures PDH-5 i PDH-6.

El gel per a patinar i per a la pista de gel de curling ha de ser d'alta qualitat i per tant, l'aigua ha de ser prou pura i exempta de sals, de tal forma que pot requerir-se un sistema de desmineralització de l'aigua, mitjançant desionització o també mitjançant osmosis inversa amb membrana, en patinatge d'alt nivell s'aconseguix una superfície de gel ràpida per a lliscar-se sobre ella. Per a inundar la pista en la preparació de la pista per a curling, es necessita el subministrament d'aigua calenta (entre 35ºC i 40ºC), per a açò són necessaris 2 m3 aproximadament per a quatre pistes de curling. Per a cobrir la superfície de gel de les pistes de curling amb "pebbles" (petit gotetes de gel) s'ha de disposar d'un sistema específic per a subministrar l'aigua per al gel del "pebbling" mitjançant un calfador d'aigua, d'almenys 30 litres, de funcionament continu a l'ésser per a esta utilització concreta. La temperatura de la superfície de gel és molt important per a la bona qualitat de la pista de curling. Per a mesurar-la amb precisió es vaig poder disposar una sonda de temperatura en la superfície del gel, també s'utilitzen termòmetres d'infrarojos per a conéixer la temperatura de la superfície del gel. Per a aconseguir la planeidad de la superfície del gel per a curling ha de disposar-se d'un nivell laser. Per a separar les pistes de curling s'utilitzen petit barreres de goma desbroma sobre el gel.

La pista de gel disposarà dels desguassos suficients per a eliminar l'aigua procedent del desgel al final de la temporada o quan així es requerisca.

7.5    Altura lliure d'obstacles de la pista de gel:

El espai entre la pista de gel i l'obstacle més pròxim (cara inferior del sostre, penge de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, etc.) haurà de quedar totalment lliure i serà tal que permeta el correcte desenvolupament de totes les proves previstes. Se recomana que l'altura lliure mínima siga de 6 m i de 4 m quan siga una pista exclusivament per a curling. No obstant açò quan el Pavelló per a esports de gel que alberga la pista de gel es projecta per a un nº elevat d'espectadors o es concep com una instal·lació multiús, dissenyat per a adaptar-se a la pràctica d'altres esports o fins i tot altres usos, s'hauran de considerar estos aspectes per a fixar l'altura lliure mínima.


7.6    Equip de refrigeració:

El equip de refrigeració és el que produirà i mantindrà el gel de la pista, és per tant fonamental la qualitat en el disseny i l'execució d'eixa instal·lació. La planta de refrigeració generalment funciona amb electricitat, és la principal consumidora (aproximadament 50%) de l'energia que necessita una pista de gel, per la qual cosa l'eficiència energètica de la mateixa és molt important.

El equip de refrigeració inclou el compressor, el condensador, l'evaporador i les canonades de la pista. El calor de la pista és absorbit per l'evaporador i per les canonades de la pista, el compressor eleva la pressió i la temperatura del refrigerant, mitjançant el condensador es lleva la calor del refrigerant. El calor que s'obté del condensador pot ser utilitzat per al calfament de les instal·lacions del Pavelló (calefacció, aigua calenta sanitària, etc.) amb el consegüent estalvi d'energia, així com per a la calefacció de la capa de graves / arenes baix la pista de gel per a evitar la formació de rosada blanca en eixa capa. Vegen-se figures PDH-7, PDH-8 i PDH-10.

El calor no aprofitada dels condensadors, és necessari dissipar-ho refredant-los, en molts casos amb aigua. Cuando s'utilitzen torres de refrigeració per a açò, es cuidarà especialment d'evitar l'emissió de vapor d'aigua que puga contindre microorganismes provinents dels depòsits d'aigua d'aquestes torres. Se complirà la normativa vigent de prevenció de la legionelosis (RD 865/2003).

El equip de refrigeració disposarà, normalment, de dos compressors per a un ús més flexible i econòmic del sistema.

En el cas d'aprofitament de fonts de calor residuals tipus tèrmic (temperatura superior a 80ºC) es recomana la instal·lació d'equips de refrigeració per absorció en substitució dels compressors de les instal·lacions frigorífiques convencionals.

El sistema de refrigeració de la pista de gel pot ser directe o indirecte. En el sistema directe les canonades de refrigeració de la pista funcionen com a evaporador. En el sistema indirecte la pista de gel es refreda indirectament a través d'un circuit tancat que és al seu torn refredat en l'evaporador i amb un refrigerant diferent (refrigerant secundari) del que utilitza el circuit del compressor. El sistema indirecte és el mes general.

En les pistes de gel només es podran utilitzar els següents sistemes de refrigeració:

- Indirecte tancat: amb un sol circuit auxiliar, la matèria circulada del qual en el circuit final no entra en contacte amb el mitjà a refredar o condicionar, amb les limitacions de càrrega que assenyala la instrucció LA MEUA IF-003. 

