Autorització de compra de més d'un 25% de les accions d'una S.A.D.

Tota persona física o jurídica que pretenga adquirir accions d'una Societat Anònima Esportiva (S.A.D.) o valors que puguen donar dret directa o indirectament a la seua subscripció o adquisició de manera que, units als quals posseïsca, passada a posseir una participació en el total dels drets de vot de la societat igual o superior al 25%, haurà d'obtenir autorització prèvia del Consell Superior d'Esports.

  La sol·licitud d'autorització, degudament signada, contindrà en tot cas:

a) La identificació de l'adquirente i del transmitente. En el cas que l'adquisició o transmissió s'efectue a través de societats controlades o d'altres persones, haurà d'identificar-se a els qui apareixen com adquirentes, transmitentes o titulars directes de les accions. Quan la sol·licitud es curse per qui adquirisca per compte d'un altre, s'indicarà aquesta circumstància.

b) La identificació de la societat anònima esportiva en la capital de la qual es projecta adquirir i les accions o valors objecte de l'adquisició.

c) La identificació de les adquisicions o transmissions i del percentatge posseït o que quede a poder del sol·licitant després de l'adquisició.

d) La identificació de les persones, físiques o jurídiques, amb els qui es projecte celebrar un acord o Conveni com a conseqüència del com es produïsca la circumstància objecte de l'autorització, amb indicació de la participació concreta de cada intervinent i altres elements essencials del mateix.

 

Així mateix s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

a)      Composició accionarial fins al grau de persona física, si el sol·licitant és persona jurídica.

b)      Acta notarial de manifestacions o declaració responsable que l'adquiriente no incorre en cap de les prohibicions per a adquirir accions de l'article 23 de la llei 10/1990 de l'Esport i l'article 17 del RD 1251/1999.

 

El Consell Superior d'Esports denegarà, mitjançant resolució motivada, l'autorització en els supòsits de prohibició assenyalats en l'article 17 del RD 1251/1999 i quan l'adquisició puga adulterar, desvirtuar o alterar el normal desenvolupament de la competició professional en la qual la societat participe.

Si no es notificara la resolució en el termini de tres mesos, s'entendrà concedida l'autorització.

L'autorització o denegació de l'autorització es farà constar en el Registre de Participacions Significatives.