Salas e Pavillóns

   

 

1. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta Norma de Proxecto enumera as condicións relativas a Planificación, Deseño e Condicións Técnicas de materiais, sistemas e instalacións concernentes ás instalacións deportivas a cuberto denominadas Salas e Pavillóns, aptas para a práctica dos seguintes deportes:

Badminton
Baloncesto
Balonmán
Fútbol sala
Ximnasia
Hockey Sala
Tenis
Voleibol

E en determinadas condicións:

Judo
Karate
Taekwondo
Boxeo
Hockey sobre patíns
Ximnasia rítmica
Ximnasia Deportiva
Esgrima
Halterofilia
Loita
Tenis de Mesa
Patinaxe

Así como a Educación Física escolar e todos aqueles deportes que poidan incorporarse se se consideran aptos para realizarse en Salas e Pavillóns por exemplo a escalada en estruturas artificiais de escalada ou nos muros interiores ou exteriores da instalación.
A práctica deses deportes será tanto como deporte federativo de competición, deporte recreativo para todos e/ou deporte escolar. 

A Sala ou Pavillón debe servir para o máximo número posible de especialidades deportivas, a fin de alcanzar unha rendibilidade de uso maior. 

As Normas Regulamentarias de cada un destes deportes ou especialidades deportivas constitúen documento á parte da presente Norma de proxecto. 

Quedan fóra do ámbito desta Norma de Proxecto, as instalacións ao aire libre útiles para a práctica dalgún dos deportes citados, as cales se recollen na Norma de Proxecto “Pistas Pequenas” 

Non se inclúen tampouco no ámbito desta Norma, as construcións cubertas para a práctica do atletismo, deportes de xeo, pelota-frontón, ciclismo, deportes de hípica. 

Tampouco se inclúen no ámbito desta norma, as grandes construcións cubertas útiles para o espectáculo non só deportivo, senón tamén cultural e recreativo, coñecidas como “Palacios de Deportes”.

2 TERMOS E DEFINICIÓNS

Para os efectos desta Norma empréganse os seguintes termos e definicións:

2.1 Espazos útiles ao deporte

Son todos aqueles que están compostos por unha planta definida polas superficies estritas de competición de cada especialidade deportiva coas súas bandas exteriores de seguridade, espazos para bancos de xogadores e mesa de anotadores, así como pola altura libre necesaria.

2.2 Espazos auxiliares

Son todos os espazos complementarios á función deportiva, tales como:

- Espazos auxiliares aos deportistas (vestiarios, aseos, guardarropas, almacéns, enfermaría, circulacións, accesos, etc.)
- Espazos auxiliares a espectadores (bancadas, aseos, guardarropas, circulacións, accesos, bar, etc.)
- Espazos auxiliares singulares (salas de instalacións, locais para medios de información, autoridades, etc.)

2.3 Área de influencia

É a zona demográfica á que dan servizo as Salas e Pavillóns, isto é aquela en a
que residen os usuarios potenciais da devanditas instalación.

3 CLASES DE SALAS E PAVILLÓNS

As Salas e Pavillóns obxecto desta Norma, que permiten a práctica dalgún ou varios dos deportes citados no apartado anterior, clasifícanse nos seguintes tipos:

- Salas e Pavillóns Polideportivos

- Salas Complementarias

- Salas Especializadas

3.1 Salas e Pavillóns Polideportivos

Son as clases de Salas útiles para o máximo número posible das especialidades deportivas citadas no apartado 1 e clasifícanse nos seguintes tipos:

SALA ESCOLAR (SE):
Está destinada a ser utilizada para a educación física, o deporte escolar e para o deporte recreativo para todos. Dispón de espazos auxiliares para deportistas e xeralmente non dispón de instalacións para espectadores.

SALA DE BARRIO (SB):
Está destinada a ser utilizadas para a educación física, o deporte escolar, o deporte recreativo e o adestramento e a competición de ámbito local do deporte federativo. Dispón de espazos auxiliares para deportistas e de instalacións para espectadores en número inferior ou igual a 500. 

PABELLON (PB):
Está destinado a ser utilizado para o adestramento e competición de ámbito rexional do deporte federativo, o deporte escolar e o deporte recreativo. Dispón de espazos auxiliares para deportistas e de instalacións para espectadores en número superior a 500 e inferior a 2.000.

GRAN PABELLON (GP):
Está destinado a ser utilizado para o adestramento e competición do deporte federativo en todos os seus niveis. Dispón de espazos auxiliares para deportistas e de instalacións para espectadores para un número superior ou igual a 2.000 e inferior ou igual a 5.000. 

3.2 Salas complementarias

Son as clases de Salas que se prevén coa intención de aumentar a oferta de posibilidades que o usuario atopa nas Salas e Pavillóns Polideportivos, defínense as seguintes:

- Salas de posta a punto (SP)
- Salas de musculación (SM)

3.3 Salas especializadas (SD)

Son as clases de Salas necesarias cando as Salas e Pavillóns Polideportivos son utilizadas por un gran número de usuarios ou requírese unha oferta moi específica de locais permanentemente dedicados a un deporte ou a un grupo deles. Utilízanse para, Boxeo, Loita, Esgrima, Halterofilia, Ximnasia, Judo, Karate, Taekwondo e Tenis de mesa.

4 CONDICIÓNS DE PLANIFICACIÓN. NORMAS PREVIAS Ao DESEÑO

As Salas e Pavillóns estarán integradas preferentemente en Complexos deportivorecreativos, que permiten maiores posibilidades de control e mantemento, unha maior oferta de posibilidades de uso, así como unha menor necesidade de terreos e uns menores custos de construción ao poder centralizarse unha gran cantidade de espazos auxiliares.

O Programa das Salas e Pavillóns deberá confeccionarse de acordo entre o Promotor, o autor do Proxecto e o futuro Director do Complexo, convenientemente asesorados por técnicos en educación física e deportes. O técnico autor do Proxecto deberá, no posible, estar especializado ou contar con experiencia en instalacións deportivas.

4.1 Criterios de localización e características dos terreos

Teranse en conta os seguintes Criterios de localización e características dos terreos:

1/ Situación interior ou próxima a zonas verdes públicas, para que o ambiente e a paisaxe sexan apropiados.
2/ Proximidade a centros docentes para lograr que a instalación sexa aberta ao deporte para todos e de competición a unhas horas e á Educación Física e ao deporte escolar noutras, buscando o seu máximo aproveitamento. O traxecto a pé desde os centros docentes non debe exceder de 10 minutos e debe ser seguro de maneira que se eviten riscos potenciais.
3/ Fácil acceso a pé e por estrada, así como proximidade ao transporte público. Se o Complexo destínase ao uso diario, debe ter proximidade aos aloxamentos dos futuros usuarios, consideraranse as distancias máximas seguintes:
- Dous Quilómetros (2 Km) para peóns, equivalentes a trinta minutos andando, máximo para o acceso a pé desde os puntos mais afastados da súa zona de influencia, tanto para o uso da poboación como do deporte de competición.
- Catro Quilómetros (4 Km) para acceso en transporte público e para ciclistas en zonas urbanas.
- Oito Quilómetros (8 Km) para acceso en transporte público e ciclistas en zonas rurais.
Distánciaa – tempo de acceso ás Salas e Pavillóns situados en Complexos de lecer semanal pode aumentarse ata 2 h – 50 Km realizándose os desprazamentos en transporte público ou privado.
4/ Existencia de superficie para aparcadoiro proporcional á previsión de usuarios (deportistas e espectadores) 1 praza/20 usuarios, cunha previsión de superficie de 25-30 m2 por praza, con reserva para o persoal da instalación, bicicletas, autobuses (1 praza/200 espectadores) e para persoas con mobilidade reducida 1praza/200 usuarios (deportistas e espectadores) ou ben 1 praza/50 prazas
ou fracción e como mínimo dúas, cunhas dimensións mínimas de 5,00m por 3,60m por praza.
5/ Boas condicións de salubridade, isto é, zonas fose do alcance dos fumes ou cheiros provenientes da industria, a súa polución atmosférica e de grandes vías de circulación. De acordo co Regulamento de Actividades Insalubres, molestas, nocivas e perigosas, separarase a parcela 2.000 m de zonas con perigo de explosións, radiacións, incendios ou combustibles próximos, gases, pos ou
emanaciones tóxicas, etc. Evitaranse tamén os focos molestos produtores de ruído, pos, gases, cheiros, néboas e vibracións aínda que non prexudiquen a saúde humana, separando a parcela 500 m destas zonas.
6/ Existencia de servizos (auga, luz e rede de sumidoiros)
7/ Terreos preferentemente chairos que necesiten un mínimo movemento de terras.
8/ Estabilidade fronte ás augas de choiva ou crecidas dos ríos, fuxindo dos espazos onde converxen pendentes (vaguadas)
9/ Terreos cun grao de compactación suficiente, evitando os de desfeito ou echadizo que obrigan a realizar custosas obras de cimentación.
10/ Terreos con posibilidade de futuras ampliacións do Complexo Deportivorecreativo. Haberá de terse en conta o vixente Regulamento de Espectáculos Públicos, así como o Regulamento para a prevención da violencia nos espectáculos deportivos (R.D: 769/93) en todo o que afecte previamente o deseño, nas Clases de Salas e Pavillóns Polideportivos que dispoñan de instalacións para espectadores.

5 CONDICIÓNS DE PLANIFICACIÓN. CÁLCULO DE NECESIDADES

Previamente á redacción do Proxecto haberán de elixirse as clases de Salas e Pavillóns en relación coa área de influencia da devandita instalación deportiva – recreativa. As necesidades serán de tres tipos:

- Educación Física e deporte escolar
- Deporte recreativo para toda a poboación
- Deporte federativo de competición

Como criterio xeral do cálculo de necesidades tratarase de compaxinar os horarios para que o tres tipos de usuarios sexan compatibles nunha mesma Sala ou Pavillón Polideportivo co fin de alcanzar a súa máxima rendibilidade, fóra das Salas Complementarias e as Salas Especializadas que, pola súa singularidade, só son útiles para determinada actividade ou grupo de deportes.

Se as necesidades de practicar unha determinada actividade ou deporte son claramente superiores ás dos demais, poderase prever a elección dalgunha das clases de Salas Especializadas.

Sempre que o Complexo Deportivo – Recreativo poida estar centrado respecto da súa área de influencia, será preferible concentrar nel, o maior número posible de Salas e Pavillóns que resulten do cálculo de necesidades.

Unha vez efectuado este Estudo de necesidades de Salas e Pavillóns que o consideraremos como un Plan Sectorial, será necesario unilo e coordinalo cos Plans procedentes doutros sectores (Normas de Proxecto de Piscinas, Atletismo, etc.) a fin de elaborar un Plan global de equipamento deportivo e tempo libre concretándoo a través de Complexos deportivo - recreativos.

5.1 Área de influencia

En primeiro lugar determinarase a área de Influencia, a súa delimitación pode basearse nas Unidades urbanísticas previstas no Regulamento de Plan da Lei do Chan, nos criterios do Plan vixente ou nos criterios de localización antes
indicados.

5.2 Necesidades actuais e futuras

Todo o proceso de cálculo que aquí se desenvolve, aplicarase tanto ás necesidades actuais dunha determinada Área de influencia como ás súas necesidades futuras nun determinado ano fixado como horizonte.

