Sales i Pavellons

   

 

1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta Norma de Projecte enumera les condicions relatives a Planificació, Disseny i Condicions Tècniques de materials, sistemes i instal·lacions concernents a les instal·lacions esportives a cobert denominades Sales i Pavellons, aptes per a la pràctica dels següents esports:

Badminton
Bàsquet
Handbol
Futbol Sala
Gimnàstica
Hoquei Sala
Tennis
Voleibol

I en determinades condicions:

Judo
Karate
Taekwondo
Boxa
Hoquei sobre patins
Gimnàstica rítmica
Gimnàstica Esportiva
Esgrima
Halterofília
Lluita
Tennis de Mesa
Patinatge

Així com l'Educació Física escolar i tots aquells esports que puguin incorporar-se si es consideren aptes per realitzar-se en Sales i Pavellons com per exemple l'escalada en estructures artificials d'escalada o en els murs interiors o exteriors de la instal·lació.
La pràctica d'aquests esports serà tant com a esport federatiu de competició, esport recreatiu per tots i/o esport escolar. 

La Sala o Pavelló ha de servir per al màxim nombre possible d'especialitats esportives, a fi d'aconseguir una rendibilitat d'ús major. 

Les Normes Reglamentàries de cadascun d'aquests esports o especialitats esportives constitueixen document a part de la present Norma de projecte. 

Queden fora de l'àmbit d'aquesta Norma de Projecte, les instal·lacions a l'aire lliure útils per a la pràctica d'algun dels esports citats, les quals es recullen en la Norma de Projecte “Pistes Petites” 

No s'inclouen tampoc en l'àmbit d'aquesta Norma, les construccions cobertes per a la pràctica de l'atletisme, esports de gel, pilota-frontó, ciclisme, esports d'hípica. 

Tampoc s'inclouen en l'àmbit d'aquesta norma, les grans construccions cobertes útils per a l'espectacle no solament esportiu, sinó també cultural i recreatiu, conegudes com “Palacios d'Esports”.

2 TERMES I DEFINICIONS

A l'efecte d'aquesta Norma s'empren els següents termes i definicions:

2.1 Espais útils a l'esport

Són tots aquells que estan composts per una planta definida per les superfícies estrictes de competició de cada especialitat esportiva amb les seves bandes exteriors de seguretat, espais per a banquetes de jugadors i taula d'anotadors, així com per l'altura lliure necessària.

2.2 Espais auxiliars

Són tots els espais complementaris a la funció esportiva, tals com:

- Espais auxiliars als esportistes (vestuaris, condícies, guarda-robes, magatzems, infermeria, circulacions, accessos, etc.)
- Espais auxiliars a espectadors (gradería, condícies, guarda-robes, circulacions, accessos, bar, etc.)
- Espais auxiliars singulars (sales d'instal·lacions, locals per a mitjans d'informació, autoritats, etc.)

2.3 Àrea d'influència

És la zona demogràfica a la qual donen servei les Sales i Pavellons, això és aquella en la
que resideixen els usuaris potencials d'aquestes instal·lació.

3 CLASSES DE SALES I PAVELLONS

Les Sales i Pavellons objecto d'aquesta Norma, que permeten la pràctica d'algun o varis dels esports citats a l'apartat anterior, es classifiquen en els següents tipus:

- Sales i Pavellons Poliesportius

- Sales Complementàries

- Sales Especialitzades

3.1 Sales i Pavellons Poliesportius

Són les classes de Sales útils per al màxim nombre possible de les especialitats esportives citades a l'apartat 1 i es classifiquen en els següents tipus:

SALA ESCOLAR (ES):
Està destinada a ser utilitzada per a l'educació física, l'esport escolar i per a l'esport recreatiu per a tots. Disposa d'espais auxiliars per a esportistes i generalment no disposa d'instal·lacions per a espectadors.

SALA DE BARRI (SB):
Està destinada a ser utilitzades per a l'educació física, l'esport escolar, l'esport recreatiu i l'entrenament i la competició d'àmbit local de l'esport federatiu. Disposa d'espais auxiliars per a esportistes i d'instal·lacions per a espectadors en nombre inferior o igual a 500. 

PABELLON (PB):
Està destinat a ser utilitzat per a l'entrenament i competició d'àmbit regional de l'esport federatiu, l'esport escolar i l'esport recreatiu. Disposa d'espais auxiliars per a esportistes i d'instal·lacions per a espectadors en nombre superior a 500 i inferior a 2.000.

GRAN PABELLON (GP):
Està destinat a ser utilitzat per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu en tots els seus nivells. Disposa d'espais auxiliars per a esportistes i d'instal·lacions per a espectadors per a un nombre superior o igual a 2.000 i inferior o igual a 5.000. 

3.2 Sales complementàries

Són les classes de Sales que es preveuen amb la intenció d'augmentar l'oferta de possibilitats que l'usuari troba a les Sales i Pavellons Poliesportius, es defineixen les següents:

- Sales de posada a punt (SP)
- Sales de musculación (SM)

3.3 Sales especialitzades (SD)

Són les classes de Sales necessàries quan les Sales i Pavellons Poliesportius són utilitzades per un gran nombre d'usuaris o es requereix una oferta molt específica de locals permanentment dedicats a un esport o a un grup d'ells. S'utilitzen para, Boxa, Lluita, Esgrima, Halterofília, Gimnàstica, Judo, Karate, Taekwondo i Tennis de taula.

4 CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ. NORMES PRÈVIES Al DISSENY

Les Sales i Pavellons estaran integrades preferentment en Complexos deportivorecreativos, que permeten majors possibilitats de control i manteniment, una major oferta de possibilitats d'ús, així com una menor necessitat de terrenys i uns menors costos de construcció en poder centralitzar-se una gran quantitat d'espais auxiliars.

El Programa de les Sales i Pavellons haurà de confeccionar-se d'acord entre el Promotor, l'autor del Projecte i el futur Director del Complex, convenientment assessorats per tècnics en educació física i esports. El tècnic autor del Projecte haurà de, en tant que sigui possible, estar especialitzat o comptar amb experiència en instal·lacions esportives.

4.1 Criteris de localització i característiques dels terrenys

Es tindran en compte els següents Criteris de localització i característiques dels terrenys:

1/ Situació interior o propera a zones verdes públiques, perquè l'ambient i el paisatge siguin apropiats.
2/ Proximitat a centres docents per aconseguir que la instal·lació sigui oberta a l'esport per tots i de competició a unes hores i a l'Educació Física i a l'esport escolar en unes altres, buscant el seu màxim aprofitament. El trajecte a peu des dels centres docents no ha d'excedir de 10 minuts i ha de ser segur de manera que s'evitin riscos potencials.
3/ Fàcil accés a peu i per carretera, així com proximitat al transport públic. Si el Complex es destina a l'ús diari, ha de tenir proximitat als allotjaments dels futurs usuaris, es consideraran les distàncies màximes següents:
- Dos Quilòmetres (2 Km) para vianants, equivalents a trenta minuts caminant, màxim per a l'accés a peu des dels punts mes allunyats de la seva zona d'influència, tant per a l'ús de la població com de l'esport de competició.
- Quatre Quilòmetres (4 Km) per a accés en transport públic i per a ciclistes en zones urbanes.
- Vuit Quilòmetres (8 Km) per a accés en transport públic i ciclistes en zones rurals.
La distancia – temps d'accés a les Sales i Pavellons situats en Complexos d'oci setmanal pot augmentar-se fins a 2 h – 50 Km realitzant-se els desplaçaments en transport públic o privat.
4/ Existència de superfície per a aparcament proporcional a la previsió d'usuaris (esportistes i espectadors) 1 plaça/20 usuaris, amb una previsió de superfície de 25-30 m2 per plaça, amb reserva per al personal de la instal·lació, bicicletes, autobusos (1 plaça/200 espectadors) i per a persones amb mobilitat reduïda 1plaça/200 usuaris (esportistes i espectadors) o bé 1 plaça/50 places
o fracció i com a mínim dues, amb unes dimensions mínimes de 5,00m per 3,60m per plaça.
5/ Bones condicions de salubritat, això és, zones fora de l'abast dels fums o olors provinents de la indústria, la seva pol·lució atmosfèrica i de grans vies de circulació. D'acord amb el Reglament d'Activitats Insalubres, molestes, nocives i perilloses, se separarà la parcel·la 2.000 m de zones amb perill d'explosions, radiacions, incendis o combustibles propers, gasos, pólvores o
emanacions tòxiques, etc. S'evitaran també els focus molests productors de soroll, pólvores, gasos, olors, boires i vibracions encara que no perjudiquin la salut humana, separant la parcel·la 500 m d'aquestes zones.
6/ Existència de serveis (aigua, llum i clavegueram)
7/ Terrenys preferentment plans que necessitin un mínim moviment de terres.
8/ Estabilitat enfront de les aigües de pluja o crescudes dels rius, fugint dels espais on convergeixen pendents (tàlvegs)
9/ Terrenys amb un grau de compactació suficient, evitant els de desfet o echadizo que obliguen a realitzar costoses obres de fonamentació.
10/ Terrenys amb possibilitat de futures ampliacions del Complex Deportivorecreativo. Haurà de tenir-se en compte el vigent Reglament d'Espectacles Públics, així com el Reglament per a la prevenció de la violència en els espectacles esportius (R.D: 769/93) en tot el que afecti prèviament al disseny, a les Classes de Sales i Pavellons Poliesportius que disposin d'instal·lacions per a espectadors.

5 CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ. CÀLCUL DE NECESSITATS

Prèviament a la redacció del Projecte hauran de triar-se les classes de Sales i Pavellons en relació amb l'àrea d'influència d'aquesta instal·lació esportiva – recreativa. Les necessitats seran de tres tipus:

- Educació Física i esport escolar
- Esport recreatiu per a tota la població
- Esport federatiu de competició

Com a criteri general del càlcul de necessitats es tractarà de compaginar els horaris perquè els tres tipus d'usuaris siguin compatibles en una mateixa Sala o Pavelló Poliesportiu amb la finalitat d'aconseguir la seva màxima rendibilitat, a excepció de les Sales Complementàries i les Sales Especialitzades que, per la seva singularitat, solament són útils para determinada activitat o grup d'esports.

Si les necessitats de practicar una determinada activitat o esport són clarament superiors a les dels altres, es podrà preveure l'elecció d'alguna de les classes de Sales Especialitzades.

Sempre que el Complex Esportiu – Recreatiu pugui estar centrat respecte a la seva àrea d'influència, serà preferible concentrar en ell, el major nombre possible de Sales i Pavellons que resultin del càlcul de necessitats.

Una vegada efectuat aquest Estudi de necessitats de Sales i Pavellons que ho considerarem com un Pla Sectorial, serà necessari unir-ho i coordinar-ho amb els Planes procedents d'altres sectors (Normes de Projecte de Piscines, Atletisme, etc.) a fi d'elaborar un Planejament global d'equipament esportiu i temps lliure concretant-ho a través de Complexos esportiu - recreatius.

5.1 Àrea d'influència

En primer lloc es determinarà l'Àrea d'Influència, la seva delimitació pot basar-se en les Unitats urbanístiques previstes en el Reglament de Planejament de la Llei del Sòl, en els criteris del Planejament vigent o en els criteris de localització abans
indicats.

5.2 Necessitats actuals i futures

Tot el procés de càlcul que aquí es desenvolupa, s'aplicarà tant a les necessitats actuals d'una determinada Àrea d'influència com a les seves necessitats futures en un determinat any fixat com a horitzó.

5.3 Necessitats escolars (ES)

Ha de conèixer-se el nombre de llocs escolars de la “Zona” implicada, així com la seva transformació en nombre d'unitats o classes escolars i considerar els mínims legals establerts (RD 1537/2003):

- Educació Primària: Espai per a l'Educació Física i Psicomotricitat de 200 m2 inclosos vestuaris, dutxes i magatzems per a un màxim de 25 alumnes per Un. escolar.
- Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional: Gimnàs de 480 m2 inclosos vestuaris, dutxes i magatzems per a un màxim de 30 alumnes per Un. escolar (El Gimnàs pot ser comú en Centres de Primària i Secundària)
- Batxillerat / Formació Professional: Gimnàs de 480 m2 inclosos vestuaris, dutxes i magatzems per a un màxim de 30 alumnes per Un. escolar (El Gimnàs pot ser comú en Centres de Secundària i Batxillerat)

S'entén per “Zona d'exercicis de Sales i Pavellons” l'espai mínim necessari perquè una classe escolar pugui realitzar Educació Física i/o jocs de pilota durant una hora.

