Funcións

O Consello Superior de Deportes, está definido na Lei 39/2022, do 30 de decembro, do Deporte, como un Organismo Autónomo de carácter administrativo, a través do cal se exerce a actuación da Administración do Estado no ámbito do deporte.

Segundo o Real Decreto 829/2023, do 20 de novembro, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais, corresponde ao Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes a proposta e execución da política do Goberno en materia de deporte.

Son competencias do Consello Superior de Deportes:

 • Fixar os obxectivos e criterios da política deportiva da Administración Xeral do Estado, así como os de representación e participación internacionais.

 • Establecer, en coordinación co resto das Administracións Públicas, programas específicos para o fomento, en condicións de igualdade de trato e non discriminación, da actividade física e o deporte.

 • Instaurar, nos termos que se conteñen nesta lei, un marco de relacións interadministrativas sobre a base da cooperación e a colaboración entre as Administracións Públicas.

 • Impulsar coas Comunidades Autónomas a programación do deporte escolar e universitario, no ámbito das súas competencias, e determinar as regras da súa participación nacional e internacional, de acordo con o principio de igualdade e non discriminación.

 • Elaborar e executar, en colaboración coas Comunidades Autónomas e Entidades locais, plans de construción e mellora do equipamento e as instalacións deportivas para o desenvolvemento do deporte de competición, así como actualizar, no ámbito das súas competencias, a normativa técnica das instalacións deportivas e o seu equipamento, prestando especial atención ao cumprimento dos requisitos establecidos sobre seguridade e accesibilidade universal das mesmas, libres de barreiras arquitectónicas.

 • Recoñecer, para os efectos desta lei e de participación e desenvolvemento da actividade deportiva de ámbito estatal, a existencia de modalidades e especialidades deportivas.

 • En relación coas federacións deportivas españolas, autorizar a súa creación, así como acordar, no seu caso, a súa liquidación e extinción; ratificar os seus estatutos e regulamentos expresamente previstos nesta lei xunto ás súas modificacións; controlar o contido mínimo e a suxeición ao ordenamento xurídico dos acordos de integración e separación previstos no artigo 48; así como autorizar a súa adhesión ás correspondentes federacións deportivas internacionais.

 • Acordar coas federacións deportivas españolas os seus obxectivos, programas deportivos, en especial os do deporte de alto nivel e estruturas funcionais, para o seu posterior desenvolvemento e execución.

 • Conceder as subvencións que procedan ás federacións deportivas e demais entidades deportivas, asociacións e sindicatos de deportistas e asociacións de afeccionados, inspeccionando e comprobando a adecuación das mesmas ao cumprimento dos fins previstos nesta lei, e ordenar aos órganos correspondentes de execución das subvencións o reintegro das cantidades ou a paralización das disposicións de fondos cando se cumpran os supostos que habilitan tales medidas.

 • Autorizar a constitución e liquidación das ligas profesionais, e ratificar os seus estatutos e regulamentos expresamente previstos nesta lei, así como as súas modificacións.

 • Cualificar as competicións oficiais de ámbito estatal que deben ser consideradas de carácter profesional, previo informe non vinculante da federación deportiva correspondente, así como establecer, previo informe das ligas profesionais, as medidas e os obxectivos que aseguren a sustentabilidade económica das competicións profesionais e tutelar o seu cumprimento por parte das ligas profesionais correspondentes.

 • Autorizar a inscrición das entidades recoñecidas por esta lei no Rexistro Estatal de Entidades Deportivas, así como as modificacións do réxime de participación dos seus socios ou membros, nos termos establecidos na sección 2.ª do capítulo V do título III.

 • Coñecer as auditorias de contas e as contas anuais das entidades deportivas recoñecidas por esta lei, así como solicitar os informes e documentos complementarios en relación coas mesmas; encargar a realización de auditorías de contas cando así se estableza nesta lei ou nas súas disposicións de desenvolvemento; fixar os criterios xerais de solvencia das entidades deportivas que se implanten polas ligas profesionais e as federacións deportivas españolas no ámbito das súas respectivas competencias, e coñecer os informes de bo goberno das federacións deportivas españolas e das ligas profesionais, adoptando, no seu caso, as medidas oportunas.

 • O exercicio das facultades de control económico e de actuación sobre as entidades deportivas recoñecidas por esta lei nos termos establecidos nos artigos 41 e 58.

 • A administración da arbitraxe e a designación de árbitros en relación coas discrepancias que poidan suscitarse sobre a comercialización e explotación dos dereitos audiovisuais nas competicións, nos termos previstos no artigo 9 do Real Decreto-lei 5/2015, do 30 de abril, de medidas urxentes en relación coa comercialización dos dereitos de explotación de contidos audiovisuais das competicións de fútbol profesionais.

