Pistes petites

 

 

OBJECTE I AMBITO D'APLICACIÓ

Aquesta norma de projecte enumera les condicions relatives a Planificació, Disseny i Condicions Tècniques de materials, sistemes i instal·lacions concernents a les instal·lacions esportives a l'aire lliure denominades Pistes Petites, aptes per a la pràctica dels següents esports:

Bàsquet
Handbol
Tennis
Padel
Hoquei sobre patins
Handbol-Platja
Futbol-Platja

Futbol Sala
Voleibol
Hoquei Sala
Pilota-Frontó
Patinatge artístic
Voley-Platja

 

 

Així com l'Educació Física escolar i tots aquells esports que puguin incorporar-se si es consideren aptes per realitzar-se en Pistes Petites. La pràctica d'aquests esports serà tant com a esport federatiu de competició, d'esport recreatiu per tots i/o esport escolar.

Les Normes Reglamentàries de cadascun d'aquests esports o especialitats esportives constitueixen document a part de la present Norma de projecte.

Queden fora de l'àmbit d'aquesta Norma de Projecte, les instal·lacions a cobert útils per a la pràctica d'algun dels esports citats, les quals es recullen en la Normes de Projecte “Sales i Pavellons”.

 

TERMES I DEFINICIONS

A l'efecte d'aquesta Norma s'empren els següents termes i definicions:

2.1 Espais útils a l'esport

Són tots aquells que estan composts per les superfícies estrictes de competició de cada especialitat esportiva amb les seves bandes exteriors de seguretat, espais per a banquetes de jugadors i taula d'anotadors, així com per l'altura lliure necessària.

2.2 Espais auxiliars

Són tots els espais complementaris a la funció esportiva, tals com:

- Espais auxiliars als esportistes (vestuaris, condícies, guarda-robes, magatzems, infermeria, circulacions, accessos , etc.)

- Espais auxiliars per a espectadors (gradería, condícies, circulacions, accessos, etc.)

- Espais auxiliars singulars (bar, sales d'instal·lacions, espais per a mitjans d'informació, autoritats, etc.)

Quan les Pistes Petites estiguin incloses en un mateix Complex Esportiu amb una Sala o Pavelló, els seus espais auxiliars es projectaran formant nucli comú amb els de aquesta Sala.

Quan les Pistes Petites formin part d'un Complex Esportiu en el qual estiguin inclosos Camps Grans, els espais auxiliars es poden agrupar i reduir si les necessitats previstes ho permet.

2.3 Àrea d'influència

És la zona demogràfica a la qual donen servei les Pistes Poliesportives, això és aquella en la qual resideixen els usuaris potencials d'aquestes instal·lacions.

CLASSES DE PISTES PETITES

Les Pistes Petites objecte d'aquesta Norma, que permeten la pràctica d'algun o varis dels esports citats a l'apartat anterior, es classifiquen en els següents tipus:

- Pistes Esportives
- Pistes Poliesportives

3.1 Pistes esportives

Són les classes de pistes petites previstes per a un sol tipus d'esport dels citats en el punt 1, bé per la seva especificitat o per necessitat esportiva. Estan destinades a ser utilitzades per a l'esport escolar, l'esport – recreatiu per tots i per a l'entrenament i competició de l'esport federatiu en els seus diferents nivells. Es classifiquen de la manera següent:

- Pistes de Voleibol
- Pistes de Bàsquet
- Pistes de Tennis
- Pistes de Padel
- Pistes d'Handbol
- Pistes de Futbol Sala
- Pistes d'Hoquei sobre Patins
- Pistes d'Handbol-Platja
- Pistes de Futbol-platja
- Pistes de Voley-platja
- Frontons

3.2 Pistes poliesportives

Les Pistes Poliesportives són les classes de pistes útils per al màxim nombre possible de les especialitats esportives compatibles citades a l'apartat 1, a fi d'aconseguir una rendibilitat d'ús major. Estan destinades a ser utilitzades per a l'educació física, l'esport escolar, l'esport – recreatiu per tots i l'entrenament de l'esport federatiu de competició.

CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ. NORMES PRÈVIES Al DISSENY

Les Pistes Petites estaran integrades preferentment en Complexos esportius, recreatius, que permeten majors possibilitats de control i manteniment, una major oferta de possibilitats d'ús, així com una menor necessitat de terrenys i uns menors costos de construcció en poder centralitzar-se una gran quantitat d'espais auxiliars.

El Programa de les Pistes Petites haurà de confeccionar-se d'acord entre el Promotor, l'autor del Projecte i el futur Director del Complex, convenientment assessorats per tècnics en educació física i esports. El tècnic autor del Projecte haurà de, en tant que sigui possible, estar especialitzat o comptar amb experiència en instal·lacions esportives.

4.1 Criteris de localització i característiques dels terrenys

Per a l'elecció dels terrenys es tindran en compte els següents Criteris de Localització i Característiques dels mateixos:

1/ Situació interior o propera a zones verdes públiques, perquè l'ambient i el paisatge siguin apropiats.

2/ Proximitat a centres docents per aconseguir que la instal·lació sigui oberta a l'esport per tots i de competició a unes hores i a l'Educació Física i a l'esport escolar en unes altres, buscant el seu màxim aprofitament. El trajecte a peu des dels centres docents no ha d'excedir de 10 minuts i ha de ser segur de manera que s'evitin riscos potencials.

3/ Fàcil accés a peu i per carretera, així com proximitat al transport públic. Si el Complex es destina a l'ús diari, ha de tenir proximitat als allotjaments dels futurs usuaris, es consideraran les distàncies màximes següents:

- Dos Km per a vianants, equivalents a trenta minuts caminant, màxim per a l'accés a peu des dels punts mes allunyats de la seva zona d'influència, tant per a l'ús de la població com de l'esport de competició.
- Quatre Km per a accés en transport públic i per a ciclistes en zones urbanes.
- Vuit Km per a accés en transport públic i ciclistes en zones rurals.