5.3 Necesidades escolares (SE)

Debe coñecerse o número de postos escolares da “Zona” implicada, así como a súa transformación en número de unidades ou clases escolares e considerar os mínimos legais establecidos (R.D. 1537/2003):

- Educación primaria: Espazo para a Educación Física e Psicomotricidade de 200 m2 incluídos vestiarios, duchas e almacéns para un máximo de 25 alumnos por Ud. escolar.
- Educación Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional: Ximnasio de 480 m2 incluídos vestiarios, duchas e almacéns para un máximo de 30 alumnos por Ud. escolar (O Ximnasio pode ser común en Centros de Primaria e Secundaria)
- Bacharelato / Formación Profesional: Ximnasio de 480 m2 incluídos vestiarios, duchas e almacéns para un máximo de 30 alumnos por Ud. escolar (O Ximnasio pode ser común en Centros de Secundaria e Bacharelato)

Enténdese por “Zona de exercicios de Salas e Pavillóns” o espazo mínimo necesario para que unha clase escolar poida realizar Educación Física e/ou xogos de balón durante unha hora.

Esta “Zona de exercicios” indicaranos a superficie dos espazos útiles ao deporte e deberá ter unhas superficies mínimas de 180 m2 (Educación primaria) ou 405 m2 (Educación Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional) de acordo cos mínimos legais antes indicados.

As necesidades escolares calcúlanse da forma seguinte:
SE = C x Ou/5 x Hp/hu x Z ≥ 180 ou 405

Sendo:
- SE, a superficie necesaria para a “Zona de exercicios” que non será inferior a 180 m2 para Educación primaria ou 405 m2 para Educación Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional.
- C, o Coeficiente multiplicador segundo tipo climático (1 clima continental, 0,8 clima atlántico, 0,6 clima mediterráneo e subtropical)
- Ou, o número de unidades escolares.
- Hp, o número de horas semanais dedicadas á actividade física a cuberto de cada unidade escolar.
- hu, o número de horas diarias que se pode utilizar cada instalación para escolares.
- Z a superficie mínima de cada “Zona de exercicios” (180 m2 para Educación primaria, 405 m2 para Educación Secundaria, Bacharelato, Formación Profesional)

Ademais consideraremos que se imparten polo menos dúas clases/semana de Educación Física / Psicomotricidade por unidade e que son 25 horas a totalidade de horas lectivas semanais e por tanto a dispoñibilidade semanal do espazo para esta actividade. Sen considerar as actividades deportivas extraescolares fose do horario escolar que incrementarán o valor de Hp.

5.4 Necesidades da poboación (SP)

As necesidades da poboación están dirixidas á práctica do deporte recreativo para todos. Calcularanse baseándose no coeficiente idóneo para a poboación da área de influencia expresada en nº de habitantes e obteranse os Espazos útiles ao deporte para todos en Salas e Pavillóns en metros cadrados totais.

Devandito resultado poderá corrixirse segundo todos os condicionantes locais que poidan existir, tales como medios económicos superiores, microclima da área de influencia distinta ao da zona que o circunda, pirámide de poboación excesivamente separada da media nacional, poboación turística complementaria á residente en determinadas épocas do ano, etc.

NECESIDADES EN ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE EN SALAS E
PAVILLÓNS SEGUNDO A POBOACIÓN (m2/hab)
Ámbito demográfico
en nº de habitantes

CLIMA

Continental Atlántico Mediterráneo
/ Subtropical
1.200 0,34 0,34 0,34
2.500 0,26 0,26 0,26
5.000 0,25 0,203 0,203
10.000 0,187 0,163 0,163
15.000 0,152 0,136 0,136
20.000 0,134 0,122 0,114
30.000 0,096 0,084 0,076
40.000 0,082 0,073 0,067
50.000 0,074 0,067 0,062
75.000 0,064 0,059 0,052
100.000 0,053 0,049 0,042
150.000 0,044 0,041 0,035
200.000 0,035 0,033 0,028

5.5 Necesidades do deporte de competición (SC)

As necesidades do deporte federativo de competición son dunha singularidade tal que resulta imposible traducilas nun estándar urbanístico de metros cadrados por habitante.

En cada especialidade deportiva ou grupo de especialidades afíns, estas necesidades están en relación co número de deportistas federados (fichas), o número de equipos (se existen) o número de clubs, o número de horas diarias que se pode utilizar cada instalación, o número de horas de adestramento e/ou competición e as clases de Salas e Pavillóns consideradas regulamentarias para a competición do deporte fixado (Véxase Normas Regulamentarias)

Ao ter que alcanzar as dimensións regulamentarias, nalgúns casos haberá de superarse o tamaño de Sala ou Pavillón que nos veu dado polo Cálculo de necesidades escolares e demográficas.

Como consecuencia de todo o anterior obterase o cálculo dos Espazos útiles ao deporte de competición en Salas e Pavillóns.

5.6 Necesidades totais

Tomarase como válido o máximo valor de superficie (S) do tres tipos de Espazos útiles ao deporte calculados (SE, SP, SC) xa que o tres grupos de usuarios nunca utilizarán simultaneamente cada zona de exercicios ou cada Sala ou Pavillón.

É tamén necesario considerar a superficie necesaria para Salas Complementarias e Salas Especializadas (S´) segundo indicouse ao comezo deste punto.

En consecuencia o resultado global deste cálculo de necesidades será: S+S´.

Coñecida dita superficie resulta inmediato traducila nos Tipos de Salas e Pavillóns máis convenientes, para o que se debe consultar Condicións de Deseño de Salas e Pavillóns.

A superficie S+S´ en espazos útiles ao deporte en Salas e Pavillóns, concretada nunha serie de Salas e Pavillóns xa elixidas, determinaranos en consecuencia a Superficie en Espazos Auxiliares:

 

SUPERFICIES DE ESPAZOS EN SALAS E PAVILLÓNS
TIPOS DE ESPAZOS TIPOS DE SALAS
SE-SB PB GP
Espazos útiles ao deporte en Salas e Pavillóns S
A Espazos auxiliares deportistas 0,35 S 0,50 S 0,50 S
Espazos auxiliares espectadores --- 0,45 S - 0,80 S 0,75 S – 2,70 S
Espazos auxiliares singulares 0,10 S 0,10 S – 0,15 S 0,20 S – 0,35 S
Espazos útiles ao deporte en Salas
Complementarias e Especializadas
S'
A' Espazos auxiliares deportistas 0,25 S´ 0,40 S´ 0,40 S´

É necesario realizar un detido inventario ou Censo das Salas e Pavillóns existentes na área de influencia que nos ocupa, ou tomar coñecemento do mesmo no caso de que exista, para deducir do resultado obtido as necesidades xa satisfeitas.

6 CONDICIÓNS DE DESEÑO. TIPOLOGIA DE SALAS E PAVILLÓNS

Para definir as características xeométricas dos espazos útiles ao deporte nos distintos tipos de Salas e Pavillóns, consideráronse as dimensións dos campos e a altura libre dos deportes previstos, segundo indícase no seguinte cadro:

DIMENSIÓNS DE ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE SALGAS E PAVILLÓNS

TIPO Anchura do Campo de Xogo Lonxitude do Campo de Xogo Anchura das Bandas exteriores Lonxitude das Bandas exteriores Anchura Totais Lonxitude Totais Superficie (m2) Altura(m)
Badminton 6,10 13,40 1,25 1,55 8,60 16,50 141,90 7,50/9,00 (1)
Baloncesto 15,10 28,10 2 2 19,10 32,10 613,11 7,00
Balonmán 20 40 1 2 22 44 968 7,00
Fútbol sala 20 40 1 2 22 44 968 7,00
Hockey Sala 22 44 - - 22 44 968 7,00
Hockey Patíns 20 40 - - 20 40 800 5,50
Hockey Patíns(3) 30 60 - - 30 60 1800 5,50
Patinaxe artística 20 40 1 1 22 44 968 5,50
Tenis 10,97 23,77 3,05 5,50 17,07 34,77 593,52 7,00
Tenis (1) 10,97 23,77 3,66 6,40 18,29 36,57 668,87 9,00
Tenis (2) 10,97 23,77 4,57 8,23 20,11 40,23 809,03 9,00
Voleibol 9 18 3 3 15 24 360 7,00/12,50(4)
Boxeo 6,10 6,10 0,50 0,50 7,10 7,10 50,41 4,00
Judo 10 10 2,50 2,50 15 15 225 4,00
Karate 8 8 1 1 10 10 100 4,00
Taekwondo 8 8 2 2 12 12 144 4,00
Loita 9 9 3 3 12 12 144 4,00
Esgrima 2 18 1- 3 2 6 22 132 4,00
Ximnasia Feminina 18 30 - - 18 30 540 8,00
Ximnasia Masculina 18 30 - - 18 30 540 8,00
Ximnasia Rítmica 12 12 1 1 14 14 196 9,00
Tenis de mesa 1,525 2,74 - - 7 14 98 5,00
Halterofilia 4 4 1 1 6 6 36 4,00

(1)Campionatos Nacionais, Internacionais ITF, Copa Davis. 
(2)Copa Davis (World Group) Copa Federación. 
(3)Hockey s/patíns en liña, Competicións Nacionais da Federación. 
(4)Competicións mundiais da FIVB

Para o trazado dos campos de xogo debe consultarse a Norma Regulamentaria correspondente.

As clases de Salas e Pavillóns enumeradas no punto 3, desenvólvense nas
Tipoloxías que se indican a continuación, nas que se definen as dimensións e
superficies dos espazos útiles ao deporte e as superficies dos espazos auxiliares.

6.1 SALAS ESCOLARES (SE)

Establécense o catro tipos seguintes:
- Sala Escolar 1 (SE 1): Contén un espazo ou unidade para a Educación Física e psicomotricidade na Educación primaria.
- Sala Escolar 2 (SE 2): Contén un espazo ou unidade para a Educación Física e psicomotricidade na Educación primaria e para Educación Física en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. Permite a práctica de Baloncesto reducido e Minibasket (24x13), Badminton e Voleibol.
- Sala Escolar 3 (SE 3): Contén un espazo ou unidade para a Educación Física e psicomotricidade na Educación primaria e Educación Física en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. Permite a práctica de Baloncesto, Minibasket, Badminton e Voleibol regulamentarios. Pode dispor de bancada para espectadores ao mesmo nivel da pista deportiva.
- Sala Escolar 4 (SE 4): Contén dous espazos ou unidades para a Educación Física e psicomotricidade na Educación primaria e Educación Física en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, dispostos no sentido transversal separados mediante cortina. Permite nese sentido a práctica de Badminton, Voleibol, Baloncesto reducido e Minibasket e no sentido longitudinal Balonmán, Fútbol-Salga, Hockey-Sala, Baloncesto, Minibasket, Badminton, Tenis e Voleibol. Pode dispor de bancada para espectadores ao mesmo nivel da pista deportiva.

Cada Tipo de Sala Escolar desenvólvese cos espazos e as dimensións que se indican a continuación.

6.1.1 Espazos útiles ao deporte
 

ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
SALAS ESCOLARES
TIPO DIMENSIÓNS
Superficie
(m2)
Anchura
(m)
Lonxitude
(m)
Altura
(m)
Sala Escolar 1 (SE1) 10 18 4,00 180
Sala Escolar 2 (SE2) 15 27 5,50 405
Sala Escolar 3 (SE3) 20 32 7,00 640
Sala Escolar 4 (SE4) 23 44 7,00 1.012

(1) As dimensións son útiles non inclúen o espesor dos muros perimetrales.

