La percepció de la pràctica esportiva a Espanya i la temàtica de les instal·lacions esportives

8. La percepció de la pràctica esportiva a Espanya i la temàtica de les instal·lacions esportives

La construcció i promoció d'equipaments esportius ha sigut des que s'iniciara la transició democràtica en els últims anys de la dècada dels 70 del passat segle, un dels temes prioritaris de la política esportiva de les diferents Administracions Públiques, i un objectiu també important en la promoció d'activitats esportives per part de la poderosa indústria de l'oci. I és que en les societats amb un avançat Estat del Benestar com és el cas d'Espanya, no és concebible que es pretenga desenvolupar les activitats físiques i esportives entre el conjunt de la població, més enllà del propi desenvolupament de l'esport professional i d'alta competició, sense l'existència  d'un complex sistema d'instal·lacions i equipaments esportius en els quals la població de qualsevol edat i condició social puga dedicar el seu temps lliure i d'oci a la realització d'activitats esportives. Per aqueixa raó venim dedicant una especial atenció en les enquestes d'hàbits esportius dels espanyols a l'estudi de la temàtica de les instal·lacions esportives, instal·lacions certament escasses quan es va iniciar la sèrie d'estudis en 1975  però no així en l'actualitat, per la qual cosa amb la seua anàlisi anem coneixent els usos que es fan de les instal·lacions esportives i l'avaluació que realitzen els usuaris dels serveis que ofereixen, així com la percepció de les necessitats existents.

Ara bé, l'anàlisi dels usos, avaluacions i necessitats d'instal·lacions esportives també ho hem vingut emmarcant en passats estudis, igual que ho fem en el present treball, en un marc més ampli com és el de la percepció que té la població espanyola del sistema esportiu. La justificació teòrica de la utilització d'aquest marc ens ve donada per un dels teoremes bàsics i més potents de les ciències socials: “Si els individus defineixen les situacions com a reals, són reals en les seues conseqüències”. Aquest teorema, formulat explícitament per vegada primera per Thomas (1923), encara que en essència havia sigut formulat implícitament i fet ús d'ell autors tan dispars com Marx i Freud, és aplicable a molts processos socials ja que com ha assenyalat Merton (1970: 419), la primera part del teorema és “un incessant recordatori que els homes responen no solament als trets objectius d'una situació, sinó també, i a voltes primordialment, al sentit que la situació té per a ells”.

Per açò resulta tan important conèixer la percepció que té la població del sistema esportiu existent a Espanya, ja que si per exemple existeixen certes nocions preconcebudes sobre el major o menor desenvolupament d'unes formes o unes altres de fer esport, una vegada consolidades tals nocions que atribueixen un determinat sentit a la situació sobre el funcionament del sistema esportiu i l'oferta d'instal·lacions esportives, la conducta subsegüent de la població que comparteix la imatge que acompanya a tals nocions vindrà determinada  pel sentit atribuït.

Així doncs, les definicions públiques d'una situació sobre el sistema esportiu a Espanya, per exemple, que les instal·lacions esportives, públiques o privades, siguen o no suficients, o apropiades, o senzillament assequibles, són un element important en l'atribució de significats i, en últim terme, en la determinació de conductes. A l'estudi de tots aquests temes està dedicat el present capítol.

8.1. Opinió sobre l'esport que es practica a Espanya

En passades edicions de l'enquesta sobre hàbits esportius de la població espanyola, es va utilitzar un indicador que tractava de fitar la imatge que tenien els entrevistats sobre l'esport que es practicava a Espanya. Al llarg de les cinc edicions realitzades des de 1980 fins a 2000, es va poder constatar la millora d'aquesta imatge en el sentit de considerar que a Espanya la gent feia cada vegada més esport,   que el nivell de l'esport a Espanya era cada vegada més semblat al que gaudien en molts països europeus, i que cada vegada eren més assequibles les instal·lacions esportives per a una bona part de la població. Atès que entre les edicions de 1990 a 2000 no es va produir amb prou faenes variació alguna en les dimensions empíriques d'aquesta imatge, no s'ha inclòs en el qüestionari de 2005 amb la finalitat de no sobredimensionar-ho, ja que s'han inclòs nous indicadors i resultava convenient suprimir els que aportaven una informació menys rellevant.

Ara bé, sí s'ha mantingut l'indicador referent a la percepció de l'esport que es practica a Espanya que també es venia preguntant des de l'enquesta de 1980, i els resultats de la qual posaven de manifest la lenta millora al llarg de les dues últimes dècades d'aquesta percepció. Una millora que ha continuat registrant-se en la present enquesta de 2005, però que cal situar-la en el marc interpretatiu adequat, ja que es tracta d'una millora relativa a una opinió que encara, de forma majoritària, considera que és insuficient l'esport que es realitza a Espanya. Els resultats que es presenten en la Taula 64 ens permeten dotar de base empírica a l'anterior afirmació:

Taula 64. Opinió sobre el grau d'esport que fa la gent a Espanya, i sobre els motius pels quals no es fa suficient esport, 2005-1990

 

 

A Espanya la gent fa esport 2005 2000 1990
Suficient 34 33 17
Insuficient 59 61 76
No contesta 7 - 7
  -8.179 -5.160 -4.625
Motius pels quals la gent no fa suficient esport 2005 2000 1990
Falta de temps lliure 62 52 46
Falta d'instal·lacions i mitjans 38 43 62
Falta d'afició 44 39 35
Falta de formació 27 30 37
Falta de mitjans econòmics 21 21 28
Falta d'ajuda 13 12 17
Altres motius 7 3 3
  -4.855 -3.145 -3.511

 

Encara que l'actual percentatge dels quals consideren que a Espanya la gent fa suficient esport és pràcticament el doble del manifestat en l'enquesta de 1990 (García Ferrando, 1991: 72), encara que només una unitat percentual per sobre de l'enquesta de 2000, no obstant açò continua sent minoritari enfront de l'àmplia majoria dels quals estimen que es fa insuficient esport, el 59%.

En preguntar a aquest grup ampli d'entrevistats pels motius que en la seua opinió condueixen al fet que la gent, açò és, ells mateixos en molts casos  -amb el que la resposta arreplega una projecció dels motius propis- no faça suficient esport, la falta de temps lliure, amb el 62%, és el més esmentat. Note's que en comparació dels resultats de 2000 s'ha produït un increment de deu unitats percentuals en la manifestació d'aquest motiu, la qual cosa està revelant una vegada més la paradoxa de les nostres societats de temps lliure i de jornades laborals oficialment per sota de les 40 hores setmanals, però en les quals en realitat un sector ampli de la població laboral ha vist incrementar el seu temps de treball i amb massa freqüència disminuir els salaris percebuts, en un context de generalització del treball temporal. Situació que contribueix a explicar en certa mesura l'estancament de la pràctica esportiva popular a Espanya.

Encara que es tracta d'un motiu que tendeix a disminuir, doncs ha passat en cinc anys del 43% al 38%, la falta d'instal·lacions i mitjans encara és el tercer motiu més esmentat, la qual cosa indica que en molts llocs de la geografia espanyola les instal·lacions esportives són relativament escasses per a atendre les necessitats de la població.