La distancia – temps d'accés a les Pistes Petites situades en Complexos d'oci setmanal pot augmentar-se fins a 2h – 50km realitzant-se els desplaçaments en transport públic o privat.

4/ Existència de superfície per a aparcament proporcional a la previsió d'usuaris (esportistes i/o espectadors) 1 plaça/20 usuaris, amb una previsió de 25-30 m2 per plaça, amb reserva per al personal de la instal·lació, bicicletes, autobusos (1 plaça/200 espectadors) i per a persones amb mobilitat reduïda 1 plaça/200 usuaris (esportistes i espectadors) o bé 1 plaça/50 places o fracció i com a mínim dues, amb unes dimensions mínimes de 5,00m per 3,60m per plaça.

5/ Bones condicions de salubritat, això és, zones fora de l'abast dels fums o olors provinents de la indústria, la seva pol·lució atmosfèrica i de grans vies de circulació. D'acord amb el Reglament d'Activitats Insalubres, molestes, nocives i perilloses, se separarà la parcel·la 2.000 m de zones amb perill d'explosions, radiacions, incendis o combustibles propers, gasos, pólvores o emanacions tòxiques, etc. S'evitaran també els focus molests productors de soroll, pólvores, gasos, olors, boires i vibracions encara que no perjudiquin la salut humana, separant la parcel·la 500 m d'aquestes zones.

6/ Possibilitat de bona orientació de l'eix longitudinal de les Pistes Poliesportives (Nord-Sud) d'acord amb les Normes Reglamentàries, perquè els rajos solars no enlluernin.

7/ Protecció de vents dominants, mitjançant barreres d'arbres, accidents del terreny o edificació baixa, evitant els terrenys excessivament batuts pels vents.

8/ Existència de serveis (aigua, llum i clavegueram) per a les Pistes Poliesportives i els seus espais auxiliars.

9/ Terrenys preferentment plans que necessitin un mínim moviment de terres equilibrant en ells les superfícies horitzontals (superfícies esportives) amb els vessants (espais lliures, verds) En cas de pendents s'aconsellen vessants baixant cap al Sud.

10/ Permeabilitat suficient de les capes superiors del terreny, fugint de superfícies que s'entollin fàcilment i que necessitarien per això d'un costós drenatge.

11/ Estabilitat enfront de les aigües de pluja o crescudes dels rius, fugint dels espais on convergeixen pendents (tàlvegs)

12/ Terrenys amb un grau de compactació suficient, evitant els de desfet o echadizo que obliguen a realitzar costoses obres de fonamentació.

13/ Terrenys amb possibilitat de futures ampliacions del Complex esportiu - recreatiu.

Haurà de tenir-se en compte el vigent Reglament d'Espectacles Públics segons el previst en el Capitulo II. Campos d'esports, en tot el que afecti prèviament al disseny, a les Classes de Pistes Petites que disposin d'instal·lacions per a espectadors.

 

CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ. CÀLCUL DE NECESSITATS

Prèviament a la redacció del Projecte hauran de triar-se els tipus de Pistes Petites en relació amb l'àrea d'influència d'aquesta instal·lació esportiva – recreativa. Les necessitats seran de tres tipus:

- Educació Física i esport escolar
- Esport recreatiu per a tota la població
- Esport federatiu de competició

Com a criteri general del càlcul de necessitats es tractarà de compaginar els horaris perquè els tres tipus d'usuaris siguin compatibles en una mateixa Pista Petita amb la finalitat d'aconseguir la seva màxima rendibilitat, a excepció de les Pistes projectades específicament per a l'esport federatiu de competició o aquelles altres que per la seva singularitat solament són útils para determinat esport o grup d'esports.

Sempre que el Complex Esportiu – Recreatiu pugui estar centrat respecte a la seva àrea d'influència, serà preferible concentrar en ell, el major nombre possible de Pistes Petites que resultin del càlcul de necessitats.

Una vegada efectuat l'Estudi de necessitats de Pistes Petites, que ho considerarem com un Pla Sectorial, serà necessari unir-ho i coordinar-ho amb els Planes procedents d'altres sectors (Normes de Projecte de Piscines, Campos Grans i Atletisme, etc.) a fi d'elaborar un Planejament global d'equipament esportiu i temps lliure concretant-ho a través de Complexos esportiu - recreatius.

5.1 Àrea d'influència

En primer lloc es determinarà l'Àrea d'Influència o Zona demogràfica servida per les Pistes Petites, la seva delimitació pot basar-se en les Unitats urbanístiques previstes en el Reglament de Planejament de la Llei del Sòl, en els criteris del Planejament vigent o en els criteris de localització abans indicats.

5.2 Necessitats actuals i futures

Tot el procés de càlcul que aquí es desenvolupa, s'aplicarà tant a les necessitats actuals d'una determinada Àrea d'influència, com a les seves necessitats futures en un determinat any fixat com a horitzó.

5.3 Necessitats escolars (ES)

Ha de conèixer-se el nombre de llocs escolars de la “Zona” implicada, així com la seva transformació en nombre d'unitats o classes escolars i considerar els mínims legals establerts en Educació Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional: Pista Poliesportiva de 44 m x 22 m (968 m2) (RD 1537/2003).

S'entén per “Zona d'exercicis de Pistes Petites” l'espai mínim necessari perquè una classe escolar pugui realitzar Educació Física i/o jocs de pilota durant una hora i de forma simultània. Aquesta “Zona d'exercicis” ens indicarà la superfície dels espais útils a l'esport i haurà de consistir en pistes poliesportives amb una superfície mínima de 968 m2 d'acord amb els mínims legals abans indicats.