6.1.2 Espazos auxiliares aos deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Sala Escolar están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
SALAS ESCOLARES
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
SE1 SE2 SE3 SE4
Vestíbulo 10 10 15 30
Control de acceso e de Sálgaa / Recepción 2 2 5 8
Botiquín - Enfermaría 2 2 2 8
Circulacións calzado non deportivo (2) 5 5 5 10
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 2 x 25 2 x 35 2 x 35 2 x 45
Guardarropas colectivos deportistas 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2 x 4
Vestiarios – Aseos profesores, árbitros 1 x 6 1 x 6 1 x 6 2 x 6
Sala de masaxe (1) --- --- --- 1 x 10
Sauna (1) --- --- --- 1 x 15
Circulacións calzado deportivo (2) 5 5 5 10
Despacho profesores, adestradores, árbitros --- --- --- 2 x 6
Almacén de material deportivo grande 1 x 10 1 x 10 1 x 10 2 x 15
Almacén de material deportivo pequeno 1 x 5 1 x 5 1 x 5 2 x 5
Almacén de material deportivo exterior (3) 10 10 15 20

(1) Opcional

(2) Valor estimativo

(3) En caso de existir instalacións deportivas exteriores

6.1.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Sala Escolar están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
SALAS ESCOLARES
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
SE1, SE2, SE3 SE4
Oficina administración - 10
Sala de Instalacións (1) 10 20
Cuarto de lixos 2 5
Almacén material de limpeza 2 2 4 5

(1)Espazo para produción de auga quente sanitaria, calefacción, grupo electrógeno, etc.

6.1.4 Espazos auxiliares aos espectadores (EAE):

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Sala Escolar están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte.

Debe considerarse que a bancada ha de ser a nivel de pista xa que para que exista bancada elevada con boa visibilidade, a anchura da Sala debe ser como mínimo de 23 m (para campo de baloncesto) ou 27 m (para campo de balonmán/fútbol-salga):

ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES (EAE)
SALAS ESCOLARES SE3, SE4
Superficies útiles (m2)/Requisitos Regulamento de Espectáculos
TIPOS DE LOCAIS TIPO SALGA ESCOLAR /nº espectadores
SE 3 / 100 - 150 SE 4 / 200 - 250
Vías públicas de acceso Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para
circulación rodada.
Ancho de vías públicas / espazos abertos:
saída a 1 v.p. ou e. a. de 7 m de ancho
(aforamento < 300 persoas)
Vestíbulos (1) (Nº espectadores – 90) / 6 (Nº espectadores – 180) / 6
Puertas de saída O nº de portas será proporcional ao nº de espectadores.
Ancho mínimo 1,20 m. Para aforamento de máis de 50 persoas ancho
de saídas será de 1,80 m/250 persoas ou fracción.
(Así mesmo véxanse artº 7 e 8 NBE CPI 96)
Control acceso - despachos de billetes 3
Circulacións horizontais
(corredores bancada)
ancho mínimo 1,80 m
Bancada (3) Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento+0,45 paso)
Ancho 0,50 m, Altura asinto 0,42 m
Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asentos entre pasos ≤ 18 (9m)
Nº de filas entre pasos ≤ 12
Saídas Bancada Máis de 1 para ocupación ≥ 100 persoas
Percorridos de evacuación ≤ 50 m
Ancho portas, pasos e corredores: Nº ocupantes / 200
(Véxanse artº 7 e 8 NBE CPI 96)
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción
(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)
Aseos señoras 6 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción
(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)
Guardarropa (2) 5
Bar – Cafetaría (2) 20
Cociña - Almacén (2) 10

(1) Superficie adicional á de Espazos auxiliares deportista
(2) Opcional
(3) Criterios Regulamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes

6.2 SALA DE BARRIO (SB)

Sala de Barrio (SB):
Permite a práctica de Balonmán, Fútbol-Salga, Hockey-Sala, Baloncesto, Minibasket, Badminton, Tenis e Voleibol no sentido longitudinal e en sentido transversal pode subdividirse en tres espazos de 15 x 27 mediante cortina separadora, permite nese sentido a práctica de Badminton, Voleibol, Baloncesto reducido e Minibasket. Admite bancada elevada para espectadores. O Tipo de Sala de Barrio desenvólvese cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.2.1 Espazos útiles ao deporte

ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
SALA DE BARRIO
TIPO DIMENSIÓNS
Anchura
(m)
Lonxitude
(m)
Altura
(m)
Superficie
(m2)
Sala de Barrio (SB) 27 45 7,50 1.215

(1) As dimensións son útiles non inclúen o espesor dos muros perimetrales.

(Vease figura SP-3)

6.2.2 Espazos auxiliares aos deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte do tipo de Sala de Barrio están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
SALA DE BARRIO
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Vestíbulo 35
Control de acceso e de Sálgaa / Recepción 10
Botiquín - Enfermaría 15
Circulacións calzado non deportivo (2) 15
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 4 x 45
Guardarropas colectivos deportistas 4 x 6
Guardarropa individual deportistas - despachos de billetes 1 x 20
Vestiarios – Aseos profesores, árbitros 3 x 6
Aseos de pista 2 x 4
Sala de masaxe (1) 1 x 10
Sauna (1) 1 x 15
Circulacións calzado deportivo (2) 15
Despacho profesores, adestradores, árbitros 2 x 6
Almacén de material deportivo grande 3 x 20
Almacén de material deportivo pequeno 3 x 5
Almacén de material deportivo exterior (3) 1 x 30

(1) Opcional 

(2) Valor estimativo 

(3) En caso de existir instalacións deportivas exteriores

6.2.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte do tipo de Sala de Barrio están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) SALA DE BARRIO
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Oficina administración 20
Sala de Instalacións (1) 30
Almacén material / Taller de mantemento 5
Almacén material de limpeza 5
Cuarto de lixos 5

(1)Espazo para produción de auga quente sanitaria, calefacción, grupo electrógeno, etc.

Espazos auxiliares aos espectadores (EAE):

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Sala de Barrio están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) en número inferior ou igual a 500, cuxa denominación, superficie ou requisitos de acordo co Regulamento de Espectáculos vixente, figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES (EAE)
SALA DE BARRIO SB
Superficies útiles (m2)/Requisitos Regulamento de Espectáculos
TIPOS DE LOCAIS SALA DE BARRIO/nº espectadores
SB / 500
Vías públicas de acceso Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para
circulación rodada.
Ancho de vías públicas / espazos abertos:
saída a 1 v.p. ou e. a. de 12,5 m de ancho
(300 < aforamento < 700 persoas)
Vestíbulos (2) (Nº espectadores – 210) / 6
Puertas de saída O nº de portas será proporcional ao nº de espectadores.
Ancho mínimo 1,20 m. Para aforamento de máis de 50 persoas
ancho de saídas será de 1,80 m/250 persoas ou fracción.
(Así mesmo véxanse artº 7 e 8 NBE CPI 96)
Control acceso - despachos de billetes 3
Circulacións verticais
(escaleiras)
Aforamento < 500 dúas escaleiras ancho mínimo 1,80 m
Aforamento > 500 para localidades altas dúas ou máis escaleiras,
ancho: 1,80 m
Máximo 18 banzos/tramo
(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Circulacións horizontais
(corredores bancada)
ancho mínimo 1,80 m
(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Bancada (3) Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento+0,45 paso)
Ancho 0,50 m, Altura asinto 0,42 m
Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asentos entre pasos: 18 (9m)
Nº Filas entre pasos: 12
Saídas Bancada Máis de 1 para ocupación ≥ 100 persoas
Percorridos de evacuación ≤ 50 m
Ancho portas, pasos e corredores: Nº ocupantes / 200
(Véxanse artº 7 e 8 NBE CPI 96)
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción
(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)
Aseos señoras 6 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción
(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)
Guardarropa (2) 5
Bar – Cafetaría (2) 30
Cociña - Almacén (2) 10

(1) Opcional 
(2) Superficie adicional á de Espazos auxiliares deportistas

(3) Criterios Regulamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes

6.3 PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS (PB)

Establécense os dous tipos que se indican a continuación, dispoñen de instalacións para espectadores en número superior a 500 e inferior a 2.000. Debe considerarse que a anchura do Pavillón será como mínimo de 30 m cando exista bancada elevada ou telescópico en dous laterais.

- Pavillón 1 (PB 1): Permite a práctica de Balonmán, Fútbol-Salga, Hockey-Sala, Baloncesto, Minibasket, Badminton, Tenis e Voleibol no sentido longitudinal e en sentido transversal a práctica de Badminton, Voleibol, Baloncesto reducido (14x27 m) e Minibasket. Admite bancada elevada para espectadores.
- Pavillón 2 (PB 2): Permite a práctica de Balonmán, Fútbol-Salga, Hockey-Sala, Baloncesto, Minibasket, Badminton, Tenis e Voleibol no sentido longitudinal e en sentido transversal a práctica de Badminton, Voleibol, Baloncesto e Minibasket. Admite bancada elevada para espectadores.

Cada tipo de Pavillón Polideportivo desenvólvese cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.3.1 Espazos útiles ao deporte

ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS
TIPO DIMENSIÓNS
Anchura
(m)
Lonxitude
(m)
Altura
(m)
Superficie
(m2)
Pavillón 1 (PB1) 30 48 7,50 – 9,00 1.440
Pavillón 1 (PB2) 32 48 7,50 – 9,00 1.536

(1) As dimensións son útiles non inclúen o espesor dos muros perimetrales.

6.3.2 Espazos auxiliares aos deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Pavillón están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
SALA DE BARRIO
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Vestíbulo 40
Control de acceso e de Sálgaa / Recepción 10
Botiquín - Enfermaría 15
Circulacións calzado non deportivo (2) 20
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 4 x 45
Vestiarios- Aseos de equipo deportistas 2 x 30
Guardarropas colectivos deportistas 4 x 6
Guardarropa individual deportistas - despachos de billetes 1 x 30
Vestiarios – Aseos profesores, árbitros 3 x 6
Aseos de pista 2 x 4
Sala de masaxe (1) 1 x 10
Sauna (1) 1 x 15
Circulacións calzado deportivo (2) 20
Despacho profesores, adestradores, árbitros 3 x 6
Almacén de material deportivo grande 3 x 25
Almacén de material deportivo pequeno 3 x 10
Almacén de material deportivo exterior (3) 30

(1) Opcional

(2) Valor estimativo

(3) En caso de existir instalacións deportivas exteriores
6.3.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Pavillón están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES
PAVILLÓNS PB1, PB2
TIPOS DE LOCAIS TIPO DE PABELLON
segundo nº espectadores
PB 1.000 PB 1.500
Superficies útiles (m2)
Oficina administración 30 40
Sala de reunións 20 25
Servizos / Vestiarios persoal 2 x 10 2 x 10
Bancada autoridades 15 20
Aseos autoridades 2 x 6 2 x 8
Sala de autoridades 20 25
Sala de Instalacións (2) 40 50
Almacén material / Taller de mantemento 5 8
Almacén material de limpeza 5 6
Cuarto de lixos 5 6
Almacén material espectáculos (1) 15 20

(1) Opcional

(2) Espazo para produción de auga quente sanitaria, calefacción, grupo electrógeno, etc.