La falta d'afició és el segon motiu més esmentat, el 39%, i a més ha experimentat una pujada de cinc unitats percentuals, increment que s'alinea amb l'observat en pàgines anteriors sobre l'increment del desinterès i de l'escàs gust per l'esport.

Els altres tres motius que apareixen detallats en la Taula 64 són de semblant   freqüència als esments de l'enquesta anterior, però molt inferiors a les de 1990 o 1980. Es tracta de la falta de formació, de mitjans econòmics i d'ajuda en general, la qual cosa indica que a mesura que es van dedicant a Espanya més mitjos materials a millorar la dotació d'equipaments esportius, van perdent protagonisme aquests motius com a factors facilitadors de l'absència de pràctica esportiva.

Manté la seua vigència, doncs, la reflexió que realitzàvem tant en l'enquesta de 1995 com en la de 2000 sobre que cada vegada més el problema de la pràctica o no pràctica esportiva en un país avançat com Espanya, no és tant la falta d'instal·lacions esportives o d'escassos recursos econòmics i materials, com més aviat la falta de temps lliure per a realitzar esport ja que com a activitat d'oci, ha de competir amb una àmplia i creixent oferta d'activitats de recreació i entreteniment, molt bé publicitades i atractivament oferides. Aquesta situació de competència en el mercat d'activitats de temps lliure fa que siga recomanable desenvolupar campanyes de promoció de la pràctica esportiva, com ja es fera a Espanya en els anys 60 i 70 amb les campanyes d'esport per a tots. Perquè en una societat avançada de masses com l'espanyola la bona publicitat és necessària, encara que no suficient, per a estimular el consum de qualsevol producte o servei, inclòs naturalment l'esport. 

És d'assenyalar que les dues variables sociodemogràfiques que més discriminen la distribució percentual de la percepció de l'esport que es practica a Espanya, són el nivell d'estudis i la posició social, de tal manera que la percepció que l'esport que es realitza és insuficient, és pràcticament el doble entre la població amb estudis mitjans i superiors, i amb una posició social alta, que entre els quals tenen només estudis primaris o menys, i amb una posició social baixa, Una manifestació més del caràcter sociocultural de la pràctica esportiva, i de com els valors de la població condicionen la percepció que es fa de la realitat social. 

8.2. Educació física i esport per a tots enfront de l'esport de competició: un conflicte d'interessos? 

Possiblement en cap país existisquen polítiques esportives que de forma explícita i declarada fomenten unes formes d'esport en detriment d'unes altres. Però també és molt probable que en cap país existisca un ajustat equilibri en el grau de desenvolupament dels diferents tipus d'esport. Per descomptat no a Espanya, on com estem veient una vegada i una altra en el present treball, l'esport professional espectacle i el d'alta competició han aconseguit cotes de desenvolupament elevades en els últims anys, mentre que la pràctica d'esport popular es troba relativament estancada.

Per a estudiar aquest desajustament amb major detall, hem seleccionat dos indicadors que revelen aspectes diferents però íntimament relacionats amb la dinàmica del sistema social de l'esport. Un dels indicadors indaga sobre la percepció del grau d'importància que ocupa l'esport i l'educació física en el conjunt d'aspectes del país. El segon indicador arreplega les opinions sobre l'avaluació comparativa del deporte espectacle, l'esport federat i l'esport per a tots.

8.2.1. Valoració de la importància de l'educació física i l'esport a Espanya

Els resultats de l'anàlisi del primer indicador  posen de manifest l'existència d'un profund desajustament entre la percepció del lloc que ocupen l'educació física i l'esport en el conjunt de la vida del país, i el lloc que haurien d'ocupar en una situació idealment configurada per les opinions de la població (veure Taula 65).

Taula 65. Opinió sobre el grau d'importància del lloc que ocupen l'esport i l'educació física en el conjunt d'aspectes de la vida del país, i lloc que haurien d'ocupar, 2005-2000

 

Grau d'importància Ocupen Haurien d'ocupar
2005 2000 2005 2000
Molt important 7 7 25 30
Bastant important 43 39 65 60
Poc important 40 41 6 5
Gens important 4 4 - -
NS/NC 7 9 4 5
  -8.170 -5.160 -8.170 -5.160

 

La suma dels percentatges de molt important i bastant important ofereix un resultat, el 50%, una mica superior al resultant de sumar els percentatges de poc i gens important, el 44%, la qual cosa posa de manifest una certa divisió d'opinió entre quasi dues meitats de població. No obstant açò, l'acord és molt elevat, el 90%, en què haurien d'ocupar un lloc molt o bastant important. Per tant, el desajustament entre imatge real i imatge desitjada i idealitzada és bastant gran pel que es refereix a la situació de l'educació física i l'esport, en el seu sentit recreatiu, en la societat espanyola. Pel que fa als resultats de l'enquesta de 2000, s'ha produït una lleugera millora percentual dels quals consideren que l'educació física i l'esport ocupen realment un lloc molt o bastant important, quatre unitats percentuals, la qual cosa és certament un avanç positiu, encara que clarament insuficient per a aconseguir una posició que responguera al que seria desitjable, açò és, que la majoria de la població percebera una realitat que encara no s'ha aconseguit: que l'esport i l'educació física ocupen un lloc molt important dins del conjunt dels aspectes de la vida a Espanya.

De nou són les variables de caràcter sociocultural com el nivell d'estudis i la posició social, les que determinen majors diferències en la percepció del grau d'importància de l'educació física i l'esport, sent els grups de població amb nivells d'estudis mitjans i superiors, i amb posicions socials mitjanes i altes, els que es manifesten més crítics quan li'ls /els hi compara amb la resta de la població.

8.2.2. La comparació dels diferents tipus d'esport a Espanya

Un segon indicador utilitzat ofereix resultats sobre quatre aspectes de la comparació entre deporte espectacle, esport federat i esport per a tots: nivell que té, suport que rep, grau d'interès i suport que haguera de rebre. En la Taula 66 es presenten els resultats d'aquesta interessant i multidimensional comparació.

Taula 66. Opinions sobre diversos aspectes de la comparació entre l'esport espectacle, l'esport federat i l'esport per a tots, 2005-1990

 

  Deporte espectacle Esport federat Esport per a tots
Aspectes de la comparació 2005 1990 2005 1990 2005 1990
Té major nivell 60 65 17 21 7 6
Rep major suport oficial 58 51 21 24 3 3
Li interessa més 26 20 16 16 40 42
Hauria de recolzar-se més 3 6 22 15 61 60

 

Més de la meitat dels entrevistats són de l'opinió que l'esport espectacle té major nivell, el 60%, i rep major suport oficial, el 58%. A més, pel que fa als resultats de 2005, s'ha produït un increment de dues unitats percentuals en aquest últim resultat, la qual cosa indica que es continua estenent més aquesta imatge que l'esport espectacle segueix rebent més suport oficial que les restants formes d'esport.

Pel que fa al tipus d'esport que interessa més, l'esport per a tots, sense ser dominant és, amb tot, el que centra una major proporció de respostes, el 40%, mentre que l'esport espectacle, amb el 26%, i l'esport federat, amb el 16%, reben un nombre significativament més reduït de preferències.