- Directe: sense circuits auxiliars, estant l'evaporador del circuit primari directament en contacte amb el mitjà a refredar o condicionar, amb les condicions que assenyala la instrucció LA MEUA IF-003.

Los refrigerants empleats han de complir la normativa vigent (Reglamento de Seguridad para Plantas i Instalaciones Frigoríficas i instruccions complementàries LA MEUA IF). No han de ser tòxics, combustibles, corrosius o inflamables, seran fàcilment bombeables i amb bona capacitat per a la transmissió de la calor. Se cuidarà especialment la compatibilitat entre el refrigerant empleat i els materials de les conduccions.

Debe cuidar-se que les instal·lacions de refrigeració (compressor, etc.) no produïsquen sorolls molests, el nivell de soroll a causa de la refrigeració mecànica serà tal que el nivell sonor continu emès a l'exterior en zones habitables no siga superior a 45 dbA durant la nit i 55 dbA durant el dia (CTE-HR -Protecció enfront del soroll).

La superfície del gel haurà d'estar protegida amb barreres tèrmiques enfront del calfament durant el temps que està fora de servei per a minimitzar el consum energètic.

7.7    Ventilació mecànica i climatització:

Es necessària la ventilació mecànica amb aportació d'aire net exterior per a controlar la qualitat de l'aire interior en la pista de gel.

La ventilació és també necessària en els espais auxiliars (vestuaris, oficines, cafeteria., etc.). La qualitat de l'aire interior es veu afectada per les emissions de les persones (CO2, vapor d'aigua, etc.) tant d'esportistes com d'espectadors, així com per les emissions d'altres focus provinents de l'edifici que contribuïxen significativament a la contaminació de l'aire (el mobiliari, els materials de construcció de l'edifici, els elements de decoració, els productes de neteja, el propi sistema de ventilació, etc.) i els provinents de la maquinària com és la maquina pulidora de la pista de gel, sobretot si funciona amb motor de combustió (gasolina o gasoil).

La ventilació mecànica, necessària per a controlar la qualitat de l'aire interior, proporcionarà una renovació de l'aire ben controlada. Los pavellons de gel requerixen, com a mínim, un aire de qualitat mitjana (ANADA 3), d'acord amb el Reglament d'Instal·lacions tèrmiques dels Edificis RITE i les seues Instruccions Tècniques (IT 1.1.4.2.2).

El control de la qualitat de l'aire interior es realitzarà pel mètode d'ocupació (ANADA-C5) o pel de control directe per sensors que mesuren paràmetres de qualitat de l'aire (ANADA-C6) (RITE,  IT 1.2.4.3.3.5)

Los Pavellons per a esports de gel es dividixen en dos zones tèrmiques diferenciades: la pista de gel i la resta d'espais. Per tant, la ventilació constarà de dos equips de ventilació un per a la pista de gel i un altre per a la resta.
 
El aire que s'impulsa en la pista de gel ha de calfar-se abans per a mantindre les temperatures que s'indiquen en la taula de punt 7.4, per a calfar l'aire s'ha d'utilitzar la calor residual provinent del condensador de l'equip de refrigeració.

El espai on es trobe la pista de gel ha de disposar d'una instal·lació de climatització tal que permeta que les condicions tèrmiques varien de –5 º C en la superfície de gel, de +6ºC a +10 º, +12º C en la pista a 1,50 m sobre la superfície de gel i de +18º C a +20 º C en zona d'oficines, vestuaris, etc.

A continuación se da un resumen de los requisitos en este sentido:

Deporte / Modalitat esportiva

Temperatura de l'aire
(ºC)

Temperatura del gel
(ºC)

Humedad relativa màxima de la pista (%)

Entrada mínima d'aire fresc en l/seg/ocupant

Pista
(a 1,5 metros d'altura)

Gradería
(en ús)

Hockey sobre gel

+6
(partit i entrenament)

Entre +10 i +15 (partit)
Entre +6 i +15 (entrenament)

-5 (partit)
-3(entrenament)

70

12/jugador
4-8/espectador

Curling

+8

Entre +10 i +15

-4,5 / -5

40

12/jugador

Patinaje artístic

+12
(competició)
+6
(entrenament)

Entre +10 i +15 (partit)
Entre +6 i +15 (entrenament)

-5 / -4 (competició)
-3 (entrenament)

70

12/patinador
4-8/espectador

 1. Patinaje velocitat

Pista curta

+6

Entre +10 i +15 (partit)
Entre +6 i +15 (entrenament)

-5 / -3

70

12/patinador
4-8/espectador

 1. Patinaje velocitat

Pista llarga

+6

Entre +10 i +15 (partit)
Entre +6 i +15 (entrenament)

-5 /-3

70

12/patinador
4-8/espectador

 La renovació de l'aire ha d'estar ben controlada. Açò significa que en la pista de gel no ha d'haver-hi fugides ni infiltracions d'aire incontrolades a través de portes obertes, juntes entre sostre i parets, etc. Les fugides i infiltracions d'aire incrementen innecessàriament el consum d'energia. Vegeu la figura PDH-9.