Aquesta “Zona d'exercicis” ens indicarà la superfície dels espais útils a l'esport i haurà de tenir unes superfícies mínimes de 180 m2 (Educació Primària) o 405 m2 (Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional) d'acord amb els mínims legals abans indicats.

Les necessitats escolars es calculen de la forma següent:
ES = C x O/5 x Hp/hu x Z ≥ 180 o 405

Sent:
- ES, la superfície necessària per a la “Zona d'exercicis” que no serà inferior a 180 m2 per a Educació Primària o 405 m2 per a Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional.
- C, el Coeficient multiplicador segons tipus climàtic (1 clima continental, 0,8 clima atlàntic, 0,6 clima mediterrani i subtropical)
- O, el nombre d'unitats escolars.
- Hp, el nombre d'hores setmanals dedicades a l'activitat física a cobert de cada unitat escolar.
- hu, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació per a escolars.
- Z la superfície mínima de cada “Zona d'exercicis” (180 m2 per a Educació Primària, 405 m2 per a Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional)

A més considerarem que s'imparteixen almenys dues classes/setmana d'Educació Física / Psicomotricitat per unitat i que són 25 hores la totalitat d'hores lectives setmanals i per tant la disponibilitat setmanal de l'espai per a aquesta activitat. Sense considerar les activitats esportives extraescolars fos de l'horari escolar que incrementaran el valor d'Hp.

5.4 Necessitats de la població (SP)

Les necessitats de la població estan dirigides a la pràctica de l'esport recreatiu per a tots. Es calcularan basant-se en el coeficient idoni per a la població de l'Àrea d'influència expressada en nº d'habitants i s'obtindran els Espais útils a l'esport per a tots en Sales i Pavellons en metres quadrats totals.

Aquest resultat podrà corregir-se segons tots els condicionants locals que puguin existir, tals com a mitjans econòmics superiors, microclima de l'Àrea d'influència diferent al de la zona que ho circumda, piràmide de població excessivament separada de la mitjana nacional, població turística complementària a la resident en determinades èpoques de l'any, etc.

NECESSITATS EN ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT EN SALES I
PAVELLONS SEGONS LA POBLACIÓ (m2/hab)
Àmbit demogràfic
en nº d'habitants

CLIMA

Continental Atlántico Mediterrani
/ Subtropical
1.200 0,34 0,34 0,34
2.500 0,26 0,26 0,26
5.000 0,25 0,203 0,203
10.000 0,187 0,163 0,163
15.000 0,152 0,136 0,136
20.000 0,134 0,122 0,114
30.000 0,096 0,084 0,076
40.000 0,082 0,073 0,067
50.000 0,074 0,067 0,062
75.000 0,064 0,059 0,052
100.000 0,053 0,049 0,042
150.000 0,044 0,041 0,035
200.000 0,035 0,033 0,028

5.5 Necessitats de l'esport de competició (SC)

Les necessitats de l'esport federatiu de competició són d'una singularitat tal que resulta impossible traduir-les en un estàndard urbanístic de metres quadrats per habitant.

En cada especialitat esportiva o grup d'especialitats afins, aquestes necessitats estan en relació amb el nombre d'esportistes federats (fitxes), el nombre d'equips (si existeixen) el nombre de clubs, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació, el nombre d'hores d'entrenament i/o competició i les classes de Sales i Pavellons considerades reglamentàries per a la competició de l'esport fixat (Vegeu Normes Reglamentàries)

En haver d'aconseguir les dimensions reglamentàries, en alguns casos haurà de superar-se la grandària de Sala o Pavelló que ens ha vingut dau pel Càlcul de necessitats escolars i demogràfiques.

Com a conseqüència de tot l'anterior s'obtindrà el càlcul dels Espais útils a l'esport de competició en Sales i Pavellons.

5.6 Necessitats totals

Es prendrà com a vàlid el màxim valor de superfície (S) dels tres tipus d'Espais útils a l'esport calculats (ES, SP, SC) ja que els tres grups d'usuaris mai utilitzaran simultàniament cada zona d'exercicis o cada Sala o Pavelló.

És també necessari considerar la superfície necessària per a Sales Complementàries i Sales Especialitzades (S´) segons es va indicar al començament d'aquest punt.

En conseqüència el resultat global d'aquest càlcul de necessitats serà: S+S´.

Coneguda aquesta superfície resulta immediat traduir-la en els Tipus de Sales i Pavellons més convenients, per a això s'ha de consultar Condicions de Disseny de Sales i Pavellons.

La superfície S+S´ en espais útils a l'esport en Sales i Pavellons, concretada en una sèrie de Sales i Pavellons ja triades, ens determinarà en conseqüència la Superfície en Espais Auxiliars:

 

SUPERFÍCIES D'ESPAIS EN SALES I PAVELLONS
TIPUS D'ESPAIS TIPUS DE SALES
ES-SB PB GP
Espais útils a l'esport en Sales i Pavellons S
A Espais auxiliars esportistes 0,35 S 0,50 S 0,50 S
Espais auxiliars espectadors --- 0,45 S - 0,80 S 0,75 S – 2,70 S
Espais auxiliars singulars 0,10 S 0,10 S – 0,15 S 0,20 S – 0,35 S
Espais útils a l'esport en Sales
Complementàries i Especialitzades
S'
A' Espais auxiliars esportistes 0,25 S´ 0,40 S´ 0,40 S´

És necessari realitzar un detingut inventario o Cens de les Sales i Pavellons existents a l'Àrea d'influència que ens ocupa, o prendre coneixement del mateix en cas que existeixi, per deduir del resultat obtingut les necessitats ja satisfetes.

6 CONDICIONS DE DISSENY. TIPOLOGIA DE SALES I PAVELLONS

Per definir les característiques geomètriques dels espais útils a l'esport en els diferents tipus de Sales i Pavellons, s'han considerat les dimensions dels camps i l'altura lliure dels esports previstos, segons s'indica en el següent quadre:

DIMENSIONS D'ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT SALES I PAVELLONS

TIPUS Amplària del Camp de Joc Longitud del Camp de Joc Amplària de les Bandes exteriors Longitud de les Bandes exteriors Amplària Totals Longitud Totals Superfície (m2) Altura(m)
Badminton 6,10 13,40 1,25 1,55 8,60 16,50 141,90 7,50/9,00 (1)
Bàsquet 15,10 28,10 2 2 19,10 32,10 613,11 7,00
Handbol 20 40 1 2 22 44 968 7,00
Futbol Sala 20 40 1 2 22 44 968 7,00
Hoquei Sala 22 44 - - 22 44 968 7,00
Hoquei Patinis 20 40 - - 20 40 800 5,50
Hoquei Patinis(3) 30 60 - - 30 60 1800 5,50
Patinatge artístic 20 40 1 1 22 44 968 5,50
Tennis 10,97 23,77 3,05 5,50 17,07 34,77 593,52 7,00
Tennis (1) 10,97 23,77 3,66 6,40 18,29 36,57 668,87 9,00
Tennis (2) 10,97 23,77 4,57 8,23 20,11 40,23 809,03 9,00
Voleibol 9 18 3 3 15 24 360 7,00/12,50(4)
Boxa 6,10 6,10 0,50 0,50 7,10 7,10 50,41 4,00
Judo 10 10 2,50 2,50 15 15 225 4,00
Karate 8 8 1 1 10 10 100 4,00
Taekwondo 8 8 2 2 12 12 144 4,00
Lluita 9 9 3 3 12 12 144 4,00
Esgrima 2 18 1- 3 2 6 22 132 4,00
Gimnàstica Femenina 18 30 - - 18 30 540 8,00
Gimnàstica Masculina 18 30 - - 18 30 540 8,00
Gimnàstica Rítmica 12 12 1 1 14 14 196 9,00
Tennis de taula 1,525 2,74 - - 7 14 98 5,00
Halterofília 4 4 1 1 6 6 36 4,00

(1)Campionats Nacionals, Internacionals ITF, Copa Davis. 
(2)Copa Davis (World Group) Copa Federació. 
(3)Hoquei s/patinis en línia, Competicions Nacionals de la Federació. 
(4)Competicions mundials de la FIVB

Per al traçat dels camps de joc ha de consultar-se la Norma Reglamentària corresponent.

Les classes de Sales i Pavellons enumerades en el punt 3, es desenvolupen en les
Tipologies que s'indiquen a continuació, en les quals es defineixen les dimensions i
superfícies dels espais útils a l'esport i les superfícies dels espais auxiliars.

6.1 SALES ESCOLARS (ES)

S'estableixen els quatre tipus següents:
- Sala Escolar 1 (S'1): Conté un espai o unitat per a l'Educació Física i psicomotricitat a l'Educació Primària.
- Sala Escolar 2 (ES 2): Conté un espai o unitat per a l'Educació Física i psicomotricitat a l'Educació Primària i per a Educació Física en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Permet la pràctica de Bàsquet reduït i Minibasket (24x13), Badminton i Voleibol.
- Sala Escolar 3 (ES 3): Conté un espai o unitat per a l'Educació Física i psicomotricitat a l'Educació Primària i Educació Física en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Permet la pràctica de Bàsquet, Minibasket, Badminton i Voleibol reglamentaris. Pot disposar de gradería per a espectadors al mateix nivell de la pista esportiva.
- Sala Escolar 4 (ES 4): Conté dos espais o unitats per a l'Educació Física i psicomotricitat a l'Educació Primària i Educació Física en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, disposats en el sentit transversal separats mitjançant cortina. Permet en aquest sentit la pràctica de Badminton, Voleibol, Bàsquet reduït i Minibasket i en el sentit longitudinal Handbol, Futbol-Sala, Hoquei-Sala, Bàsquet, Minibasket, Badminton, Tennis i Voleibol. Pot disposar de gradería per a espectadors al mateix nivell de la pista esportiva.

Cada Tipus de Sala Escolar es desenvolupa amb els espais i les dimensions que s'indiquen a continuació.

6.1.1 Espais útils a l'esport
 

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
SALES ESCOLARS
TIPUS DIMENSIONS
Superfície
(m2)
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Altura
(m)
Sala Escolar 1 (ES1) 10 18 4,00 180
Sala Escolar 2 (ES2) 15 27 5,50 405
Sala Escolar 3 (ES3) 20 32 7,00 640
Sala Escolar 4 (ES4) 23 44 7,00 1.012

(1) Les dimensions són útils no inclouen l'espessor dels murs perimetrals.

6.1.2 Espais auxiliars als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Sala Escolar estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
SALES ESCOLARS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
ES1 ES2 ES3 ES4
Vestíbul 10 10 15 30
Control d'accés i de la Sala / Recepció 2 2 5 8
Farmaciola - Infermeria 2 2 2 8
Circulacions calçat no esportiu (2) 5 5 5 10
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 2 x 25 2 x 35 2 x 35 2 x 45
Guarda-robes col·lectius esportistes 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 4
Vestuaris – Condícies professors, àrbitres 1 x 6 1 x 6 1 x 6 2 x 6
Sala de massatge (1) --- --- --- 1 x 10
Sauna (1) --- --- --- 1 x 15
Circulacions calçat esportiu (2) 5 5 5 10
Despatxo professors, entrenadors, àrbitres --- --- --- 2 x 6
Magatzem de material esportiu gran 1 x 10 1 x 10 1 x 10 2 x 15
Magatzem de material esportiu petit 1 x 5 1 x 5 1 x 5 2 x 5
Magatzem de material esportiu exterior (3) 10 10 15 20

(1) Opcional

(2) Valor estimatiu

(3) En cas d'existir instal·lacions esportives exteriors

6.1.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Sala Escolar estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
SALES ESCOLARS
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
ES1, ES2, ES3 ES4
Oficina administració - 10
Sala d'Instal·lacions (1) 10 20
Cambra d'escombraries 2 5
Magatzem material de neteja 2 2 4 5

(1)Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, grup electrògen, etc.