En la quarta i última dimensió de la comparació, quina deporte hauria de rebre més suport, no ofereix dubtes la interpretació dels resultats, ja que una clara majoria del 61% coincideix a considerar que és l'esport per a tots el més necessitat de suport, opinió que només la comparteix un minoritari 3% en referir-se al deporte espectacle.

El sentit de les comparacions ha romàs pràcticament estable en relacionar els presents resultats amb els corresponents a l'enquesta de 2000, la qual cosa pot interpretar-se com que s'han produït pocs canvis en els aspectes estudiats dels tres grans tipus d'esport. La pregunta que caldria fer-se ara és per què es percep que continua rebent més suport oficial l'esport espectacle en detriment de l'esport per a tots, i a qui beneficia una situació que no gaudeix del suport popular. Les dades de les enquestes que estem utilitzant no ens permeten evidentment respondre a aquestes preguntes, però no hi ha dubte de l'existència d'un conflicte d'interessos dels quals probablement pocs ciutadans tenen consciència, ja que la força adquirida per l'esport espectacle en pràcticament totes les societats avançades, actua com un poderós anestesiador de la consciència crítica ciutadana, en certa manera còmplice del continuat avanç econòmic i mediàtic d'aquesta emocionant forma d'entreteniment de les masses en què s'ha convertit l'esport espectacle.

8.2.3. Imatge de les Administracions Públiques de l'esport

Bé és cert que els ciutadans reconeixen cada vegada més als Ajuntaments com els ens de l'Administració Pública als quals dirigir-se per a realitzar gestions relacionades amb l'esport. És de destacar que en una societat democràtica, l'avanç i consolidació del sistema social i polític passa necessàriament per l'establiment d'unes relacions fluïdes entre els ciutadans i la pròpia Administració Pública. Pel que es refereix a l'avanç del deporte espectacle no queda clar a qui o qui correspon la responsabilitat de fitar o controlar la seua presència i influència, però en canvi, sí es troba ben definida la responsabilitat que les estructures esportives s'impulsen i gestionen perquè les pràctiques esportives estiguen a l'abast de tots els ciutadans.

 Atès que els Serveis Esportius Municipals han anat adquirint, amb l'avanç de l'Estat de les Autonomies, cada vegada més responsabilitats en aquest camp, hem inclòs des de l'enquesta que realitzem en 1985 un indicador que permet conèixer la imatge que tenen els ciutadans de l'àmbit de l'Administració Pública a la qual han de dirigir-se, per a poder exercir plenament els seus drets d'accés a uns serveis esportius concordes amb el desenvolupament d'una societat democràtica.

La pregunta corresponent a aquest indicador es va formular en els següents termes: “Si Un. haguera de realitzar una gestió perquè millorara el servei esportiu en la seua comunitat, per exemple, sol·licitar una instal·lació esportiva, que es facen classes d'educació física i esports, o que se celebren més campionats esportius, a on creu Un. que hauria de dirigir-se: a l'Ajuntament, a la Diputació, al Govern Autònom o al Consell Superior d'Esports?. Les respostes donades posen de manifest el protagonisme adquirit en aquests últims anys per les corporacions locals en matèria d'esport popular, com ho demostren els resultats que es presenten en li Taula 67.

Taula 67. Institució a la qual han de dirigir-se els ciutadans per a realitzar una gestió relacionada amb el servei esportiu en la comunitat, 2005-1990

 

Institució a la qual dirigir-se 2005 2000 1990
Ajuntament 61 56 45
Consell Superior d'Esports 12 15 23
Govern Autònom 6 7 11
Diputació 5 6 7
NS/NC 16 16 14
  -8.170 -5.160 -4.625

 

Més de la meitat dels entrevistats, el 61%, es dirigiria al seu Ajuntament per a realitzar gestions relacionades amb l'àmbit de l'esport popular o de l'educació física, mentre que només una petita minoria es dirigiria al Govern Autònom, el 6%, o a la Diputació, el 5%. Són una mica més nombroses, el 12%, les persones que encara tenen una imatge rellevant de l'òrgan esportiu de l'Administració Central, el Consell Superior d'Esports, però igual que ocorre amb les imatges de les Administracions Autonòmica i Provincial, han perdut rellevància en els últims deu anys, com ho prova el fet que en l'enquesta de 1990, eren majors els respectius percentatges de respostes, en concret, 23%, 11% i 7%, respectivament.

L'increment de setze unitats percentuals en les respostes dirigides a les Administracions Locals que s'ha registrat entre l'enquesta de 1990 i la de 2005, és un fidel indicador de les competències que en matèria de gestió de l'esport popular han assumit els Serveis Esportius Municipals. 

8.3. La temàtica de les instal·lacions esportives

Tal com s'ha assenyalat al començament del present capítol, la promoció del desenvolupament de l'esport passa, necessàriament, per la construcció d'instal·lacions esportives que permeten atendre les necessitats d'activitat físic-esportiva de la població. Donat el dèficit en instal·lacions esportives amb què va encarar la societat espanyola l'etapa històricament recent de l'esport per a tots i del desenvolupament espectacular de l'esport d'alta competició, ha calgut realitzar un esforç considerable per a tractar d'homologar la infraestructura d'equipaments esportius a Espanya a l'existent en la major part dels països de la Unió Europea.

La consolidació del procés de transició democràtica que ha tingut lloc en la dècada dels anys 80, i que ha conduït a la plena integració d'Espanya en la Unió Europea en la dècada dels 90, també ha significat la construcció d'uns equipaments esportius cada vegada més sòlids,  capaços d'atendre les demandes de pràctica esportiva de la població. En aquest procés de consolidació de les infraestructures esportives han tingut un paper rellevant les corporacions locals, que han liderat en els últims vint-i-cinc anys la construcció i gestió tant d'instal·lacions dirigides a promoure tant l'esport popular com a recolzar l'esport espectacle i de rendiment.

 Baste assenyalar sobre aquest tema que de les 66.352 instal·lacions censades en l'II Cens d'Instal·lacions Esportives (Martínez del Castillo, 1998), més de la meitat, el 51,6%, són de titularitat municipal, i el 31,9% són, a més, gestionades directament pels Ajuntaments. A més, en el període transcorregut entre la realització de l'I Cens Nacional d'Instal·lacions Esportives (1985) i l'II Cens (1997), les corporacions locals han construït i gestionat tres de cada quatre espais orientats al deporte espectacle i de rendiment, tals com a camps de futbol, gots esportius, pistes d'atletisme de 400 metres i grans pavellons amb gradería fixa (Martínez del Castillo, op.cit.: 51-52).

Les dades anteriors posen de manifest la persistència, al llarg dels anys 90, del que Nuria Puig va denominar en el seu moment “tendència normalizadota” en la construcció d'instal·lacions esportives, tendència assumida per les Administracions Públiques des dels començaments de l'etapa democràtica i que ha conduït, de fet, al fet que la fórmula de “esport per a tots” haja anat acompanyada de el “espectacle esportiu per a tots” (Puig, 1994).

