Infraestructures Esportives en la CID

La Conferència Interterritorial de l'Esport és, donada la distribució competencial existent, el lloc natural de trobada entre el CSD i les CCAA, atès que aquestes són les màximes protagonistes en matèria legislativa. Tradicionalment, la matèria d'infraestructures esportives no ha estat objecte de debat entre ambdues Administracions. No obstant això, les molt diverses iniciatives que s'estan duent a terme des del CSD han provocat que aquesta matèria vagi adquirint major protagonisme, tant en els seus aspectes generals, com a legislatius com en els projectes concrets desenvolupats i presentats en aquest àmbit.En aquest sentit, són reseñables les actuacions que el CSD presenta en la III Conferència, novembre 2009, relacionades fonamentalment amb el tema de la seguretat en les Instal·lacions Esportives, tal com es va responsabilitzar en la II Conferència.És clar que són les CCAA les principals protagonistes en matèria de dictats legislatius, donat el vigent sistema competencial, però no és menys cert que el CSD no pot deixar de costat un assumpte de tanta transcendència. Per això, continuant amb els principis i fruits del Projecte MAID, es fan públics els resultats del Projecte per a la implantació d'un Sistema de Gestió de Riscos en les Instal·lacions Esportives, en el qual han participat les CCAA i els Ajuntaments i es posa a la disposició de tots l'aplicatiu necessari per realitzar un primer test d'autoavaluació de riscos.Així mateix, es posa a la disposició dels interessats la publicació realitzada en col·laboració de la FEMP que gira entorn de tres aspectes; la redacció de Manuals de Bones Pràctiques (per a Instal·lacions esportives i recursos materials, Recursos Humans i Clients i Usuaris), el Suport a la redacció de Plecs de Prescripcions Tècniques (per a paviments esportius d'interior, d'herba artificial i equipaments esportius), i el Suport a la redacció de Planes Directors d'Instal·lacions Esportives.Especialment rellevant, no obstant això, és la presentació del primer decreto tipus pel qual es regulen els requisits bàsics de seguretat de l'equipament esportiu de pistes i camps poliesportius.Aquest decret permet establir uns requisits bàsics per a l'adquisició o posada en servei d'equipaments esportius associats a instal·lacions esportives d'ús públic, sense perjudici de les condicions mínimes d'homologació i normalització d'equipaments esportius que es dictin en àmbits estatals o europeus.El present decret no desenvolupa propostes o solucions tècniques, existint multitud de propostes desenvolupades per fabricants o proveïdors d'equipament esportius vàlides, per la qual cosa se centra en la definició de requisits de seguretat exigibles, sent responsabilitat del fabricador, instal·lador, responsable de l'adquisició o manteniment de l'equipament verificar que es compleixen.L'objecte del Decreto Tipus és el d'establir uns criteris mínims de seguretat sobre els equipaments esportius i complementaris de les pistes poliesportives i els camps poliesportius, per minimitzar o eliminar els riscos que produeixen els accidents, ja sigui per una mala instal·lació de l'equipament o bé, per un mal ús o manteniment del mateixSón finalitats d'est decreto tipus:

  • Garantir unes condicions mínimes de seguretat en l'equipament esportiu establint criteris per a la recepció del mateix.
  • Garantir unes condicions mínimes de seguretat des de la perspectiva de la pràctica esportiva a través de l'establiment de recomanacions per a l'ús i manteniment de l'equipament esportiu.
  • Aportar unes condicions mínimes de seguretat a l'equipament complementari tant en situació d'ús com emmagatzemat.En definitiva, es tracta de proporcionar a les CCAA un model de marc legal perquè siguin elles les que, si ho desitgen, ho incorporin al seu Ordenament Jurídic.