Les necessitats escolars es calculen de la forma següent:

ES = C x O/5 x Hp/hu x Z ≥ 968

Sent:
- ES, la superfície necessària per a la “Zona d'exercicis” que no serà inferior a 968 m2.
- C, el Coeficient multiplicador segons tipus climàtic (1 clima mediterrani i subtropical; 0,9 clima atlàntic; 0,8 clima continental)
- O, el nombre d'unitats escolars.
- Hp, el nombre d'hores setmanals dedicades a l'activitat física a cobert de cada unitat escolar.
- hu, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació per a escolars.
- Z la superfície mínima de cada “Zona d'exercicis” (968 m2)

El factor es calcularà coordinant les necessitats escolars de Pistes Petites amb les de Sales i Pavellons, atès que s'efectuen en tots dos els mateixos tipus d'activitats físiques.

A més considerarem que s'imparteixen almenys dues classes/setmana d'Educació Física/Psicomotricitat per unitat i que són 25 hores la totalitat d'hores lectives setmanals i per tant la disponibilitat setmanal de l'espai per a aquesta activitat. Sense considerar les activitats esportives extraescolars fos de l'horari escolar que incrementaran el valor d'Hp.

5.4 Necessitats de la població (SP)

Les necessitats de la població estan dirigides a la pràctica de l'esport recreatiu per a tots. Es calcularan basant-se en el coeficient idoni per a la població de l'Àrea d'influència expressada en nº d'habitants i s'obtindran els Espais útils a l'esport per a tots en Pistes Petites en metres quadrats totals.

Aquest resultat podrà corregir-se segons tots els condicionants locals que puguin existir, tals com a mitjans econòmics superiors, microclima de l'Àrea d'influència diferent al de la zona que ho circumda, piràmide de població excessivament separada de la mitjana nacional, població turística complementària a la resident en determinades èpoques de l'any, etc.

NECESSITATS EN ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT
EN PISTES PETITES SEGONS LA POBLACIÓ (m2/hab)
Àmbit demogràfic
en nº d'habitants

CLIMA

Continental Atlántico Mediterrani
/ Subtropical
1.200 0,81 0,81 0,81
2.500 0,63 0,67 0,70
5.000 0,45 0,51 0,55
10.000 0,38 0,46 0,53
15.000 0,31 0,38 0,44
20.000 0,28 0,34 0,39
30.000 0,26 0,30 0,33
40.000 0,244 0,275 0,295
50.000 0,228 0,255 0,275
75.000 0,217 0,230 0,255
100.000 0,201 0,222 0,230
150.000 0,190 0,212 0,222
200.000 0,178 0,199 0,212

 

5.5 Necessitats de l'esport de competició (SC)

 

Les necessitats de l'esport federatiu de competició són d'una singularitat tal que resulta impossible traduir-les en un estàndard urbanístic de metres quadrats per habitant.

En cada especialitat esportiva o grup d'especialitats afins, aquestes necessitats estan en relació amb el nombre d'esportistes federats (fitxes), el nombre d'equips (si existeixen) el nombre de clubs, el nombre d'hores diàries que es pot utilitzar cada instal·lació, el nombre d'hores d'entrenament i/o competició i les classes de Pistes Petites considerades reglamentàries per a la competició de l'esport fixat (Vegin-se Normes Reglamentàries).

En haver d'aconseguir les dimensions reglamentàries, en alguns casos haurà de superar-se la grandària de Pista Petita que ens ha vingut dau pel Càlcul de necessitats escolars i demogràfiques.

Per al nivell de competició nacional o internacional únicament pot utilitzar-se la Pista Petita a l'aire lliure per a Tennis, Padel, Handbol-platja, Futbol-platja, Voley-platja i en alguns casos per a la Pilota. La resta d'esports han de competir obligatòriament a cobert, per a això han de consultar-se les Normes de Projecte de “Sales i Pavellons”.

Com a conseqüència de tot l'anterior s'obtindrà el càlcul dels Espais útils a l'esport de competició en Pistes Petites.

 

5.6 Necessitats totals

Es prendrà com a vàlid el màxim valor de superfície (S) dels tres tipus d'Espais útils a l'esport calculats (ES, SP, SC) ja que els tres grups d'usuaris mai utilitzaran simultàniament cada zona d'exercicis o cada Pista Petita, a excepció de les classes de pistes projectades específicament per a l'esport federatiu de competició o les que per la seva singularitat o pel seu ús exclusiu, han de considerar-se a part i la superfície de la qual en espais útils a l'esport és S´.

En conseqüència el resultat global d'aquest càlcul de necessitats serà: S + S´.

Coneguda aquesta superfície resulta immediat traduir-la en els Tipus de Pistes Petites més convenients, per a això s'ha de consultar Condicions de Disseny de Pistes Petites.

És necessari realitzar un detingut inventario o Cens de les Pistes Petites existents a l'Àrea d'influència que ens ocupa, o prendre coneixement del mateix en cas que existeixi, per deduir del resultat obtingut les necessitats ja satisfetes.

La superfície S + S´ en espais útils a l'esport en Pistes Petites, concretada en una sèrie de Pistes Petites ja triades, ens determinarà en conseqüència la superfície A + A´ en Espais Auxiliars.

CONDICIONS DE DISSENY: TIPOLOGIA DE PISTES PETITES

Les classes de Pistes Petites enumerades en el punt 3, es desenvolupen en les Tipologies següents en la qual es defineixen les dimensions i superfícies dels espais útils a l'esport i les superfícies dels espais auxiliars.

6.1 PISTES ESPORTIVES

Cada Tipus de Pista Esportiva es desenvolupa amb les dimensions que s'indiquen en el quadre a continuació.