Des dels seus inicis, les enquestes d'hàbits esportius han incorporat diversos indicadors sobre l'ús de l'equipament, grau de satisfacció, avaluació de les necessitats i demandes prioritàries d'instal·lacions i serveis. En la present enquesta hem mantingut la sèrie històrica d'indicadors i s'han introduït dos nous sobre els Serveis Esportius Municipals. L'anàlisi que a continuació es presenta se centra en la comparació dels resultats de 2005 amb els de 1990, la qual cosa permet dotar d'una perspectiva sociològica, limitada però rigorosa, a l'enorme riquesa d'informació empírica que ofereix l'II Cens d'Instal·lacions Esportives de 1997, al mateix temps que permetrà igualment matisar qualitativament l'III Cens, el treball del qual de camp s'ha realitzat al llarg de 2005 i que es publicarà en 2006.
 

8.3.1. Tipus d'instal·lacions que utilitzen els practicants d'esport

Els espais esportius de caràcter públic han reforçat en els últims deu anys el seu paper protagonista en l'oferta d'oportunitats perquè els practicants puguen realitzar les seues activitats esportives. Si en 1990 el 40% utilitzava habitualment instal·lacions públiques i un altre 40% llocs públics, en 2005 s'ha incrementat sensiblement l'ús d'aquestes instal·lacions, el 51%, mentre que també ho ha fet encara que amb menor intensitat la utilització de llocs públics, el 43%, com es comprova amb les dades que es presenten en la Taula 68.

Taula 68. Instal·lacions esportives que utilitza habitualment la població que fa esport, 2005-1990

Tipus d'instal·lacions utilitzades 2005 2000 1990
Instal·lacions públiques 51 54 40
En llocs públics (parc, carrer, camp, etc.) 43 38 40
Instal·lacions d'un club privat 20 17 25
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament 13 10 11
En un gimnàs privat 8 8 7
En la pròpia casa 8 7 9
Instal·lacions del centre de treball 1 2 1

 

També és de destacar la importància que tenen els espais públics, tant en àmbits urbans com a rurals, espais que amb freqüència es converteixen en generadors de xarxes socials. En un estudi pioner realitzat en els espais públics i esportius de la ciutat de Barcelona, s'han detectat recentment (Puig et al., 2006) fins a cinc tipus: familiars, d'amistat, d'immigració, de benestar i forma física (wellness) i postmoderns. En cadascun d'aquests cinc espais l'estudi sociològic dut a terme ha permès constatar que les relacions socials entre les xarxes, tendeixen a ser de tolerància i de respecte cap a unes normes pactades. Pel seu interès, seria convenient dur a terme estudis similars en altres àmbits de ciutats espanyoles, així com en àmbits rurals en els quals es realitzen activitats de recreació i aventura en la Naturalesa, amb la finalitat de conèixer amb major detall l'abast de tals àmbits en el desenvolupament de la sociabilitat en les societats postmodernes.

L'increment en la utilització d'instal·lacions públiques s'ha vist compensat per la disminució d'instal·lacions de clubs privats, que ha passat del 25% en 1990 a només el 20% en 2005. La utilització d'instal·lacions de centres d'ensenyament ha romàs relativament estable, del 11% s'ha passat al 13%, i alguna cosa semblat ha ocorregut amb l'assistència a gimnasos privats que eren utilitzats pel 7% en 1990 i pel 8% en 2005. En la pròpia casa realitzen les seues exercitzacions corporals el 8% en 2005, una unitat percentual menys que en 1990. La utilització d'instal·lacions del centre de treball continua sent minoritària, només el 1%. 

El fort increment en la utilització d'instal·lacions públiques, a causa de les iniciatives de promoció d'equipaments esportius de les corporacions locals, és el que ha fet disminuir proporcionalment la utilització d'instal·lacions de clubs privats que encara que han crescut lleugerament en xifres absolutes en els últims quinze anys, ho han fet a un ritme tan per sota a l'experimentat per les instal·lacions públiques que les han convertit encara més minoritàries com a llocs d'acolliment per a la realització d'activitats esportives, sobretot en municipis xicotets i per a practicants de posició social mitjana o baixa.

I és que com ja coneixem per estudis anteriors, la utilització d'instal·lacions esportives segueix determinades pautes socials que es troben estructurades per les principals variables sociodemogràfiques, com s'observa en el següent quadre:
 

  Instal·lacions públiques Llocs Oberts Llocs privats*
Gènere:
Home 54 49 19
Dona 48 34 21
Edat:
15-24 61 34 19
65+ 42 46 13
Grandària municipi:
-10.000 57 45 12
400.000+ 48 41 28
Posició social:
Baixa 58 32 20
Mitjana 51 44 33

Alta

47

50

39

* Correspon a la summa lògica de clubs privats i gimnasos privats

La utilització d'instal·lacions públiques per part d'homes i dones és lleugerament superior entre els primers, 54% i 48% respectivament, i el mateix ocorre amb l'exercització en llocs oberts, ja que els homes ho fan amb major freqüència, el 49%, que les dones, el 34%. Pel que es refereix a la utilització de llocs privats, les dones ho fan amb una freqüència una mica major, el 19%, que els homes, el 13%.  

Quan es tenen en compte l'edat, la posició social i la grandària del municipi de residència, les diferències es registren igualment en la utilització de llocs oberts i de clubs privats, i no tant en la utilització d'instal·lacions públiques. Els joves residents en xicotets i mitjos municipis i els que tenen una posició social alta utilitzen amb major freqüència que la resta dels practicants els llocs públics i oberts, mentre que els de més edat, residents en grans ciutats i de posició mitjana i alta són els que més freqüenten els clubs privats. Les instal·lacions públiques les utilitzen majoritàriament tots els segments de població, amb un lleuger predomini dels més joves i dels practicants de posició social mitjana i baixa.

Queda clar, doncs, la posició dominant que ocupen les instal·lacions i equipaments públics convertits, en els començaments del segle XXI, en la principal i dominant oferta per a la pràctica popular d'exercitzacions físiques i esportives.

8.3.2. Proximitat de les instal·lacions esportives al lloc de residència

Igual que hem fet en anteriors edicions de les enquestes d'hàbits esportius, i seguint la proposta de Nuria Puig (1983) d'analitzar des de l'òptica sociològica els equipaments esportius, anem a ocupar-nos seguidament de la dimensió referent a la seua localització i distribució espacial.

 Es tracta d'una dimensió certament important, ja que en tractar-se d'uns equipaments oberts al públic, la seua localització en la trama urbana de pobles i ciutats es converteix en un factor condicionant de l'ús que puguen realitzar els practicants potencials d'esport. Per aquesta raó, un dels indicadors que venim utilitzant en les enquestes sobre hàbits esportius dels espanyols, és el referent a la percepció dels entrevistats de l'existència d'instal·lacions esportives en les proximitats de les seues llars. Els resultats obtinguts en la present enquesta són bastant positius, ja que s'han incrementat notablement en relació a 1990 els percentatges de població que declara tenir prop de les seues cases diversos tipus d'instal·lacions en els seus barris, veïnats o pobles, com s'observa amb les dades que es presenten en la Taula 69.

