Real Orde do Mérito Deportivo

Texto del Real Decreto 694/2010 en la página del B.O.E.

O Real Decreto 638/2009, do 17 de abril, que modifica o Real Decreto 1370/2008, do 1 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica da Presidencia do Goberno, adscribiu o Consello Superior de Deportes á Presidencia do Goberno, e outorgou ao titular do Ministerio da Presidencia as facultades que a normativa vixente atribúe ao Ministerio de adscrición.

A Orde do Mérito Deportivo supón un recoñecemento público a quen se distinguiron na práctica do deporte, no fomento e ensino da educación física ou na investigación, difusión, organización e desenvolvemento da cultura física e o deporte. Foi regulada mediante o Real Decreto 1523/1982, do 18 de xuño, polo que se crea a Real Orde do Mérito Deportivo. O desenvolvemento deste real decreto produciuse mediante Orde do 24 de setembro de 1982 pola que se aproba o Regulamento que establece as Ordenanzas da Real Orde do Mérito Deportivo.

A especificidade destas distincións e o principio de adecuación dos medios aos fins institucionais aconsella que sexa o Consello Superior de Deportes o que realice todos os actos relativos á concesión da Real Orde do Mérito Deportivo, con excepción da concesión da Gran Cruz, que continuará sendo outorgada mediante real decreto do Consello de Ministros, en atención á súa especial relevancia, para o que se procede a modificar o Real Decreto 1523/1982, do 18 de xuño, no sentido exposto.

Na súa virtude, por proposta da Ministra da Presidencia, e previa deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 20 de maio de 2010,

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación de Real Decreto 1523/1982, do 18 de xuño, polo que se crea a Real Orde do Mérito Deportivo.

Modifícase o Real Decreto 1523/1982, do 18 de xuño, polo que se crea a Real Orde do Mérito Deportivo, nos seguintes termos:

Un. O artigo 4 pasa a ter a seguinte redacción:

«Artigo 4.

O ingreso na Real Orde do Mérito Deportivo poderá concederse:

1. A proposta do Presidente do Consello Superior de Deportes.

2. En virtude de moción razoada das Federacións Españolas, Clubs ou Agrupacións Deportivas ou de Corporacións, Entidades ou Organismos públicos.»

Dous. O artigo 5 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 5:

1. A Gran Cruz conferirase mediante real decreto acordado en Consello de Ministros.

2. As demais categorías outorgaranse polo Presidente do Consello Superior de Deportes.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

Dado en Barcelona, o 20 de maio de 2010.

JUAN CARLOS R.

A Vicepresidenta Primeira do Goberno e Ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