Información contable a remitir polas SAD

Normas Contables e Información Periódica.

Obrigacións contables.

  1. As sociedades anónimas deportivas que conten con varias seccións deportivas levarán unha contabilidade que permita diferenciar as operacións referir# a cada unha delas con independencia da súa integración nas contas anuais da sociedade.
  2. A contabilidade das sociedades anónimas deportivas rexerase pola normativa contable establecida no Código de Comercio e Lei de Sociedades anónimas e polas súas disposicións de desenvolvemento. O Ministerio de Economía e Facenda, a proposta do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, poderá aprobar mediante Orde a adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás sociedades anónimas deportivas na que se considerarán as características e natureza das actividades desenvolvidas, adecuándose a elas as normas e criterios de valoración, así como a estrutura, nomenclatura e terminoloxía das contas anuais.
  3. A memoria das contas anuais seguirá o modelo que elaborou o Consello Superior de Deportes co fin de que todos os clubs e sociedades anónimas deportivas profesionais utilicen o mesmo, unificando o seu contido mínimo. Devandito modelo de memoria pódese descargar aquí 

    Así mesmo, segundo o disposto no artigo 19.3. do Real Decreto 1251/1999, de 16 de xullo, sobre sociedades anónimas deportivas, en apartados específicos da memoria das contas anuais recollerase, polo menos, a seguinte información: Sen prexuízo da aplicación do artigo 200 da Lei de Sociedades anónimas, deberá especificarse a distribución do importe neto das cifras de negocios correspondentes ás actividades propias de cada sección deportiva da sociedade, dereitos de adquisición dos xogadores, investimentos realizados en instalacións deportivas, dereitos de imaxe dos xogadores e aqueloutros extremos de relevo que se establezan nas normas de adaptación a que se refire o apartado anterior.

 

Información periódica.

Información Semestral.

A información semestral referirase ao período comprendido entre o inicio do exercicio e o último día de cada semestre natural, será formulada polos administradores da sociedade e haberá de ser remitida ao Consello dentro do tres meses seguintes á data de peche do período.

Dita información deberá incluír, polo menos, uns estados intermedios da sociedade dos indicados na norma de elaboración de contas 12ª "Estados financeiros intermedios" contida na cuarta parte do Plan Xeral de Contabilidade aprobado por Real Decreto 1643/1990, de 20 de decembro, e, no seu caso, un balance da sociedade e do grupo consolidado e a conta de perdas e ganancias da sociedade e unha memoria consolidados do grupo de sociedades referir# a devandito período. Adicionalmente, elaborarase un informe no que consten as transaccións da sociedade cos seus administradores, directivos e accionistas significativos.

A información relativa ás transaccións entre as sociedades anónimas deportivas e os seus accionistas significativos, os seus administradores e os seus directivos, a que se refire o apartado anterior, incluirá información cuantificada das citadas transaccións, así como as de calquera outra persoa que actúe por conta destes. A estes efectos, entenderase por transacción toda transferencia ou intercambio de recursos ou obrigacións ou oportunidade de negocio con independencia de que exista ou non un prezo por esa operación.

Esta información haberá de facilitarse de forma agregada de acordo coa natureza das transaccións efectuadas entre a sociedade e as persoas vinculadas a ela mencionadas no parágrafo anterior. No entanto, se algunha das transaccións fóra moi significativa pola súa contía ou transcendencia para a adecuada comprensión dos estados financeiros da sociedade, haberá de facilitarse información individualizada na mesma.

Información anual.

A información anual a remitir ao Consello Superior de Deportes será as contas anuais individuais e, no seu caso, consolidadas, incluíndo en ambos os casos o informe de xestión, a memoria e o informe de auditoría.

Dita información deberá enviarse ao Consello Superior de Deportes antes do depósito das devanditas contas no Rexistro mercantil.
No caso de que unha vez formuladas as contas anuais e o informe de xestión aparecesen neles diverxencias respecto da información semestral anteriormente remitida, os administradores da sociedade anónima deportiva deberán comunicar ao Consello Superior de Deportes as modificacións que tales diverxencias determinarían na devandita información semestral.

Do mesmo xeito, se o informe de auditoría ou o informe de xestión contivesen excepcións ou discrepancias respecto da información semestral anteriormente remitida, corrixida no seu caso na comunicación evacuada de conformidade co previsto no parágrafo anterior, deberá comunicarse ao Consello Superior de Deportes as modificacións que tales excepcións ou discrepancias determinarían na información semestral.

Cando o informe de auditoría das contas anuais contivese excepcións, cuantificadas ou non, e cando a opinión do auditor fose adversa ou fose denegada, as sociedades anónimas deportivas deberán solicitar dos seus auditores un informe especial, que se remitirá ao Consello Superior de Deportes coa información semestral seguinte, e que conterá, polo menos, a seguinte información:

a) No caso de que fosen corrixidas ou despexadas as excepcións formuladas ás contas anuais do último exercicio, deberá porse de manifesto esta circunstancia, así como a incidencia que teñen as correccións introducidas con tal motivo sobre a información periódica do exercicio en curso. 
 

b) No suposto de persistir as causas que deron lugar á opinión con excepcións, incluídas a denegación de opinión e a opinión adversa, farase constar expresamente dita circunstancia e, sempre que sexa posible, os efectos que se derivarían de efectuar os axustes necesarios nas contas anuais ou documentos auditados para que non figurasen no informe de auditoría as correspondentes excepcións.

 

Sociedades anónimas deportivas, cuxas accións estean admitidas a cotización nunha Bolsa de Valores

As sociedades anónimas deportivas, cuxas accións estean admitidas a cotización nunha Bolsa de Valores, deberán cumprimentar as obrigacións de información periódica establecidas pola lexislación do Mercado de Valores. A Comisión Nacional do Mercado de Valores, unha vez recibida a información pertinente, remitirá ao Consello Superior de Deportes unha copia da mesma no prazo de dez días e, no caso de que o informe do auditor non contivese unha opinión favorable, poderá suspender a cotización das accións polo tempo que considere necesario para que a información económica sexa coñecida polos axentes intervenientes no mercado, garantíndose a transparencia na formación dos prezos.

O Ministro de Economía, previo informe do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas e da Comisión Nacional do Mercado dos Valores, regulará as especialidades que poden concorrer en relación co alcance e a frecuencia da información que as sociedades anónimas deportivas cotizadas en Bolsa deberán facer pública e establecerá os modelos ou formularios relativos á información periódica, así como as instrucións de enchemento de tales formularios.

 

Auditorías complementarias

O Consello Superior de Deportes, de oficio ou a petición da liga profesional correspondente, poderá esixir o sometemento dunha sociedade anónima deportiva a unha auditoría complementaria realizada por auditores por el designados co alcance e o contido que se determine no correspondente acordo. A sociedade anónima deportiva estará obrigada a colaborar co auditor de contas, facilitándolle toda a información que lle sexa solicitada por este, de conformidade co establecido no artigo 3 da Lei 19/1988, de 12 de xullo, de Auditoría de Contas.