 

6.1.1 Espais útils a l'esport

 

DIMENSIONS D'ESPAIS ÚTILS Al DEPORTI PISTES ESPORTIVES (PD)
TIPUS DE PISTA DIMENSIONS
Camp de Joc Bandes exteriors Totals Superfície
(m2)
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Amplària
(m)
Longitud
(m)
Padel
(Vegeu Norma R. PDL)
10 20 - - 10 20 200
Voleibol
(Vegeu Norma R. VOL)
9 18 2x3 2x3 15 24 360
Voley-Platja
(Vegeu Norma R. VOL-P)
8 16 (5-6)x2 (5-6)x2 18/20 26/28 468/560
Frontó curt
(Vegeu Norma R. FRN)
10 30 1x4,5 - 14,5 30 435
Frontó curt
(Vegeu Norma R. FRN)
10 36 1x4,5 - 14,5 36 522
Frontó llarg
(Vegeu Norma R. FRN)
10 54 1x4,5 - 14,5 54 783
Bàsquet
(Vegeu Norma R. BLC)
15,10 28,10 2x2 2x2 19,10 32,10 613,11
Tennis
(Vegeu Norma R. TINGUES)
10,97 23,77 2x3,05 2x5,50 17,07 34,77 593,52
Tennis(1)
(Vegeu Norma R. TINGUES)
10,97 23,77 2x3,66 2x6,40 18,29 36,57 668,87
Tennis(2)
(Vegeu Norma R. TINGUES)
10,97 23,77 2x4,57 2x8,23 20,11 40,23 809,03
Hoquei s/ Patinis
(Vegin-se Normes R. HCP i HCP-L)
20 40 - - 20 40 800
Hoquei s/ Patinis(3) 30 60 - - 30 60 1800
Handbol
(Vegeu Norma R. BLM)
20 40 2x1 2x2 22 44 968
Handbol-Platja
(Vegeu Norma R. BLM-P)
12 27 3x2 3x2 18 33 594
Futbol Sala
(Vease Norma R. FTS)
20 40 2x1 2x2 22 44 968
Hoquei Sala
(Vease Norma R. HCS)
22 44 - - 22 44 968
Futbol-Platja
(Vegeu Norma R. FT-P)
27,5 36,5 2x2 2x2 31,5 40,5 1275,75

(1)Campionats Nacionals, Internacionals ITF, Copa Davis.

(2)Copa Davis (World Group) Copa Federació.

(3)Hoquei s/patinis en línia Competicions Nacionals de la Federació.

Per definir les característiques de les pistes indicades en el quadre i el traçat dels camps de joc han de consultar-se les Normes Reglamentàries que se citen sota cada tipus de pista.

6.1.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de les Pistes Esportives estaran complementats amb espais auxiliars als esportistes (EAD). Per a Pistes Esportives (PD) els espais auxiliars estan en funció del nombre de pistes i del tipus d'ús (escolar, recreatiu, competició) pot estimar-se una previsió d'1 m2 per cada 10 m2 de Pista esportiva, en qualsevol cas es disposaran un mínim de dos vestuaris i es poden prendre com a referència els espais auxiliars indicats per a les Pistes Poliesportives, complementant si escau amb vestuaris d'equip, sala de massatge, sala de musculación, etc.

6.1.3 Espais auxiliars als espectadors (EAE)

Les Pistes Esportives per a ús recreatiu, d'entrenament i escolar, es projecten sense espais formals per a espectadors.

Quan es projecten Pistes Esportives per a Competició s'inclouran els espais auxiliars per als espectadors (EAE) necessaris, que complementen als espais útils a l'esport de la Pista Esportiva i la denominació de la qual i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPECTADORS (EAE) PISTES PETITES
TIPUS D'ESPAIS Superfícies útils (m2)/Requisits Reglamento d'Espectacles
Vies publiques d'accés Façana/s a vies publiques i/o espais oberts aptes per a circulació rodada. Ample de vies públiques/espais oberts: 1m/200 espectadors.
Portes d'accés 1,20 m/400 espectadors; 1,80 m mín/porta entrada de vehicles independent de les de vianants.
Control accés - taquilles 3
Circulacions horitzontals (Galeries, corredors de circulació) Ample mínim 1,80 m/300 espectadors + 0,60m/250 espectadors més o fracció
Escales pisos alts 1 escala/450 espectadors; ample mínim 1,80 m
Gradería Files: Fons 0,85 m (0,40 seient + 0,45 pas)
Ample 0,50 m, Altura assento 0,42 m
Passos centrals o intermedis: Ample mínim 1,20 m
Nº seients entre passos ≤ 18 (9m)
Nº de files entre passos ≤ 12
Sortides Gradería 1,20 m/200 espectadors o fracció en nº proporcional al seu aforament; mitjançant escales suaus o rampes
Condícies senyors 1 urinaris/125 espectadors, 2 vàters/500 espectadors, lavabos =1/2 Nº inodors + urinaris
Condícies senyores 2 vàters /500 espectadors lavabos =1/2 Nº inodors
Bar – Cafeteria (1) 20
Cuina - Magatzem (1) 10

(1) Opcional

6.1.4 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils a l'esport de les Pistes Esportives estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent.

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS) PISTES PETITES
TIPUS DE LOCALS Superfície útil (m2)
Gradería autoritats 15
Sala de reunions (1) 20
Condícies autoritats 2 x 6
Oficina administració (1) 20
Condícies personal 2 x 5
Magatzem material de neteja 5
Magatzem per a conservació i manteniment de la pista 10
Cambra d'escombraries 5
Sala d'Instal·lacions (2) 10

(1) Opcional

(2) Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, etc.