Taula 69. Instal·lacions esportives que es troben pròximes al lloc de residència, 2005-1990

 

Tipus d'instal·lacions 2005 2000 1990
Pista de tennis i/o pádel 35 37 32
Piscina aire lliure 47 49 40
Poliesportiu aire lliure 47 46 36
Piscina coberta 41 36 19
Poliesportiu cobert 51 49 27
Camp de futbol 62 63 53
Altres camps grans (atletisme, rugbi) 18 20 17
Frontó 23 26 21
  -8.170 -5.160 -4.625

 

Els camps de futbol són les instal·lacions més freqüentment percebudes per la població com situades en les proximitats de la llar, doncs així ho reconeix el 62%, quasi deu unitats percentuals més que a principis de la dècada. Note's que diem que són les instal·lacions més freqüentment percebudes per la població, ja que poguera donar-se el cas que existisquen altres instal·lacions menors que passen desapercebudes per part dels entrevistats, sobretot per aquells que no estan interessats per l'esport, ja que la pregunta està dirigida a tota la població i no solament als quals fan esport. De totes maneres, el fet que el 62% de la població afirme que existeix un camp de futbol en les proximitats de la seua casa, és un indicador fiable del notable increment de la construcció d'aquest tipus d'instal·lacions en els últims anys.

Ja a certa distància, apareixen les piscines a l'aire lliure com les instal·lacions que es troben més difoses per la geografia espanyola, ja que així ho reconeix el 47% dels entrevistats, set unitats percentuals més que en 1990. També amb un elevat percentatge, el 51%, apareixen els poliesportius coberts, i amb el 47% els poliesportius a l'aire lliure, i tant en un cas com en un altre es tracta de percentatges que han experimentat un notable increment en els últims anys. Especial interès cobra l'increment dels poliesportius coberts, del 27% al 51%, ja que es tracta d'instal·lacions que per les seues característiques permeten una elevada continuïtat de pràctica esportiva, al no dependre amb prou faenes de les contingències climatològiques per al seu funcionament regular.

També s'ha duplicat el percentatge de població que afirma que existeix una piscina coberta prop de casa, el 41% enfront de només el 19% en 1990. Potser es tracte de la instal·lació esportiva que permet un ús més continuat i intens per a tota la població, amb independència de les seues característiques sociodemogràfiques, i és també un excel·lent indicador de qualitat de l'equipament esportiu d'una comunitat.

El creixement de les pistes de tennis i pádel ha sigut xicotet, en part perquè a principis de la dècada dels 90 ja existia a Espanya una apreciable xarxa d'aquest tipus d'instal·lacions, sobretot de tennis, esport que va conèixer el seu màxim nivell de desenvolupament en els anys 80, nivell que s'ha mantingut o fins i tot disminuït segons els casos en la dècada dels 90. Encara que l'indicador no permet separar les pistes de tennis de les de pádel, probablement el creixement des del 32% en 1990 al 35% en 2005 s'haja de més a les construcció de pistes de pádel que de tennis.

El creixement de la percepció de l'existència d'altres instal·lacions tals com a camps grans (atletisme, rugbi) i frontons, ha sigut menor, doncs les primeres han passat del 17% al 18%, i les segones del 21% al 23%. Són instal·lacions de menor demanda popular que les anteriors, per aquest motiu s'hagen construït menys en l'última dècada.

De totes les variables sociodemogràfiques que venim emprant en les anàlisis dels elements diferenciadors dels fenòmens socials estudiats, la grandària del municipi és la que més influeix en la distribució de les dotacions d'instal·lacions esportives, i en la consegüent existència d'unes o unes altres en les proximitats del lloc de residència. Els resultats que es presenten en la Taula 70 posen de manifest l'existència de pautes bastant ben definides en les dotacions d'instal·lacions esportives segons la grandària dels municipis:

Taula 70. Instal·lacions esportives pròximes al lloc de residència segons nivell d'hàbitat, 2005-2000

 

Instal·lacions prop de casa Menys de 2000 De 2.000 a 10.000 De 400.001 a 1 milió Més d'1 milió
2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000
Pistes de tennis i/o padel 18 33 40 46 42 28 48 43
Piscina aire lliure 47 46 60 68 43 38 57 50
Poliesportiu aire lliure 49 58 53 54 44 34 52 46
Piscina coberta 4 3 19 17 55 41 73 67
Poliesportiu cobert 28 24 57 48 46 36 58 56
Camp de futbol 61 64 72 77 52 55 62 65
Altres camps grans (atletisme, rugbi) 1 2 13 6 17 18 22 26
Frontó 35 41 26 25 21 20 24 27

 

En els petits municipis rurals de menys de 2000 habitants, les instal·lacions que els seus veïns tenen més freqüentment prop de les seues cases són els camps de futbol, 61%, seguits de poliesportius a l'aire lliure, 49%, piscines a l'aire lliure, 47%, i frontons, el 35%. En canvi, amb prou faenes existeixen piscines cobertes doncs tan sols afirma tenir alguna prop de les seues cases el 4% dels quals resideixen en aquests petits pobles.  

La pauta de distribució d'instal·lacions esportives és ben diferent en les grans ciutats milionàries en habitants. Un majoritari 73% dels quals en elles resideixen afirma tenir alguna piscina coberta prop de casa, cosa que només reconeix el 55% dels quals resideixen en ciutats de grandària intermèdia, de 400.000 a 1 milió, i el 17% dels quals resideixen en pobles semiurbanos, de 2.000 a 10.000 habitants. Aquestes dades posen de manifest que els esforços que s'han realitzat en l'última dècada de millorar les dotacions de piscines cobertes, s'han concentrat especialment en les grans ciutats, en les quals existeix una major demanda i una major capacitat potencial d'ús d'aquestes instal·lacions, mentre que en les ciutats i pobles més xicotets els esforços s'han concentrat més en la construcció de piscines a l'aire lliure.

A més, la major part de les instal·lacions esportives que s'han construït en els últims deu anys són públiques, cosa que hem destacat anteriorment en citar les fonts del Cens d'Instal·lacions Esportives de 1997, però que es confirma plenament amb els resultats que ofereix la Taula 71.

Taula 71. Caràcter públic o privat de les instal·lacions esportives que estan prop de casa, 2005-1990

Tipus d'instal·lacions Instal·lacions públiques Instal·lacions privades
2005 2000 1990 2005 2000 1990
Pista de tennis i/o pádel 62 60 52 25 24 39
Piscina aire lliure 73 71 70 15 14 21
Poliesportiu aire lliure 86 82 74 6 7 11
Piscina coberta 72 65 63 18 10 26
Poliesportiu cobert 83 78 71 8 7 15
Camp de futbol 83 79 70 7 6 12
Altres camps grans 82 71 71 10 10 15
Frontó 80 71 67 12 10 19

 

És de destacar que en totes les instal·lacions esmentades, que cobreixen la major part dels tipus d'instal·lacions amb les quals estan dotats els equipaments esportius, s'han incrementat en el període considerat els percentatges dels quals declaren tenir alguna d'elles prop de casa i que tinga caràcter públic. Només en els casos de les piscines a l'aire lliure i altres camps grans diferents dels de futbol, els percentatges són similars o iguals en ambdues enquestes. En canvi, s'ha produït una disminució en els percentatges dels quals citen tenir instal·lacions privades en les proximitats de casa, la qual cosa cal interpretar no tant com que existisquen en nombres absoluts menys instal·lacions d'aquest tipus en 2005 que en 1990, com que la construcció continuada de grans instal·lacions de caràcter públic ha fet disminuir en termes relatius la presència percebuda de les instal·lacions privades.

