Informació comptable a remetre per les SAD

Normes Comptables i Informació Periòdica.

Obligacions comptables.

  1. Les societats anònimes esportives que compten amb diverses seccions esportives portaran una comptabilitat que permeta diferenciar les operacions referides a cadascuna d'elles amb independència de la seua integració en els comptes anuals de la societat.
  2. La comptabilitat de les societats anònimes esportives es regirà per la normativa comptable establida en el Codi de Comerç i Llei de Societats Anònimes i per les seues disposicions de desenvolupament. El Ministeri d'Economia i Hisenda, a proposta de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, podrà aprovar mitjançant Orde l'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les societats anònimes esportives en la qual es consideraran les característiques i naturalesa de les activitats desenvolupades, adequant-se a elles les normes i criteris de valoració, així com l'estructura, nomenclatura i terminologia dels comptes anuals.
  3. La memòria dels comptes anuals seguirà el model que va elaborar el Consell Superior d'Esports amb la finalitat de que tots els clubs i societats anònimes esportives professionals utilitzen el mateix, unificant el seu contingut mínim. Aquest model de memòria es pot descarregar ací 

    Així mateix, segons el que es disposa en l'article 19.3. del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives, en apartats específics de la memòria dels comptes anuals s'arreplegarà, almenys, la següent informació: Sense perjuí de l'aplicació de l'article 200 de la Llei de Societats Anònimes, haurà d'especificar-se la distribució de l'import net de les xifres de negocis corresponents a les activitats pròpies de cada secció esportiva de la societat, drets d'adquisició dels jugadors, inversions realitzades en instal·lacions esportives, drets d'imatge dels jugadors i aquells altres extrems de relleu que s'establisquen en les normes d'adaptació al fet que es referix l'apartat anterior.

 

Informació periòdica.

Informació Semestral.

La informació semestral es referirà al període comprès entre l'inici de l'exercici i l'últim dia de cada semestre natural, serà formulada pels administradors de la societat i haurà de ser remesa al Consell dins dels tres mesos següents a la data de tancament del període.

Aquesta informació haurà d'incloure, almenys, uns estats intermedis de la societat dels indicats en la norma d'elaboració de comptes 12ª "Estats financers intermedis" continguda en la quarta part del Pla General de Comptabilitat aprovat per Reial decret 1643/1990, de 20 de desembre, i, si escau, un balanç de la societat i del grup consolidat i el compte de pèrdues i guanys de la societat i una memòria consolidats del grup de societats referits a aquest període. Addicionalment, s'elaborarà un informe en el qual consten les transaccions de la societat amb els seus administradors, directius i accionistes significatius.

La informació relativa a les transaccions entre les societats anònimes esportives i els seus accionistes significatius, els seus administradors i els seus directius, al fet que es referix l'apartat anterior, inclourà informació quantificada de les citades transaccions, així com les de qualsevol altra persona que actue per compte d'estos. A estos efectes, s'entendrà per transacció tota transferència o intercanvi de recursos o obligacions o oportunitat de negoci amb independència que existisca o no un preu per eixa operació.

Esta informació haurà de facilitar-se de forma agregada d'acord amb la naturalesa de les transaccions efectuades entre la societat i les persones vinculades a ella esmentades en el paràgraf anterior. No obstant açò, si alguna de les transaccions fóra molt significativa per la seua quantia o transcendència per a l'adequada comprensió dels estats financers de la societat, haurà de facilitar-se informació individualitzada en la mateixa.

Informació anual.

La informació anual a remetre al Consell Superior d'Esports serà els comptes anuals individuals i, si escau, consolidades, incloent en tots dos casos l'informe de gestió, la memòria i l'informe d'auditoria.

Aquesta informació haurà d'enviar-se al Consell Superior d'Esports abans del depòsit d'aquests comptes en el Registre Mercantil.
En el cas que una vegada formulades els comptes anuals i l'informe de gestió aparegueren en ells divergències respecte a la informació semestral anteriorment remesa, els administradors de la societat anònima esportiva hauran de comunicar al Consell Superior d'Esports les modificacions que tals divergències haurien determinat en aquesta informació semestral.

De la mateixa manera, si l'informe d'auditoria o l'informe de gestió contingueren excepcions o discrepàncies respecte de la informació semestral anteriorment remesa, corregida si escau en la comunicació evacuada de conformitat amb el previst en el paràgraf anterior, haurà de comunicar-se al Consell Superior d'Esports les modificacions que tals excepcions o discrepàncies haurien determinat en la informació semestral.

Quan l'informe d'auditoria dels comptes anuals continguera excepcions, quantificades o no, i quan l'opinió de l'auditor anara adversa o haguera sigut denegada, les societats anònimes esportives hauran de recaptar dels seus auditors un informe especial, que es remetrà al Consell Superior d'Esports amb la informació semestral següent, i que contindrà, almenys, la següent informació:

a) En el cas que hagen sigut corregides o buidades les excepcions formulades als comptes anuals de l'últim exercici, haurà de posar-se de manifest esta circumstància, així com la incidència que tenen les correccions introduïdes amb tal motiu sobre la informació periòdica de l'exercici en curs. 
 

b) En el supòsit de persistir les causes que van donar lloc a l'opinió amb excepcions, incloses la denegació d'opinió i l'opinió adversa, es farà constar expressament aquesta circumstància i, sempre que siga possible, els efectes que es derivarien d'haver efectuat els ajustos necessaris en els comptes anuals o documents auditats perquè no figuraren en l'informe d'auditoria les corresponents excepcions.

 

Societats anònimes esportives, les accions de les quals estiguen admeses a cotització en una Borsa de Valors

Les societats anònimes esportives, les accions de les quals estiguen admeses a cotització en una Borsa de Valors, hauran d'emplenar les obligacions d'informació periòdica establides per la legislació del Mercat de Valors. La Comissió Nacional del Mercat de Valors, una vegada rebuda la informació pertinent, remetrà al Consell Superior d'Esports una còpia de la mateixa en el termini de deu dies i, en el cas que l'informe de l'auditor no continguera una opinió favorable, podrà suspendre la cotització de les accions pel temps que considere necessari perquè la informació econòmica siga coneguda pels agents intervinents en el mercat, garantint-se la transparència en la formació dels preus.

El Ministre d'Economia, previ informe de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i de la Comissió Nacional del Mercat del Valors, regularà les especialitats que poden concórrer en relació amb l'abast i la freqüència de la informació que les societats anònimes esportives cotitzades en Borsa hauran de fer pública i establirà els models o formularis relatius a la informació periòdica, així com les instruccions d'ompliment de tals formularis.

 

Auditories complementàries

El Consell Superior d'Esports, d'ofici o a petició de la lliga professional corresponent, podrà exigir la submissió d'una societat anònima esportiva a una auditoria complementària realitzada per auditors per ell designats amb l'abast i el contingut que es determine en el corresponent acord. La societat anònima esportiva estarà obligada a col·laborar amb l'auditor de comptes, facilitant-li tota la informació que li siga sol·licitada per este, de conformitat amb l'establit en l'article 3 de la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'Auditoria de Comptes.