Debe cuidar-se que les instal·lacions de ventilació i climatització no produïsquen sorolls molests, el nivell de soroll a causa de la ventilació mecànica i la climatització ha de ser tal que el nivell sonor continu no supere els nivells màxims permesos

En els locals de gran altura l'estratificació s'ha d'estudiar i afavorir durant els períodes de demanda tèrmica positiva i combatre durant els períodes de demanda tèrmica negativa (RITE IT 1.2.4.5.3).

Cada sistema de climatització es dividirà en subsistemes, tenint en compte la compartimentació, orientació, ús, ocupació i horari de funcionament dels espais interiors. La zonificació del sistema de climatització permetrà obtindre un elevat benestar amb el màxim estalvi d'energia (RITE IT 1.2.4.5.4).

7.8    Deshumidificador:

El aire de la pista de gel ha de mantindre un contingut d'humitat limitat (Vegeu 7.4) per a evitar que l'excés d'humitat provoque condensacions el que ocasionaria roïna qualitat de l'aire, boira a nivell de la pista, condensació en el gel, corrosió d'elements metàl·lics, creixement de florit i fongs, pudrición d'elements de fusta, etc. Es per tant necessari, sobretot en zones amb climes humits i càlids, un equip deshumidificador de l'aire de la pista de gel que mantinga per davall dels límits la humitat de l'aire.

La humitat de l'aire prové de la qual conté l'aire exterior (ventilació), del vapor d'aigua que emeten les persones (esportistes, espectadors, etc.) el vapor d'aigua que evapora la pulidora del gel de la pista, el motor de la maquina pulidora, etc.

El equip deshumidificador generalment consistix a refredar l'aire en fer-li passar per un serpentín de refredament que baixa la temperatura de l'aire per davall del seu punt de rosada, condensant-se el vapor d'aigua i disminuint la humitat relativa de l'aire. A més del sistema per refredament de l'aire, hi ha un altre sistema deshumidificador que utilitza materials absorbents de la humitat (gel de sílice, etc.)

7.9    Calefacció i recuperació de la calor residual:

La pista de gel i els espais auxiliars necessiten una instal·lació de calefacció per a mantindre les temperatures idònies en ells. La demanda energètica de calefacció i fins i tot d'aigua calenta del Pavelló per a esports de gel hauria de cobrir-se idealment amb la recuperació de la calor provinent de l'equip de refrigeració, no obstant açò normalment es necessita una contribució addicional.

7.10    Acústica de la pista de gel:

L'acústica de les pistes de gel permetrà que se senten clarament els missatges o la informació parlada així com la música, provinents dels equips de so i del sistema de megafonia i en qualsevol cas evitarà l'existència de ressons i sorolls. Per a açò el coeficient de reverberació serà inferior o igual a  2,3 segons, amb la pista buida d'esportistes i d'espectadors si escau.

Per a aconseguir estos valors es disposaran paraments i sostres absorbents del so. Se disposarà l'aïllament acústic necessari per a impedir les emissions de soroll a l'exterior o a altres zones de la instal·lació esportiva, d'acord amb la normativa vigent de condicions acústiques en els edificis (CTE DB-HR).

7.11    Il·luminació de la pista de gel:

La il·luminació natural en la pista de gel, si existix, ha d'estudiar-se considerant els riscos de condensacions, les pèrdues tèrmiques i l'elevat cost de construcció i d'explotació que poden originar els buits acristalados, no sent apropiat disposar lucernarios en cobertes, ni grans superfícies acristaladas en parets.

La il·luminació artificial de la pista de gel serà uniforme, de manera que permeta la visió i no provoque enlluernament dels jugadors, patinadors, dels jutges, àrbitres i dels espectadors. Disposarà, almenys, de dos nivells d'il·luminació en la pista (un per a entrenament, ús recreatiu i un altre per a competicions).

Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i aconseguirà els nivells d'il·luminació i la uniformitat necessaris per a cada esport o modalitat esportiva que es preveja practicar i que s'indiquen en la norma NIDE reglamentària corresponent. A continuació s'indiquen aquests requisits:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

NIDE CRL - CURLING (interior i exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Emed (lux)

Uniformitat
I min/I med

CASA

PISTA

Competicions internacionals i nacionals

300

200

0,7

Competicions regionals, entrenament alt nivell

300

200

0,7

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

300

200

0,7

NIDE HCH - HOQUEI SOBRE GEL (interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

I med

(lux)

Uniformitat
I min/I med

Competicions internacionals i nacionals

750

0,7

Competicions regionals, entrenament alt nivell

500

0,7

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

300

0,7

NIDE PAH - PATINATGE ARTÍSTIC SOBRE GEL (interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

I med

(lux)

Uniformitat
I min/I med

Competicions internacionals i nacionals

750

0,7

Competicions regionals, entrenament alt nivell

500

0,7

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu(*)

300

0,7

NIDE PVHpc - PATINATGE DE VELOCITAT SOBRE GEL EN PISTA CURTA
(interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

I med

(lux)

Uniformitat
I min/I med

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

Competicions regionals, entrenament alt nivell

300

0,6

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

200

0,5

NIDE PVHpl - PATINATGE DE VELOCITAT SOBRE GEL EN PISTA LLARGA
(interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

I med

(lux)

Uniformitat
I min/I med

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

Competicions regionals, entrenament alt nivell

300

0,6

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

200

0,5

Cuando la pista de gel es dividisca en pistes transversals o hi haja pistes interiors (Pista llarga de patinatge de velocitat) la il·luminació serà independent per a cadascuna i amb els nivells necessaris sense necessitat d'encés complet de la pista. La instal·lació d'il·luminació artificial de la pista de gel ha de dissenyar-se de manera que puga adaptar-se a les necessitats de l'ús esportiu que es prevegen.

Les lluminàries han d'estar protegides per a resistir impactes de la pastilla o “puck” de l'hoquei sobre gel.

Per a aconseguir un bon rendiment de color (Ra >70) els llums poden ser de vapor de mercuri alta pressió amb halogenuros metàl·lics o fluorescents. Quan estiguen col·locades a una altura major de 7 m és convenient disposar passarel·les per a conservació i manteniment.

Per a retransmissions de TV color i gravació de pel·lícules es requerix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193 els esports s'han classificat en este sentit en tres grups A, B i C. A més el valor de la iluminancia vertical varia amb la distància de la càmera a l'objecte, per a determinar-ho han de consultar-se les normes NIDE reglamentàries corresponents de cada esport o modalitat esportiva.

Se dotarà d'enllumenat d'emergència i senyalització segons el requerit pel CTE SUA4 “Seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada” i per als recorreguts d'evacuació d'acord amb CTE SI “Seguretat en cas d'incendi”.

7.12    Instal·lació elèctrica:

La instal·lació elèctrica és la necessària per a la il·luminació artificial, els equips de  refrigeració de la pista, la instal·lació de ventilació i climatització, per als equips necessaris (de cronometratge, so, foto-finish, procesament de dades, etc.) així com les xarxes de connexió d'estos equips. La instal·lació ha d'anar en conduccions vistes, encastades o enterrades, de manera que els tubs no travessen la pista, la instal·lació en cas de ser vista no serà accessible a esportistes, usuaris i públic. Es disposaran de preses de connexió suficients on siga necessari, així com arquetes de registre la tapa del qual anirà enrasada amb el nivell del sòl.

7.13    Xarxa de comunicació interna, telefonia, veu i dades:

Existirá una xarxa de comunicació interna de telefonia, veu i dades de l'edifici que connecte els llocs de treball de les oficines i el control i les zones de jutges, premsa i autoritats. Es disposaran preses de connexió suficients en la pista per a competicions oficials, així com arquetes de registre les tapes del qual aniran enrasades amb el nivell del paviment.

7.14    Megafonía:

Els Pavellons per a esports de Gel disposaran d'instal·lació de megafonia amb altaveus disposats en nombre i lloc suficient per a un correcte nivell d'audició. El sistema de megafonia s'utilitzarà per a informació, presentació d'esportistes, resultats de la competició, per a música, per a missatges d'avís i de seguretat dirigits als espectadors, etc. Es per tant necessari que siguen intel·ligibles els missatges fins i tot per al màxim nivell de so.

7.15    Cronometraje i foto-finish, video-finish, video-gol:

Deberá emprar-se un sistema de cronometratge electrònic totalment automàtic en totes les competicions, especialment les d'alt nivell. La pista estarà equipada amb la càmera o càmeres necessàries per a l'arbitratge de l'esport que es practique. Estaran situades segons indique la norma reglamentària corresponent. Per a les pistes de curling es disposaran càmeres sobre la “casa” o diana.

7.16    Marcadores:

Es disposarà de marcadors que permeten mostrar els resultats de les proves i altra informació dirigida  tant a esportistes com a espectadors. El tipus de marcador podrà ser manual per a competicions de nivell local i regional. Serà electrònic per a competicions nacionals o internacionals, és convenient disposar també de sistema central de marcadors capaç d'indicar esdeveniments, competidors, resultats. La grandària del marcador haurà de ser adequat a la màxima distància des de la qual es pretén veure. 

