P-CHAP Piscina Xipollejo

0 AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en les Piscines que continguin gots dedicats als jocs lliures o vigilats en l'aigua de nens fins a 5 anys.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquesta activitat.

En els Projectes de construcció o reforma de piscines de xipollejo ha de considerar-se el compliment de la normativa Autonòmica i Municipal relativa a les Piscines d'ús col·lectiu que els afecti.

1 EMPLAÇAMENT

Els gots de xipollejo estaran inclosos en un Complex de Piscines que és un establiment amb instal·lacions aquàtiques útils per a l'esbarjo, l'educació física i l'entrenament o competició esportiva de nens, joves i adults.

Els gots de xipollejo juntament amb les seves bandes exteriors, unes zones de jocs infantils i lloa accessos constituiran uns recintes que hauran d'estar perfectament aïllats dels altres gots en piscines a l'aire lliure.

Tot got de xipollejo ha d'estar separat dels restants per un mínim de 10 m de distància en piscines a l'aire lliure i de 5 m en piscines cobertes. En defecte d'això almenys existirà una barrera que impedeixi el pas a través d'ella i d'1 m d'altura mínima Si els gots de xipollejo no formen part de Piscines cobertes sinó de Piscines a l'aire lliure, constituiran juntament amb les seves bandes exteriors i els seus accessos obligats uns recintes perfectament aïllats dels altres gots.

Estaran protegits de l'abast de vents dominants que molestin als nens, així com de la proximitat d'arbres o plantacions de fulla caduca que puguin embrutar els gots. No existiran ombres llançades sobre el got que ocultin o disminueixin l'acció solar.

2 FORMA I DIMENSIONS DEL GOT

Els gots de xipollejo poden dissenyar-se de les formes mes variades, sempre que no existeixin recodos, angles i obstacles que dificultin la circulació de l'aigua, la seva neteja, la vigilància de la làmina d'aigua o puguin resultar perillosos per als usuaris. La superfície de làmina d'aigua pot oscil·lar entre 50 m2 i 250 m2 segons el càlcul de necessitats de l'àmbit de població servit per la piscina (Vegeu l'apartat corresponent de les Normes de projecte de Piscines)

La profunditat màxima d'aquest tipus de gots serà de 0,40 m i el pendent superficial del fons no superarà el 6% i serà com a mínim del 2%, en qualsevol de les línies rectes que puguin recolzar-se en ell.

3 PLATGES O ANDANES

Per possibilitar la circulació dels usuaris al voltant del got, així com per separar la làmina d'aigua d'altres zones i de zones enjardinades en piscines a l'exterior, es preveuran bandes exteriors al got, de platges o andanes pavimentades en tot el seu perímetre. L'amplària mínima de platges o andanes, mesura des de la vora de la làmina d'aigua serà de 2,50 m.

La superfície de les platges o andanes serà horitzontal, i tindrà pendent d'almenys 2% en adreça perpendicular i oposada al got, cap a canaleta de recollida d'aigua perimetral, independent i allunyada de la del got.

4 MURS LATERALS

La construcció dels murs laterals i fons del got serà sòlida quedant assegurada perfectament la seva estabilitat, resistència i estanqueïtat.

5 SOBREEIXIDORS I ACCESSOS Al GOT

Tot got de xipollejo haurà de disposar de vorada - sobreeixidor en tot el seu perímetre. El sobreeixidor limitarà el nivell màxim d'aigua, desguassarà la pel·lícula superficial d'impureses i servirà d'agarri als nens.

La vorada sobreeixidor serà de tipus desbordant amb canaleta de desguàs a la platja pavimentada. Vegeu la figura CHA-1a.

Una part del perímetre del got (almenys un 25% de la seva longitud) haurà de dedicar-se a accés a l'interior de la làmina d'aigua mitjançant graons d'altura màxima de 0,10 m o en forma de platja descendent amb un pendent uniforme de 2%-4% des de 0 m fins a 0,40 m. Vegeu la figura CHA-1b

6 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la superfície de l'aigua o el paviment de les platges o andanes i l'obstacle més proper (cara inferior de sostre, pengi de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) haurà de quedar totalment lliure i tindrà un mínim de 3 m.

