Piscinas Aire Libre

La presente norma de proxecto é de aplicación en todas aquelas piscinas cubertas que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e para as que se realicen para a celebración de competicións federativas de ámbito nacional, así mesmo pode servir de referencia para o deseño e construción de instalacións deportivas que non cumpran os anteriores requisitos.

Esta norma de proxecto enumera as condicións relativas a planificación, deseño, condicións técnicas de materiais, sistemas e instalacións concernentes a instalacións deportivas chamadas piscinas ao aire libre útiles para a práctica dos seguintes deportes: Natación en todas as modalidades, Natación artística, Saltos, Salvamento e socorrismo e Waterpolo.

e das seguintes actividades: Natación recreativa, Natación de fitness, aerobic acuático, Ensino da natación, Chapoteo de nenos e adaptación ao medio acuático, Actividades acuáticas recreativas de nenos, Actividades acuáticas recreativas de adultos e novos ou nadadores e non nadadores, Otras actividades (Natación de fitness, aerobic acuático, mergullo, adestramento subacuático, carreira subacuática, etc.).

e todos aqueles que oportunamente poidan incorporarse se se consideran de piscina ao aire libre, a nivel de deporte federativo de competición, de deporte-recreativo para todos e/ou de deporte escolar. A piscina ao aire libre deberá servir para o máximo número posible dos deportes ou actividades citadas, co fin de alcanzar unha rendibilidade de uso maior.

Las normas regulamentarias de cada un destes deportes ou actividades constitúen documento á parte da presente norma de proxecto.

Toda piscina ao aire libre á que poida ser de aplicación esta norma, deberá estar composta de espazos útiles ao deporte e de espazos auxiliares. Véxase o apartado de Termos e Definicións.

Quedan fose do ámbito desta norma de proxecto, as instalacións deportivas a cuberto, útiles para a práctica dos deportes ou actividades citados, todo o cal se recolle na norma NIDE de proxecto de piscinas cubertas.

Quedan así mesmo fose do ámbito desta norma de proxecto, tanto as piscinas ao aire libre de carácter residencial privado (destinadas ao uso particular dunha familia) como as de carácter residencial colectivo (dedicada ao servizo exclusivo de urbanizacións e comunidades de propietarios), así como as de carácter residencial público (Hoteis, hostais, etc.).