6.1.4 Espais auxiliars als espectadors (EAE):

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Sala Escolar estan complementats amb els espais auxiliars per als espectadors (EAE) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent.

Ha de considerar-se que la gradería ha de ser a nivell de pista ja que perquè existeixi gradería elevada amb bona visibilitat, l'amplària de la Sala ha de ser com a mínim de 23 m (per a camp de bàsquet) o 27 m (per a camp d'handbol/futbol-sala):

ESPAIS AUXILIARS Als ESPECTADORS (EAE)
SALES ESCOLARS ES3, ES4
Superfícies útils (m2)/Requisits Reglamento d'Espectacles
TIPUS DE LOCALS TIPUS SALA ESCOLAR /nº espectadors
ES 3 / 100 - 150 ES 4 / 200 - 250
Vies públiques d'accés Façana/s a vies públiques i/o espais oberts aptes para
circulació rodada.
Ample de vies públiques / espais oberts:
sortida a 1 v.p. o i. a. de 7 m d'ample
(aforament < 300 persones)
Vestíbuls (1) (Nº espectadors – 90) / 6 (Nº espectadors – 180) / 6
Portes de sortida El nº de portes serà proporcional al nº d'espectadors.
Ample mínim 1,20 m. Per a aforament de més de 50 persones ample
de sortides serà d'1,80 m/250 persones o fracció.
(Així mateix vegin-se artº 7 i 8 NBE CPI 96)
Control accés - taquilles 3
Circulacions horitzontals
(passadissos gradería)
ample mínim 1,80 m
Gradería (3) Files: Fons 0,85 m (0,40 seient+0,45 pas)
Ample 0,50 m, Altura assento 0,42 m
Passos centrals o intermedis: Ample mínim 1,20 m
Nº seients entre passos ≤ 18 (9m)
Nº de files entre passos ≤ 12
Sortides Gradería Més d'1 per a ocupació ≥ 100 persones
Recorreguts d'evacuació ≤ 50 m
Ample portes, passos i passadissos: Nº ocupants / 200
(Vegin-se artº 7 i 8 NBE CPI 96)
Condícies senyors 4 urinaris, 2 vàters i 2 lavabos/500 espectadors o fracció
(Aforament inferior a 300 persones es poden reduir a la meitat)
Condícies senyores 6 vàters i 2 lavabos/500 espectadors o fracció
(Aforament inferior a 300 persones es poden reduir a la meitat)
Guarda-roba (2) 5
Bar – Cafeteria (2) 20
Cuina - Magatzem (2) 10

(1) Superfície addicional a la d'Espais auxiliars esportista
(2) Opcional
(3) Criteris Reglamento d'Espectacles Capitulo II. Campos d'esports

6.2 SALA DE BARRI (SB)

Sala de Barri (SB):
Permet la pràctica d'Handbol, Futbol-Sala, Hoquei-Sala, Bàsquet, Minibasket, Badminton, Tennis i Voleibol en el sentit longitudinal i en sentit transversal pot subdividir-se en tres espais de 15 x 27 mitjançant cortina separadora, permet en aquest sentit la pràctica de Badminton, Voleibol, Bàsquet reduït i Minibasket. Admet gradería elevada per a espectadors. El Tipus de Sala de Barri es desenvolupa amb els espais i les dimensions que s'indiquen a continuació:

6.2.1 Espais útils a l'esport

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
SALA DE BARRI
TIPUS DIMENSIONS
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Altura
(m)
Superfície
(m2)
Sala de Barri (SB) 27 45 7,50 1.215

(1) Les dimensions són útils no inclouen l'espessor dels murs perimetrals.

(Vease figura SP-3)

6.2.2 Espais auxiliars als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport del tipus de Sala de Barri estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
SALA DE BARRI
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Vestíbul 35
Control d'accés i de la Sala / Recepció 10
Farmaciola - Infermeria 15
Circulacions calçat no esportiu (2) 15
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 4 x 45
Guarda-robes col·lectius esportistes 4 x 6
Guarda-roba individual esportistes - taquilles 1 x 20
Vestuaris – Condícies professors, àrbitres 3 x 6
Condícies de pista 2 x 4
Sala de massatge (1) 1 x 10
Sauna (1) 1 x 15
Circulacions calçat esportiu (2) 15
Despatxo professors, entrenadors, àrbitres 2 x 6
Magatzem de material esportiu gran 3 x 20
Magatzem de material esportiu petit 3 x 5
Magatzem de material esportiu exterior (3) 1 x 30

(1) Opcional 

(2) Valor estimatiu 

(3) En cas d'existir instal·lacions esportives exteriors

6.2.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport del tipus de Sala de Barri estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS) SALA DE BARRI
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Oficina administració 20
Sala d'Instal·lacions (1) 30
Magatzem material / Taller de manteniment 5
Magatzem material de neteja 5
Cambra d'escombraries 5

(1)Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, grup electrògen, etc.

Espais auxiliars als espectadors (EAE):

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Sala de Barri estan complementats amb els espais auxiliars per als espectadors (EAE) en nombre inferior o igual a 500, la denominació del qual, superfície o requisits d'acord amb el Reglament d'Espectacles vigent, figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPECTADORS (EAE)
SALA DE BARRI SB
Superfícies útils (m2)/Requisits Reglamento d'Espectacles
TIPUS DE LOCALS SALA DE BARRI/nº espectadors
SB / 500
Vies públiques d'accés Façana/s a vies públiques i/o espais oberts aptes para
circulació rodada.
Ample de vies públiques / espais oberts:
sortida a 1 v.p. o i. a. de 12,5 m d'ample
(300 < aforament < 700 persones)
Vestíbuls (2) (Nº espectadors – 210) / 6
Portes de sortida El nº de portes serà proporcional al nº d'espectadors.
Ample mínim 1,20 m. Per a aforament de més de 50 persones
ample de sortides serà d'1,80 m/250 persones o fracció.
(Així mateix vegin-se artº 7 i 8 NBE CPI 96)
Control accés - taquilles 3
Circulacions verticals
(escales)
Aforament < 500 dues escales ample mínim 1,80 m
Aforament > 500 per a localitats altes dues o més escales,
ample: 1,80 m
Màxim 18 esglaons/tramo
(Així mateix vegin-se artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Circulacions horitzontals
(passadissos gradería)
ample mínim 1,80 m
(Així mateix vegin-se artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Gradería (3) Files: Fons 0,85 m (0,40 seient+0,45 pas)
Ample 0,50 m, Altura assento 0,42 m
Passos centrals o intermedis: Ample mínim 1,20 m
Nº seients entre passos: 18 (9m)
Nº Files entre passos: 12
Sortides Gradería Més d'1 per a ocupació ≥ 100 persones
Recorreguts d'evacuació ≤ 50 m
Ample portes, passos i passadissos: Nº ocupants / 200
(Vegin-se artº 7 i 8 NBE CPI 96)
Condícies senyors 4 urinaris, 2 vàters i 2 lavabos/500 espectadors o fracció
(Aforament inferior a 300 persones es poden reduir a la meitat)
Condícies senyores 6 vàters i 2 lavabos/500 espectadors o fracció
(Aforament inferior a 300 persones es poden reduir a la meitat)
Guarda-roba (2) 5
Bar – Cafeteria (2) 30
Cuina - Magatzem (2) 10

(1) Opcional 
(2) Superfície addicional a la d'Espais auxiliars esportistes

(3) Criteris Reglamento d'Espectacles Capitulo II. Campos d'esports

6.3 PAVELLONS POLIESPORTIUS (PB)

S'estableixen els dos tipus que s'indiquen a continuació, disposen d'instal·lacions per a espectadors en nombre superior a 500 i inferior a 2.000. Ha de considerar-se que l'amplària del Pavelló serà com a mínim de 30 m quan existeixi gradería elevada o telescòpic en dos laterals.

- Pavelló 1 (PB 1): Permet la pràctica d'Handbol, Futbol-Sala, Hoquei-Sala, Bàsquet, Minibasket, Badminton, Tennis i Voleibol en el sentit longitudinal i en sentit transversal la pràctica de Badminton, Voleibol, Bàsquet reduït (14x27 m) i Minibasket. Admet gradería elevada per a espectadors.
- Pavelló 2 (PB 2): Permet la pràctica d'Handbol, Futbol-Sala, Hoquei-Sala, Bàsquet, Minibasket, Badminton, Tennis i Voleibol en el sentit longitudinal i en sentit transversal la pràctica de Badminton, Voleibol, Bàsquet i Minibasket. Admet gradería elevada per a espectadors.

Cada tipus de Pavelló Poliesportiu es desenvolupa amb els espais i les dimensions que s'indiquen a continuació:

6.3.1 Espais útils a l'esport

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
PAVELLONS POLIESPORTIUS
TIPUS DIMENSIONS
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Altura
(m)
Superfície
(m2)
Pavelló 1 (PB1) 30 48 7,50 – 9,00 1.440
Pavelló 1 (PB2) 32 48 7,50 – 9,00 1.536

(1) Les dimensions són útils no inclouen l'espessor dels murs perimetrals.

6.3.2 Espais auxiliars als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Pavelló estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
SALA DE BARRI
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Vestíbul 40
Control d'accés i de la Sala / Recepció 10
Farmaciola - Infermeria 15
Circulacions calçat no esportiu (2) 20
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 4 x 45
Vestuaris- Condícies d'equip esportistes 2 x 30
Guarda-robes col·lectius esportistes 4 x 6
Guarda-roba individual esportistes - taquilles 1 x 30
Vestuaris – Condícies professors, àrbitres 3 x 6
Condícies de pista 2 x 4
Sala de massatge (1) 1 x 10
Sauna (1) 1 x 15
Circulacions calçat esportiu (2) 20
Despatxo professors, entrenadors, àrbitres 3 x 6
Magatzem de material esportiu gran 3 x 25
Magatzem de material esportiu petit 3 x 10
Magatzem de material esportiu exterior (3) 30

(1) Opcional

(2) Valor estimatiu

(3) En cas d'existir instal·lacions esportives exteriors
6.3.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Pavelló estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS
PAVELLONS PB1, PB2
TIPUS DE LOCALS TIPUS DE PABELLON
segons nº espectadors
PB 1.000 PB 1.500
Superfícies útils (m2)
Oficina administració 30 40
Sala de reunions 20 25
Serveis / Vestuaris personal 2 x 10 2 x 10
Gradería autoritats 15 20
Condícies autoritats 2 x 6 2 x 8
Sala d'autoritats 20 25
Sala d'Instal·lacions (2) 40 50
Magatzem material / Taller de manteniment 5 8
Magatzem material de neteja 5 6
Cambra d'escombraries 5 6
Magatzem material espectacles (1) 15 20

(1) Opcional

(2) Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, grup electrògen, etc.