6.2 PISTES POLIESPORTIVES

Cada Tipus de Pista Poliesportiva es desenvolupa amb les dimensions, superfícies i marcatge esportiu longitudinal i transversal que s'indica en el quadre següent:

6.2.1 Espais útils a l'esport

DIMENSIONS D'ESPAIS ÚTILS Al DEPORTI PISTES POLIESPORTIVES (PP)
TIPUS DE PISTA Dimensions (m) Superfície
(m2)
Marcatge longitudinal Marcatge
transversal
Amplària Longitud
PP1 19 32 608 BLC, Vol -
PP2 22 44 968 FTS, BLM, BLC, Vol -
PP3 24 44 1056 FTS, BLM, BLC, Vol 3 x Vol
PP4 32 44 1408 FTS, BLM 2 x BLC, 2 x Vol

Cada Tipus de Pista Poliesportiva les dimensions de la qual es defineixen en el quadre anterior, es troben esquematitzades en les figures PP-1, PP-2, PP-3 i PP-4. Aquests esquemes fixen únicament els contorns o perímetres dels camps dels diferents esports practicables, havent de consultar-se les Normes Reglamentàries corresponents per completar el traçat dels camps i tenir en compte la resta de característiques que en elles es contenen.

6.2.2 Espais auxiliars per als esportistes (EAD)

Els espais útils a l'esport de les Pistes Poliesportives estaran complementats amb espais auxiliars als esportistes (EAD).

En Pistes Poliesportives (PP) s'estableixen els espais la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS Als ESPORTISTES (EAD)
PISTES POLIESPORTIVES (PP)
TIPUS DE LOCALS Superfícies útils (m2)
Accés 10
Control d'accés a vestuaris i pista 5
Magatzem material de neteja 3
Farmaciola – Infermeria 8
Vestuaris- Condícies col·lectives esportistes 2 x 36
Guarda-robes col·lectius esportistes 2 x 2
Vestuaris – Condícies entrenadors, àrbitres 2 x 6
Condícies de pista / públic 2 x 4
Sala de massatge (1) 2 x 10
Àrea Control de dopatge (2) 1 x 30
Magatzem de material esportiu de pista 20

(1) Opcional

(2) En les Instal·lacions on se celebrin competicions oficials

6.2.3 Espais auxiliars als espectadors (EAE)

Les Pistes Poliesportives es projecten sense espais formals per a espectadors.

6.2.4 Espais auxiliars singulars (EAS)

Els espais útils al deporti Pistes Poliesportives estan complementats amb els espais auxiliars singulars (EAS) la denominació dels quals i superfície figura en el quadre següent:

ESPAIS AUXILIARS SINGULARS (EAS)
PISTES PETITES
TIPUS DE LOCALS Superfície útil (m2)
Magatzem material de neteja 5
Magatzem per a conservació i manteniment de la pista 10
Cambra d'escombraries 5
Sala d'Instal·lacions (1) 10

(1) Espai per a producció d'aigua calenta sanitària, calefacció, etc.

CONDICIONS DE DISSENY: CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONALITAT DE PISTES PETITES

Els espais útils a l'esport i els espais auxiliars de les Pistes Petites les definicions de les quals, dimensions i esquemes gràfics poden trobar-se en el punt 6 de Tipologia, vindran definits en cada Projecte a partir d'un conjunt de Capítols i unitats d'obra.

Les unitats d'obra d'aquest Projecte hauran de reunir una sèrie de característiques i qualitats per aconseguir un grau de funcionalitat esportiva adequat, per a això el disseny de les Pistes Petites tindrà en compte criteris d'índole funcional, ambiental, constructiu, de seguretat, de manteniment, de gestió i econòmic. Els criteris compositius i estètics del disseny seran de lliure decisió del projectista sense menyscapte dels restants criteris i dins dels límits pressupostaris que s'hagin establert.

El projecte cuidarà la integració en l'entorn, de manera que els moviments de terres necessaris no suposin un impacte negatiu, igual que els colors i textures emprades.

Els elements constructius i les instal·lacions seran duradors i el seu cost de conservació i manteniment serà mínim.

Estarà resolta l'accessibilitat de persones amb discapacitat des de l'exterior, en l'accés i en els recorreguts horitzontals o verticals a vestuaris, condícies, pistes i espais per a espectadors, sense barreres arquitectòniques i amb la disposició de les instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per obtenir un nivell adaptat d'accessibilitat, conforme amb la legislació vigent d'obligat compliment que li sigui aplicable. Es recomana el compliment de les normes UNEIX d'accessibilitat (UNEIX 41500IN Criteris generals de disseny, UNEIX 41510 Accessibilitat en l'urbanisme, UNEIX 41520 Espais de comunicació horitzontal, UNEIX 41523 Espais higiènic-sanitaris).

Es tindrà en compte en el disseny un consum energètic eficient i limitat, així com la utilització d'energies renovables (solar, eòlica, biomassa, hidràulica, geotèrmica, etc.) para aquest consum energètic de la Instal·lació esportiva (p. i.: instal·lació de col·lectors solars per a acumulació d'aigua calenta sanitària, aigua calenta per a calefacció per sòl radiant en vestuaris, calderes de producció d'aigua calenta i calefacció per biomassa, etc.)

Haurà de considerar-se un ús racional de l'aigua reduint el seu consum mitjançant els mitjans i solucions tècniques necessàries.

S'impedirà l'emissió de matèries contaminants a l'aire o a les aigües.

Es contemplarà la separació de residus, així com el reciclatge dels mateixos.

S'observarà el compliment de les Normes obligatòries relatives a l'Edificació i a les Instal·lacions i els seus corresponents Reglaments.

A continuació es descriuen les característiques dels espais de les Pistes Petites:

7.1 Accés / Control:

- L'accés d'usuaris serà únic, seguint el criteri que els costos de control siguin mínims, de manera que sigui atès pel menor nº de personal. En cas que existeixin instal·lacions per a espectadors les circulacions d'esportistes i públic han d'estar ben estudiades perquè no s'interfereixin. En Instal·lacions Esportives on es prevegi realitzar competicions d'alt nivell, s'han de considerar accessos específics de públic i accessos extres per a esportistes, autoritats, premsa i TV, independents de l'accés principal.