7 TIPUS DE PARAMENTS

El revestiment dels paraments del got serà d'un material impermeable que permeti una fàcil neteja i de característiques antilliscants, de manera que la resistència al lliscament sigui tal que s'obtingui un angle mínim de: 24º (Classe C) en vorades sobreeixidors i escales de piscina i de 18º (Classe B) en fons; d'acord amb el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.

La pavimentació de les platges haurà de possibilitar la circulació de peus descalços per la seva superfície. L'acabat superficial tindrà en estat sec i humit un caràcter antilliscant que impedeixi les relliscades, d'altra banda la seva rugosidad haurà de ser tal que no molesti o fereixi les plantes dels peus descalços. La resistència al lliscament del paviment de les platges o andanes serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 18º (Classe B) segons el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.

El paviment haurà de tenir resolt el desguàs superficial d'aigües pluvials i/o de xipollejo del got, de tal manera que es condueixi a través d'una canaleta independent del sobreeixidor del got a la destinació corresponent.

8 L'AIGUA

L'aigua utilitzable en un got de xipollejo procedirà de la xarxa general de subministrament públic, en cas que la seva procedència sigui de rius, llacs, deus, corrents subterranis, etc. és necessari realitzar els estudis i anàlisis pertinents per garantir la seva qualitat i obtenir l'autorització sanitària per a la seva utilització.

L'aigua del got serà un aigua amb condicions sanitàries admissibles, per a això complirà a tot moment els requisits exigibles d'acord amb la legislació en vigor que li sigui aplicable i disposarà de l'autorització sanitària corresponent.

Per aconseguir i mantenir l'aigua del got amb la qualitat exigida existirà un sistema de depuració que filtrarà i realitzarà un tractament de desinfecció de l'aigua per eliminar microorganismes i impedir el creixement d'algues i bacteris.

El sistema de depuració es farà mitjançant recirculació de l'aigua del got, dins dels temps màxims autoritzats i amb l'aportació d'aigua nova necessària per mantenir la qualitat i el nivell de l'aigua del got.

La làmina d'aigua, durant l'ús ordinari de la piscina, haurà d'estar constantment al seu nivell màxim.

Els equips de tractament d'aigua compliran els requisits de seguretat de les normes UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines. Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-3 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a accessoris de piscines destinats al tractament d'aigua”.

La temperatura de l'aigua de tot got de xipollejo cobert ha de ser de 25ºC ± 1ºC. Cal ressenyar que solament es poden utilitzar energies convencionals per a l'escalfament de l'aigua de piscines quan estiguin en locals coberts. En piscines a l'aire lliure solament es poden utilitzar per a l'escalfament de l'aigua de la piscina, energies alternatives com la solar, de l'aire, aigües termals o del terreny.

Vegeu Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis. Instrucció Tècnica Complementària ITE 10.2 Condicionament de piscines.

9 L'AIRE

L'aire ambienti de tota piscina coberta que inclogui un got de xipollejo, ha d'estar constantment a una temperatura entre 2ºC i 3ºC superior a la de l'aigua d'aquest got, per raons tècniques i fisiològiques, amb un màxim de 28ºC.

La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 55% i 70% sent recomanable utilitzar com a valor de disseny el 60%. El manteniment de la humitat relativa de l'ambient dins dels límits indicats pot aconseguir-se per mitjà d'una bomba de calor, refredant, deshumedeciendo i recalentando l'aire al mateix temps.

En el sistema de ventilació es disposaran recuperadors de la calor de l'aire expulsat.

L'ús d'energies convencionals per a aquestes finalitats ha de restringir-se a suplementar la calor necessària per a l'aire mínim de ventilació i les perdudes per transmissió.

L'ús de recuperadors o bombes de calor és obligatori per a piscines cobertes de capacitat major de 80 m3 o la superfície de la qual de lamina d'aigua sigui major de 50 m2.

Vegeu Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis. Instrucció Tècnica Complementària ITE 10.2 Condicionament de piscines.

10 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme, de manera que no dificulti la visió dels nens ni dels pares o cuidadors i no ha de provocar reflexos en la làmina d'aigua.

Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i aconseguirà els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
PISCINES DE XIPOLLEJO
(interior i exterior)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Ús recreatiu 300 0,5

Les lluminàries no han de col·locar-se sobre la vertical de la làmina d'aigua.