6.3.4 Espazos auxiliares aos espectadores (EAE)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Pavillón están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación, superficie ou requisitos de acordo co Regulamento de Espectáculos vixente, figura no cadro a continuación. No devandito cadro indícanse as superficies para 1.000 e 1.500 espectadores, no caso de capacidades intermedias as superficies obteranse por extrapolación dos valores indicados no cadro:

ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES
PAVILLÓNS PB1, PB2
Superficies útiles (m2)/Requisitos Regulamento de Espectáculos
TIPOS DE LOCAIS TIPO DE PABELLON
segundo nº espectadores
PB 1
1.000
PB 2
1.500
Vías públicas de acceso Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para circulación rodada.
Ancho de vías públicas / espazos abertos:
saída a 2 v.p. ou e. a. de 7 m de ancho mínimo e total de 30 m
(700 < aforamento < 1.500 persoas)
Vestíbulos (2) Nº espectadores / 6
Puertas de saída O nº de portas será proporcional ao nº de espectadores.
Ancho mínimo 1,20 m. Para aforamento de máis de 50 persoas ancho de
saídas será de 1,80 m/250 persoas ou fracción.
(Así mesmo véxanse artº 7 e 8 NBE CPI 96)
Control acceso - despachos de billetes 3 3
Circulacións verticais
(escaleiras)
Aforamento > 500 para localidades altas dúas ou máis escaleiras, ancho: 1,80 m
+ 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500
Máximo 18 banzos/tramo
(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Circulacións horizontais
(corredores bancada)
Ancho mínimo 1,80 m
Aforamento > 500 que os utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m /250
espectadores que excedan de 500
(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Bancada (3) Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento+0,45 paso)
Ancho 0,50 m, Altura asinto 0,42 m
Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asentos entre pasos: 18 (9m)
Nº Filas entre pasos: 12
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción
Aseos señoras 6 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción
Guardarropa 10 10
Bar – Cafetaría (1) 45 60
Cociña - Almacén (1) 15 25

(1) Opcional
(2) Só espectadores

(3) Criterios Regulamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes

6.4 GRANDES PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS (GP)

Establécense o tres tipos que se indican a continuación:

- Gran Pavillón 1 (GP1)
- Gran Pavillón 2 (GP2)
- Gran Pavillón 3 (GP3)

O tres permiten no sentido longitudinal a práctica de todos os deportes de campos pequenos (Balonmán, Fútbol-Salga, Hockey-Sala, Baloncesto, Badminton, Tenis, Voleibol), a ximnasia deportiva e rítmica e os deportes de combate. En sentido transversal permiten a práctica de Badminton, Voleibol, Baloncesto e Minibasket.

Admiten bancada para espectadores a varios niveis.

O Gran Pavillón GP 3 permite, ademais do antes indicado, o campo máximo para hockey patíns en liña.

Cada Tipo de Pavillón desenvólvese cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.4.1 Espazos útiles ao deporte

ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
GRANDES PAVILLÓNS
TIPO DIMENSIÓNS
Anchura
(m)
Lonxitude
(m)
Altura
(m)
Superficie
(m2)
Gran Pavillón 1 (GP1) 32 53 9 - 12,50 1.696
Gran Pavillón 2 (GP2) 32 57 9 - 12,50 1.824
 Gran Pavillón 3 (GP3) 32 62  9 - 12,50 1.984

(1) As dimensións son útiles non inclúen o espesor dos muros perimetrales.

6.4.2 Espazos auxiliares aos deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Gran Pavillón están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS
GRANDES PAVILLÓNS GP1, GP2, GP3
TIPOS DE LOCAIS Superficies útiles (m2)
Vestíbulo 50
Control de acceso e de Sálgaa / Recepción 15
Botiquín - Enfermaría 15
Circulacións calzado non deportivo (2) 30
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 4 x 45
Vestiarios- Aseos de equipo deportistas 2 x 30
Guardarropas colectivos deportistas 4 x 6
Guardarropa individual deportistas - despachos de billetes 1 x 30
Vestiarios – Aseos profesores, árbitros 3 x 6
Aseos de pista 2 x 4
Sala de masaxe (1) 2 x 10
Sauna (1) 2 x 15
Circulacións calzado deportivo (2) 30
 Despacho profesores, adestradores, árbitros 3 x 6
Área Control de dopaxe (4) 1 x 40
Almacén de material deportivo grande 3 x 45
Almacén de material deportivo pequeno 3 x 15
Almacén de material deportivo exterior (3) 30

(1) Opcional
(2) Valor estimativo
(3) En caso de existir instalacións deportivas exteriores

(4) Nas Instalacións onde se celebren competicións oficiais

6.4.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Gran Pavillón están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro a continuación.

No devandito cadro indícanse as superficies para cada tipo de Gran Pavillón con 2.000, 3.000, 4.000 ou 5.000 espectadores, no caso de capacidades intermedias as superficies obteranse por extrapolación dos valores indicados no cadro:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES
GRANDES PAVILLÓNS GP1, GP2, GP3
TIPOS DE LOCAIS TIPO DE GRAN PABELLON
segundo nº espectadores
GP
2.000
GP
3.000
GP
4.000
GP
5.000
Superficies útiles (m2)
Oficina administración 40 50 50 60
Aseos / Vestiarios persoal 2 x 10 2 x 15 2 x 15 2 x 15
Sala de reunións 25 30 30 40
Bancada autoridades 25 25 30 30
Aseos autoridades 2 x 8 2 x 8 2 x 10 2 x 10
Salga autoridades 35 35 50 60
Bancada prensa 20 30 40 50
Bancada TV, radio 20 20 30 40
Bancadas gráficas 10 10 15 20
Salga prensa 40 60 80 100
Aseos prensa 2 x 8 2 x 8 2 x 10 2 x 10
Salas de comunicacións 20 20 25 30
Salas de instalacións 60 80 100 120
Almacén material / Taller de mantemento 2 x 6 2 x 6 2 x 8 2 x 10
Almacén material de limpeza 2 x 6 2 x 6 3 x 6 3 x 6
Cuarto de lixos 6 8 12 16
Almacén material espectáculos (1) 40 40 50 60

(1) Opcional

6.4.4 Espazos auxiliares aos espectadores (EAE)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Gran Pavillón están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación, superficie ou requisitos de acordo co Regulamento de Espectáculos vixente, figura no cadro seguinte.

No devandito cadro indícanse as superficies para cada tipo de Gran Pavillón de 2.000, 3.000, 4.000 ou 5.000 espectadores, no caso de capacidades intermedias as superficies obteranse por extrapolación dos valores indicados no cadro:

ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES
GRANDES PAVILLÓNS GP1, GP2, GP3
Superficies útiles (m2)/Requisitos Regulamento de Espectáculos
TIPOS DE LOCAIS TIPO DE GRAN PABELLON
segundo nº espectadores
GP
2.000
GP
3.000
GP
4.000
GP
5.000
Vías públicas de acceso Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para
circulación rodada.
Ancho de vías públicas / espazos abertos:
Saída a 2 ou máis v.p. ou e. a. de 12,5 m de ancho mínimo e total
de 30 m + 1 m/ 100 persoas que excedan de 1500
(aforamento > 1.500 persoas)
O conxunto de saídas distribuirase entre as v.p. ou e.a. tal que
o nº e dimensións das saídas sexan proporcionais á
anchura das v.p. ou e.a.
Vestíbulos (2) Nº espectadores / 6
Puertas de saída O nº de portas será proporcional ao nº de espectadores.
Ancho mínimo 1,20 m. Para aforamento de máis de 50 persoas
ancho de saídas será de 1,80 m/250 persoas ou fracción.
(Así mesmo véxanse artº 7 e 8 NBE CPI 96)
Control acceso - despachos de billetes 6 9 12 15
Circulacións verticais
(escaleiras)
Aforamento > 500: para localidades altas dúas ou máis escaleiras, ancho:
1,80 m + 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500
Máximo 18 banzos/tramo (Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Circulacións horizontais
(corredores bancada)
Ancho mínimo 1,80 m
Aforamento > 500 que os utilicen, ancho: 1,80 m +
0,60 m /250 espectadores que excedan de 500
(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)
Bancada (3) Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento+0,45 paso)
Ancho 0,50 m, Altura asinto 0,42 m
Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m
Nº asentos entre pasos: 18 (9 m)
Nº Filas entre pasos: 12
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción
Aseos señoras 6 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción
Guardarropa 10 15 20 25
Bar – Cafetaría (1) 55 65 75 85
Cociña - Almacén (1) 17 20 22 25

(1) Opcional
(2) Só espectadores

(3) Criterios Regulamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes

6.5 CAPACIDADE DOS ESPAZOS PARA ESPECTADORES SEGUNDO POBOACIÓN

A capacidade máxima das bancadas segundo o ámbito demográfico de influencia do Pavillón ou do Gran Pavillón indícase no cadro seguinte:

CAPACIDADE DOS ESPAZOS PARA ESPECTADORES SEGUNDO POBOACIÓN
Clase e Tipo de Sala ou Pavillón AMBITO DEMOGRÁFICO (en miles de habitantes)
50 100 250 500 1000
Nº DE PRAZAS DE BANCADA
PB 1000 1500 --- --- ---
GP --- --- 2000 4000 5000

6.6 SALAS COMPLEMENTARIAS

As Salas Complementarias, segundo indícase no punto 3, poden ser Salas de posta a punto (SP) e Salas de musculación (SM) as súas características indícanse a continuación.

6.6.1 SALAS DE POSTA A punto (SP)

As Salas de posta a punto permiten mellorar a forma física xeral mediante un adestramento de exercicios con aparellos e accesorios lixeiros móbiles, tales como aparellos de remo, simuladores de carreira, simuladores de marcha e escaleiras, aparellos de pedais, halteras e outros aparellos. Desenvólvense, segundo as necesidades, coas dimensións que se indican a continuación:

ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
SALAS DE POSTA A punto (SP)
TIPO DIMENSIÓNS
Anchura
(m)
Lonxitude
(m)
Altura
(m)
Superficie
(m2)
SP 1 5 6 3,00 30
SP 2 5 9 3,00 45

Admítese que as Salas de posta a punto teñan, segundo as necesidades, outras dimensións, no entanto recoméndase que a anchura mínima sexa de 5 m, a lonxitude estea entre 6 e 9 m e a altura mínima sexa de 3,00 m.

6.6.2 SALAS DE MUSCULACIÓN (SM)

As Salas de musculación permiten un adestramento selectivo intensivo para o deporte de competición ou para o adestramento particular de forza do deportista.
Segundo a súa función estarán equipadas dunha serie de aparellos e accesorios pesados, halteras e aparellos específicos.
Desenvólvense, segundo as necesidades, coas dimensións que se indican a continuación:

ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
SALAS DE MUSCULACIÓN (SM)
TIPO DIMENSIÓNS
Anchura
(m)
Lonxitude
(m)
Altura
(m)
Superficie
(m2)
SM 1 6 8 3,00 48
SM 2 6 12 3,00 72

Admítese que as Salas de musculación teñan outras dimensións, segundo as necesidades, no entanto recoméndase que a anchura mínima sexa de 6m e a lonxitude estea entre 8 e 12 m, a altura mínima será de 3,00 m.

6.7 SALAS ESPECIALIZADAS (SD)

Establécense os tipos que se indican a continuación:
- Sala Especializada 1 (SD1): Permite a práctica de Halterofilia, Boxeo, Loita, Tenis de mesa (1 mesa)
- Sala Especializada 2 (SD 2): Permite a práctica de Halterofilia, Boxeo, Loita, Judo, Karate, Taekwondo, Tenis de mesa (2 mesas)
- Sala Especializada 3 (SD 3): Permite a práctica de Halterofilia, Boxeo, Loita, Judo, Karate, Taekwondo, Esgrima, Tenis de mesa (4 mesas)
- Sala Especializada 4 (SD 4): Permite a práctica de Ximnasia masculina, Ximnasia feminina, Ximnasia rítmica.
- Sala Especializada 5 (SD 5): Permite a práctica de Ximnasia masculina e Ximnasia feminina ou Ximnasia rítmica.