Una altra dimensió interessant de la imatge i ús de les instal·lacions esportives és la que es refereix a la utilització que fan d'elles les famílies dels entrevistats. D'aquesta manera obtenim una visió més global de l'ús de les instal·lacions ja que no ho referim al que realitzen individualment els practicants, com més aviat a la utilització que fa la unitat familiar. Els resultats que s'ofereixen en la Taula 72 posen de manifest que la utilització familiar de les piscines i dels poliesportius, ha augmentat sensiblement en la dècada estudiada.

Taula 72. Població que tenint prop de la llar una instal·lació esportiva, la utilitza la família, 2005-1990

Tipus d'instal·lacions La utilitza la família
2005 2000 1990
Pista de tennis i/o pádel 24 25 26
Piscina aire lliure 48 48 45
Poliesportiu aire lliure 34 36 31
Piscina coberta 33 36 30
Poliesportiu cobert 31 34 26
Camp de futbol 25 27 26
Altres camps grans 18 16 18
Frontó 20 14 27

 

Tant les piscines a l'aire lliure, amb el 48%, com les piscines cobertes, amb el 33%, són les instal·lacions més utilitzades per les famílies espanyoles, utilització que és   tres unitats percentuals major que en 1990. Els poliesportius a l'aire lliure, amb el 34%, i els poliesportius coberts, amb el 31%, són a continuació les instal·lacions més utilitzades des d'un punt de vista familiar, i també han experimentat un creixement d'ús en els deu últims anys.

La resta de les instal·lacions han romàs estancades o han retrocedit en els seus nivells d'ús familiar, ja que tant els camps de futbol com altres camps grans i els frontons no reuneixen les característiques de pluriactividad d'exercicis i pràctiques esportives que tenen les piscines i els poliesportius, pluriactividad que facilita la seua utilització per diversos membres de la unitat familiar.

8.3.3. Percepció de les instal·lacions disponibles i avaluació de noves necessitats 

Continuant el nostre estudi sociològic dels equipaments esportius en el marc teòric de la definició de la situació que realitza la població en preguntar-li pels seus interessos, aficions, valors i pràctiques esportives, resulta quasi ineludible conèixer què percepció té de cuán suficients són les instal·lacions que puguen trobar-se prop de casa per a satisfer les necessitats familiars de pràctica esportiva, i en el cas molt probable que no siguen suficients quin tipus d'instal·lacions convindria construir en els pròxims anys. D'aquesta manera tindrem un indicador que pot contribuir a orientar la planificació d'instal·lacions esportives. En la Taula 73 es presenten els resultats corresponents a la primera part de l'indicador descrit.

Taula 73. Percepció de les instal·lacions esportives disponibles, 2005-1990

Les instal·lacions que estan prop de casa 2005 2000 1990
Són suficients 36 34 21
Són insuficients 52 53 60
En realitat, no hi ha cap instal·lació prop de casa 7 9 12
No contesta 5 4 7
  -8.170 -5.160 -4.625
Recorda que en els últims cinc anys hagen inaugurat prop d'on viu 2005 2000 1990
Un poliesportiu municipal 16 18 21
Un gimnàs privat 19 17 23
Un club esportiu privat 5 3 5
Un altre tipus d'instal·lació esportiva 9 8 15
  -8.170 -5.160 -4.625

 

De nou trobem un resultat que confirma la millora experimentada en els últims quinze anys per la dotació d'equipaments esportius a Espanya, una millora que ha fet augmentar el percentatge de població que considera suficients les instal·lacions esportives que es troben prop de casa, del 21% en 1990 s'ha passat al 36% en 2005. Una millora que, no obstant açò, no impedeix que siga majoritària la població que considera insuficients les instal·lacions existents, el 52%, i que fins i tot un 7% reconega que, en realitat, no existeix instal·lació alguna prop de casa. Per tant, queda encara molt per planificar i construir perquè el sentit anteriorment descrit de percepció minoritària i majoritària s'invertisca.

Possiblement mantenint el ritme de construcció d'instal·lacions esportives d'aquesta última dècada es poguera iniciar aquesta inversió desitjable, ja que segons les dades que es contenen en la pròpia Taula 73, és relativament nombrosa la població que recorda que en els últims cinc anys hagen inaugurat diversos tipus d'instal·lacions en les proximitats de la llar en el qual viu. Encara que una miqueta inferiors als valors oposats en 1990, els resultats de les present enquesta de 2005 són reveladors de l'acceptable ritme de construcció d'instal·lacions, ja que el 16% recorda que s'haja inaugurat prop d'on viu un poliesportiu municipal, el 19% un gimnàs privat, el 5% un club esportiu privat i el 9% un altre tipus d'instal·lació esportiva. Resultats que confirmen que el ritme de construcció d'instal·lacions esportives de caràcter públic municipal, és molt més elevat que el referent a instal·lacions privades.

Pel que fa a les instal·lacions esportives que els entrevistats consideren més necessàries i desitjables tenir en els seus barris, veïnats o pobles, la piscina coberta és clarament la més citada com s'observa en la distribució de resultats que es presenta en la Taula 74.

Taula 74. Població que considera que es necessiten noves instal·lacions esportives en el seu lloc de residència, 2005-1990

Instal·lacions que caldria construir en els pròxims anys 2005 2000 1990
Pistes de tennis i pádel 42 45 58
Piscina aire lliure 45 48 54
Poliesportiu aire lliure 45 47 55
Piscina coberta 54 54 59
Poliesportiu cobert 45 45 57
Camp de futbol 34 36 47
Altres camps grans 41 45 55
Frontó 34 38 48

 

Encara que és una majoria del 54% la que cita la piscina coberta com la instal·lació que desitjaria tenir prop de casa, no obstant açò es tracta d'un percentatge que és menor en cinc unitats al registrat en l'enquesta de 1990, la qual cosa mostra que ha disminuït lleugerament la demanda d'aquest tipus d'instal·lació, gràcies a les construïdes sobretot en les grans i mitges ciutats en els últims anys. Les demandes d'altres instal·lacions, que oscil·len entre el 45% de piscines i el 45% de poliesportius a l'aire lliure d'una banda, i el 34% de camps de futbol i el 34% de frontons per un altre, són inferiors a les registrades en 1990, per la mateixa causa esmentada més amunt.

8.3.4. Imatge de les instal·lacions esportives de caràcter públic

L'existència de més instal·lacions esportives de caràcter públic és, evidentment, una condició necessària però no suficient perquè la població desenvolupe de forma creixent els seus hàbits esportius. I és que en l'actual fase en la qual es troben els equipaments esportius públics, superat el retard històric en què es trobaven fins a fa relativament pocs anys, cobra major importància el que puguen oferir un servei ajustat a les demandes d'una població exigent en la seua demanda de serveis esportius de qualitat (Peiró i Ramos, 1995).