6.3.4 Espais auxiliars als espectadors (EAE)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Pavelló estan complementats amb els espais auxiliars per als espectadors (EAE) la denominació dels quals, superfície o requisits d'acord amb el Reglament d'Espectacles vigent, figura en el quadre a continuació. En aquest quadre s'indiquen les superfícies per 1.000 i 1.500 espectadors, en el cas de capacitats intermèdies les superfícies s'obtindran per extrapolació dels valors indicats en el quadre:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPECTADORS
PAVELLONS PB1, PB2
Superfícies útils (m2)/Requisits Reglamento d'Espectacles
TIPUS DE LOCALS TIPUS DE PABELLON
segons nº espectadors
PB 1
1.000
PB 2
1.500
Vies públiques d'accés Façana/s a vies públiques i/o espais oberts aptes per a circulació rodada.
Ample de vies públiques / espais oberts:
sortida a 2 v.p. o i. a. de 7 m d'ample mínim i total de 30 m
(700 < aforament < 1.500 persones)
Vestíbuls (2) Nº espectadors / 6
Portes de sortida El nº de portes serà proporcional al nº d'espectadors.
Ample mínim 1,20 m. Per a aforament de més de 50 persones ample de
sortides serà d'1,80 m/250 persones o fracció.
(Així mateix vegin-se artº 7 i 8 NBE CPI 96)
Control accés - taquilles 3 3
Circulacions verticals
(escales)
Aforament > 500 per a localitats altes dues o més escales, ample: 1,80 m
+ 0,60 m /150 espectadors que excedeixin de 500
Màxim 18 esglaons/tramo
(Així mateix vegin-se artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Circulacions horitzontals
(passadissos gradería)
Ample mínim 1,80 m
Aforament > 500 que els utilitzin, ample: 1,80 m + 0,60 m /250
espectadors que excedeixin de 500
(Així mateix vegin-se artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Gradería (3) Files: Fons 0,85 m (0,40 seient+0,45 pas)
Ample 0,50 m, Altura assento 0,42 m
Passos centrals o intermedis: Ample mínim 1,20 m
Nº seients entre passos: 18 (9m)
Nº Files entre passos: 12
Condícies senyors 4 urinaris, 2 vàters i 2 lavabos/500 espectadors o fracció
Condícies senyores 6 vàters i 2 lavabos/500 espectadors o fracció
Guarda-roba 10 10
Bar – Cafeteria (1) 45 60
Cuina - Magatzem (1) 15 25

(1) Opcional
(2) Sol espectadors

(3) Criteris Reglamento d'Espectacles Capitulo II. Campos d'esports

6.4 GRANS PAVELLONS POLIESPORTIUS (GP)

S'estableixen els tres tipus que s'indiquen a continuació:

- Gran Pavelló 1 (GP1)
- Gran Pavelló 2 (GP2)
- Gran Pavelló 3 (GP3)

Els tres permeten en el sentit longitudinal la pràctica de tots els esports de camps petits (Handbol, Futbol-Sala, Hoquei-Sala, Bàsquet, Badminton, Tennis, Voleibol), la gimnàstica esportiva i rítmica i els esports de combat. En sentit transversal permeten la pràctica de Badminton, Voleibol, Bàsquet i Minibasket.

Admeten gradería per a espectadors a diversos nivells.

El Gran Pavelló GP 3 permet, a més de l'abans indicat, el camp màxim per a hoquei patinis en línia.

Cada Tipus de Pavelló es desenvolupa amb els espais i les dimensions que s'indiquen a continuació:

6.4.1 Espais útils a l'esport

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
GRANS PAVELLONS
TIPUS DIMENSIONS
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Altura
(m)
Superfície
(m2)
Gran Pavelló 1 (GP1) 32 53 9 - 12,50 1.696
Gran Pavelló 2 (GP2) 32 57 9 - 12,50 1.824
 Gran Pavelló 3 (GP3) 32 62  9 - 12,50 1.984

(1) Les dimensions són útils no inclouen l'espessor dels murs perimetrals.

6.4.2 Espais auxiliars als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Gran Pavelló estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES
GRANS PAVELLONS GP1, GP2, GP3
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Vestíbul 50
Control d'accés i de la Sala / Recepció 15
Farmaciola - Infermeria 15
Circulacions calçat no esportiu (2) 30
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 4 x 45
Vestuaris- Condícies d'equip esportistes 2 x 30
Guarda-robes col·lectius esportistes 4 x 6
Guarda-roba individual esportistes - taquilles 1 x 30
Vestuaris – Condícies professors, àrbitres 3 x 6
Condícies de pista 2 x 4
Sala de massatge (1) 2 x 10
Sauna (1) 2 x 15
Circulacions calçat esportiu (2) 30
 Despatxo professors, entrenadors, àrbitres 3 x 6
Àrea Control de dopatge (4) 1 x 40
Magatzem de material esportiu gran 3 x 45
Magatzem de material esportiu petit 3 x 15
Magatzem de material esportiu exterior (3) 30

(1) Opcional
(2) Valor estimatiu
(3) En cas d'existir instal·lacions esportives exteriors

(4) En les Instal·lacions on se celebrin competicions oficials

6.4.3 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Gran Pavelló estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre a continuació.

En aquest quadre s'indiquen les superfícies per a cada tipus de Gran Pavelló amb 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 espectadors, en el cas de capacitats intermèdies les superfícies s'obtindran per extrapolació dels valors indicats en el quadre:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS
GRANS PAVELLONS GP1, GP2, GP3
TIPUS DE LOCALS TIPUS DE GRAN PABELLON
segons nº espectadors
GP
2.000
GP
3.000
GP
4.000
GP
5.000
Superfícies útils (m2)
Oficina administració 40 50 50 60
Condícies / Vestuaris personal 2 x 10 2 x 15 2 x 15 2 x 15
Sala de reunions 25 30 30 40
Gradería autoritats 25 25 30 30
Condícies autoritats 2 x 8 2 x 8 2 x 10 2 x 10
Sala autoritats 35 35 50 60
Gradería premsa 20 30 40 50
Gradería TV, ràdio 20 20 30 40
Gradería gràfiques 10 10 15 20
Sala premsa 40 60 80 100
Condícies premsa 2 x 8 2 x 8 2 x 10 2 x 10
Sales de comunicacions 20 20 25 30
Sales d'instal·lacions 60 80 100 120
Magatzem material / Taller de manteniment 2 x 6 2 x 6 2 x 8 2 x 10
Magatzem material de neteja 2 x 6 2 x 6 3 x 6 3 x 6
Cambra d'escombraries 6 8 12 16
Magatzem material espectacles (1) 40 40 50 60

(1) Opcional

6.4.4 Espais auxiliars als espectadors (EAE)

Els espais útils a l'esport de cada tipus de Gran Pavelló estan complementats amb els espais auxiliars per als espectadors (EAE) la denominació dels quals, superfície o requisits d'acord amb el Reglament d'Espectacles vigent, figura en el quadre següent.

En aquest quadre s'indiquen les superfícies per a cada tipus de Gran Pavelló de 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 espectadors, en el cas de capacitats intermèdies les superfícies s'obtindran per extrapolació dels valors indicats en el quadre:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS
GRANS PAVELLONS GP1, GP2, GP3
Superfícies útils (m2)/Requisits Reglamento d'Espectacles
TIPUS DE LOCALS TIPUS DE GRAN PABELLON
segons nº espectadors
GP
2.000
GP
3.000
GP
4.000
GP
5.000
Vies públiques d'accés Façana/s a vies públiques i/o espais oberts aptes para
circulació rodada.
Ample de vies públiques / espais oberts:
Sortida a 2 o més v.p. o i. a. de 12,5 m d'ample mínim i total
de 30 m + 1 m/ 100 persones que excedeixin de 1500
(aforament > 1.500 persones)
El conjunt de sortides es distribuirà entre les v.p. o i.a. tal que
el nº i dimensions de les sortides siguin proporcionals a la
amplària de les v.p. o i.a.
Vestíbuls (2) Nº espectadors / 6
Portes de sortida El nº de portes serà proporcional al nº d'espectadors.
Ample mínim 1,20 m. Per a aforament de més de 50 persones
ample de sortides serà d'1,80 m/250 persones o fracció.
(Així mateix vegin-se artº 7 i 8 NBE CPI 96)
Control accés - taquilles 6 9 12 15
Circulacions verticals
(escales)
Aforament > 500: per a localitats altes dues o més escales, ample:
1,80 m + 0,60 m /150 espectadors que excedeixin de 500
Màxim 18 esglaons/tramo (Així mateix vegin-se artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Circulacions horitzontals
(passadissos gradería)
Ample mínim 1,80 m
Aforament > 500 que els utilitzin, ample: 1,80 m +
0,60 m /250 espectadors que excedeixin de 500
(Així mateix vegin-se artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Gradería (3) Files: Fons 0,85 m (0,40 seient+0,45 pas)
Ample 0,50 m, Altura assento 0,42 m
Passos centrals o intermedis: Ample mínim 1,20 m
Nº seients entre passos: 18 (9 m)
Nº Files entre passos: 12
Condícies senyors 4 urinaris, 2 vàters i 2 lavabos/500 espectadors o fracció
Condícies senyores 6 vàters i 2 lavabos/500 espectadors o fracció
Guarda-roba 10 15 20 25
Bar – Cafeteria (1) 55 65 75 85
Cuina - Magatzem (1) 17 20 22 25

(1) Opcional
(2) Sol espectadors

(3) Criteris Reglamento d'Espectacles Capitulo II. Campos d'esports

6.5 CAPACITAT DELS ESPAIS PER A ESPECTADORS SEGONS POBLACIÓ

La capacitat màxima de les gradería segons l'àmbit demogràfic d'influència del Pavelló o del Gran Pavelló s'indica en el quadre següent:

CAPACITAT DELS ESPAIS PER A ESPECTADORS SEGONS POBLACIÓ
Classe i Tipus de Sala o Pavelló AMBITO DEMOGRÀFIC (en milers d'habitants)
50 100 250 500 1000
Nº DE PLACES DE GRADERÍA
PB 1000 1500 --- --- ---
GP --- --- 2000 4000 5000

6.6 SALES COMPLEMENTÀRIES

Les Sales Complementàries, segons s'indica en el punt 3, poden ser Sales de posada a punt (SP) i Sales de musculación (SM) les seves característiques s'indiquen a continuació.

6.6.1 SALES DE POSADA A punt (SP)

Les Sales de posada a punt permeten millorar la forma física general mitjançant un entrenament d'exercicis amb aparells i accessoris lleugers mòbils, tals com a aparells de rem, simuladors de carrera, simuladors de marxa i escales, aparells de pedals, halteras i altres aparells. Es desenvolupen, segons les necessitats, amb les dimensions que s'indiquen a continuació:

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
SALES DE POSADA A punt (SP)
TIPUS DIMENSIONS
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Altura
(m)
Superfície
(m2)
SP 1 5 6 3,00 30
SP 2 5 9 3,00 45

S'admet que les Sales de posada a punt tinguin, segons les necessitats, altres dimensions, no obstant això es recomana que l'amplària mínima sigui de 5 m, la longitud estigui entre 6 i 9 m i l'altura mínima sigui de 3,00 m.

6.6.2 SALES DE MUSCULACIÓN (SM)

Les Sales de musculación permeten un entrenament selectiu intensiu per a l'esport de competició o per a l'entrenament particular de força de l'esportista.
Segons la seva funció estaran equipades d'una sèrie d'aparells i accessoris pesats, halteras i aparells específics.
Es desenvolupen, segons les necessitats, amb les dimensions que s'indiquen a continuació:

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
SALES DE MUSCULACIÓN (SM)
TIPUS DIMENSIONS
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Altura
(m)
Superfície
(m2)
SM 1 6 8 3,00 48
SM 2 6 12 3,00 72

S'admet que les Sales de musculación tinguin altres dimensions, segons les necessitats, no obstant això es recomana que l'amplària mínima sigui de 6m i la longitud estigui entre 8 i 12 m, l'altura mínima serà de 3,00 m.

6.7 SALES ESPECIALITZADES (SD)

S'estableixen els tipus que s'indiquen a continuació:
- Sala Especialitzada 1 (SD1): Permet la pràctica d'Halterofília, Boxa, Lluita, Tennis de taula (1 taula)
- Sala Especialitzada 2 (SD 2): Permet la pràctica d'Halterofília, Boxa, Lluita, Judo, Karate, Taekwondo, Tennis de taula (2 taules)
- Sala Especialitzada 3 (SD 3): Permet la pràctica d'Halterofília, Boxa, Lluita, Judo, Karate, Taekwondo, Esgrima, Tennis de taula (4 taules)
- Sala Especialitzada 4 (SD 4): Permet la pràctica de Gimnàstica masculina, Gimnàstica femenina, Gimnàstica rítmica.
- Sala Especialitzada 5 (SD 5): Permet la pràctica de Gimnàstica masculina i Gimnàstica femenina o Gimnàstica rítmica.