As Salas Especializadas desenvólvense, segundo as necesidades, coas dimensións que se indican a continuación:

ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE
SALAS DE MUSCULACIÓN (SM)
TIPO DIMENSIÓNS
Anchura
(m)
Lonxitude
(m)
Altura
(m)
Superficie
(m2)
SD 1 10 12,5 4,00 125
SD 2 15 15 4,00 225
SD 3 15 26 5,00 390
SD 4 18 30 8,00/9,00 (1) 540
SD 5 18 36 8,00/9,00 (1) 648

(1) altura para ximnasia rítmica

6.7.2 Espazos auxiliares aos deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte das Salas Complementarias e Salas Especializadas están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
SALAS COMPLEMENTARIAS E SALAS ESPECIALIZADAS
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS Nº Salas Complementarias
ou Especializadas
1 ou 2 3 ou máis
Vestíbulo -- --
Control de acceso e de Sálgaa / Recepción -- --
Almacén material de limpeza -- --
Botiquín - Enfermaría -- --
Circulacións calzado non deportivo -- --
Vestiarios- Aseos colectivos deportistas 2 x 30 3 x 30
Guardarropas colectivos deportistas -- --
Vestiarios – Aseos profesores, árbitros 1 x 6 2 x 6
Sala de masaxe (1) 1 x 15 1 x 15
Sauna (1) 1 x 15 1 x 15
Circulacións calzado deportivo 10 20
Despacho profesores, adestradores, árbitros 1 x 6 2 x 6
Almacén de material deportivo grande 1 x 20 2 x 20
Almacén de material deportivo pequeno 1 x 10 2 x 10
Almacén de material deportivo exterior -- --

(1) Opcional

6.8 Previsión de Salas Complementarias e Especializadas

De acordo co especificado no punto 5 Condicións de Planificación e sempre que o Cálculo de necesidades así o indique, deberase complementar a previsión de Salas e Pavillóns, coas Salas Complementarias e as Salas Especializadas de acordo cos seguintes criterios xerais:

- Cada Sala Escolar (SE) ou Sala de Barrio (SB) pode completarse cunha ou dúas Salas, unha delas será sempre Salga de Posta a punto (SP) ou Sala de Musculación e a outra Salga Especializada.
- Cada Pavillón (PB) pode completarse con dúas Salas, unha delas será sempre Salga de Posta a punto (SP) ou Sala de Musculación e a outra Salga Especializada.
- Cada Gran Pavillón (GP) pode completarse cun mínimo de tres Salgas, dous delas serán sempre Salga de Posta a punto (SP) e Sala de Musculación e a terceira unha Sala Especializada.

7 CONDICIÓNS DE DESEÑO. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADE DE SALAS E PAVILLÓNS

Os espazos útiles ao deporte e os espazos auxiliares das Salas e Pavillóns cuxas definicións, dimensións e esquemas gráficos poden atoparse no punto 6 de Tipoloxía, virán definidos en cada Proxecto a partir dun conxunto de Capítulos e unidades de obra.

As unidades de obra do devandito Proxecto haberán de reunir unha serie de características e calidades para alcanzar un grao de funcionalidade deportiva adecuado, para o que o deseño das Salas e Pavillóns terá en conta criterios de índole funcional, ambiental, construtivo, de seguridade, de mantemento, de xestión e económico. Os criterios compositivos e estéticos do deseño serán de libre decisión do proyectista sen menoscabo dos restantes criterios e dentro dos límites orzamentarios que se estableceron.

O proxecto coidará a integración na contorna, de forma que os grandes volumes non configuren un impacto negativo, do mesmo xeito que as cores e texturas do edificio.

Estará resolta a accesibilidade de persoas con mobilidade reducida desde o exterior, no acceso e nos percorridos horizontais ou verticais a vestiarios, aseos, pista polideportiva, salas complementarias, salas especializadas e espazos para espectadores, sen barreiras arquitectónicas e coa disposición das instalacións e axudas técnicas necesarias para obter un nivel adaptado de accesibilidade, conforme coa lexislación vixente de obrigado cumprimento que lle sexa de aplicación.

Recoméndase o cumprimento das normas UNE de accesibilidade (UNE 41500IN Criterios xerais de deseño, UNE 41510 Accesibilidade no urbanismo, UNE 41520 Espazos de comunicación horizontal, UNE 41523 Espazos hixiénico-sanitarios)

As cubertas, fachadas e cerramentos terán illamento térmico e evitaranse as condensacións, observarase o cumprimento da vixente Norma de condicións térmicas dos edificios.

Terase en conta no deseño un consumo enerxético eficiente e limitado, así como a utilización de enerxías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica, xeotérmica, etc.) para o devandito consumo enerxético da Instalación deportiva (p. e.: instalación de colectores solares para acumulación de auga quente sanitaria, auga quente para calefacción por chan radiante en vestiarios, caldeiras de produción de auga quente e calefacción por biomasa, etc.)

Deberá considerarse un uso racional da auga reducindo o seu consumo mediante os medios e solucións técnicas necesarias.

Impedirase a emisión de materias contaminantes ao aire ou ás augas.

Contemplarase a separación de residuos, así como a reciclaxe dos mesmos.

Os elementos construtivos e as instalacións do edificio serán duradeiros e o seu custo de conservación e mantemento será mínimo.

Observarase o cumprimento das Normas obrigatorias relativas á Edificación e ás Instalacións e os seus correspondentes Regulamentos.

A continuación descríbense as características dos espazos das Salas e Pavillóns:

7.1 Vestíbulo/Control, Recepción:

- O acceso será único, seguindo o criterio de que os custos de control e recepción sexan mínimos, de forma que sexa atendido polo menor nº de persoal, no entanto deben estar ben estudadas as circulacións de deportistas e público de forma que non se interfiran e poidan diferenciarse mediante elementos móbiles. En grandes Pavillóns débense considerar accesos específicos de público e accesos extras para deportistas, autoridades, prensa e TV, independentes do acceso principal.
- O vestíbulo disporá dunha zona para estancia e espera e un espazo para taboleiro de anuncios e información.
- Nas Salas e Pavillóns con espazos para espectadores disporase dunha superficie de vestíbulos para espectadores de 1 m2/6 espectadores.
- As saídas a espazo exterior seguro e o nº e dimensións das portas de saída serán as preceptivas segundo a Regulamentación de Incendios e de Espectáculos. É importante apuntar que para aforamento de público superior a 700 persoas é necesario dispor de saídas a dúas vías públicas e o ancho total de portas de saída debe ser de 1,80m/250 persoas ou fracción, cun mínimo de 1,20 m para aforamento inferior a 50 persoas. As portas abrirán no sentido da saída e terán transparente o seu parte superior.
- Ao exterior das portas de entradas disporase rejilla limpiabarros enrasada co pavimento e ao interior felpudo tamén enrasado co pavimento.
- Desde o control do acceso dominarase visualmente a pista e nel disporanse os cadros de mando e control de iluminación, equipamento, seguridade, etc.
- Nas Salas e Pavillóns con espazos para espectadores separaranse con claridade desde o acceso os espazos para espectadores dos espazos para deportistas, os cales non deben ser accesibles para os espectadores e garantirase a boa visibilidade da pista polideportiva desde a bancada.
- O vestíbulo disporá de luz natural e a iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 100 lx e de 200 lx no control. Disporá dun sistema de calefacción para manter unha temperatura de 18ºC e de 20ºC no Control.
- Disporá de instalación para teléfono público.
- Será accesible para persoas con mobilidade reducida desde o exterior, non terá chanzo de entrada ou substituirase por rampla, existirá un espazo de 1,50 m ao exterior e ao interior da porta de entrada, libre de obstáculos, horizontal ou con pendente máxima de 2%. Os timbres, interruptores, teléfonos, etc. serán de fácil acceso e situados a unha altura entre 0,80 m e 1,20 m. O mostrador de recepción permitirá a aproximación do usuario en cadeira de rodas, terá 0,85 m de altura deixando un oco baixo el de 0,78 m de altura libre, 0,60 m de fondo, ancho mínimo de 1 m. Disporanse as instalacións e axudas técnicas necesarias para obter un nivel adaptado de
accesibilidade, conforme coa lexislación vixente de obrigado cumprimento que lle sexa de aplicación.

7.2 Circulacións:

- Terán un ancho mínimo de 1,50 m, altura mínima de 2,80 m e altura libre mínima entre o pavimento e o obstáculo mais próximo, luminaria, conduto de instalacións, etc. será de 2,60 m, preferible con iluminación natural e nivel de iluminación artificial de 100 lx. É recomendable manter unha temperatura mínima de 18ºC.
- Terán alumado de emerxencia e sinalización.
- Será accesible para persoas con mobilidade reducida tanto nos percorridos horizontais como nos verticais, debendo existir, polo menos, un itinerario accesible a todos os espazos de uso público, suprimindo chanzos e dispondo ramplas de pendente recomendada de 6% e máxima 8% ou ascensores para salvar diferenzas de cota.

7.3 Espazos Deportivos, Pista Polideportiva:

- O acceso á pista polideportiva será desde os vestiarios de forma que se acceda á pista despois do cambio de roupa e de calzado, os vestiarios deben situarse preferentemente ao mesmo nivel da pista.
- No perímetro interior da Pista Polideportiva non haberá elementos saíntes, mochetas ou arestas nunha altura de 3m. O material de
revestimento de paramentos verticais será liso, non abrasivo e resistente aos golpes e balonazos. Nas zonas onde poida haber golpes dos deportistas contra os paramentos, disporase un revestimento que ademais das características citadas sexa amortiguador.
- As fachadas exteriores terán un zócalo de 3m resistente ás accións ambientais exteriores e ao vandalismo.
- Os paramentos interiores da pista serán de cor clara con coeficientes de reflexión da luz igual ou superior a 0,40, sen brillos e resistentes a balonazos.
- En xeral é preferible non dispor falsos teitos sobre a pista, se existen serán resistentes a balonazos, quedando impedido o seu desprendemento e caída en calquera caso.
- As portas que dan á pista, abrirán cara ao exterior da mesma, serán resistentes a impactos de balón e a golpes, estarán enrasadas coas paredes da pista, terán as manillas e herrajes encaixados e disporán de peiraos de peche. Polo menos unha terá dimensións mínimas de ancho 1,60 m e alto 2,10 m. Disporanse as portas de emerxencia necesarias considerando que para unha ocupación maior de 100 persoas ou percorridos de evacuación maiores de 25 m é necesario dúas saídas (ocupación: 1persoa/5m2)
- O pavimento deportivo será sintético (caucho, linóleo, poliuretano, PVC) ou de madeira. Os pavimentos ríxidos non son admisibles.
A base do pavimento deportivo (soleira ou forxado) evitará a ascensión de humidade por capilaridad se está en contacto co terreo de forma que quede impermeabilizada e terá a mesma planeidad que a esixida ao pavimento deportivo (diferenzas de nivel inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m; 1/1000). A cor do pavimento deportivo será claro, estable á acción da luz, uniforme, sen brillo e de fácil mantemento. As ancoraxes do equipamento deportivo estarán encaixados sen sobresaír do pavimento e as súas tapas estarán enrasadas co mesmo, acabadas co pavimento deportivo e con peche inmóbil ante as accións no xogo. Baixo a base do pavimento non debe pasar ningún tipo de instalación (saneamento, fontanaría, electricidade, etc.) para evitar danos na pista en caso de avaría.

