Manuals de Bones Pràctiques i de Seguretat

Manuals de Bones Pràctiques

“A partir de la cultura de col·laboració nascuda del projecte MAID (Millora i Harmonització de les Instal·lacions Esportives a Espanya), des del Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en cooperació amb l'Institut de Biomecànica de València, s'ha desenvolupat aquesta publicació, concebuda i realitzada amb la vocació de servir d'eina bàsica als gestors municipals, a fi de facilitar la seva labor quotidiana i incrementar la qualitat de les instal·lacions esportives i els serveis que des d'elles s'ofereixen, en el seu paper de gestors de recursos per a la qualitat de vida de tots els agents implicats, usuaris, visitants i els propis professionals que en ella desenvolupen la seva activitat. El contingut de la publicació és producte de l'experiència acumulada i del desenvolupament de projectes i estudis concrets per tots els agents implicats en l'esport a Espanya, començant per la pròpia direcció general d'Infraestructures esportives del CSD, el sector industrial de l'esports espanyol, les associacions empresarials representants del sector, la comissió d'esports de la FEMP i comptant amb el suport com a secretaria tècnica de l'Institut de Biomecànica de València recolzada en la seva dilatada carrera investigadora i reguladora en aquest sector. Durant els últims anys, i hagut de principalment a la implicació directa del CSD en la impulsió i coordinació de projectes relacionats amb infraestructures esportives, s'han desenvolupat les lleres que han fet possible el treball coordinat entre les CCAA, l'Administració Local, les empreses, les universitats i tot tipus d'entitats, enfortint la visió comuna de millorar la qualitat, seguretat i accessibilitat de les Instal·lacions Esportives a Espanya, focalitzant el treball en la millora de la qualitat de vida del ciutadà a través de la millora dels serveis ofertsL'estructura de la qual s'ha dotat a la mateixa, està divideixi en tres parts clarament diferenciades:

  1. En una primera part s'han inclòs nou manuals de Bones Pràctiques, dirigits a tres àmbits molt concrets de la gestió com són l'atenció al client, la gestió de recursos humans i la gestió de recursos materials.
  2. La segona part de la publicació, inclou models de plecs de prescripcions tècniques d'instal·lacions esportives molt usuals en l'àmbit local, recollint en els mateixos la totalitat de les recomanacions tècniques actualment existents en els àmbits UNEIX i AENOR.
  3. L'última part de la publicació incideix directament a la planificació, amb l'ànim d'impulsar la redacció dels Planes Directors d'Instal·lacions Esportives, a través del suport tècnic i de l'experiència dels actualment vigents en tot el territori nacional.Evidentment, aquest document aspira a ser un instrument de recolzo en totes les fases del cicle de vida d'una instal·lació esportiva, des de la planificació, al manteniment de la mateixa, passant, per descomptat, per la tasca de la seva gestió diària. Tot, amb la vista posada a garantir la pràctica esportiva a “totes les persones” de forma segura, funcional i confortable.En definitiva i per finalitzar, hem dut a terme aquesta publicació amb el clar objectiu de servir de guia en la gestió i planificació d'infraestructures esportives, des del convenciment que el compliment del seu contingut és ferma garantia de modernitat i de QUALITAT de les mateixes.”

Manuals de Seguretat en Instal·lacions esportives

El CSD ha editat dos manuals orientats a la millora de la seguretat en les Instal·lacions Esportives. El primer d'ells recull principis bàsics que els gestors de les instal·lacions esportives han d'observar per garantir la seguretat. El segon realitza una compilació de les normes i especificacions tècniques de referència concernents a la seguretat en les Instal·lacions esportives.