Les Sales Especialitzades es desenvolupen, segons les necessitats, amb les dimensions que s'indiquen a continuació:

ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
SALES DE MUSCULACIÓN (SM)
TIPUS DIMENSIONS
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Altura
(m)
Superfície
(m2)
SD 1 10 12,5 4,00 125
SD 2 15 15 4,00 225
SD 3 15 26 5,00 390
SD 4 18 30 8,00/9,00 (1) 540
SD 5 18 36 8,00/9,00 (1) 648

(1) altura per a gimnàstica rítmica

6.7.2 Espais auxiliars als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de les Sales Complementàries i Sales Especialitzades estan complementats amb els espais auxiliars als esportistes (EAD) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
SALES COMPLEMENTÀRIES I SALES ESPECIALITZADES
Superfícies útils (m2)
TIPUS DE LOCALS Nº Sales Complementàries
o Especialitzades
1 o 2 3 o més
Vestíbul -- --
Control d'accés i de la Sala / Recepció -- --
Magatzem material de neteja -- --
Farmaciola - Infermeria -- --
Circulacions calçat no esportiu -- --
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 2 x 30 3 x 30
Guarda-robes col·lectius esportistes -- --
Vestuaris – Condícies professors, àrbitres 1 x 6 2 x 6
Sala de massatge (1) 1 x 15 1 x 15
Sauna (1) 1 x 15 1 x 15
Circulacions calçat esportiu 10 20
Despatxo professors, entrenadors, àrbitres 1 x 6 2 x 6
Magatzem de material esportiu gran 1 x 20 2 x 20
Magatzem de material esportiu petit 1 x 10 2 x 10
Magatzem de material esportiu exterior -- --

(1) Opcional

6.8 Previsió de Sales Complementàries i Especialitzades

D'acord amb l'especificat en el punt 5 Condicions de Planificació i sempre que el Càlcul de necessitats així ho indiqui, s'haurà de complementar la previsió de Sales i Pavellons, amb les Sales Complementàries i les Sales Especialitzades d'acord amb els següents criteris generals:

- Cada Sala Escolar (ES) o Sala de Barri (SB) pot completar-se amb una o dues Sales, una d'elles serà sempre Sala de Posada a punt (SP) o Sala de Musculación i l'altra Sala Especialitzada.
- Cada Pavelló (PB) pot completar-se amb dues Sales, una d'elles serà sempre Sala de Posada a punt (SP) o Sala de Musculación i l'altra Sala Especialitzada.
- Cada Gran Pavelló (GP) pot completar-se amb un mínim de tres Sales, dues d'elles seran sempre Sala de Posada a punt (SP) i Sala de Musculación i la tercera una Sala Especialitzada.

7 CONDICIONS DE DISSENY. CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONALITAT DE SALES I PAVELLONS

Els espais útils a l'esport i els espais auxiliars de les Sales i Pavellons les definicions dels quals, dimensions i esquemes gràfics poden trobar-se en el punt 6 de Tipologia, vindran definits en cada Projecte a partir d'un conjunt de Capítols i unitats d'obra.

Les unitats d'obra d'aquest Projecte hauran de reunir una sèrie de característiques i qualitats per aconseguir un grau de funcionalitat esportiva adequat, per a això el disseny de les Sales i Pavellons tindrà en compte criteris d'índole funcional, ambiental, constructiu, de seguretat, de manteniment, de gestió i econòmic. Els criteris compositius i estètics del disseny seran de lliure decisió del projectista sense menyscapte dels restants criteris i dins dels límits pressupostaris que s'hagin establert.

El projecte cuidarà la integració en l'entorn, de manera que els grans volums no configurin un impacte negatiu, igual que els colors i textures de l'edifici.

Estarà resolta l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda des de l'exterior, en l'accés i en els recorreguts horitzontals o verticals a vestuaris, condícies, pista poliesportiva, sales complementàries, sales especialitzades i espais per a espectadors, sense barreres arquitectòniques i amb la disposició de les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per obtenir un nivell adaptat d'accessibilitat, conforme amb la legislació vigent d'obligat compliment que li sigui aplicable.

Es recomana el compliment de les normes UNEIX d'accessibilitat (UNEIX 41500IN Criteris generals de disseny, UNEIX 41510 Accessibilitat en l'urbanisme, UNEIX 41520 Espais de comunicació horitzontal, UNEIX 41523 Espais higiènic-sanitaris)

Les cobertes, façanes i tancaments tindran aïllament tèrmic i s'evitaran les condensacions, s'observarà el compliment de la vigent Norma de condicions tèrmiques dels edificis.

Es tindrà en compte en el disseny un consum energètic eficient i limitat, així com la utilització d'energies renovables (solar, eòlica, biomassa, hidràulica, geotèrmica, etc.) para aquest consum energètic de la Instal·lació esportiva (p. i.: instal·lació de col·lectors solars per a acumulació d'aigua calenta sanitària, aigua calenta per a calefacció per sòl radiant en vestuaris, calderes de producció d'aigua calenta i calefacció per biomassa, etc.)

Haurà de considerar-se un ús racional de l'aigua reduint el seu consum mitjançant els mitjans i solucions tècniques necessàries.

S'impedirà l'emissió de matèries contaminants a l'aire o a les aigües.

Es contemplarà la separació de residus, així com el reciclatge dels mateixos.

Els elements constructius i les instal·lacions de l'edifici seran duradors i el seu cost de conservació i manteniment serà mínim.

S'observarà el compliment de les Normes obligatòries relatives a l'Edificació i a les Instal·lacions i els seus corresponents Reglaments.

A continuació es descriuen les característiques dels espais de les Sales i Pavellons:

7.1 Vestíbul/Control, Recepció:

- L'accés serà únic, seguint el criteri que els costos de control i recepció siguin mínims, de manera que sigui atès pel menor nº de personal, no obstant això han d'estar ben estudiades les circulacions d'esportistes i públic de manera que no s'interfereixin i puguin diferenciar-se mitjançant elements mòbils. En grans Pavellons s'han de considerar accessos específics de públic i accessos extres per a esportistes, autoritats, premsa i TV, independents de l'accés principal.
- El vestíbul disposarà d'una zona per a estada i espera i un espai per a tauler d'anuncis i informació.
- A les Sales i Pavellons amb espais per a espectadors es disposarà d'una superfície de vestíbuls per a espectadors d'1 m2/6 espectadors.
- Les sortides a espai exterior segur i el nº i dimensions de les portes de sortida seran les preceptives segons la Reglamentació d'Incendis i d'Espectacles. És important ressenyar que per a aforament de públic superior a 700 persones és necessari disposar de sortides a dues vies públiques i l'ample total de portes de sortida ha de ser d'1,80m/250 persones o fracció, amb un mínim d'1,20 m per a aforament inferior a 50 persones. Les portes obriran en el sentit de la sortida i tindran transparent la seva part superior.
- A l'exterior de les portes d'entrades es disposarà reixeta limpiabarros enrasada amb el paviment i a l'interior felpudo també enrasat amb el paviment.
- Des del control de l'accés es dominarà visualment la pista i en ell es disposaran els quadres de comandament i control d'il·luminació, equipament, seguretat, etc.
- A les Sales i Pavellons amb espais per a espectadors se separaran amb claredat des de l'accés els espais per a espectadors dels espais per a esportistes, els quals no han de ser accessibles per als espectadors i es garantirà la bona visibilitat de la pista poliesportiva des de la gradería.
- El vestíbul disposarà de llum natural i la il·luminació artificial aconseguirà un nivell mitjà de 100 lx i de 200 lx en el control. Disposarà d'un sistema de calefacció per mantenir una temperatura de 18ºC i de 20ºC en el Control.
- Disposarà d'instal·lació per a telèfon públic.
- Serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda des de l'exterior, no tindrà graó d'entrada o se substituirà per rampa, existirà un espai d'1,50 m a l'exterior i a l'interior de la porta d'entrada, lliure d'obstacles, horitzontal o amb pendent màxim de 2%. Els timbres, interruptors, telèfons, etc. seran de fàcil accés i situats a una altura entre 0,80 m i 1,20 m. El mostrador de recepció permetrà l'aproximació de l'usuari en cadira de rodes, tindrà 0,85 m d'altura deixant un buit sota ell de 0,78 m d'altura lliure, 0,60 m de fons, ample mínim d'1 m. Es disposaran les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per obtenir un nivell adaptat de
accessibilitat, conforme amb la legislació vigent d'obligat compliment que li sigui aplicable.

7.2 Circulacions:

- Tindran un ample mínim d'1,50 m, altura mínima de 2,80 m i altura lliure mínima entre el paviment i l'obstacle mes proper, lluminària, conducte d'instal·lacions, etc. serà de 2,60 m, preferible amb il·luminació natural i nivell d'il·luminació artificial de 100 lx. És recomanable mantenir una temperatura mínima de 18ºC.
- Tindran enllumenat d'emergència i senyalització.
- Serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda tant en els recorreguts horitzontals com en els verticals, havent d'existir, almenys, un itinerari accessible a tots els espais d'ús públic, suprimint graons i disposant rampes de pendent recomanada de 6% i màxima 8% o ascensors per salvar diferències de cota.

7.3 Espais Esportius, Pista Poliesportiva:

- L'accés a la pista poliesportiva serà des dels vestuaris de manera que s'accedeixi a la pista després del canvi de roba i de calçat, els vestuaris han de situar-se preferentment al mateix nivell de la pista.
- En el perímetre interior de la Pista Poliesportiva no hi haurà elements sortints, mochetas o arestes en una altura de 3m. El material de
revestiment de paraments verticals serà llis, no abrasiu i resistent als cops i balonazos. A les zones on pugui haver-hi cops dels esportistes contra els paraments, es disposarà un revestiment que a més de les característiques citades sigui amortidor.
- Les façanes exteriors tindran un sòcol de 3m resistent a les accions ambientals exteriors i al vandalisme.
- Els paraments interiors de la pista seran de color clar amb coeficients de reflexió de la llum igual o superior a 0,40, sense lluentors i resistents a balonazos.
- En general és preferible no disposar falsos sostres sobre la pista, si existeixen seran resistents a balonazos, quedant impedit el seu despreniment i caiguda en qualsevol cas.
- Les portes que donen a la pista, obriran cap a l'exterior de la mateixa, seran resistents a impactes de pilota i a cops, estaran enrasades amb les parets de la pista, tindran les manilles i herrajes encastats i disposaran de molls de tancament. Almenys una tindrà dimensions mínimes d'ample 1,60 m i alt 2,10 m. Es disposaran les portes d'emergència necessàries considerant que per a una ocupació major de 100 persones o recorreguts d'evacuació majors de 25 m és necessari dues sortides (ocupació: 1persona/5m2)
- El paviment esportiu serà sintètic (cautxú, linòleum, poliuretà, PVC) o de fusta. Els paviments rígids no són admissibles.
La base del paviment esportiu (solera o forjat) evitarà l'ascensió d'humitat per capil·laritat si està en contacte amb el terreny de manera que quedi impermeabilitzada i tindrà la mateixa planeidad que l'exigida al paviment esportiu (diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m; 1/1000). El color del paviment esportiu serà clar, estable a l'acció de la llum, uniforme, sense lluentor i de fàcil manteniment. Els ancoratges de l'equipament esportiu estaran encastats sense sobresortir del paviment i les seves tapes estaran enrasades amb el mateix, acabades amb el paviment esportiu i amb tancament immòbil davant les accions en el joc. Sota la base del paviment no ha de passar cap tipus d'instal·lació (sanejament, lampisteria, electricitat, etc.) per evitar danys en la pista en cas d'avaria.