- O pavimento deportivo cumprirá os seguintes requisitos correspondentes aos pavimentos multiuso de interior segundo UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

REQUISITOS PAVIMENTOS MULTIUSO DE INTERIOR SINTÉTICOS
CARACTERISTICAS REQUISITOS
Absorción impactos (Redución de forza) RF≥35%
RF≥20%
Área-elásticos
Punto-elásticos
Deformación StV≤3mm
StV≤5mm
Área-elásticos
Punto-elásticos
Fricción 0,4≤µ≤0,8
Planeidad Diferenzas de nivel inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m (1/1000)
Bote de balón (baloncesto) ≥90% respecto da altura de bote en chan ríxido
Resistencia a impactos Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para
impactos de 8 Nm
Resistencia a pegada Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de
0,5 mm ás 24 h. de realizar o ensaio
Cargas rodantes Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de
0,5 mm para cargas de 1500 N (área-elásticos)
ou para carga de 1000 N (punto-elásticos)
Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso: 3 g por 1000 revolucións (sintético)
Espesores Verificación do espesor/é das capas, ofrecidos polo fabricante ou instalador, de acordo coa norma UNE EN 1969
Resistencia ao lume M3 (UNE 23727)

- A pista polideportiva terá iluminación natural, por cuberta mediante lucernarios ou claraboyas e/ou por fachada mediante xanelas ou muros traslúcidos orientados ao norte, ao leste e/ou ao sur e a unha altura maior de 3m respecto da pista. Non se deben abrir ocos de iluminación nos lados curtos da pista para evitar deslumbramiento nos campos principais. A orientación do eixo principal da pista cando se ilumina por fachada deberá ser por tanto este-oeste. A superficie de lucernarios ou claraboyas estará entre 10%-15% da superficie da pista cando a iluminación sexa cenital. Cando a iluminación sexa mediante xanelas ou muros traslúcidos a súa superficie será polo menos 1/5 da superficie da parede. A iluminación natural será uniforme e non debe producir deslumbramiento nin contrastes en
a pista. Os vidros que poidan ser alcanzados por impactos de balóns ou pelotas serán laminados, resistentes a impactos, ao exterior protexeranse de rotura por vandalismo.
- A pista polideportiva terá iluminación artificial, será uniforme e non cegará a visión dos deportistas nin dos espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e disporá de dous niveis de iluminación para toda a pista e para cada subdivisión da mesma, alcanzando como mínimo dos valores seguintes:

ILUMINACIÓN SALGAS E PAVILLÓNS (SP)
NIVEL DE COMPETICIÓN
(medido a 1,00 m sobre a zona de xogo)
Iluminancia horizontal
E med
(lux)
Uniformidade
E min/E med
Competición 500 0,7
Adestramento, uso recreativo 200 0,5

Estes niveis de iluminación poden ser maiores cando o tipo de deporte ou de competición requírao, para o que se pode consultar a norma NIDE correspondente. Cando a pista se divida en pistas transversais a iluminación será independente para cada unha e cos niveis indicados.

As luminarias deben resistir impactos de balóns sen romper ou estarán protexidas para o efecto. Para conseguir un bo rendemento de cor (Ra >70) as lámpadas poden ser de vapor de mercurio alta presión con halogenuros metálicos ou fluorescentes. Cando estean colocadas a unha altura maior de 7m é conveniente dispor pasarelas para conservación e mantemento.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 800 lux, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto.

Dotarase de iluminación de emerxencia e sinalización.
- A pista polideportiva disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 40 m3/h por deportista e de 30 m3/h por espectador. Para o cálculo da cantidade total de aire considerarase un nº de deportistas de 1/10 m2 de superficie de pista cun mínimo de 30 e de espectadores o nº de prazas previsto, estes valores sumásense para obter o total de aire necesario para ventilación da pista.

A ventilación poderá ser natural se se aseguran eses niveis. A ventilación mecánica para garantir os volumes de aire indicados, é necesaria para salas de mais de 1000 m2 e con 500 ou mais espectadores, a ventilación natural ou mecánica impedirá a estratificación do aire. É conveniente dispor un mínimo de ventilación natural controlada ademais da ventilación mecánica. Debe coidarse que a instalación de ventilación non produza ruídos molestos, o nivel de ruído a causa do sistema de ventilación mecánica será inferior a 45 dbA.
- A acústica da pista polideportiva evitará a existencia de ecos e ruídos, o coeficiente de reverberación será inferior ou igual aos seguintes valores segundo o volume da pista:

ACÚSTICA SALAS E PAVILLÓNS
Volume Tempo de reverberación
< 2000 m3 1,1 s
2000 m3- 5000 m3 1,2 s
5000 m3- 7000 m3 1,4 s
5000 m3- 9000 m3 1,5 s
> 9000 m3 1,6 s

Para conseguir estes valores disporanse paramentos e teitos absorbentes do son que cumprirán o resto de características. Se
disporá o illamento acústico necesario para impedir as emisións de ruído ao exterior ou a outras zonas da instalación deportiva, de acordo coa Normativa vixente de Condicións Acústicas dos edificios.
- A pista polideportiva disporá de instalación de calefacción ou climatización de forma que a temperatura mínima a 1 m do chan sexa de 16ºC para nivel de adestramento e competicións locais ou rexionais e de 16ºC a 18ºC para competicións de ámbito nacional. A humidade relativa será de 40%-60% cando exista climatización. A impulsión dirixirá o aire cara á pista de forma que a velocidade de impulsión sexa como máximo de 0,15 m/s a 2m sobre o nivel da pista, o aire de retorno tomarase ao nivel de pista. En zonas moi cálidas pode disporse unha instalación de climatización para conseguir unha temperatura de 23º C (verán). En zonas cálidas pode ser
suficiente reforzar a ventilación mecánica ou arrefriar o aire de ventilación. A instalación de calefacción ou climatización poderá ser independente ou incluída na de ventilación, en calquera caso cumprirá os requisitos esixidos a esta.
- A pista polideportiva disporá de instalación de megafonía cun punto de toma por cada subdivisión da pista.
- A pista polideportiva disporá de instalación de electricidade, os enchufes serán con toma de terra dispóndose polo menos dúas por cada subdivisión da pista, non sobresairán nin constituirán perigo para os deportistas, ademais existirán os necesarios de forza para a limpeza, conservación e mantemento.
- Preverase a instalación de marcador electrónico, reloxo e cronómetro cun punto de mando xunto a cada punto de toma de megafonía.

7.4 Espazos Deportivos, Pistas de Salas Especializadas:

- Son de aplicación as mesmas características que para a pista polideportiva.
- Situaranse preferentemente ao mesmo nivel que a pista polideportiva principal e os vestiarios.
- Disporá dun almacén de material deportivo específico para esta Sala.
- Sobre o pavimento deportivo disporanse os elementos móbiles necesarios para cada deporte tales como colchóns ou tatamis.
- Para a práctica de halterofilia, o pavimento deseñarase para resistir e amortecer a caída de pésalas, así como evitar o impacto acústico mediante pavimentos flotantes.
- Estas Salas non dispoñen de instalacións para espectadores.

7.5 Espazos Deportivos, Salas de Posta a punto / Musculación:

- Situaranse preferentemente ao mesmo nivel que a pista polideportiva principal e os vestiarios.
- Disporá dun almacén de material deportivo específico para esta Sala.
- A porta de acceso será dobre para permitir a entrada e saída das máquinas.
- Os paramentos serán resistentes a golpes ata 2 m de altura polo menos.
- O pavimento deberá ser capaz de resistir e amortecer a caída de elementos pesados.
- Terá unha altura de 3,00 m, preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 200 lx e unha temperatura mínima de 20ºC. Se a sala está climatizada a temperatura máxima será de 23ºC.
- Disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 40 m3/h por deportista.
- Disporanse paramentos e teitos absorbentes do son para acondicionamento acústico do local.

7.6 Equipamento deportivo:

- O equipamento deportivo fixo ou móbil será o necesario para o uso previsto, as súas ancoraxes, carrís e elementos de suspensión estarán fixados aos elementos estruturais e para os cálculos estruturais teranse en conta as cargas suplementarias que soporten.
- Nos muros frontais non se colocarán aparellos nin accesorios, colocaranse redes de protección e seguridade onde fosen necesarias.
- As cortinas divisorias da pista procurarán unha separación visual e tamén acústica cando sexa necesario.
- As espalderas e escalas non deben presentar perigo para os usuarios pola súa colocación.
- Os elementos metálicos do equipamento deportivo serán de material inoxidable ou protexido da corrosión.
- O equipamento deportivo debe ser estable e seguro de forma que non produza riscos de accidentes nos deportistas e usuarios, para o que deberá cumprir os requisitos das Normas europeas nesta materia, as cales se relacionan a continuación:

Equipamento de campos de xogo
UNE-EN 748:2004 Portarías de fútbol. Requisitos e métodos de ensaio mesmo seguridade
UNE-EN 749:2004 Portarías de balonmán. Requisitos e métodos de ensaio mesmo seguridade
UNE-EN 750:2004 Portarías de hockey. Requisitos e métodos de ensaio mesmo seguridade
UNE-EN 1270:2004 Equipos de baloncesto. Requisitos e métodos de ensaio mesmo seguridade
UNE-EN 1271:2004 Equipos de balonvolea. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
UNE-EN 1509: 2004 Equipos de badminton. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
UNE-EN 1510: 2004 Equipos de tenis. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
Equipamento de ximnasia
UNE-EN 913 Equipos de ximnasia - Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio
UNE-EN 914 Equipos de ximnasia - Varras paralelas e barras paralelas asimétricas combinadas. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
UNE-EN 915 Equipos de ximnasia - Varras asimétricas. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
UNE EN 916:2003 Equipos de ximnasia - Plintos. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
UNE EN 12196:2003 Equipos de ximnasia - Cabalos e poldros. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
UNE EN 12197:1997 Equipos de ximnasia - Varra fixa. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio
UNE EN 12346:1998 Equipos para ximnasia – Espalderas, escalas e cadros de escalada. Requisitos de seguridade e métodos de ensaio
UNE EN 12432 Equipos de ximnasia - Varras de equilibrios. Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
UNE-EN 12503-1 Colchóns deportivos. Parte 1: Colchóns de ximnasia. Requisitos de seguridade
UNE-EN 12503-2:2001 Colchóns deportivos. Parte 2: Colchóns de salto con pértega e salto de altura. Requisitos de seguridade
UNE-EN 12503-3:2001 Colchóns deportivos. Parte 3: Colchóns de judo. Requisitos de seguridade
UNE-EN 12503-4:2001 Colchóns deportivos. Parte 4: Determinación da absorción de impactos
UNE-EN 12503-5:2001 Colchóns deportivos. Parte 5: Determinación da fricción da base
UNE-EN 12503-6:2001 Colchóns deportivos. Parte 6: Determinación da fricción superior
UNE-EN 12503-7:2001 Colchóns deportivos. Parte 7: Determinación da rixidez estática
UNE EN 12655 Equipos de ximnasia - Anillas - Requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
UNE EN 13219: 2001 Equipos de ximnasia. Trampolíns - Requisitos funcionais e de seguridade. Métodos de ensaio
Mesas para Tenis de mesa
UNE-EN14468-1:2005 Tenis de mesa - Parte 1. Mesas para tenis de mesa, requisitos funcionais e de seguridade, métodos de ensaio
UNE-EN14468-2:2005 Tenis de mesa - Parte 2. Mesas para tenis de mesa. Ensamblaxe da rede requisitos e métodos de ensaio
Estruturas artificiais de escalada
UNE-EN12572:1999 Estruturas artificiais de escalada. Puntos de protección, requisitos de estabilidade e métodos de ensaio

- Os equipamentos que requiran ancoraxes para garantir a súa estabilidade ao envorco, en ningún caso deixaranse libres da ancoraxe.
- Os equipamentos tales como portarías de fútbol, fútbol-salga, balonmán, hockey, canastras de baloncesto, etc. que non garantan a súa estabilidade ao envorco deben ancorarse ao chan de forma permanente.
- Os contrapesos ou sistemas antivuelco dos equipamentos deportivos móbiles que pola súa acción fagan que o equipamento deportivo cumpra os requisitos de estabilidade, han de ser fixos e solidarios co equipamento deportivo ou estarán montados de forma que en ningún caso, poidan retirarse por accións do usuario.
- De igual maneira que para o resto de instalacións, realizaranse as inspeccións ou revisións periódicas, como mínimo unha vez ao ano, así como as operacións de mantemento necesarias, para que os equipamentos deportivos mantéñanse en perfecto estado de uso e cumprindo os requisitos de seguridade establecidos. As operacións de inspección e de mantemento dos equipamentos deportivos realizaranse por persoal con preparación e medios suficientes para este fin seguindo as instrucións que facilitase o fabricante do equipamento deportivo.