7.17    Equipamiento esportiu:

L'equipament esportiu, fix o mòbil, serà conforme s'indica en les Normes Reglamentàries corresponents i estarà homologat per la Federació Espanyola d'Esports de Gel.

Debe ser segur de manera que no produïsca risc d'accidents en els esportistes. Els equipaments que requerixen ancoratges per a garantir la seua estabilitat a la bolcada en cap cas es deixaran lliures d'ancoratge.

Les parts metàl·liques de l'equipament esportiu seran inoxidables o estaran protegits de la corrosió.

Es realitzaran inspeccions o revisions periòdiques, com a mínim una vegada a l'any, així com les operacions de manteniment necessàries, perquè els equipaments esportius es mantinguen en perfecte estat d'ús i complint els requisits de seguretat establits. Les inspeccions de revisió i  manteniment les farà personal  amb preparació i mitjans suficients per a esta fi seguint les instruccions que haja facilitat el fabricant.

7.18    Senyalització:

Es disposarà de senyalitzacions clares (cartells o pictogrames) de tots els espais per a esportistes i públic, així com dels camins a eixos espais en posició clarament visible. L'ús de símbols estàndard internacionals àmplia la seua comprensió, en l'elecció dels símbols prevaler la claredat i senzillesa.

S'usaran els colors de major contrast figura – fons (segons taula) en elements com a text i suport, portes, passamans i mecanismes.

 1. CONTRAST DE COLORS EN SENYALITZACIÓ
 1. SÍMBOL
 1. FONS
 1. Blanco
 1. Azul fosc
 1. Negre
 1. Amarillo
 1. Verd
 1. Blanco
 1. Rojo
 1. Blanco
 1. Azul
 1. Blanco
 1. Negre
 1. Blanco
 1. Amarillo
 1. Negre
 1. Blanco
 1. Rojo
 1. Blanco
 1. Verd fosc

 Per a evitar un efecte d'enlluernament és preferible el blanc crema al blanc pur o reflector.

En l'accés es disposarà d'un panell informatiu dels espais de la instal·lació esportiva amb un plànol esquemàtic.

Es pot utilitzar un criteri de colors per a diferenciar fàcilment els diferents espais. Els colors i formes emprats s'ajustaran a codis o formes normalitzats. Es recomana no usar més de 6 colors.

 1. SIGNIFICAT DE FORMES I COLORS
 2. EN SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT
 1. COLORS
 1. FORMES
 1. Cercle
 1. Triángulo
 1. Cuadrado i rectangle
 1. Rojo
 1. Prohibició
 1.  
 1.  
 1. Amarillo
 1.  
 1. Atenció- Perille
 1.  
 1. Verd
 1.  
 1.  
 1. Seguretat/ Socorro
 1. Azul
 1. Obligació
 1.  
 1. Informació

Per a persones cegues els itineraris es marcaran amb diferent textura en el paviment i per a persones amb visió reduïda amb colors vius que contrasten. Hi haurà una senyalització específica per a invidents mitjançant inscripcions en Braille o amb textures diferents. Els  inicis i finals d'escales es diferenciaran mitjançant una franja en el paviment de color i textura diferent i contrastat amb el paviment circumdant.

7.19    Vestuaris-condícies:

Preferentemente els vestuaris i les seues condícies estaran al mateix nivell que la pista de gel i per al seu disseny i característiques generals es podran prendre els criteris de la Norma NIDE de Projecte “Salas i Pavellons” en este aspecte.

El nombre mínim de vestuaris d'equip serà de dos, amb capacitat segons normes reglamentàries de cada esport. Es disposarà d'una superfície mínima de 2m2/usuari per a vestuari d'equip.

El nombre mínim de vestuaris col·lectius per a ús recreatiu serà de dos, un per sexe, es preveuran 1,5 m2/usuari amb capacitat almenys per a 10 usuaris simultanis.

Es recomana disposar d'un vestuari infantil amb dutxes i condícies

El nombre mínim de vestuaris per a àrbitres, tècnics i professors serà de dos, un per a cada sexe i previstos per a un mínim de tres usuaris. Próximo o annex al vestuari d'àrbitres, professors i tècnics hi haurà un despatx amb el mobiliari apropiat per a les activitats pròpies d'este tipus d'usuari, com la redacció d'actes, informes, reunions, etc. Per al seu ús per tècnics i professors és convenient que tinga visió directa de la pista.

L'altura recomanada de vestuaris i condícies serà de 2,80 m i l'altura lliure mínima entre el paviment i l'obstacle mes pròxim, lluminària, conducte d'instal·lacions, etc. serà de 2,60 m.

El paviment de la zona de pas en vestuaris on es passe amb patins haurà de ser de material apropiat a les fulles de manera que ni es deteriore ni les deteriore (p.i.: cautxú sintètic).

Els vestuaris i condícies estaran adaptats per a l'ús de persones en cadira de rodes per a açò compliran les normes d'accessibilitat d'àmbit estatal, autonòmic o local que siga aplicable, així mateix es contemplaran els criteris de la Norma NIDE de Projecte “Salas i Pavellons” en este aspecte. D'acord amb els requisits del document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat del Codi Tècnic de l'Edificació, cada vestuari es dotarà com a mínim amb una cabina de vestuari accessible, una condícia accessible i una dutxa accessible.

7.20    Enfermería / sala d'atenció mèdica:

Este espai és per a exploracions, primers auxilis o per a atendre lesions de caràcter menor. Convé que este complementada amb un espai exclusiu de canvi de roba amb lavabo, vàter i dutxa per al personal sanitari.

Estarà ben comunicat amb  la pista i disposarà d'una fàcil eixida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats o lesionats greus.

En grans instal·lacions esportives o centres d'alt nivell esportiu, és necessari preveure espais per a servici mèdic i tractament de fisioteràpia.

7.21    Àrea de control de dopatge:

L'àrea de control de dopatge es disposarà quan es vagen a celebrar competicions oficials del nivell que així ho exigisca i durant la competició tindrà un ús exclusiu per a esta fi. Disposarà d'una sala de treball amb taules, cadires i un frigorífic amb clau, dos sales de presa de mostres (per a hòmens i dones) amb vàter, lavabo i espill i una sala d'espera amb frigorífic (Espacios regulats per RD 41/1996). Su grandària depèn del nombre d'esportistes que seran controlats.

7.22    Sala de massatge/ fisioteràpia:

És convenient disposar d'una sala adequada per a massatges i fisioteràpia. Estarà en la zona dels vestuaris o pròxima a ells i a la pista de gel, disposarà de lavabo i podrà disposar d'una petit sala d'espera prèvia a la sala de massatges.

Tendrá una altura mínima de 2,80 m i una altura lliure de 2,60 m, preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 250 lx i una temperatura mínima de 23ºC. Si la sala està climatizada la temperatura màxima serà de 23ºC. Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 8 volums a l'hora.

7.23    Zones de calfament:

És necessari disposar una zona de calfament en pavellons d'esports de gel on es realitzen competicions de patinatge artístic o de velocitat d'alt nivell esportiu.

Tendrá una altura mínima de 2,80 m i una altura lliure de 2,60 m, preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 200 lx i una temperatura mínima de 20ºC. Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 8 volums a l'hora.

7.24    Sala de musculación/ posada a punt:

És convenient disposar d'una sala amb sistemes d'alçament de pesos i altres sistemes de musculación. Se situaran preferentment al mateix nivell que la pista de gel i els vestuaris.

Disposarà d'un magatzem de material esportiu específic per a esta Sala.

La porta d'accés serà doble per a permetre l'entrada i eixida de les màquines.
Els paraments seran resistents a colps fins a 2 m d'altura almenys.
El paviment haurà de ser capaç de resistir i amortir la caiguda d'elements pesats.

Tendrá una altura de 3,00 m, preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 200 lx i una temperatura mínima de 20ºC. Si la sala està climatizada la temperatura màxima serà de 23ºC.

Disposarà de ventilació de manera que aporte aire exterior net amb un volum mínim de 40 m3/h per esportista.

Es disposaran paraments i sostres absorbents del so per a condicionament acústic del local.

7.25    Almacén de material esportiu:

El, o els magatzems de material esportiu donaran directament a la pista de gel a la qual servisquen, o estaran pròxims a ella i al mateix nivell. La comunicació entre magatzems i pista de gel on es passe amb patins estarà pavimentada de material apropiat a les fulles de manera que ni es deteriore ni les deteriore (p.i.: cautxú sintètic)

Debe realitzar-se un pla d'emmagatzematge del material esportiu, per a major operativitat i aprofitament. Si es necessita emmagatzemar material de gran volum és necessari preveure espais addicionals d'emmagatzematge. Es tindran en compte les necessitats específiques d'emmagatzematge per a cada esport previst. Les pedres de curling requerixen emmagatzemar-les amb unes condicions de temperatura, preferentment  - 4ºC i sense que es banyen o els afecte la humitat, és recomanable disposar d'una cambra frigorífica on es puguen emmagatzemar les pedres per al joc, així com els carros per a transportar-les de forma segura, els carros podran transportar setze pedres i el magatzem o càmera podrà emmagatzemar seixanta-quatre pedres i quatre carros.

7.26    Càmera de telefonades:

És l'espai en el qual els patinadors esperen la seua telefonada en les competicions oficials (de patinatge de velocitat i patinatge artístic), ha d'estar al costat de la zona de calfament.

La seua grandària depèn del nombre de participants i de les proves que són simultànies, s'ha de preveure 1,20 m2 per patinador.

7.27    Oficina d'administració:

Este espai està destinat a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. Els espais d'administració són proporcionals al nivell de la instal·lació esportiva, pot ser necessari preveure major nombre d'espais segons el programa (director, secretària, gestió d'entrades, organització de competició, etc.) per a açò es preveuran despatxos (12 m2), sala de reunions (20 m2) condícies, arxius, etc.

7.28    Magatzem de conservació i manteniment:

Els magatzems de conservació i manteniment inclouran espais de magatzem per a utensilis, material d'instal·lacions, etc.

7.29    Cuarto de maquines pulidoras del gel:

Existirà un quart magatzem especifique per a la maquina pulidora del gel de la pista, la pulidora de gel manual i d'altres utensilis i/o maquinària per al manteniment del gel. Este quart es trobara donant directament a la pista, sense ser un obstacle per als jugadors i amb comunicació amb l'exterior. El paviment ha de tindre prevista l'eliminació de l'aigua procedent del gel fos, amb els pendents i els desguassos necessaris. És recomanable que este acabat amb una superfície plàstica o de cautxú. Així mateix es preveurà un espai separat amb forma de cubeta i desguàs, per a evacuar l'aigua procedent del gel eliminat per la pulidora de gel.

7.30    Sales d'instal·lacions:

Estos espais es destinen als equips de refrigeració, ventilació, deshumidificación, producció d'aigua calenta sanitària, etc. Les seues dimensions mínimes i requisits venen regulats per la normativa tècnica específica de cada instal·lació. És recomanable que tinguen accés directe des de l'exterior. En aquells pavellons en els quals es verifiquen les condicions de local de pública reunió, la sala d'instal·lacions (sala de màquines) complirà amb les condicions de sales de màquines de seguretat elevada LA MEUA-IF-007.

7.31    Espais per als espectadors:

Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra legislació vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis.

En competicions de caràcter nacional i internacional, especialment en esports classificats d'alt risc, ha de contemplar-se el reglament per a la prevenció de la violència en espectacles públics. Llei 19/2007 i el Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport (Reial decret 203/2010).

Les graderíes disposaran d'una perfecta visibilitat de l'espai esportiu complet, fàcil accés i circulació, així com evacuació ràpida i segura en temps mínims. Es recomana el compliment de la norma UNE-EN I3200-1 “Criteris de disseny per a l'àrea de visió dels espectadors”. La perfecta visibilitat de la gradería requerix que les línies de visió des dels ulls no tinguen obstrucció alguna, ja siga per altres espectadors o per elements constructius com a baranes, graderíes superiors, etc. La distància màxima de visió depèn de la velocitat de l'activitat esportiva i de la grandària de l'objecte.  Per al seu disseny i característiques generals es podran prendre els criteris de la Norma NIDE de Projecte “Sales i Pavellons” en este aspecte.

Per a assegurar una ràpida evacuació, l'amplària mínima de les eixides de la gradería serà d'1,20 m, l'ample serà múltiple de 0,60 m (ample de cada fulla de porta segons CTE: mínim 0,60 m i màxim 1,20 m, càlcul per espectadors a evacuar).

No s'admeten places d'espectadors dempeus.

El fons mínim de les files tindrà 0,85 m, dedicant 0,40 m al seient i 0,45 m al pas. L'ample disponible per a cada seient serà 0,50 m mínim. Es complirà en tot moment la normativa vigent.

Els seients han d'estar numerats de forma visible i poden consistir en els graons de la pròpia graderia, bancs correguts o seients individuals. Els graons només són admissibles en instal·lacions d'aforament inferior a 250 espectadors i en ells es diferenciarà per tractament la zona de seient de la de pas.

L'altura del plànol de seient respecte al plànol de suport dels peus estarà entre 0,40 i 0,45 m, és recomanable que siga 0,42 m.

Els passadissos escalonats d'accés a localitats tindran graons amb dimensions constants de petjada i contrapetja. El pis de les files d'espectadors ha de permetre l'accés al mateix nivell que la corresponent petjada del passadís escalonat.

Quan es disposen seients individuals l'altura del respatler del seient ha de ser almenys 0,30m.

Les pistes de gel han de quedar de forma no accessible per als espectadors mitjançant baranes, canvis de nivell o altres elements que no impedisquen la visió.

La gradería ha de disposar d'una o diverses zones accessibles i aptes per a espectadors en cadira de rodes, reservant-se almenys 1 plaça/ 100 espectadors i com a mínim 2 places. La dimensió mínima d'estes places serà d'1,20 m de fons per 0,80 m d'ample en cas d'aproximació frontal i d'1,50 m de fons per 0,80 m en cas d'aproximació lateral, disposaran de seient annex per a acompanyant i estaran assenyalades amb el símbol internacional d'accessibilitat. Les condícies de públic pròxims, que servisquen a estes zones disposaran de condícies adaptades per a persones en cadira de rodes, disposant almenys una cabina adaptada amb vàter i lavabo. Existirà un itinerari accessible des del vestíbul a esta zona de gradería, a les condícies adaptades i al bar o la cafeteria.

Es tindran en compte les següents condicions d'accessibilitat:

Deben evitar-se canvis bruscs de llum entre uns espais i uns altres que provoquen fatiga ocular o enlluernaments en els usuaris. La il·luminació interior ha d'adequar-se a l'exterior disposant-se nivells d'il·luminació diürna majors que els nocturns, i d'igual manera en les àrees pròximes als accessos, en particular en els buits d'eixida. S'evitarà d'esta forma que no es perceben els obstacles  o els canvis de nivell del vestíbul.

S'evitaran contraluces, com el qual produïx una finestra al fons d'un passadís i les diferències brusques d'il·luminació que poden produir falses percepcions de l'espai.

Els mecanismes de control han de ser fàcilment accionables. Es diferenciaran cromàticament de la superfície en la qual estiguen col·locats. Els interruptors seran, preferentment, del tipus de pressió de gran superfície, evitant els de gir i de palanca. Els endolls facilitaran l'encadellat i evitaran contactes indirectes.
Quan es dispose de mecanismes temporitzats, el temps d'acció establit serà suficient perquè persones amb dificultats motores o sensorials puguen realitzar l'activitat prevista.

En cada edifici, els mecanismes de control se situaran segons un criteri únic que facilite el seu ús. L'altura de col·locació estarà compresa entre 70 cm i 120 cm, recomanant-se 100 cm. Els endolls poden col·locar-se per damunt de 50 cm.

En grans instal·lacions es disposarà en el centre de la tribuna principal la gradería d'autoritats, separat del públic i que tindrà entrada independent a la del públic, així com una zona de recepció i estada. És convenient també que dispose de fàcil accés a la pista per a entrega de trofeus.

La gradería tindrà il·luminació artificial la qual no enlluernarà la visió dels esportistes i aconseguirà un nivell mínim d'il·luminació de 100 lux. Les lluminàries seran antivandálicas. Existirà enllumenat d'emergència i senyalització, disposant-se sobre les eixides, els recorreguts d'evacuació com a passadissos, escales i vestíbuls i en les dependències accessòries com a bar, cafeteria, condícies, etc. Els graons i rampes tindran il·luminació d'abalisament mitjançant pilots de senyalització 1 per m lineal.

7.32    Sales socials

Las Salas socials són espais específics en els Pavellons per a curling, des dels quals es poden veure les pistes de curling a través de finestrals que permeten la visió del joc en condicions de temperatura més confortables. Les sales socials han de tindre comunicació directa amb la pista de curling, encara que estiguen a diferent nivell, en eixe cas es disposarà ascensor accessible per a comunicar les dos.

En las Salas socials es disposaran els monitors de televisió que oferixen les imatges de les càmeres col·locades sobre la “casa”. Estaran calefactadas o climatizadas amb una temperatura mínima de 20ºC, disposaran de ventilació natural o forçada amb una aportació mínima d'aire exterior per persona de 8 m3/s. L'altura mínima serà de 2,80 m i explicarà preferiblement amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 200 lx. Si existix bar-cafeteria es disposaran pròximes a ell i comptaran amb taules i cadires i possibilitat de maquines per a aigua, refrescs o begudes calentes.

Las Salas socials es poden disposar opcionalment en els altres tipus de pavellons de gel.

8. RELACIÓ ACTUAL DE PISTES DE GEL A ESPANYA

Aragó:
- Jaca

Catalunya:
- Barcelona
- Puigcerdá
- Vielha

Comunitat de Madrid:
- Majadahonda
- Boadilla
- Leganés
- Madrid (Hortaleza)
- Valdemoro 

Màlaga:
- Benalmádena

Navarra:
- Huarte (Pamplona)

La Rioja:
- Logronyo

País Basc:
- Sant Sebastià
- Vitòria-Gasteiz

(Font: Federació Espanyola d'Esports de Gel)

9. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

9.1    Reglaments de Federacions Esportives
9.2    “Hisse rink Manual” International Hisse Hoquei Federation.
9.3    “Concepte de pista de curling” Associació Noruega de Curling.
9.4    “Pista de curling portàtil” World Curling Federation.
9.5    “Curling Básico” European Curling Federation.
9.6    Codi Tècnic de l'Edificació (C.T.I.)
9.7    Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas e Instrucciones complementarias.
9.8    Normes UNE-EN d'Equipaments Esportius. 
9.9    Norma UNE-EN d'Il·luminació d'instal·lacions esportives.
9.10    Normes UNE-EN Instal·lacions per a espectadors en espais esportius. 
9.11    Normes UNIX Accessibilitat.