La complexitat aconseguida per la xarxa pública de serveis esportius municipals ha portat amb si que la gestió de les instal·lacions que la integren, s'haja convertit en un tema d'interès prioritari tant des d'una perspectiva acadèmica com des del punt de vista de la pròpia política esportiva (García Ferrando, 2001b). I és que tal com s'ha destacat tantes vegades, una vegada engegat un servei d'aquestes característiques, la qual cosa es necessita en primer lloc és que el públic ho conega i que li resulte accessible. També és important que el servei compte amb un personal adequat que ho atenga, i que el programa d'activitats resulte atractiu per als diferents tipus d'usuaris potencials, tals com a xiquets, joves, mestresses de casa, empleats, jubilats, etc.

Atès que existeix una apreciable activitat de cursos sobre gestió esportiva tant en l'àmbit públic com a privat, hem considerat oportú incloure alguns indicadors que oferisquen una informació bàsica i genèrica sobre algunes dimensions rellevants del funcionament d'aquests serveis esportius. En la Taula 75 es presenten els resultats corresponents a una bateria d'opinions estructurades en parells que tenen un significat contrari, de tal manera que els entrevistats puguen manifestar el seu acord amb l'opinió que millor s'ajusta a la imatge que tenen de les instal·lacions esportives de caràcter públic en el propi municipi, opinions que fan referència a temes que hem tingut ocasió de debatre en els nostres estudis sobre la gestió de l'esport en l'àmbit municipal (García Ferrando, 2001b).

Taula 75. Acord amb diverses opinions sobre la situació de les instal·lacions esportives de caràcter públic del propi municipi, 2005-1990

 

 

Opinions sobre les instal·lacions municipals 2005 2000 1990
a. Hi ha instal·lacions suficients; la gent no es preocupa per l'esport 33 33 26
b. Si existiren més instal·lacions en els barris, es faria més esport 61 61 68
       
a. Accedeixen a les instal·lacions només els que formen part d'un equip 27 27 46
b. Tothom que vol accedeix a les instal·lacions 62 62 46
       
a. La gent no va a les instal·lacions perquè no estan a mà 43 48 54
b. La gent no va a les instal·lacions per despreocupació 48 44 37
       
a. Mancada informació i publicitat sobre les instal·lacions 57 61 64
b. La informació i la publicitat que dóna l'Administració són suficients 31 27 26
       
a. Falta personal per a atendre al públic 42 42 55
b. Les instal·lacions sí compten amb personal 34 36 32

 

Prenent com a punt de partida els resultats corresponents a l'enquesta de 1990, les opinions de la present enquesta de 2005 posen de manifest que s'ha produït una certa millora en la imatge global d'aquests serveis municipals. Ara bé, es tracta d'una millora relativa ja que encara és majoritària, el 61%, l'opinió que en cas que hi haguera més instal·lacions en els barris es faria més esport, ja que les existents en l'actualitat no són suficients. No obstant açò, àdhuc sent alguna cosa escasses, les que existeixen han guanyat molt en accessibilitat, doncs també és majoritària, el 62%, l'opinió que tothom que vol accedeix a les actuals instal·lacions. Es tracta d'un nivell d'opinió que és superior al manifestat en 1990 en setze unitats percentuals, la qual cosa representa una millora notable. En canvi, ha disminuït sensiblement, del 46% ha passat a només el 27%, l'opinió que a les instal·lacions tenen accés sobretot els esportistes que integren equips de competició, “les ocupen entre uns quants”, cosa que pot ocórrer en instal·lacions dedicades preferentment a l'entrenament i competició d'àmbit federatiu. 

Però el fet que haja disminuït aquesta percepció i haja augmentat, en canvi, la que reconeix l'accessibilitat, és un indicador que una bona part dels serveis esportius municipals ha enfortit en els últims anys la seua orientació prioritària cap a l'esport i exercització per a tots, i sembla que van trobant fórmules per a fer compatible aquest servei al públic en general amb l'ús de les instal·lacions per als entrenaments dels equips federats.

A mesura que es van construint noves instal·lacions esportives de caràcter públic va perdent força l'opinió que la gent no va a les instal·lacions perquè no es troben a mà, i en canvi guanya suport l'opinió que en realitat la gent no va a les instal·lacions per la seua personal despreocupació i no perquè falten o siguen inaccessibles. És significatiu referent a açò fer notar que la primera opinió ha passat de tenir un suport majoritari del 54% en 1990 a un més moderat, el 43% en 2005, mentre que el suport a la segona opinió ha anat en augment des del 37% en 1990 al 48% en 2005. Es pot interpretar aquest canvi com el reflex d'una adaptació postmoderna d'una societat cada vegada més afluent i posmaterialista com l'espanyola, en la qual els valors de disciplina, treball, estalvi i sobrietat propis de la modernitat, i de l'esport tradicional, van deixant pas a valors més hedonistes i de gaudi del temps lliure de la postmodernitat.

Encara que ha augmentat el nombre i l'accessibilitat de les instal·lacions públiques, sembla no obstant açò, que el públic potencialment usuari no coneix o no té informació suficient sobre elles, açò és, que no existeix una bona publicitat que les aproxime de forma atractiva als seus possibles clients. Es tracta d'un problema que amb prou faenes ha millorat en l'última dècada ja que continua sent majoritària l'opinió que mancada informació i publicitat sobre les instal·lacions, 64% en 1990 i 57% en 2005. L'opinió contrària, açò és, que la informació i la publicitat que dóna l'Administració són suficients, segueix sent minoritària, 26% i 31%, a principis i finals del període considerat, respectivament.

També sembla haver-se produït una millora en el servei que ofereix als usuaris el personal que atén aquestes instal·lacions, encara que es tracta d'una millora encara poc generalitzada, ja que continua sent més elevat el percentatge dels quals opinen que falta personal per a atendre al públic, el 42%, que el corresponent a l'opinió contrària que les instal·lacions sí compten amb personal per a atendre al públic, el 34%.

8.3.5. Serveis esportius municipals més utilitzats i més necessitats

En un estudi recent sobre els serveis esportius públics en municipis de més de 25.000 habitants, es feia palés la diversitat d'activitats que s'ofereixen en l'actualitat des de tals serveis. Per a il·lustrar l'extrema diversitat s'utilitzava l'expressió metafòrica de basar d'activitats, per a emfatitzar programes de serveis en els quals calia trobar des d'activitats de musculación per a adults fins a aeròbic infantil, des d'aqua-gimnàstica a esgrima, des de golf a karate, des de tir amb arc a ioga i vés-la sobre rodes, passant per activitats en la naturalesa, activitats mèdic-esportives, jocs esportius municipals, activitats d'estiu, de neu i alguna altra més la cita de la qual faria excessivament deixe anar el seu recordatori (García Ferrando, 2001b).