7.7 Vestiarios - aseos:

- Preferentemente os vestiarios – aseos estarán ao mesmo nivel que a pista deportiva
- Cada vestiario colectivo estará previsto para un nº mínimo de 30 usuarios. En Salas Escolares o nº mínimo de usuarios será de 15 en Sala Escolar 1 e 21 en Salas Escolares 2 e 3 (25 alumnos/unidade escolar en Primaria, 30 alumnos/unidade escolar en E.S.O. e 35 alumnos/unidade escolar en Bacharelato e considerando un 60% por vestiario). Disporase dunha superficie mínima de 1,5 m2/usuario para vestiario colectivo.
- Cada vestiario de equipo estará previsto para un nº mínimo de 15 usuarios. Disporase dunha superficie mínima de 2m2/usuario para vestiario de equipo.
- O nº mínimo de vestiarios é de 2, un para cada sexo.
- Os vestiarios de árbitros, profesores e técnicos serán dous como mínimo, un para cada sexo, excepto nas Salas Escolares 1, 2 e 3 que poderá ser só un, o nº total será como mínimo igual ao nº de espazos deportivos en que se poida subdividir a Pista principal. Estará previsto para un nº mínimo de 3 usuarios.
- Próximo ou anexo ao vestiario de árbitros, profesores e técnicos haberá un despacho co mobiliario apropiado para as actividades propias deste tipo de usuario, como a redacción de actas, informes, reunións, etc. Para o seu uso por técnicos e profesores é conveniente que teña visión directa da pista.
- A altura recomendada de vestiarios e aseos será de 2,80 m e a altura libre mínima entre o pavimento e o obstáculo mais próximo, luminaria, conduto de instalacións, etc. será de 2,60 m
- Para o cambio de roupa colocaranse bancos fixos cunha lonxitude mínima 0,60m/usuario (0,50 m/usuario para escolares), ancho entre 0,40 m a 0,45 m e unha altura de 0,45 m. A separación libre mínima entre dous bancos ou entre banco e paramento ou despacho de billetes será de 2 m. Os bancos estarán suxeitos aos muros mediante escuadras ou elementos similares e sen patas para favorecer a limpeza ou serán de fábrica. Disporanse percheros resistentes sobre os bancos, 2 Uds./usuario a unha altura de 1,65 m e de 1,40 m para escolares, non son admisibles ganchos por seguridade. Os bancos e percheros estarán constituídos por materiais resistentes á humidade, os elementos metálicos serán inoxidables ou protexidos da corrosión. Disporanse dous armarios colectivos con chave para equipos en cada vestiario ou un despacho de billetes por usuario. Véxase figura SP-19.
- Cada vestiario colectivo ou de equipo disporá de zona de duchas colectivas con espazo para secado e zona de aseos e lavabos, ningunha destas dúas zonas será de paso para a outra, terán acceso directo desde o vestiario e estarán protexidas de vistas desde os corredores de circulación da instalación deportiva.
- Disporanse duchas en proporción de 1ducha/3usuarios, cun mínimo de 8 en vestiarios colectivos (6 en Salas Escolares 1,2 e 3) 5 en vestiarios de equipo e 1 en vestiarios de árbitros, profesores. As duchas serán preferentemente colectivas, no entanto poden disporse unha ou dous individuais, non se admiten pratos de ducha excepto en vestiarios de árbitros, profesores. Cada ducha disporá dunha superficie de 0,90x0,90m2, o paso mínimo entre duchas será de 0,80 m e entre duchas e parede de 1m. Véxase figura SP-18.
- Os rociadores das duchas serán antivandálicos, colocados a unha altura de 2,20 m e terán pulsadores temporizados (30 s), se hai hidromezcladores serán tamén temporizados.
- Dotarase con instalación de auga quente sanitaria A.C.S. cun consumo previsto de 25 l por usuario a unha temperatura de uso de 38ºC e un caudal de 0,15 l/s. A instalación disporá dun Acumulador de A.C.S. con capacidade para o nº total de usuarios previsto nun período punta de 15 minutos e cun tempo de recuperación inferior ou igual a 60 minutos para escolares e de 90 minutos para o resto. A temperatura de acumulación será de 60ºC, a temperatura da auga no circuíto de auga quente estará por encima de 50ºC no punto mais afastado do circuíto ou na tubaxe de retorno do acumulador, a instalación permitirá que a auga alcance unha temperatura de 70ºC e cumprirá o R.D. 865/2003 para a prevención e control da legionelosis. A auga quente poderá chegar previamente mesturada con auga fría aos puntos de ducha, dispondo unha válvula hidromezcladora (Salas Escolares) ou ben chegará a auga quente directamente do Acumulador dispondo hidromezcladores individuais temporizados, no primeiro caso é recomendable que polo menos unha ducha teña hidromezclador individual temporizado. En ambas as solucións haberá un circuíto de recirculación da auga quente. Véxase figura SP-24. Os condutos de auga quente e fría estarán calorifugados para evitar perdidas caloríficas ou condensacións, serán vistos ou facilmente accesibles, en paramentos verticais e en zonas accesibles aos usuarios quedarán encaixados. A instalación de auga fría e quente de cada zona húmida estará independizada mediante válvulas de corte. A instalación de A.C.S. disporá de colectores solares para acumulación de auga e reducir o salto térmico. Véxase figura SP-25.
- Na zona de secado disporanse secadores de pelo eléctricos.
- Cada vestiario disporá dunha zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos, dotaranse os vestiarios colectivos ou de equipo cun mínimo de dúas cabinas por vestiario, de anchura mínima de 1 m, unha delas adaptada para minusválidos e 3 lavabos. Os vestiarios masculinos dotaranse como mínimo con tres urinarios. Os vestiarios de árbitros, profesores terán como mínimo unha cabina e un lavabo. Os pestillos de peche das portas das cabinas disporán de sistema de desbloqueo desde o exterior.
- Sobre os lavabos disporanse espellos inastillables en parede.. Poderán colocarse dosificadores de xabón e toalleros para papel ou secamanos.
- Os inodoros disporán de fluxores, para o que se dotará da instalación de presión necesaria se esta non fose suficiente. As billas de lavabos e os urinarios disporán de pulsadores temporizados. Disporanse portarrollos pechados con chave.
- Os lavabos non terán pé, colocaranse sobre encimeras resistentes á auga, suspendidos da parede mediante escuadras ou elementos similares. Sobre os lavabos disporanse espellos inastillables.
- Deben disporse tomas de auga e sanitarios de vertedura para limpeza.
- Os vestiarios e aseos disporán de luz natural. Coidarase que polas xanelas non haxa vistas á zona de cambio de roupa ou ás duchas. A iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 150 lx. As luminarias serán estancas nas zonas húmidas de duchas e lavabos e protexidas de impacto mediante rejillas ou difusores. Dotarase de iluminación de emerxencia e sinalización. Os enchufes serán con toma de terra, dispóndose polo menos dúas xunto aos lavabos e outros dous xunto aos bancos. Na zona de duchas non haberá nin será accesible ningún elemento eléctrico (interruptor, toma de corrente) Todos os elementos metálicos de vestiarios e aseos, a instalación de auga fría, quente e calefacción estarán conectados a unha rede equipotencial de terra.
- Os vestiarios e aseos disporán preferentemente de ventilación natural, ademais disporán de ventilación forzada cunha renovación mínima de aire de 8 volumes á hora ou 30 m3/persoa e hora. Disporanse tomas de extracción mecánica de aire nas zonas de duchas e sobre as cabinas de inodoros. Véxase figura SP-20.
- Os vestiarios e aseos disporán de instalación de calefacción ou climatización de forma que a temperatura mínima a 1 m do chan sexa de 20ºC e de 22ºC na zona de duchas.
- Os revestimentos dos paramentos verticais faranse en toda a súa altura ou como mínimo ata 2m con materiais impermeables, resistentes á humidade e ao golpe, de fácil limpeza e conservación. As esquinas e arestas estarán redondeadas, do mesmo xeito que os encontros co pavimento.
- Os pavimentos serán impermeables, sen relevos que acumulen sucidade, de fácil limpeza, antibacterianos, resistentes a produtos hixiénicos de limpeza, antiescorregadizas con pé calzado e descalzo, en seco ou mollados, con pendentes do 2% cara a sumidoiros sifónicos e nas duchas cara a canaletas de desaugadoiro ao longo dos muros baixo os rociadores. As rejillas serán de material inoxidable.
- Os pavimentos no espazo de duchas terán unha resistencia ao deslizamiento de forma que sexan polo menos de clase B (ángulo ≥ 18º) segundo método de ensaio DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas molladas con pés descalzos.
- Os pavimentos en zonas de aseos e cambio de roupa terán unha resistencia ao deslizamiento de forma que sexan polo menos de clase B (ángulo ≥ 10º) segundo método de ensaio DIN 51130 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés calzados.
- No caso de que existan falsos teitos serán resistentes á humidade e aos golpes.
- As portas de paso terán follas con dimensións mínimas de ancho 0,80m e alto 2,10 m, en cabinas o ancho mínimo das portas será de 0,70m, excepto nas cabinas de minusválidos que terán un ancho mínimo de 0,80 m, os marcos e portas serán resistentes ao golpe e á humidade. As portas de acceso a vestiarios disporán de peiraos de peche e fechadura. As portas de cabinas e as de zonas húmidas non chegarán ao chan, quedando a unha altura de 0,10m.
- Os vestiarios e aseos estarán adaptados para o uso por persoas con mobilidade reducida, para o que cumprirán a lexislación que lles sexa de aplicación, no entanto incluirase como mínimo o seguinte: Na zona de cambio de roupa disporase barra de apoio sobre bancos a unha altura de 0,75 m separada 5 cm da parede e o espazo libre de aproximación ao banco será de 1,20 m por 0,80 m, a altura das perchas será de 1,40 m. As cabinas de inodoro disporán de lavabo no seu interior e nelas poderase inscribir un circulo de 1,50 m libre obstáculos en toda a súa altura, o inodoro terá polo menos nun lado un espazo libre de 0,80 m para a trasferencia lateral desde a cadeira de rodas, instalando barras auxiliares de apoio, de sección circular de 5 cm de diámetro, a 0,75 m de altura e separación entre eixos de 0,70 m sendo abatible verticalmente a ao lado da trasferencia, o asento estará a unha altura de 0,45 m, o mecanismo de descarga terá un pulsador de dimensión mínima 5 cm x 5 cm, as portas abrirán cara ao exterior, terán mecanismos de retorno e permitirán un oco libre de paso de 0,80 m cun espazo libre de aproximación de 1,20 m, as manillas estarán entre 0,85 m e 1,05 m de altura complementadas por un tirador horizontal de 0,30 m de lonxitude, os pestillos disporán de sistema de desbloqueo desde o exterior. Os lavabos serán sen pedestal, situados a altura de 0,80 m no seu parte superior e deixando un oco baixo el libre de obstáculos de 0,68 m cun fondo mínimo de 0,25 m, a grifería será monomando, panca ou célula fotoeléctrica. As duchas accesibles disporán dun espazo de utilización de 0,90 m x 1,20 m e se é ducha individual será de 1,50 m x 1,50 m, estarán dotadas de asento abatible de 0,45 m de ancho por 0,40 m de fondo a 0,45 m de altura e separados 0,15 m da parede onde se suxeita, instalarase unha barra de apoio vertical e outra horizontal a 0,75 m de altura, a grifería estará situada no paramento perpendicular ao do asento abatible e a unha
altura entre 0,70 m e 1,20 m.