 • Autorizar ou denegar, previa conformidade do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, a celebración en territorio español de competicións deportivas oficiais de carácter internacional, e daqueloutras competicións ou actividades deportivas que utilicen a nomenclatura e a simboloxía que é propia do Estado ou ben sexa susceptible de xerar confusión, así como a participación das seleccións de ámbito estatal nas competicións internacionais.

 • Promover e impulsar, sen prexuízo das competencias que ostenta a Axencia Estatal Comisión Española para Lóitaa Antidopaxe no Deporte, medidas de prevención, control e represión do uso de sustancias prohibidas e métodos non regulamentarios, destinados a aumentar artificialmente a capacidade física das persoas deportistas ou dos animais participantes en actividades deportivas ou a modificar fraudulentamente os resultados das competicións e actividades deportivas recoñecidas nesta lei.

 • Establecer unha política específica de prevención dos riscos asociados á práctica deportiva e das posibles patoloxías que puidesen aparecer durante ou tras a finalización da práctica deportiva.

 • Establecer instrumentos, elaborar informes, estatísticas, estudos, protocolos, guías e calquera outra ferramenta que poida contribuír a difundir os beneficios da actividade física e o deporte e a consolidación de hábitos saudables como consecuencia da súa práctica, así como solicitar datos sobre a situación das persoas LGTBI+ no ámbito do deporte e a actividade física que permitan desenvolver políticas públicas contra a LGTBIfobia no deporte.

 • Apoiar e incentivar a investigación científica e a innovación en materia deportiva, de conformidade cos criterios establecidos na Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, garantindo unha representación equilibrada de todas as áreas do coñecemento e disciplinas científicas que poidan achegar ao coñecemento do fenómeno deportivo.

 • Xestionar o censo de instalacións deportivas estatal en colaboración coas Comunidades Autónomas e as Entidades locais.

 • Colaborar co resto das Administracións Públicas na adopción de medidas que aseguren a sustentabilidade da actividade deportiva no medio ambiente, así como na contorna urbana e natural.

 • Apoiar e promover a formación de persoal técnico deportivo, tanto no seu desempeño técnico como nas súas habilidades para a prevención e intervención ante condutas violentas, acoso ou abuso sexual, machismo, sexismo, xenofobia, aporofobia, racismo, LGTBIfobia, serofobia, capacitismo ou ante calquera forma de discriminación, a través da colaboración coas federacións deportivas e cos organismos competentes da Administración Xeral do Estado. Igualmente, apoiar e promover a xestión económica, orzamentaria e de persoal dos centros de titularidade estatal que impartan ensinos deportivos de grao superior a distancia en todo o territorio nacional; así como propor, no marco das competencias educativas da Administración Xeral do Estado, a regulación e ordenación dos ensinos deportivos de réxime especial.

 • Resolver os recursos administrativos que se interpoñan contra os actos e resolucións que se diten polas federacións deportivas españolas no exercicio das funcións establecidas no artigo 51, que non estean atribuídos a outros órganos, así como exercer a potestade sancionadora nos termos previstos nesta lei e as súas disposicións de desenvolvemento.

 • Velar pola efectiva aplicación desta lei e demais normas que a desenvolvan, exercitando para o efecto as accións que procedan, así como calquera outra facultade atribuída legal ou reglamentariamente que persiga o cumprimento dos fins e obxectivos sinalados na presente disposición.

 • Deseñar, coa participación das Administracións competentes, das federacións deportivas e das ligas profesionais, políticas de promoción internacional do modelo de deporte español, coordinando a execución destas medidas co Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.

 • Levar a cabo, en colaboración co resto das Administracións Públicas, coas federacións deportivas españolas e outros axentes do sector, accións para o fomento do turismo e a industria vinculados á actividade física e o deporte.

 • Impulsar políticas públicas de fomento da práctica deportiva nas persoas maiores e menores de idade, en colaboración co resto das Administracións Públicas e, no seu caso, coas federacións deportivas españolas e outros axentes do sector.

 • Promover políticas públicas de fomento da práctica deportiva nas persoas con discapacidade, en colaboración co resto das Administracións Públicas, coas federacións deportivas españolas e co movemento asociativo das persoas con discapacidade, mantendo unha visión transversal das necesidades destas persoas en todos os ámbitos do deporte.

 • Procurar a participación das afeccións no deporte mediante a coordinación directa coas asociacións que as representan.

 • Propor, sen prexuízo das competencias das Comunidades Autónomas e previo informe da Conferencia Sectorial do Deporte, reunida en convocatoria urxente e extraordinaria, a adopción de medidas excepcionais de reacción rápida e protección do sector ante situacións de alto risco ou crises derivadas de pandemias sanitarias, catástrofes naturais ou outras circunstancias imprevisibles.

 • Fomentar a colaboración público-privada na promoción e financiamento do deporte, de actividades deportivas e deportistas.

 • Desenvolver reglamentariamente os requisitos do sistema común de solución de conflitos de carácter extraxudicial contemplado no artigo 119 da lei.