Estatuko batzordea bortxakeriari, arrazakeriari, xenofobiari eta intolerantziari Kirola

Sortzeaindarkeriaren aurkako batzorde nazionalak kirol-ikuskizunetanlegean aurreikusitako, kirolaren barruan kokatzen da, nazioartean dituen konpromisoen ondorioz izenpetu ondoren, eskuratutako España, hain zuzen ere, « Convenio Europeo irrupciones indarkeriari buruzko ikusleei kirol-agerpenetan: arrazoia, eta, bereziki, eta futbol-partidak » onartu, estrasburgon 1985ean. batzordeak erakusgarri da barne-koordinaziorako neurriak, hain zuzen, hitzarmenean ezarritako. Ondoren, 75/1992 Errege Dekretua onartu zen, urtarrilaren 31koa, osaera, antolaketa eta funtzionamendu-arauak arautzen duen, eta, esparru juridikoa eman duen organo horrek etorri. Gaur egungo izenak batzordeak 20. artikuluan emandako izan da 19/2007 legea, uztailaren 11koa, bortxakeriari, arrazakeriari, xenofobiari eta intolerantziari en el deporte.

Lege berriaren nobedade gisa aurkezten du, haien jarduera eremu errotik atera dela, arrazakeria, xenofobia eta intolerantziaren en el deporte. Errege-dekretu hau araugintza-eremutik egokitzen du batzordeak bere gaur egungo izena hartu zuen, berrikuntza batzuk barne. Ildo horretan, xehekatuan zehaztapenik ematen ez da batzordearen egitura organikoa arautzen duen araudi errealitatera egokitzeko. Adibidez, izaera ematen da batzorde iraunkorrari, araututako berariaz agertzen den lehen aldiz, eta errege-dekretu hau zetorren gisa diharduen Txostenak Azpibatzordea eta azpiegiturak.

La Comisión Permanente es un órgano central en el funcionamiento ordinario de la Comisión, sobre el que recae un gran peso ejecutivo, reuniéndose con intensa periodicidad (una vez a la semana) para analizar los acontecimientos más recientes y formular, en su caso, propuestas de apertura de expedientes sancionadores cuando considera que los hechos analizados son constitutivos de infracción, así como para proponer los concretos encuentros deportivos que deben ser calificados de alto riesgo. Junto a estas funciones, el real decreto confiere a la Comisión la legitimidad para interponer recursos ante el Tribunal Administrativo del Deporte contra los actos dictados en esta materia por las federaciones deportivas, atribuyendo a la Comisión la facultad para recurrir los actos adoptados por cualquier instancia disciplinaria federativa sin necesidad de agotar la vía deportiva. Desde la perspectiva de técnica normativa y por razones de seguridad jurídica, se ha seguido la opción consistente en un unificar en un nuevo texto la nueva regulación reglamentaria de la organización, composición y funcionamiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Por último, la Comisión Permanente aprobó, el 24 de noviembre de 2011, el Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos a que se refiere el artículo 15.2 de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Kirol ikuskizunetan indarkeriari buruzko indarrean dagoen legeria

Abiapuntua izango da espainiako konstituzioaren zenbait xedapen dauzkala, gaiarekin zerikusia duen adierazi behar da. Alde batetik diren aurreikuspenekin, 24. eta 25. artikuluetan jasotzen zituen konstituzioko consagran konstituzio auzitegiaren jurisprudentzia errepikatuaren arabera aplikatu beharreko printzipio Administrazio-zuzenbide zehatzailea. Bestalde, kontuan izan behar da, eta eskumenen banaketaren konstituzio-aginduari alor horretan, 148 eta 149. artikuluetan ezarritako. Zentzu horretan, estatuko administrazioaren esku-hartzearen eremu honetan izateak 149.1.29 artikulua esleitzen dio estatuari segurtasun publikoaren arloko eskumena den bezala, Konstituzio auzitegiaren epaia berretsi 2000ko ekainaren 1eko (148 zk ./2000): epaimahaiak honakoa adierazten du arau hau arautzea du helburu materia segurtasun publikoa (ari diren gai kirola eta kirol ikuskizunak erregulatuz, alde batera utzita), segurtasun publikoa eta bereizten ikuskizun:

Por lo que respecta al desarrollo legislativo en esta materia, cabe diferenciar entre la normativa aprobada por las Comunidades Autónomas y el Estado central, y dentro de esta última, entre la normativa común y la normativa sectorial.

a) La araudi sektoriala, emandako berariaz erregulatzeko indarkeriari aurrea, kirol ikuskizunak hauek osatzen duten honako xedapen hauek:

b) Normativa arrunta eragina duten kirol-ikuskizunetan indarkeriari aurrea:

Euskal autonomia erkidegoko legeria dagokionez, eta horrek eragina badu edo, askotarikoa da, eta aipatzekoak dira materia kirolaren Legeak autonomia erkidego batzuen arloan onartutako legeria eta ikuskizun publiko eta jolas jarduerei buruzkoa, izaten dituzte, gazte-indarkeriari aurrea buruzko arauak.

Indarkeriaren prebentzioa antolatzea espainian