7.8 Botiquín/Enfermaría:

- Estará ben comunicado coa pista deportiva e disporá dunha fácil saída cara ao exterior para evacuación de accidentados ou lesionados graves.
- Disporá como mínimo de lavabo e espazo para padiola, mesa e cadeira, estará dotado con armario con equipos de cura. Se se prevé que se utilice para recoñecementos médicos de medicamento deportivo/preventiva, disporá de cabina de inodoro, espazo de cambios e vestíbulo con zona de espera. Nas Salas Escolares 1, 2 e 3 pode estar incluído no vestiario de profesores.
- A altura recomendada será de 2,80 m e a altura libre mínima de 2,60 m. Preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 250 lx, de 500 lx sobre padiola e unha temperatura mínima de 20ºC. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 6 volumes á hora.

7.9 Sala de masaxe:

- Estará nos vestiarios ou próxima a eles e á pista deportiva, disporá de lavabo e poderá dispor dunha pequena sala de espera previa á sala de masaxes.
- Terá unha altura mínima de 2,80 m e unha altura libre de 2,60 m, preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 250 lx e unha temperatura mínima de 23ºC. Se a sala está climatizada a temperatura máxima será de 23ºC. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 8 volumes á hora.

7.10 Área de Control de Dopaxe:

- Disporase cando se celebren competicións oficiais e durante a competición terá un uso exclusivo para este fin. Disporá dunha sala de traballo con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave, dúas salas de toma de mostras (para homes e mulleres) con inodoro, lavabo e espello e unha sala de espera con frigorífico (Espazos regulados por R.D. 41/1996)
- Terá unha altura mínima de 2,80 m e unha altura libre de 2,60 m, preferible con iluminación natural, nivel medio de iluminación artificial de 250 lx na zona de traballo e de 150 lux en sala de espera, a temperatura mínima será de 20ºC. Se a sala está climatizada a temperatura máxima será de 23ºC. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 6 volumes á hora.

7.11 Oficina de Administración:

- Este espazo esta destinado ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva. A entrada a este espazo debe ser desde o vestíbulo de público ou ter conexión directa con el e co control de acceso/recepción.
- En Salas de Barrio, Pavillóns e Grandes Pavillóns disporá de dous espazos diferenciados, a oficina xeral e un despacho como mínimo.
- Terá unha altura mínima de 2,80 m e unha altura libre de 2,60 m, preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 400 lx e unha temperatura mínima de 20ºC. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 3 volumes á hora. Terá illamento acústico de 35 dBA, de forma que o nivel de ruído procedente dos espazos deportivos non produza molestias.
- Disporá de instalación de telefonía e datos estendido ao controlrecepción e a outros espazos para un sistema de xestión centralizada por computador.

7.12 Almacén de material deportivo:

- Os almacéns de material deportivo darán directamente á sala deportiva á que sirvan ou próximos a ela e ao mesmo nivel. O almacén de material deportivo grande terá un ancho mínimo de 4m e altura mínima de 2,20m, disporá de porta de dimensións libres mínimas 2,10m de alto por 2,40m de ancho e contará cun fácil acceso desde o exterior. O almacén de material deportivo pequeno terá andeis, armarios e ganchos para colgar material deportivo. Cando haxa almacén de material deportivo exterior debe ser independente e situado na proximidade das instalacións deportivas exteriores.
- Se é posible disporá de iluminación natural, a iluminación artificial alcanzará un nivel mínimo de 100 lx. Disporase polo menos un enchufe con toma de terra.
- Os revestimentos dos paramentos verticais faranse en toda a súa altura con materiais resistentes a rozamentos e golpes, de fácil limpeza e conservación.
- Os pavimentos serán resistentes ao desgaste, non abrasivos e de fácil limpeza e conservación.

7.13 Salas de instalacións:

- Estes espazos destínanse aos equipos de produción e almacenamento de auga quente sanitaria, de calefacción, climatización, ventilación, grupo electrógeno, etc.
- As súas dimensións mínimas e requisitos veñen regulados pola normativa técnica específica de cada instalación. Para unha mellor funcionalidade é recomendable que teña accesos directos desde o exterior.

7.14 Espazos para espectadores:

- Os espazos para espectadores deben deseñarse para unha afluencia de publico en competicións deportivas, con espazos de bancadas na Sala. Aínda que é tamén interesante dispor espazos para publico, distintos da propia Sala, próximos ao vestíbulo de entrada, desde onde se poida ter visión da Sala mediante zonas acristaladas e onde poidan incluírse bar, cafetaría ou zonas de estancia con maquinas de bebidas.
- Os espazos destinados aos espectadores, vestíbulos, control de accesos, circulacións(corredores e escaleiras) bancadas, aseos, bar, cafetaría, etc. cumprirán os requisitos da lexislación vixente e en especial a de Espectáculos Públicos e Incendios. Para bancadas recoméndase o cumprimento da norma europea EN 13200-1:2003 “Criterios de deseño para os espazos para espectadores”.
- En competicións de carácter nacional ou internacional e en especial as de fútbol e baloncesto profesional ou as cualificadas de alto risco, debe contemplarse o Regulamento para a prevención da violencia en espectáculos públicos R.D. 769/93 (1)
- As bancadas disporán dunha perfecta visibilidade do espazo deportivo, fácil acceso e circulación, así como evacuación rápida e segura en tempos mínimos.
- A perfecta visibilidade da bancada require que as liñas de visión desde os ollos dos espectadores ata calquera punto da pista non teñan obstrución algunha, xa sexa por outros espectadores ou por elementos construtivos como varandas, estruturas de cuberta, bancadas superiores, etc. Véxanse figuras SP-21 e SP-22.A distancia máxima de visión depende dá a velocidade da actividade deportiva e do tamaño do obxecto, os valores recomendados de distancia horizontal de visión en instalacións de interior estarán entre 60 m (velocidade rápida e tamaño pequeno) e 110 m (velocidade lenta e tamaño grande) segundo as normas antes citadas. Véxase figura SP-23.
- Para asegurar unha rápida evacuación, a anchura mínima das saídas da bancada será de 1,20 m, o ancho total das saídas será múltiplo de 1,20 m e será tal que todos os espectadores poidan alcanzar un lugar seguro nun tempo máximo de 2 minutos, considerando que con esa anchura de 1,20 m, poden saír razoablemente por unha superficie horizontal 100 persoas/min e en superficie graduada 79 persoas/min. A máxima distancia de percorrido para alcanzar unha saída será de 30 m para instalacións de interior.
- Non se admiten prazas de espectadores de pé.
- O fondo das filas terá 0,85m dedicando 0,40m ao asento e 0,45m ao paso. O ancho dispoñible para cada asento será de 0,50m
- Os asentos deben estar numerados de forma visible e poden consistir nos chanzos da propia bancada, bancos corridos ou asentos individuais. Os chanzos só son admisibles en instalacións de aforamento inferior a 250 espectadores e neles diferenciarase por tratamento e relevo a zona de asento da de paso.
- A altura do plano do asento respecto do plano de apoio dos pés estará entre 0,40m e 0,45m, é recomendable que sexa de 0,42m
- Cando se dispoñan asentos individuais a altura do respaldo será polo menos 0,30m
- Para aumentar o nº de espectadores e ter maior funcionalidade deportiva pódense dispor bancadas telescópicos.
- A pista polideportiva debe quedar de forma non accesible para os espectadores, mediante varandas, diferenzas de nivel ou outros elementos que non impidan a visibilidade.
- A bancada debe dispor dunha zona accesible e apta para espectadores en cadeira de rodas, reservándose 1praza/200 espectadores e como mínimo dous. A dimensión de cada praza será de 1m de ancho por 1,25m de fondo e estarán sinaladas co símbolo de accesibilidade. Próximo a esta zona da bancada disporanse aseos adaptados para espectadores en cadeira de rodas. Para chegar ata esa zona da bancada, o aseo adaptado, as zonas de vestíbulo, o bar ou cafetaría existirá dun itinerario accesible, salvando as diferenzas de nivel, se existen, mediante ramplas de pendente máxima 8% e recomendada 6%, ascensores ou elevadores e cun percorrido non maior de tres veces o itinerario xeral.
- En Grandes Pavillóns disporase no centro da tribuna principal a bancada de autoridades, separado do público e que terá entrada independente das de público así como unha zona de recepción e estancia. É conveniente que dispoña dun fácil acceso desde a pista para entrega de trofeos.
- Disporase dun sistema de megafonía para transmisión de mensaxes para o uso normal, a competición, para seguridade, en caso de emerxencia, para música, etc.
- A bancada disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 30 m3/h por espectador. A ventilación será forzada para un nº de espectadores maior de 500.
- É conveniente que dispoña de iluminación natural cos mesmos criterios que a pista polideportiva.
- A bancada terá iluminación artificial a cal non cegará a visión dos deportistas e conseguirá un nivel mínimo de iluminación de 100 lx. As luminarias serán antivandálicas. Existirá alumado de emerxencia e sinalización, dispóndose sobre as saídas, os percorridos de evacuación como corredores, escaleiras e vestíbulos e nas dependencias accesorias como aseos, bar cafetaría, etc. Os chanzos terán pilotos de sinalización 1/m lineal.
- É conveniente dispor dun sistema de calefacción ou climatización que manteña unha temperatura mínima de 18ºC.

7.15 Sinalización:

- Disporanse sinalizacións claras (carteis ou pictogramas) de todos os espazos de deportistas e de público, así como dos camiños a eses espazos, en posicións facilmente visible.
- No vestíbulo disporase un panel informativo dos espazos da instalación deportiva cun plano esquemático.
- Pódese utilizar un criterio de cores para diferenciar facilmente os distintos espazos.
- As saídas de emerxencia e as direccións dos percorridos de evacuación disporán dos sinais indicativos segundo a normativa vixente.
- Para persoas cegas os itinerarios marcaranse con diferente textura no pavimento e para persoas con visión reducida mediante cores vivas que contrasten. Haberá unha sinalización específica para invidentes mediante inscricións en Braille ou con texturas diferentes. Os inicios e finais de escaleiras diferenciaranse mediante unha franxa de pavimento de cor e textura diferente e contrastado co pavimento circundante.

7.16 Marcadores:

- Disporanse marcadores que permitan mostrar os resultados das probas e demais información dirixida tanto a deportistas como a
espectadores. O tipo de marcador poderá ser manual para competicións de nivel local e rexional. Será electrónico para competicións nacionais ou internacionais, é conveniente tamén dispor dun sistema central de marcadores capaz de indicar eventos, competidores e resultados. O tamaño do marcador debe ser adecuado á máxima distancia desde onde se pretende ver.

7.17 Sistemas de seguridade contra intrusiones:

- Preverase unha instalación de seguridade contra intrusiones mediante detectores volumétricos, de infravermellos, sirenas de alarma, etc. Pódese complementar o sistema cunha serie de cámaras de vixilancia para control interior e exterior da instalación.

8 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Regulamentos de Federacións de Federacións Deportivas
- Normas UNE-EN Pavimentos e Equipamentos Deportivos
- Normas UNE-EN de Iluminación de instalacións deportivas
- Normas UNE-EN Instalacións para espectadores en espazos deportivos.
- Normas UNE de Accesibilidade