En la nostra anàlisi d'aquesta dispersió en l'oferta d'activitats de tants serveis municipals espanyols a la fi del segle XX, destacàvem la falta d'unitat dels criteris planificadors observats ja que s'adverteix amb massa freqüència l'estructuració en un mateix nivell de plans, programes i projectes que haurien de ser tractats amb criteris independents però coherents entre si. Una desigual estructura planificadora de l'oferta que va acompanyada de tractaments manifestament desequilibrats per una altra, ja que no solen guardar proporció quan s'avaluen segons criteris de grups d'edat i gènere, de durada i temporalitat o de finalitat i promoció. En suma, programes en els quals apareix desdibuixada la planificació esportiva en el seu significat i interpretació més teòrica i tècnica (Mestre, 1995). És evident que amb una oferta d'activitats tan diversa, resulta difícil, quan no impossible, precisar la naturalesa, objecte i continguts dels Serveis Esportius Municipals. Situació que no ajuda precisament a definir amb un mínim rigor el que és realment esport per a tots o esport popular en l'actual etapa històrica, i quin és el paper de les polítiques esportives municipals en la seua promoció i satisfacció.

Es tracta, quin dubte cap, d'un tema de debat i reflexió que transcendeix, amb molt, l'abast del present estudi, per la qual cosa només podem analitzar ací els resultats de dos indicadors que, almenys, poden contribuir a orientar el tractament ben informat empíricament d'un tema tan important per al desenvolupament a Espanya de l'esport popular o per a tots. En la Taula 76 s'ofereixen dades globals sobre el grau d'utilització dels serveis esportius municipals, i sobre els serveis i activitats que utilitzen els seus usuaris.

Taula 76. Utilització individual i familiar dels serveis i activitats esportives que ofereix l'Ajuntament de la localitat de residència, 2005-2000

Els serveis municipals 2005 2000
Sí els utilitza en l'actualitat 32 35
Els ha utilitzat anteriorment, però ara no 27 23
Mai els ha utilitzat 40 42
No contesta 1 --
  -8.170 -5.160
Serveis i activitats que utilitza 2005 2000
Escoles esportives municipals 49 52
Natació en piscina a l'aire lliure 34 33
Natació en piscina coberta 29 28
Programa de gimnàstica per a adults 11 10
Activitats complementàries (campaments d'estiu, cursos d'esquí, recreació...) 9 9
Recolze equips esportius de competició 8 8
Uns altres 8 3
  -2.641 -1.806

 

Els serveis esportius de caràcter públic que ofereixen els municipis han aconseguit el seu propòsit de convertir-se en institucions que com menys, es poden considerar bastant populars, ja que més de la meitat dels entrevistats reconeix que ells mateixos i les seues respectives famílies els utilitzen actualment o ho han fet en el passat. En concret, el 32% els utilitza en l'actualitat, el 27% els ha utilitzat anteriorment encara que ara no ho fan, i el restant 40% mai els ha utilitzat.

Els serveis i activitats més utilitzats són, sobretot, les escoles esportives municipals, el 49%, seguides de la natació en piscina coberta, el 34% i de la natació en piscina a l'aire lliure, el 29%. La resta de les activitats s'utilitzen amb menor freqüència, ja que només una d'elles sobrepassa el 10% d'ús. Els programes de gimnàstica per a adults aconsegueixen el 11%, les activitats complementàries tals com a campaments d'estiu, cursos d'esquí i recreació, etc., han sigut realitzades pel 8%, i les accions de suport d'equips esportius de competició ha aconseguit fins ara a un 9% dels usuaris dels serveis esportius municipals. 

Si es disposara de la suficient informació sobre distribució real de les despeses en l'execució dels pressupostos municipals, cosa ara com ara impossible d'aconseguir per la injustificada opacitat de molts Ajuntaments per a facilitar informació d'aquest tipus, es podria comparar el nivell de suport financer que es dirigeix a cadascun dels serveis i activitats anteriors, i així poder conèixer fins a quin punt guarda relació amb la quantitat de població que els utilitza. Per la nostra experiència de camp en la recerca d'aquest important tema, entenem que es pot avançar la hipòtesi que el suport financer real a equips esportius de competició es troba molt per sobre d'aqueix 9% d'usuaris que ho reben, mentre que  les escoles esportives municipals reben un suport financer molt per sota d'aqueix 49% d'usuaris que les utilitzen. 

Es tracta, evidentment, d'una situació que respon a decisions polítiques amb freqüència emmascarades en declaracions públiques de suport a l'esport popular, però que en realitat oculten el que la població critica i correctament percep, açò és, que és l'esport espectacle el que rep realment el major suport oficial i que, en canvi, l'esport per a tots només rep una petita part d'aquest suport (veure Taula 66 en aquest mateix capítol).

Un altre indicador que complementa la informació general que venim analitzant sobre el funcionament dels serveis esportius municipals, és el que es refereix a les activitats i serveis esportius que haurien de promocionar-se de forma prioritària, tenint en compte les necessitats individuals  i familiars dels entrevistats. Convé recordar que es tracta d'una pregunta formulada al conjunt de la població, i no solament als usuaris, que s'ha realitzat en els següents termes: “Si d'Un. depenguera exclusivament, i tenint en compte les seues necessitats i les de la seua família, quines activitats haurien de promocionar-se prioritàriament des dels serveis municipals d'esport de la seua localitat?”. Es tracta, doncs, d'una pregunta molt genèrica la resposta de la qual reflecteix les necessitats ideals de l'entrevistat, i de forma projectiva del conjunt de la societat, amb independència de la capacitat i predisposició personal i individualitzada d'arribar a utilitzar aqueixos serveis i activitats en el cas real que s'oferiren de forma assequible. És d'aquesta manera com entenem convé interpretar els resultats que es presenten en la Taula 77.

Taula 77. Activitats i serveis esportius municipals que haurien de promocionar-se prioritàriament tenint en compte les necessitats individuals i familiars, 2005-2000

Serveis i activitats que s'haurien de promocionar 2005 2000
Escoles esportives municipals 56 53
Programa de gimnàstica per a adults 41 30
Natació en piscina coberta 32 23
Activitats complementàries 28 25
Natació en piscina a l'aire lliure 17 15
Recolze equips esportius de competició 12 14

 

De nou són les escoles esportives municipals, amb el 56%, les que reben una major demanda, molt per sobre de la resta de serveis i activitats. En segon lloc apareixen els programes de gimnàstica per a adults, amb un suport del 41%, seguits de les activitats complementàries, el 28%, i de la natació en piscina coberta, el 32%. La demanda d'activitats en piscina a l'aire lliure es distancia encara més de les anteriors, el 17%, i el suport a equips esportius de competició rep el menor nivell de suport, només el 12%.

 El valor i interès d'aquests resultats va a dependre de la seua capacitat per a influir en un pròxim futur en les decisions que es prenguen en l'àmbit de la política esportiva municipal, quan es preparen els pressupostos anuals dirigits als serveis esportius municipals, ja que com s'ha assenyalat anteriorment no sembla que vistes les coses de forma global, i fent abstracció dels casos individuals, existisca una situació de correspondència equilibrada entre, d'una banda, el grau de suport oficial que reben les diverses activitats que promouen els serveis esportius municipals i, per un altre, les activitats més utilitzades i demandades pels ciutadans. Aquesta és almenys la definició de la situació que realitza la població espanyola tal com es manifesta a través dels resultats de la present enquesta i, com es deia al principi d'aquest capítol, aquesta definició de la situació tendeix de forma sociològicament inexorable a ser real en les seues conseqüències, que no poden ser unes altres que nivells més elevats d'insatisfacció i de no participació del que seria de desitja.