- El paviment esportiu complirà els següents requisits corresponents als paviments multiús d'interior segons UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

REQUISITS PAVIMENTS MULTIÚS D'INTERIOR SINTÈTICS
CARACTERISTICAS REQUISITS
Absorció impactes (Reducció de força) RF≥35%
RF≥20%
Àrea-elàstics
Punt-elàstics
Deformació StV≤3mm
StV≤5mm
Àrea-elàstics
Punt-elàstics
Fricció 0,4≤µ≤0,8
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pot de pilota (bàsquet) ≥90% respecte a l'altura de pot en sòl rígid
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm para
impactes de 8 Nm
Resistència a petjada Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de
0,5 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig
Càrregues rodants Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de
0,5 mm per a càrregues de 1500 N (àrea-elàstics)
o per a càrrega de 1000 N (punt-elàstics)
Resistència a abrasió Màxima perduda de pes: 3 g per 1000 revolucions (sintètic)
Espessors Verificació de l'espessor/és de les capes, oferts pel fabricant o instal·lador, d'acord amb la norma UNEIX EN 1969
Resistència al foc M3 (UNEIX 23727)

- La pista poliesportiva tindrà il·luminació natural, per coberta mitjançant lucernarios o claraboies i/o per façana mitjançant finestres o murs translúcids orientats al nord, a l'est i/o al sud i a una altura major de 3m respecte de la pista. No s'han d'obrir buits d'il·luminació en els costats curts de la pista per evitar enlluernament en els camps principals. L'orientació de l'eix principal de la pista quan s'il·lumina per façana haurà de ser per tant aquest-oest. La superfície de lucernarios o claraboies estarà entre 10%-15% de la superfície de la pista quan la il·luminació sigui zenital. Quan la il·luminació sigui mitjançant finestres o murs translúcids la seva superfície serà almenys 1/5 de la superfície de la paret. La il·luminació natural serà uniforme i no ha de produir enlluernament ni contrastos en
la pista. Els vidres que puguin ser aconseguits per impactes de pilotes o pilotes seran laminats, resistents a impactes, a l'exterior es protegiran de trencament per vandalisme.
- La pista poliesportiva tindrà il·luminació artificial, serà uniforme i no enlluernarà la visió dels esportistes ni dels espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i disposarà de dos nivells d'il·luminació per a tota la pista i per a cada subdivisió de la mateixa, aconseguint com a mínim dels valors següents:

IL·LUMINACIÓ SALES I PAVELLONS (SP)
NIVELL DE COMPETICIÓ
(mesurat a 1,00 m sobre la zona de joc)
Iluminancia horitzontal
I med
(lux)
Uniformitat
I min/I med
Competició 500 0,7
Entrenament, ús recreatiu 200 0,5

Aquests nivells d'il·luminació poden ser majors quan el tipus d'esport o de competició ho requereixi, per a això es pot consultar la norma NIDE corresponent. Quan la pista es divideixi en pistes transversals la il·luminació serà independent per a cadascuna i amb els nivells indicats.

Les lluminàries han de resistir impactes de pilotes sense trencar-se o estaran protegides a aquest efecte. Per aconseguir un bon rendiment de color (Ra >70) els llums poden ser de vapor de mercuri alta pressió amb halogenuros metàl·lics o fluorescents. Quan estiguin col·locades a una altura major de 7m és convenient disposar passarel·les per a conservació i manteniment.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 800 lux, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte.

Es dotarà d'enllumenat d'emergència i senyalització.
- La pista poliesportiva disposarà de ventilació de manera que aporti aire exterior net amb un volum mínim de 40 m3/h per esportista i de 30 m3/h per espectador. Per al càlcul de la quantitat total d'aire es considerarà un nº d'esportistes d'1/10 m2 de superfície de pista amb un mínim de 30 i d'espectadors el nº de places previst, aquests valors se sumessin per obtenir el total d'aire necessari per a ventilació de la pista.

La ventilació podrà ser natural si s'asseguren aquests nivells. La ventilació mecànica per garantir els volums d'aire indicats, és necessària per a sales de mes de 1000 m2 i amb 500 o mes espectadors, la ventilació natural o mecànica impedirà l'estratificació de l'aire. És convenient disposar un mínim de ventilació natural controlada a més de la ventilació mecànica. Ha de cuidar-se que la instal·lació de ventilació no produeixi sorolls molests, el nivell de soroll a causa del sistema de ventilació mecànica serà inferior a 45 dbA.
- L'acústica de la pista poliesportiva evitarà l'existència de ressons i sorolls, el coeficient de reverberació serà inferior o igual als següents valors segons el volum de la pista:

ACÚSTICA SALES I PAVELLONS
Volum Temps de reverberació
< 2000 m3 1,1 s
2000 m3- 5000 m3 1,2 s
5000 m3- 7000 m3 1,4 s
5000 m3- 9000 m3 1,5 s
> 9000 m3 1,6 s

Per aconseguir aquests valors es disposaran paraments i sostres absorbents del so que compliran la resta de característiques. Es
disposarà l'aïllament acústic necessari per impedir les emissions de soroll a l'exterior o a altres zones de la instal·lació esportiva, d'acord amb la Normativa vigent de Condicions Acústiques dels edificis.
- La pista poliesportiva disposarà d'instal·lació de calefacció o climatització de manera que la temperatura mínima a 1 m del sòl sigui de 16ºC per a nivell d'entrenament i competicions locals o regionals i de 16ºC a 18ºC per a competicions d'àmbit nacional. La humitat relativa serà de 40%-60% quan existeixi climatització. La impulsió dirigirà l'aire cap a la pista de manera que la velocitat d'impulsió sigui com a màxim de 0,15 m/s a 2m sobre el nivell de la pista, l'aire de tornada es prendrà al nivell de pista. En zones molt càlides pot disposar-se una instal·lació de climatització per aconseguir una temperatura de 23º C (estiu). En zones càlides pot ser
suficient reforçar la ventilació mecànica o refredar l'aire de ventilació. La instal·lació de calefacció o climatització podrà ser independent o inclosa en la de ventilació, en qualsevol cas complirà els requisits exigits a aquesta.
- La pista poliesportiva disposarà d'instal·lació de megafonia amb un punt de presa per cada subdivisió de la pista.
- La pista poliesportiva disposarà d'instal·lació d'electricitat, els endolls seran amb presa de terra disposant-se almenys dues per cada subdivisió de la pista, no sobresortiran ni constituiran perill per als esportistes, a més existiran els necessaris de força per a la neteja, conservació i manteniment.
- Es preveurà la instal·lació de marcador electrònic, rellotge i cronòmetre amb un punt de comandament al costat de cada punt de presa de megafonia.

7.4 Espais Esportius, Pistes de Sales Especialitzades:

- Són aplicable les mateixes característiques que per a la pista poliesportiva.
- Se situaran preferentment al mateix nivell que la pista poliesportiva principal i els vestuaris.
- Disposarà d'un magatzem de material esportiu específic per a aquesta Sala.
- Sobre el paviment esportiu es disposaran els elements mòbils necessaris per a cada esport tals com a matalassets o tatamis.
- Per a la pràctica d'halterofília, el paviment es dissenyarà per resistir i esmorteir la caiguda de les peses, així com evitar l'impacte acústic mitjançant paviments flotants.
- Aquestes Sales no disposen d'instal·lacions per a espectadors.

7.5 Espais Esportius, Sales de Posada a punt / Musculación:

- Se situaran preferentment al mateix nivell que la pista poliesportiva principal i els vestuaris.
- Disposarà d'un magatzem de material esportiu específic per a aquesta Sala.
- La porta d'accés serà doble per permetre l'entrada i sortida de les màquines.
- Els paraments seran resistents a cops fins a 2 m d'altura almenys.
- El paviment haurà de ser capaç de resistir i esmorteir la caiguda d'elements pesats.
- Tindrà una altura de 3,00 m, preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 200 lx i una temperatura mínima de 20ºC. Si la sala està climatizada la temperatura màxima serà de 23ºC.
- Disposarà de ventilació de manera que aporti aire exterior net amb un volum mínim de 40 m3/h per esportista.
- Es disposaran paraments i sostres absorbents del so per a condicionament acústic del local.

7.6 Equipament esportiu:

- L'equipament esportiu fix o mòbil serà el necessari per a l'ús previst, els seus ancoratges, carrils i elements de suspensió estaran fixats als elements estructurals i per als càlculs estructurals es tindran en compte les càrregues suplementàries que suportin.
- En els murs frontals no es col·locaran aparells ni accessoris, es col·locaran xarxes de protecció i seguretat on anessin necessàries.
- Les cortines divisòries de la pista procuraran una separació visual i també acústica quan sigui necessari.
- Les espatlleres i escales no han de presentar perill per als usuaris per la seva col·locació.
- Els elements metàl·lics de l'equipament esportiu seran de material inoxidable o protegit de la corrosió.
- L'equipament esportiu ha de ser estable i segur de manera que no produeixi riscos d'accidents en els esportistes i usuaris, per a això haurà de complir els requisits de les Normes europees en aquesta matèria, les quals es relacionen a continuació:

Equipament de camps de joc
UNE-EN 748:2004 Porteries de futbol. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat
UNE-EN 749:2004 Porteries d'handbol. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat
UNE-EN 750:2004 Porteries d'hoquei. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat
UNE-EN 1270:2004 Equips de bàsquet. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat
UNE-EN 1271:2004 Equips de voleibol. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNE-EN 1509: 2004 Equips de badminton. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNE-EN 1510: 2004 Equips de tennis. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
Equipament de gimnàstica
UNE-EN 913 Equips de gimnàstica - Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig
UNE-EN 914 Equips de gimnàstica - Escombris paral·leles i barres paral·leles asimètriques combinades. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNE-EN 915 Equips de gimnàstica - Escombris asimètriques. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNEIX EN 916:2003 Equips de gimnàstica - Plints. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNEIX EN 12196:2003 Equips de gimnàstica - Cavalls i poltres. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNEIX EN 12197:1997 Equips de gimnàstica - Escombri fixa. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig
UNEIX EN 12346:1998 Equips per a gimnàstica – Espatlleres, escales i quadres d'escalada. Requisits de seguretat i mètodes d'assaig
UNEIX EN 12432 Equips de gimnàstica - Escombris d'equilibris. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNE-EN 12503-1 Matalassets esportius. Parteix 1: Matalassets de gimnàstica. Requisits de seguretat
UNE-EN 12503-2:2001 Matalassets esportius. Parteix 2: Matalassets de salt amb perxa i salt d'altura. Requisits de seguretat
UNE-EN 12503-3:2001 Matalassets esportius. Parteix 3: Matalassets de judo. Requisits de seguretat
UNE-EN 12503-4:2001 Matalassets esportius. Parteix 4: Determinació de l'absorció d'impactes
UNE-EN 12503-5:2001 Matalassets esportius. Parteix 5: Determinació de la fricció de la base
UNE-EN 12503-6:2001 Matalassets esportius. Parteix 6: Determinació de la fricció superior
UNE-EN 12503-7:2001 Matalassets esportius. Parteix 7: Determinació de la rigidesa estàtica
UNEIX EN 12655 Equips de gimnàstica - Anelles - Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNEIX EN 13219: 2001 Equips de gimnàstica. Trampolins - Requisits funcionals i de seguretat. Mètodes d'assaig
Taules per a Tennis de taula
UNE-EN14468-1:2005 Tennis de taula - Parteix 1. Taules per a tennis de taula, requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNE-EN14468-2:2005 Tennis de taula - Parteix 2. Taules per a tennis de taula. Assemblatge de la xarxa requisits i mètodes d'assaig
Estructures artificials d'escalada
UNE-EN12572:1999 Estructures artificials d'escalada. Punts de protecció, requisits d'estabilitat i mètodes d'assaig

- Els equipaments que requereixin ancoratges per garantir la seva estabilitat a la bolcada, en cap cas es deixaran lliures de l'ancoratge.
- Els equipaments tals com a porteries de futbol, futbol-sala, handbol, hoquei, canastres de bàsquet, etc. que no garanteixin la seva estabilitat a la bolcada han d'ancorar-se al sòl de forma permanent.
- Els contrapesos o sistemes antivuelco dels equipaments esportius mòbils que per la seva acció facin que l'equipament esportiu compleixi els requisits d'estabilitat, han de ser fixos i solidaris amb l'equipament esportiu o estaran muntats de manera que en cap cas, puguin retirar-se per accions de l'usuari.
- D'igual manera que per a la resta d'instal·lacions, es realitzaran les inspeccions o revisions periòdiques, com a mínim una vegada a l'any, així com les operacions de manteniment necessàries, perquè els equipaments esportius es mantinguin en perfecte estat d'ús i complint els requisits de seguretat establerts. Les operacions d'inspecció i de manteniment dels equipaments esportius es realitzaran per personal amb preparació i mitjans suficients per a aquesta fi seguint les instruccions que hagi facilitat el fabricant de l'equipament esportiu.