- Es preveurà un accés específic des de l'exterior a la pista, a la sala d'instal·lacions i al magatzem de material esportiu amb espai suficient per al pas de vehicles i maquinària per a actuacions de conservació i manteniment.

- El control de l'accés serà únic per a esportistes i espectadors si existeixen, des del control es dominarà visualment l'entrada a la/s pista/s i als espais auxiliars. En ell es disposaran els quadres de comandament i control d'il·luminació, seguretat, etc.

- En les Instal·lacions amb espais per a espectadors se separaran amb claredat des de l'accés els espais per a espectadors dels espais per a esportistes, aquests últims no han de ser accessibles per als espectadors.

- Serà accessible a persones amb mobilitat reduïda, des de l'exterior, en l'accés i en els recorreguts a vestuaris, condícies i pista/s, havent d'existir, almenys, un itinerari accessible a tots els espais d'ús públic, suprimint graons i disposant rampes de pendent recomanada de 6% i màxima 8% per salvar diferències de cota. Es disposaran les
instal·lacions i ajudes tècniques necessàries per obtenir un nivell adaptat d'accessibilitat, conforme amb la legislació vigent d'obligat compliment que li sigui aplicable.

7.2 Espais Esportius (Pistes Esportives i Poliesportives):

- L'orientació de les Pistes serà tal que l'eix longitudinal de les mateixes sigui N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.
- El paviment esportiu de les Pistes Esportives serà conforme s'indica en les Normes Reglamentàries corresponents per a cada tipus de Pista.
- El paviment esportiu de les Pistes Poliesportives serà algun dels tipus que s'indiquen:

TIPUS DE PAVIMENTS PISTES POLIESPORTIVES
Paviment Composició Tipus
Formigó Polit Solera de formigó d'espessor 15 cm, sobre base de grava, amb acabat polit i àrid siliceo.
Juntes de retracció i dilatació segellades amb material elàstic
Rígid /
Impermeable
Formigó Porós Capa de formigó porós sobre base de grava i solera de formigó amb pendents i canaletas per a evacuació d'aigua. Juntes segellades amb material elàstic Rígid /
permeable
Resines sintètiques Capa de resines sintètiques amb grànuls de cautxú i càrregues minerals sobre aglomerat asfàltic i base de zahorras compactades de 15 cm o sobre solera de formigó d'espessor 15 cm. Semirrígido /
Impermeable
Sintètic Paviment sintètic (prefabricat o “in situ”) sobre aglomerat asfàltic (dues capes 40 - 25 mm) i base de zahorras compactades de 15 cm. Elàstic /
Permeable o
Impermeable

 

El paviment esportiu tindrà una planeidad tal que no existeixin diferències de nivell majors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000).

Els paviments no permeables tindran pendents d'evacuació d'aigua transversals màximes de 1%, mínimes de 0,5% i longitud màxima de 40 m.

En el perímetre de la pista es disposaran canaletas de desguàs per a la recollida d'aigües de pluja o reg.

El color del paviment esportiu serà clar, estable a l'acció de la llum, uniforme, sense lluentor i de fàcil manteniment.

Els ancoratges de l'equipament esportiu estaran encastats sense sobresortir del paviment i les seves tapes estaran enrasades amb el mateix i amb tancament immòbil davant les accions del joc.

S'evitarà l'ascensió d'humitat per capil·laritat a través de la base en contacte amb el terreny.

Sota la base del paviment esportiu no ha de passar cap tipus d'instal·lació (sanejament, lampisteria, electricitat, etc.) per evitar danys en la pista en cas d'avaria.

Els paviments sintètics compliran els següents requisits corresponents als paviments multiús d'exterior sintètics segons UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

REQUISITS PAVIMENTS MULTIÚS D'EXTERIOR SINTÈTICS
Absorció impactes (Reducció de força) RF≥20%
Deformació StV≤3mm
Fricció 0,4≤µ≤0,8
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pot de pilota (bàsquet) ≥90% (respecte a l'altura de pot en sòl rígid)
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm
Resistència a petjada Sense fissures, esquerdes o deformacions majors d'1 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig
Càrregues rodants Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a càrregues de 1000 N
Resistència a abrasió Màxima perduda de pes: 3 g / 1000 revolucions
Pendents d'evacuació Transversal 1% màxim
Longitud màxima 40 m
Espessors Verificació de l'espessor/és de les capes, oferts pel fabricant o instal·lador, d'acord amb la norma UNEIX EN 1969
Resistència tracció ≥ 400 kPa, Allargament de trencament ≥ 40%
Drenatge Paviments porosos, I>50 mm/h

- Es disposarà un tancament perimetral de les pistes, a més del tancament de parcel·la, per impedir la perduda de pilotes o pilotes. Les dimensions i característiques del tancament de les Pistes Esportives serà conforme s'indica en les Normes Reglamentàries corresponents per a cada tipus de Pista. En les Pistes Poliesportives o quan no s'indiqui en les Pistes Esportives, serà xarxa de fibres sintètiques o malla metàl·lica protegit de la corrosió mitjançant galvanització, de 3 m d'altura mínima en els fons i de 2 m d'altura mínima en els laterals, en els laterals podrà ser tanca perimetral de 1m, si no hi ha interferència amb altres pistes, no està proper al límit de parcel·la i si es pretén un aspecte més diàfan de la instal·lació esportiva. No es col·locarà aquest tancament quan sigui incompatible amb una instal·lació per a espectadors.

- Al voltant de les Pistes, a l'exterior del seu tancament perimetral existirà una banda perimetral d'almenys 1 m on es col·locaran els bàculs d'il·luminació i canaletas de drenatge.

