Proposta de Decret de Seguretat en Instal·lacions Esportives

És clar que, donat el vigent sistema competencial, són les CCAA les principals protagonistes en matèria de dictats legislatius, però no és menys cert que el CSD no pot deixar de costat un assumpte de tanta transcendència. Per això, continuant amb els principis i fruits del Projecte MAID, el CSD va presentar, en el si de la Conferència Interterritorial de l'Esport, el primer decreto tipus pel qual es regulen els requisits bàsics de seguretat de l'equipament esportiu de pistes i camps poliesportius.

Aquest decret permet establir uns requisits bàsics per a l'adquisició o posada en servei d'equipaments esportius associats a instal·lacions esportives d'ús públic, sense perjudici de les condicions mínimes d'homologació i normalització d'equipaments esportius que es dictin en àmbits estatals o europeus.

El present decret no desenvolupa propostes o solucions tècniques, existint multitud de propostes desenvolupades per fabricants o proveïdors d'equipament esportius vàlides, per la qual cosa se centra en la definició de requisits de seguretat exigibles, sent responsabilitat del fabricador, instal·lador, responsable de l'adquisició o manteniment de l'equipament verificar que es compleixen.

L'objecte del Decreto Tipus és el d'establir uns criteris mínims de seguretat sobre els equipaments esportius i complementaris de les pistes poliesportives i els camps poliesportius, per minimitzar o eliminar els riscos que produeixen els accidents, ja sigui per una mala instal·lació de l'equipament o bé, per un mal ús o manteniment del mateix

Són finalitats d'est decreto tipus:

  • Garantir unes condicions mínimes de seguretat en l'equipament esportiu establint criteris per a la recepció del mateix.
  • Garantir unes condicions mínimes de seguretat des de la perspectiva de la pràctica esportiva a través de l'establiment de recomanacions per a l'ús i manteniment de l'equipament esportiu.
  • Aportar unes condicions mínimes de seguretat a l'equipament complementari tant en situació d'ús com emmagatzemat.

En definitiva, es tracta de proporcionar a les CCAA un model de marc legal perquè siguin elles les que, si ho desitgen, ho incorporin al seu Ordenament Jurídic.