7.7 Vestuaris - condícies:

- Preferentment els vestuaris – condícies estaran al mateix nivell que la pista esportiva
- Cada vestuari col·lectiu estarà previst per a un nº mínim de 30 usuaris. En Sales Escolars el nº mínim d'usuaris serà de 15 en Sala Escolar 1 i 21 en Sales Escolars 2 i 3 (25 alumnes/unitat escolar en Primària, 30 alumnes/unitat escolar en I.S.O. i 35 alumnes/unitat escolar en Batxillerat i considerant un 60% per vestuari). Es disposarà d'una superfície mínima d'1,5 m2/usuari per a vestuari col·lectiu.
- Cada vestuari d'equip estarà previst per a un nº mínim de 15 usuaris. Es disposarà d'una superfície mínima de 2m2/usuari per a vestuari d'equip.
- El nº mínim de vestuaris és de 2, un per a cada sexe.
- Els vestuaris d'àrbitres, professors i tècnics seran dos com a mínim, un per a cada sexe, excepte a les Sales Escolars 1, 2 i 3 que podrà ser solament un, el nº total serà com a mínim igual al nº d'espais esportius en què es pugui subdividir la Pista principal. Estarà previst per a un nº mínim de 3 usuaris.
- Proper o annex al vestuari d'àrbitres, professors i tècnics hi haurà un despatx amb el mobiliari apropiat per a les activitats pròpies d'aquest tipus d'usuari, com la redacció d'actes, informes, reunions, etc. Per al seu ús per tècnics i professors és convenient que tingui visió directa de la pista.
- L'altura recomanada de vestuaris i condícies serà de 2,80 m i l'altura lliure mínima entre el paviment i l'obstacle mes proper, lluminària, conducte d'instal·lacions, etc. serà de 2,60 m
- Per al canvi de roba es col·locaran bancs fixos amb una longitud mínima 0,60m/usuari (0,50 m/usuari per a escolars), ample entre 0,40 m a 0,45 m i una altura de 0,45 m. La separació lliure mínima entre dos bancs o entre banc i parament o taquilla serà de 2 m. Els bancs estaran subjectes als murs mitjançant esquadres o elements similars i sense potes per afavorir la neteja o seran de fàbrica. Es disposaran penja-robes resistents sobre els bancs, 2 Vostès/usuari a una altura d'1,65 m i d'1,40 m per a escolars, no són admissibles ganxos per seguretat. Els bancs i penja-robes estaran constituïts per materials resistents a la humitat, els elements metàl·lics seran inoxidables o protegits de la corrosió. Es disposaran dos armaris col·lectius amb clau per a equips en cada vestuari o una taquilla per usuari. Vegeu figura SP-19.
- Cada vestuari col·lectiu o d'equip disposarà de zona de dutxes col·lectives amb espai per a assecat i zona de condícies i lavabos, cap d'aquestes dues zones serà de pas per a l'altra, tindran accés directe des del vestuari i estaran protegides de vistes des dels passadissos de circulació de la instal·lació esportiva.
- Es disposaran dutxes en proporció de 1dutxa/3usuaris, amb un mínim de 8 en vestuaris col·lectius (6 en Sales Escolars 1,2 i 3) 5 en vestuaris d'equip i 1 en vestuaris d'àrbitres, professors. Les dutxes seran preferentment col·lectives, no obstant això poden disposar-se una o dos individuals, no s'admeten plats de dutxa excepte en vestuaris d'àrbitres, professors. Cada dutxa disposarà d'una superfície de 0,90x0,90m2, el pas mínim entre dutxes serà de 0,80 m i entre dutxes i paret de 1m. Vegeu figura SP-18.
- Els ruixadors de les dutxes seran antivandálicos, col·locats a una altura de 2,20 m i tindran pulsadores temporitzats (30 s), si hi ha hidromezcladores seran també temporitzats.
- Es dotarà amb instal·lació d'aigua calenta sanitària A.C.S. amb un consum previst de 25 l per usuari a una temperatura d'ús de 38ºC i un cabal de 0,15 l/s. La instal·lació disposarà d'un Acumulador de A.C.S. amb capacitat per al nº total d'usuaris previst en un període punta de 15 minuts i amb un temps de recuperació inferior o igual a 60 minuts per a escolars i de 90 minuts per a la resta. La temperatura d'acumulació serà de 60ºC, la temperatura de l'aigua en el circuit d'aigua calenta estarà per sobre de 50ºC en el punt mes allunyat del circuit o en la canonada de tornada de l'acumulador, la instal·lació permetrà que l'aigua aconsegueixi una temperatura de 70ºC i complirà el RD 865/2003 per a la prevenció i control de la legionelosis. L'aigua calenta podrà arribar prèviament barrejada amb aigua freda als punts de dutxa, disposant una vàlvula hidromezcladora (Sales Escolars) o bé arribarà l'aigua calenta directament de l'Acumulador disposant hidromezcladores individuals temporitzats, en el primer cas és recomanable que almenys una dutxa tingui hidromezclador individual temporitzat. En ambdues solucions hi haurà un circuit de recirculació de l'aigua calenta. Vegeu figura SP-24. Els conductes d'aigua calenta i freda estaran calorifugados per evitar perdudes calorífiques o condensacions, seran vists o fàcilment accessibles, en paraments verticals i en zones accessibles als usuaris quedaran encastats. La instal·lació d'aigua freda i calenta de cada zona humida estarà independitzada mitjançant vàlvules de cort. La instal·lació de A.C.S. disposarà de col·lectors solars per a acumulació d'aigua i reduir el salt tèrmic. Vegeu figura SP-25.
- A la zona d'assecat es disposaran assecadors de pèl elèctrics.
- Cada vestuari disposarà d'una zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos, es dotaran els vestuaris col·lectius o d'equip amb un mínim de dues cabines per vestuari, d'amplària mínima d'1 m, una d'elles adaptada per a minusvàlids i 3 lavabos. Els vestuaris masculins es dotaran com a mínim amb tres urinaris. Els vestuaris d'àrbitres, professors tindran com a mínim una cabina i un lavabo. Els pestells de tancament de les portes de les cabines disposaran de sistema de desbloquejo des de l'exterior.
- Sobre els lavabos es disposaran miralls inastillables en paret.. Podran col·locar-se dosificadors de sabó i toalleros per a paper o secamanos.
- Els vàters disposaran de fluxores, per a això es dotarà de la instal·lació de pressió necessària si aquesta no fos suficient. Les aixetes de lavabos i els urinaris disposaran de pulsadores temporitzats. Es disposaran portarrollos tancats amb clau.
- Els lavabos no tindran peu, es col·locaran sobre fogons resistents a l'aigua, suspesos de la paret mitjançant esquadres o elements similars. Sobre els lavabos es disposaran miralls inastillables.
- Han de disposar-se preses d'aigua i sanitaris d'abocament per a neteja.
- Els vestuaris i condícies disposaran de llum natural. Es cuidarà que per les finestres no hagi vistes a la zona de canvi de roba o a les dutxes. La il·luminació artificial aconseguirà un nivell mitjà de 150 lx. Les lluminàries seran estances a les zones humides de dutxes i lavabos i protegides d'impacte mitjançant reixetes o difusores. Es dotarà d'enllumenat d'emergència i senyalització. Els endolls seran amb presa de terra, disposant-se almenys dues al costat dels lavabos i altres dos al costat dels bancs. A la zona de dutxes no hi haurà ni serà accessible cap element elèctric (interruptor, presa de corrent) Tots els elements metàl·lics de vestuaris i condícies, la instal·lació d'aigua freda, calenta i calefacció estaran connectats a una xarxa equipotencial de terra.
- Els vestuaris i condícies disposaran preferentment de ventilació natural, a més disposaran de ventilació forçada amb una renovació mínima d'aire de 8 volums a l'hora o 30 m3/persona i hora. Es disposaran preses d'extracció mecànica d'aire a les zones de dutxes i sobre les cabines de vàters. Vegeu figura SP-20.
- Els vestuaris i condícies disposaran d'instal·lació de calefacció o climatització de manera que la temperatura mínima a 1 m del sòl sigui de 20ºC i de 22ºC a la zona de dutxes.
- Els revestiments dels paraments verticals es faran en tota la seva altura o com a mínim fins a 2m amb materials impermeables, resistents a la humitat i al cop, de fàcil neteja i conservació. Les cantonades i arestes estaran arrodonides, igual que les trobades amb el paviment.
- Els paviments seran impermeables, sense relleus que acumulin brutícia, de fàcil neteja, antibacterianos, resistents a productes higiènics de neteja, antilliscants amb peu calçat i descalç, en sec o mullats, amb pendents del 2% cap a embornals sifónicos i a les dutxes cap a canaletas de desguàs al llarg dels murs sota els ruixadors. Les reixetes seran de material inoxidable.
- Els paviments a l'espai de dutxes tindran una resistència al lliscament de manera que siguin almenys de classe B (angle ≥ 18º) segons mètode d'assaig DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones mullades amb peus descalços.
- Els paviments en zones de condícies i canvi de roba tindran una resistència al lliscament de manera que siguin almenys de classe B (angle ≥ 10º) segons mètode d'assaig DIN 51130 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus calçats.
- En cas que existeixin falsos sostres seran resistents a la humitat i als cops.
- Les portes de pas tindran fulles amb dimensions mínimes d'ample 0,80m i alt 2,10 m, en cabines l'ample mínim de les portes serà de 0,70m, excepte en les cabines de minusvàlids que tindran un ample mínim de 0,80 m, els marcs i portes seran resistents al cop i a la humitat. Les portes d'accés a vestuaris disposaran de molls de tancament i pany. Les portes de cabines i les de zones humides no arribaran al sòl, quedant a una altura de 0,10m.
- Els vestuaris i condícies estaran adaptats per a l'ús per persones amb mobilitat reduïda, per a això compliran la legislació que els sigui aplicable, no obstant això s'inclourà com a mínim el següent: A la zona de canvi de roba es disposarà barra de suport sobre bancs a una altura de 0,75 m separada 5 cm de la paret i l'espai lliure d'aproximació al banc serà d'1,20 m per 0,80 m, l'altura dels penjadors serà d'1,40 m. Les cabines de vàter disposaran de lavabo en el seu interior i en elles es podrà inscriure un circulo d'1,50 m lliure obstacles en tota la seva altura, el vàter tindrà almenys en un costat un espai lliure de 0,80 m per a la transferència lateral des de la cadira de rodes, instal·lant barres auxiliars de suport, de secció circular de 5 cm de diàmetre, a 0,75 m d'altura i separació entre eixos de 0,70 m sent abatible verticalment la del costat de la transferència, el seient estarà a una altura de 0,45 m, el mecanisme de descàrrega tindrà un polsador de dimensió mínima 5 cm x 5 cm, les portes obriran cap a l'exterior, tindran mecanismes de tornada i permetran un buit lliure de pas de 0,80 m amb un espai lliure d'aproximació d'1,20 m, les manilles estaran entre 0,85 m i 1,05 m d'altura complementades per un tirador horitzontal de 0,30 m de longitud, els pestells disposaran de sistema de desbloquejo des de l'exterior. Els lavabos seran sense pedestal, situats a altura de 0,80 m en la seva part superior i deixant un buit sota ell lliure d'obstacles de 0,68 m amb un fons mínim de 0,25 m, l'aixeteria serà monocomandament, palanca o cèl·lula fotoelèctrica. Les dutxes accessibles disposaran d'un espai d'utilització de 0,90 m x 1,20 m i si és dutxa individual serà d'1,50 m x 1,50 m, estaran dotades de seient abatible de 0,45 m d'ample per 0,40 m de fons a 0,45 m d'altura i separats 0,15 m de la paret on se subjecta, s'instal·larà una barra de suport vertical i una altra horitzontal a 0,75 m d'altura, l'aixeteria estarà situada en el parament perpendicular al del seient abatible i a una
altura entre 0,70 m i 1,20 m.