- Les Pistes Esportives i les Pistes Poliesportives tindran il·luminació artificial, uniforme i no enlluernarà la visió dels esportistes ni dels espectadors si escau. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” aconseguint en les Pistes Esportives els nivells d'il·luminació conforme s'indica en les Normes Reglamentàries corresponents per a cada tipus de Pista i en les Pistes Poliesportives els valors següents segons el seu ús:

IL·LUMINACIÓ PISTES POLIESPORTIVES (PP)
NIVELL DE COMPETICIÓ
(mesurat a 1,00 m sobre la zona de joc)
Iluminancia horitzontal
I med
(lux)
Uniformitat
I min/I med
Competicions Locals 200 0,6
Entrenament, ús recreatiu 100 0,5

Aquests nivells d'il·luminació poden ser majors quan el tipus d'esport o de competició ho requereixi, per a això es pot consultar la norma NIDE corresponent. Quan la pista es divideixi en pistes transversals la il·luminació es podrà independitzar per a cadascuna, aconseguint els nivells indicats.

Les lluminàries es col·locaran sobre bàculs situats a l'exterior del perímetre de la pista i de les seves bandes de seguretat, l'altura mínima de muntatge serà de 6 m per a pistes d'amplària no superior a 10 m i nivell recreatiu; per a pistes d'amplària no superior a 24 m i nivell de competició local, l'altura mínima de muntatge serà de 9 m, per a pistes d'amplària major de 24 m o per a esports que necessitin destacar amb claredat la pilota a l'espai per sobre de la pista (p.i.: tennis frontó) i evitar enlluernaments i nivell de competició local l'altura mínima de muntatge serà de 12 m, per a pistes o combinacions de pistes d'amplària major de 30 m l'altura de muntatge serà de 16 m. No obstant això si hi ha instal·lacions per a espectadors i es pretén allunyar els bàculs salvant la gradería, tindran una altura major segons la distància a la pista. Els bàculs disposaran de presa de terra.

Per aconseguir un bon rendiment de color (Ra >70) els llums seran de vapor de mercuri alta pressió amb halogenuros metàl·lics.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 800 lux, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. És recomanable que es disposi un sistema temporitzat automàtic i regulable d'encès i apagat.

 

7.3 Equipament esportiu:

- L'equipament esportiu fix o mòbil serà el necessari per a l'ús previst.

- Ha de ser estable i segur de manera que no produeixi riscos d'accidents en els esportistes i usuaris, per a això haurà de complir els requisits de les Normes europees en aquesta matèria, les quals es relacionen a continuació:

Equipament de camps de joc
UNE-EN 748:2004 Porteries de futbol. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat
UNE-EN 749:2004 Porteries d'handbol. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat
UNE-EN 750:2004 Porteries d'hoquei. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat
UNE-EN 1270:2004 Equips de bàsquet. Requisits i mètodes d'assaig fins i tot seguretat
UNE-EN 1271:2004 Equips de voleibol. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNE-EN 1509: 2004 Equips de badminton. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig
UNE-EN 1510:2004 Equips de tennis. Requisits funcionals i de seguretat, mètodes d'assaig

 

- Els equipaments que requereixin ancoratges per garantir la seva estabilitat a la bolcada, en cap cas es deixaran lliures de l'ancoratge.

- Els equipaments tals com a porteries de futbol, futbol-sala, handbol, hoquei, canastres de bàsquet, etc. que no garanteixin la seva estabilitat a la bolcada han d'ancorar-se al sòl de forma permanent. Vease figura PP-5 “Suports fixos a sòl dels taulers de bàsquet”.

- Els contrapesos o sistemes antivuelco dels equipaments esportius mòbils que per la seva acció facin que l'equipament esportiu compleixi els requisits d'estabilitat, han de ser fixos i solidaris amb l'equipament esportiu o estaran muntats de manera que en cap cas, puguin retirar-se per accions de l'usuari. Vease figura PP-6 “Suports mòbils acte estables dels taulers de bàsquet”.

- Els elements metàl·lics de l'equipament esportiu seran inoxidables o estaran protegits de la corrosió

- D'igual manera que per a la resta d'instal·lacions, es realitzaran les inspeccions o revisions periòdiques, com a mínim una vegada a l'any, així com les operacions de manteniment necessàries, perquè els equipaments esportius es mantinguin en perfecte estat d'ús i complint els requisits de seguretat establerts. Les operacions d'inspecció i de manteniment dels equipaments esportius es realitzaran per personal amb preparació i mitjans suficients per a aquesta fi seguint les instruccions que hagi facilitat el fabricant de l'equipament esportiu.

7.4 Vestuaris - condícies:

- El nº mínim de vestuaris col·lectius serà de 2, prevists per a un mínim de 24 usuaris cadascun. Es disposarà d'una superfície mínima d'1,5 m2/usuari per vestuari. Si és necessari es disposaran vestuaris d'equip. Els vestuaris d'àrbitres, professors i tècnics seran dos com a mínim, un per a cada sexe. Les característiques de disseny i funcionalitat dels vestuaris i condícies poden consultar-se en la Norma NIDE de Projecte Sales i Pavellons.

7.5 Farmaciola / Infermeria:

- Les característiques de disseny i funcionalitat de la farmaciola / infermeria poden consultar-se en la Norma NIDE de Projecte Sales i Pavellons.

7.6 Magatzem de material esportiu:

- El magatzem de material esportiu estarà proper a la pista esportiva a la qual serveixi i al mateix nivell. Tindrà un ample mínim de 4 m i altura mínima de 2,20 m. Disposarà de porta de dimensions lliures mínimes 2,10m d'alt per 2,40 m d'ample i comptarà amb un fàcil accés pavimentat des de l'exterior i des del magatzem fins a la pista. El magatzem de material esportiu tindrà prestatgeries, armaris i ganxos per penjar el material esportiu.

- Les restants característiques de disseny i funcionalitat dels magatzems poden consultar-se en la Norma NIDE de Projecte Sales i Pavellons.

