Esportistes d'Alt Rendiment

El reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, definix 7 nivells diferenciats d'esportistes d'alt rendiment. Els esportistes d'alt rendiment no figuren en cap relació, ni ixen publicats en el BOE. Poden sol·licitar un certificat que acredite aquesta condició els esportistes que complisquen els requisits definits en els apartats a), b), d) i) i f), a través de les seues Federacions Esportives Espanyoles al Consell Superior d'Esports, i els esportistes que complisquen els requisits definits en els apartats c) i g) als organismes competents en les CCAA.

En relació amb el conjunt de mesures de suport incloses en el reial decret d'esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment, els esportistes d'alt rendiment únicament es pot acollir a les mesures relacionades amb els estudis, definides en l'article 9 del reial decret.