Sistema de Gestió de Riscos

INTRODUCCIÓ

Aquesta proposta pretén donar resposta a les necessitats detectades en el desenvolupament del Projecte MAID (Millora i Harmonització de les Instal·lacions Esportives) quant a seguretat, confort, funcionalitat i salubritat de les instal·lacions esportives.

A aquest respecte, al llarg del Projecte MAID es va posar de manifest la necessitat d'establir mecanismes i procediments que de forma coordinada i harmonitzada permetin augmentar la seguretat, accessibilitat, confort, funcionalitat i salubritat de les instal·lacions esportives a Espanya, a través d'actuacions tant preventives com a pal·liatives.

D'entre les primeres, cal destacar la necessitat d'identificar, amb suficient anticipació, aquells problemes que poguessin sorgir amb la finalitat de prendre les mesures oportunes, a través d'inspeccions regulars i procedimentadas. A més, resulta fonamental actuar amb celeritat enfront de les incidències que ocorrin per pal·liar els seus efectes i evitar que es tornin a produir, ja sigui amb actuacions directes en les instal·lacions o amb mesures reguladores, tant legals com a nivell de normativa tècnica.

Així mateix, en el Projecte MAID s'ha identificat com una bona pràctica els sistemes d'acreditació o registre d'instal·lacions esportives, com l'engegat pel CSD de certificació per part d'AENOR de les instal·lacions esportives del seu Centre d'Alt Rendiment de Madrid. L'Obtenció d'aquesta Certificació exigeix que les instal·lacions compleixin uns requisits de qualitat mínims, a més d'incentivar que incorporin especificacions i elements de major qualitat. Pràctica que es considera que ha de ser difosa en aquelles altres instal·lacions la titularitat de les quals no és del CSD.

 

OBJECTIUS

L'objectiu principal del projecte és el desenvolupament i implantació a nivell estatal, d'un sistema de gestió de riscos en les instal·lacions esportives encaminat augmentar la seguretat i accessibilitat d'aquestes instal·lacions. Per a la seva consecució es van plantejar els següents objectius parcials:

 • Desenvolupament de mecanismes i procediments per vigilar i actuar enfront de les incidències que succeeixin en les instal·lacions esportives.
 • Desenvolupament de mecanismes i procediments per prevenir l'aparició de riscos mitjançant inspeccions procedimentadas de les instal·lacions.

Per a això:

 • S'ha implantat un sistema de recollida d'incidències per part d'usuaris i professionals.
 • S'ha dotat als tècnics de les instal·lacions amb eines tecnològiques per inspeccionar les instal·lacions i per actuar enfront dels riscos detectats.
 • S'ha dut a terme una prova pilot en un conjunt de 50 instal·lacions, estudiant l'equipament de 102 espais esportius inclosos en les mateixes, realitzant els test de control i recollint les incidències que han sorgit (realitzat en dues fases, en la primera recollida de dades per personal de l'IBV desplaçat a cada instal·lació i en la segona duta a terme pel personal de la pròpia instal·lació. Això servirà com a punt de partida per al desenvolupament de mecanismes i protocols d'actuació enfront dels problemes que es puguin plantejar en aquestes instal·lacions.)

A partir d'aquests resultats s'ha realitzat una anàlisi de la situació actual dels diferents tipus d'instal·lacions esportives, a nivell estatal, a fi de desenvolupar un procediment que permeti augmentar la seguretat i accessibilitat de les instal·lacions esportives,  a través de l'establiment d'actuacions tant preventives com a pal·liatives, mitjançant la realització d'inspeccions regulars i procedimentadas, que permetin actuar amb celeritat enfront de les incidències que ocorrin, per pal·liar els seus efectes i evitar que es tornin a produir.

 

RESULTATS  I  CONCLUSIONS

En la següent taula s'indica el nombre d'espais esportius que han estat revisats per grups d'interès juntament amb el nombre de test de control realitzats en cada grup. Algunes de les instal·lacions esportives contenien diversos tipus d'espais esportius, resultant un total de 102 espais revisats:

Grup d'interès

Espais   Revisats

Nº de Test de control

Pistes i camps

33

156

Piscines

44

152

Accessibilitat

25

25

Total

102

333

 

 • S'ha estudiat l'equipament de 102 espais esportius de tot el territori espanyol, realitzant-se un total de test de control de 333.
 • S'han trobat importants desviacions respecte al compliment de la normativa (documents tècnics de referència).
 • Els responsables de les instal·lacions tenen un gran desconeixement de la normativa tècnica i de les eines que tenen al seu abast, per la qual cosa seria molt recomanable augmentar la seva formació.
 • Sobre el marcat, etiquetatge i documentació dels equipaments esportius, s'ha demostrat la seva escassa implantació, per la qual cosa es considera convenient prendre mesures per augmentar el grau de marcat i documentació dels equipaments,  des de dos punts de vista: el dels propis fabricadors (obligatori, el subministrar els equipaments marcats i documentats), i el de la pròpia Administració Pública (desenvolupant un marcat i documentació harmonitzat per a cada tipologia d'equipament ja instal·lat).
 • Es considera necessari implantar un sistema de recollida d'incidències harmonitzat en tot el territori espanyol, que permeti recollir la casuística dels accidents produïts en les instal·lacions i, en conseqüència, prendre les mesures oportunes des d'un punt de vista global.
 • Respecte a l'accessibilitat, s'observa que la majoria incompleixen nombroses recomanacions, la qual cosa explica les dificultats d'accés per a persones amb alguna discapacitat.  Cal tenir en compte que actualment els criteris vénen regulats per les Comunitats Autònomes, la qual cosa implica que aquests criteris d'accessibilitat no siguin homogenis en tot el territori espanyol. Per tractar d'harmonitzar aquesta situació, l'1 de gener  de 2010 entrarà en vigor el Reial decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. Encara que no es tracta d'una norma referida específicament als espais esportius, servirà de referència genèrica per a les Instal·lacions Esportives, per la qual cosa la seva aplicació millorarà les condicions d'accés a aquests espais.