7.7 Sales d'instal·lacions:

- Aquests espais es destinen als equips de producció i emmagatzematge d'aigua calenta sanitària, de calefacció, climatització, ventilació, grup electrògen, etc.

- Les seves dimensions mínimes i requisits vénen regulats per la normativa tècnica específica de cada instal·lació. Per a una millor funcionalitat és recomanable que tingui accessos directes des de l'exterior.

7.8 Espais per a espectadors:

- Els espais destinats als espectadors, vestíbuls, control d'accessos, circulacions (passadissos i escales) gradería, condícies, bar, cafeteria, etc. compliran els requisits de la legislació vigent i especialment la d'Espectacles Públics i Incendis.

- Les gradería disposaran d'una perfecta visibilitat de l'espai esportiu, fàcil accés i circulació, així com evacuació ràpida i segura en temps mínims. Es recomana el compliment de la norma europea EN 13200- 1:2003 “Criteris de disseny per a l'àrea de visió dels espectadors”.

- La perfecta visibilitat de la gradería requereix que les línies de visió des dels ulls dels espectadors fins a qualsevol punt de la pista no tinguin obstrucció alguna, ja sigui per altres espectadors o per elements constructius com a baranes, gradería superiors, etc. La distància màxima de visió depèn dóna la velocitat de l'activitat esportiva i del
grandària de l'objecte, els valors recomanats de distància horitzontal de visió en instal·lacions exteriors estaran entre 70 m (velocitat ràpida i grandària petita) i 190 m (velocitat lenta i grandària gran). Vegin-se la normes abans citades.

- Per assegurar una ràpida evacuació, l'amplària mínima de les sortides de la gradería serà d'1,20 m. L'ample total de les sortides serà múltiple d'1,20 m i serà tal que tots els espectadors puguin aconseguir un lloc segur en un temps màxim de 8 minuts per a instal·lacions a l'exterior, considerant que amb aquesta amplària d'1,20 m, poden sortir raonablement per una superfície horitzontal 100 persones / min. i en superfície escalonada 79 persones / min. La màxima distància de recorregut per aconseguir una sortida
serà de 60 m per a instal·lacions a l'exterior.

- No són admissibles les places d'espectadors dempeus.

- El fons de les files tindrà 0,85 m dedicant 0,40 m al seient i 0,45 m al pas. L'ample disponible per a cada seient serà de 0,50 m

- Els seients han d'estar numerats de forma visible i poden consistir en els graons de la pròpia graderia, bancs correguts o seients individuals. Els graons solament són admissibles en instal·lacions d'aforament inferior a 250 espectadors i en ells es diferenciarà per tractament i relleu la zona de seient de la de pas.

- L'altura del plànol del seient respecte del plànol de suport dels peus estarà entre 0,40m i 0,45m; és recomanable que sigui de 0,42m

- Quan es disposin seients individuals l'altura del respatller serà almenys 0,30 m

- Per augmentar el nº d'espectadors i tenir major funcionalitat esportiva es poden disposar gradería telescòpiques.

- La pista poliesportiva ha de quedar de forma no accessible per als espectadors mitjançant baranes, diferències de nivell o altres elements que no impedeixin la visibilitat.

- La gradería ha de disposar d'una zona accessible i apta per a espectadors en cadira de rodes, reservant-se 1plaça / 200 espectadors i com a mínim dos. La dimensió de cada plaça serà de 1m d'ample per 1,25m de fons i estaran assenyalades amb el símbol d'accessibilitat. Proper a aquesta zona de la gradería es disposaran condícies adaptades per a espectadors en cadira de rodes. Per arribar fins a aquesta zona de la gradería, a la condícia adaptada, a les zones de vestíbul, bar o cafeteria existirà un itinerari accessible, salvant les
diferències de nivell, si existeixen, mitjançant rampes de pendent màxim 8% i recomanada 6%, ascensors o elevadors i amb un recorregut no major de tres vegades l'itinerari general.

- En grans instal·lacions es disposarà al centre de la tribuna principal la gradería d'autoritats, separat del públic i que tindrà entrada independent de les de públic així com una zona de recepció i estada. És convenient que disposi d'un fàcil accés des de la pista per a lliurament de trofeus.

7.9 Senyalització:

- Es disposaran senyalitzacions clares (cartells o pictogrames) de tots els espais d'esportistes i de públic, així com dels camins a aquests espais, en posicions fàcilment visibles.

- En l'accés es disposarà un panell informatiu dels espais de la instal·lació esportiva amb un plànol esquemàtic.

- Es pot utilitzar un criteri de colors per diferenciar fàcilment els diferents espais.

- Per a persones cegues els itineraris es marcaran amb diferent textura en el paviment i per a persones amb visió reduïda mitjançant colors vius que contrastin. Hi haurà una senyalització específica per a invidents mitjançant inscripcions en Braille o amb textures diferents. Els inicis i finals d'escales es diferenciaran mitjançant una franja de paviment de color i textura diferent i contrastat amb el paviment circumdant.

7.10 Marcadors:

- Es disposaran marcadors que permetin mostrar els resultats de les proves i altra informació dirigida tant a esportistes com a espectadors. El tipus de marcador podrà ser manual per a competicions de nivell local i regional. Serà electrònic per a competicions nacionals o internacionals, és convenient també disposar d'un sistema central de marcadors capaç d'indicar esdeveniments, competidors i resultats. La grandària del marcador ha de ser adequat a la màxima distància des d'on es pretén veure.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Reglaments de Federacions Esportives
- Normes UNE-EN Paviments i Equipaments Esportius
- Normes UNE-EN d'Il·luminació d'instal·lacions esportives
- Normes UNE-EN Instal·lacions per a espectadors en espais esportius.
- Normes UNEIX Accessibilitat