7.8 Farmaciola/Infermeria:

- Estarà ben comunicat amb la pista esportiva i disposarà d'una fàcil sortida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats o lesionats greus.
- Disposarà com a mínim de lavabo i espai per a llitera, taula i cadira, estarà dotat amb armari amb equips de cura. Si es preveu que s'utilitzi per a reconeixements mèdics de medicina esportiva/preventiva, disposarà de cabina de vàter, espai de canvis i vestíbul amb zona d'espera. A les Sales Escolars 1, 2 i 3 pot estar inclòs en el vestuari de professors.
- L'altura recomanada serà de 2,80 m i l'altura lliure mínima de 2,60 m. Preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 250 lx, de 500 lx sobre llitera i una temperatura mínima de 20ºC. Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 6 volums a l'hora.

7.9 Sala de massatge:

- Estarà en els vestuaris o propera a ells i a la pista esportiva, disposarà de lavabo i podrà disposar d'una petita sala d'espera prèvia a la sala de massatges.
- Tindrà una altura mínima de 2,80 m i una altura lliure de 2,60 m, preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 250 lx i una temperatura mínima de 23ºC. Si la sala està climatizada la temperatura màxima serà de 23ºC. Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 8 volums a l'hora.

7.10 Àrea de Control de Dopatge:

- Es disposarà quan se celebrin competicions oficials i durant la competició tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Disposarà d'una sala de treball amb taula, cadires i un frigorífic amb clau, dues sales de presa de mostres (per a homes i dones) amb vàter, lavabo i mirall i una sala d'espera amb frigorífic (Espais regulats per RD 41/1996)
- Tindrà una altura mínima de 2,80 m i una altura lliure de 2,60 m, preferible amb il·luminació natural, nivell mitjà d'il·luminació artificial de 250 lx a la zona de treball i de 150 lux en sala d'espera, la temperatura mínima serà de 20ºC. Si la sala està climatizada la temperatura màxima serà de 23ºC. Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 6 volums a l'hora.

7.11 Oficina d'Administració:

- Aquest espai aquesta destinat a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. L'entrada a aquest espai ha de ser des del vestíbul de públic o tenir connexió directa amb ell i amb el control d'accés/recepció.
- En Sales de Barri, Pavellons i Grans Pavellons disposarà de dos espais diferenciats, l'oficina general i un despatx com a mínim.
- Tindrà una altura mínima de 2,80 m i una altura lliure de 2,60 m, preferible amb il·luminació natural i nivell mitjà d'il·luminació artificial de 400 lx i una temperatura mínima de 20ºC. Disposarà de ventilació natural o forçada amb una renovació mínima de 3 volums a l'hora. Tindrà aïllament acústic de 35 dBA, de manera que el nivell de soroll procedent dels espais esportius no produeixi molèsties.
- Disposarà d'instal·lació de telefonia i dades estès al controlrecepción i a altres espais per a un sistema de gestió centralitzada per ordinador.

7.12 Magatzem de material esportiu:

- Els magatzems de material esportiu donaran directament a la sala esportiva a la qual serveixin o propers a ella i al mateix nivell. El magatzem de material esportiu gran tindrà un ample mínim de 4m i altura mínima de 2,20m, disposarà de porta de dimensions lliures mínimes 2,10m d'alt per 2,40m d'ample i comptarà amb un fàcil accés des de l'exterior. El magatzem de material esportiu petit tindrà prestatgeries, armaris i ganxos per penjar material esportiu. Quan hi hagi magatzem de material esportiu exterior ha de ser independent i situat en la proximitat de les instal·lacions esportives exteriors.
- Si és possible disposarà d'il·luminació natural, la il·luminació artificial aconseguirà un nivell mínim de 100 lx. Es disposarà almenys un endoll amb presa de terra.
- Els revestiments dels paraments verticals es faran en tota la seva altura amb materials resistents a frecs i cops, de fàcil neteja i conservació.
- Els paviments seran resistents al desgast, no abrasius i de fàcil neteja i conservació.

7.13 Sales d'instal·lacions:

- Aquests espais es destinen als equips de producció i emmagatzematge d'aigua calenta sanitària, de calefacció, climatització, ventilació, grup electrògen, etc.
- Les seves dimensions mínimes i requisits vénen regulats per la normativa tècnica específica de cada instal·lació. Per a una millor funcionalitat és recomanable que tingui accessos directes des de l'exterior.

7.14 Espais per a espectadors:

- Els espais per a espectadors han de dissenyar-se per a una afluència de publico en competicions esportives, amb espais de gradería a la Sala. Encara que és també interessant disposar espais para publico, diferents de la pròpia Sala, propers al vestíbul d'entrada, des d'on es pugui tenir visió de la Sala mitjançant zones acristaladas i on puguin incloure's bar, cafeteria o zones d'estada amb maquines de begudes.
- Els espais destinats als espectadors, vestíbuls, control d'accessos, circulacions(passadissos i escales) gradería, condícies, bar, cafeteria, etc. compliran els requisits de la legislació vigent i especialment la d'Espectacles Públics i Incendis. Per a gradería es recomana el compliment de la norma europea EN 13200-1:2003 “Criteris de disseny per als espais per a espectadors”.
- En competicions de caràcter nacional o internacional i especialment les de futbol i bàsquet professional o les qualificades d'alt risc, ha de contemplar-se el Reglament per a la prevenció de la violència en espectacles públics RD 769/93 (1)
- Les gradería disposaran d'una perfecta visibilitat de l'espai esportiu, fàcil accés i circulació, així com evacuació ràpida i segura en temps mínims.
- La perfecta visibilitat de la gradería requereix que les línies de visió des dels ulls dels espectadors fins a qualsevol punt de la pista no tinguin obstrucció alguna, ja sigui per altres espectadors o per elements constructius com a baranes, estructures de coberta, gradería superiors, etc. Vegin-se figures SP-21 i SP-22.La distància màxima de visió depèn dóna la velocitat de l'activitat esportiva i de la grandària de l'objecte, els valors recomanats de distància horitzontal de visió en instal·lacions d'interior estaran entre 60 m (velocitat ràpida i grandària petita) i 110 m (velocitat lenta i grandària gran) segons la normes abans citades. Vegeu figura SP-23.
- Per assegurar una ràpida evacuació, l'amplària mínima de les sortides de la gradería serà d'1,20 m, l'ample total de les sortides serà múltiple d'1,20 m i serà tal que tots els espectadors puguin aconseguir un lloc segur en un temps màxim de 2 minuts, considerant que amb aquesta amplària d'1,20 m, poden sortir raonablement per una superfície horitzontal 100 persones/min i en superfície escalonada 79 persones/min. La màxima distància de recorregut per aconseguir una sortida serà de 30 m per a instal·lacions d'interior.
- No s'admeten places d'espectadors dempeus.
- El fons de les files tindrà 0,85m dedicant 0,40m al seient i 0,45m al pas. L'ample disponible per a cada seient serà de 0,50m
- Els seients han d'estar numerats de forma visible i poden consistir en els graons de la pròpia graderia, bancs correguts o seients individuals. Els graons solament són admissibles en instal·lacions d'aforament inferior a 250 espectadors i en ells es diferenciarà per tractament i relleu la zona de seient de la de pas.
- L'altura del plànol del seient respecte del plànol de suport dels peus estarà entre 0,40m i 0,45m, és recomanable que sigui de 0,42m
- Quan es disposin seients individuals l'altura del respatller serà almenys 0,30m
- Per augmentar el nº d'espectadors i tenir major funcionalitat esportiva es poden disposar gradería telescòpiques.
- La pista poliesportiva ha de quedar de forma no accessible per als espectadors, mitjançant baranes, diferències de nivell o altres elements que no impedeixin la visibilitat.
- La gradería ha de disposar d'una zona accessible i apta per a espectadors en cadira de rodes, reservant-se 1plaça/200 espectadors i com a mínim dos. La dimensió de cada plaça serà de 1m d'ample per 1,25m de fons i estaran assenyalades amb el símbol d'accessibilitat. Proper a aquesta zona de la gradería es disposaran condícies adaptades per a espectadors en cadira de rodes. Per arribar fins a aquesta zona de la gradería, la condícia adaptada, les zones de vestíbul, el bar o cafeteria existirà d'un itinerari accessible, salvant les diferències de nivell, si existeixen, mitjançant rampes de pendent màxim 8% i recomanada 6%, ascensors o elevadors i amb un recorregut no major de tres vegades l'itinerari general.
- En Grans Pavellons es disposarà al centre de la tribuna principal la gradería d'autoritats, separat del públic i que tindrà entrada independent de les de públic així com una zona de recepció i estada. És convenient que disposi d'un fàcil accés des de la pista per a lliurament de trofeus.
- Es disposarà d'un sistema de megafonia per a transmissió de missatges per a l'ús normal, la competició, per a seguretat, en cas d'emergència, per a música, etc.
- La gradería disposarà de ventilació de manera que aporti aire exterior net amb un volum mínim de 30 m3/h per espectador. La ventilació serà forçada per a un nº d'espectadors major de 500.
- És convenient que disposi d'il·luminació natural amb els mateixos criteris que la pista poliesportiva.
- La gradería tindrà il·luminació artificial la qual no enlluernarà la visió dels esportistes i aconseguirà un nivell mínim d'il·luminació de 100 lx. Les lluminàries seran antivandálicas. Existirà enllumenat d'emergència i senyalització, disposant-se sobre les sortides, els recorreguts d'evacuació com a passadissos, escales i vestíbuls i en les dependències accessòries com a condícies, bar cafeteria, etc. Els graons tindran pilots de senyalització 1/m lineal.
- És convenient disposar d'un sistema de calefacció o climatització que mantingui una temperatura mínima de 18ºC.

7.15 Senyalització:

- Es disposaran senyalitzacions clares (cartells o pictogrames) de tots els espais d'esportistes i de públic, així com dels camins a aquests espais, en posicions fàcilment visible.
- En el vestíbul es disposarà un panell informatiu dels espais de la instal·lació esportiva amb un plànol esquemàtic.
- Es pot utilitzar un criteri de colors per diferenciar fàcilment els diferents espais.
- Les sortides d'emergència i les adreces dels recorreguts d'evacuació disposaran dels senyals indicatius segons la normativa vigent.
- Per a persones cegues els itineraris es marcaran amb diferent textura en el paviment i per a persones amb visió reduïda mitjançant colors vius que contrastin. Hi haurà una senyalització específica per a invidents mitjançant inscripcions en Braille o amb textures diferents. Els inicis i finals d'escales es diferenciaran mitjançant una franja de paviment de color i textura diferent i contrastat amb el paviment circumdant.

7.16 Marcadors:

- Es disposaran marcadors que permetin mostrar els resultats de les proves i altra informació dirigida tant a esportistes com a
espectadors. El tipus de marcador podrà ser manual per a competicions de nivell local i regional. Serà electrònic per a competicions nacionals o internacionals, és convenient també disposar d'un sistema central de marcadors capaç d'indicar esdeveniments, competidors i resultats. La grandària del marcador ha de ser adequat a la màxima distància des d'on es pretén veure.

7.17 Sistemes de seguretat contra intrusions:

- Es preveurà una instal·lació de seguretat contra intrusions mitjançant detectors volumètrics, d'infrarojos, sirenes d'alarma, etc. Es pot complementar el sistema amb una sèrie de càmeres de vigilància per a control interior i exterior de la instal·lació.

8 BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Reglaments de Federacions de Federacions Esportives
- Normes UNE-EN Paviments i Equipaments Esportius
- Normes UNE-EN d'Il·luminació d'instal·lacions esportives
- Normes UNE-EN Instal·lacions per a espectadors en espais esportius.
- Normes UNEIX d'Accessibilitat