Declaración de Accesibilidade

O Consello Superior de Deportes (CSD) comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Este sitio web aplica os requisitos da Norma UNE-EN 301549:2022, considerando as excepcións do RD 1112/2018.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.csd.gob.es/

Situación de cumprimento

Este sitio web non é conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a seguir.

Contido non accesible

O contido que se recolle a seguir non é accesible polo seguinte:

Falta de conformidade co RD 1112/2018:

 • Existen imaxes cuxa descrición non é correcta [requisito número 9.1.1.1 Contido non textual, de UNE-EN 301549:2022].
 • Existen vídeos de só imaxe que non ofrecían alternativa nin escrita nin sonora [requisito número 9.1.2.1 Só audio e só vídeo (gravado), de UNE-EN 301549:2022].
 • Existen vídeos sen subtítulos [requisito número 9.1.2.2 Subtítulos (gravados), de UNE-EN 301549:2022].
 • Existen títulos sen transcrición [requisito número 9.1.2.3 Audiodescripción ou contido multimedia alternativo (gravado) de UNE-EN 301549:2022]
 • Existen vídeos que non ofrecen audiodescripción [requisito número 9.1.2.5 Audiodescripción (gravada), de UNE-EN 301549:2022].
 • Obsérvase ausencia de encabezados e xerarquía inadecuada de encabezados [requisito número 9.1.3.1 Información e relacións, de UNE-EN 301549:2022]
 • O cambio de orientación mostra contido non accesible [requisito número 9.1.3.4 Orientación de UNE-EN 301549:2022]
 • En ocasións utilízase a cor como único medio visual para transmitir a información [requisitos número 9.1.4.1 Uso da cor de UNE-EN 301549:2022]
 • Existen cores sen contraste suficiente [requisitos número 9.1.4.3 Contraste mínimo textual de UNE-EN 301549:2022]
 • Perda de contido ao aumentar a visualización [requisito número 9.1.4.4 Cambio de tamaño de texto do UNE-EN 301549:2022]
 • Puntualmente se observa alguna imagen de texto [ requisito número 9.1.4.5 Imágenes de texto de UNE-EN 301549:2022]
 • Ao aumentar a visualización móstrase menú responsive non accesible [requisito número 9.1.4.10 Reaxuste do texto de UNE-EN 301549:2022]
 • Contraste insuficiente na interface dos contidos [requisito número 9.1.4.11 Contraste non textual da norma UNE-EN 301549:2022].
 • Non soporota cambios de estilo no contido sen perda de información [requisito número 9.1.4.12 Espaciado do texto UNE-EN 301549:2022].
 • Dependencia de dispositivo [requisito número 9.2.1.1 Teclado de UNE-EN 301549:2022]
 • Non se pode navegar de forma secuencial preservando o seu significado e operabilidad [requisito número 9.2.4.3 Orde do foco de UNE-EN 301549:2022
 • Ligazóns sen información de contexto [requisito número 9.2.4.4 Propósito das ligazóns de UNE-EN 301549:2022
 • Etiquetas pouco comprensibles [requisito número 9.2.4.6 Encabezados e etiquetas de UNE-EN 301549:2022]
 • Se observan contenidos que no muestran foco [requisito número 9. 2.4.7 Foco visible de UNE-EN 301549:2022]
 • Existen compoñentes que cando recibe o foco, inician un cambio de contexto [requisitos número 9.3.2.1 Ao recibir o foco de UNE-EN 301549:2022]
 • Erros na validación dos contidos [requisito número 9.4.1.1 Procesamento de UNE-EN 301549:2022]
 • Carrusel no accesible [ requisito número 9.4.1.2 Nombre, función, valor de UNE-EN 301549:2022]

Carga desproporcionada

 • Non aplica.

O contido  (non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable)

 • Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 9 de setembro de 2022 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 29 de setembro de 2023.

O método empregado para preparar a declaración foi realizar unha auditoría de accesibilidade coa metodoloxía OAW

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 9.2.a) do RD 1112/2018 como, por exemplo:

 • informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
 • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

A través das seguintes vías:

 • Calquera das canles de información que o Consello ten dispoñibles.

As comunicacións serán recibidas e tratadas polo servizo de accesibilidade da web do Consello Superior de Deportes.

Solicitudes de información accesible e queixas:

De acuerdo con el artículo 12 del RD 1112/2018, serán presentadas y registradas conforme a los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede iniciarse a través del formulario de Quejas y sugerencias en la sede electrónica del Consejo Superior de Deportes.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos considerados no artigo 12.5 do Real Decreto 1112/2018, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que haxa trascurrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada través da sede electrónica do Ministerio con certificado dixital, así como utilizando calquera das opcións recollidas na Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Las reclamaciones serán recibidas y tratadas por la Unidad responsable de Accesibilidad del Ministerio de Cultura y Deporte.