Llicències

Els fitxers que a continuació es presenten arrepleguen dades estadístiques corresponents al nº de Llicències i de Clubs federats de les diferents Federacions Espanyoles, tant a nivell estatal, com desagregats àmbits territorials (Comunitats Autònomes)

Les dades procedixen, de la informació facilitada per cada Federació Espanyola per a l'elaboració de les Memòries anuals corresponents, i de les dades aportades, a més, per la Mutualitat General Esportiva.

L'encreuament de les dos informacions s'ha realitzat a nivell de cada àmbit territorial, arreplegant-se para cada Federació Territorial el nombre de Llicències major entre les indicades per la Federació Espanyola corresponent i la Mutualitat General Esportiva.

El nombre total de Llicències indicades per a cada Federació Espanyola és el resultat del sumatori del nombre de Llicències de cada Federació Territorial.

Es presenta igualment una informació històrica de Llicències federades des de 1941 fins a l'últim any finalitzat.

 

 

 LLICÈNCIES I CLUBS 2022: