Infraestruturas Deportivas na CID

A Conferencia Interterritorial do Deporte é, dada a distribución competencial existente, o lugar natural de encontro entre o CSD e as CCAA, dado que estas son as máximas protagonistas en materia lexislativa. Tradicionalmente, a materia de infraestruturas deportivas non foi obxecto de debate entre ambas as Administracións. No entanto, as moi diversas iniciativas que se están levando a cabo desde o CSD provocaron que esta materia vaia adquirindo maior protagonismo, tanto nos seus aspectos xerais, como lexislativos como nos proxectos concretos desenvolvidos e presentados neste ámbito.Neste sentido, son reseñables as actuacións que o CSD presenta no III Conferencia, novembro 2009, relacionadas fundamentalmente co tema da seguridade nas Instalacións Deportivas, tal e como se responsabilizou no II Conferencia.É claro que son as CCAA as principais protagonistas en materia de ditados lexislativos, dado o vixente sistema competencial, pero non é menos certo que o CSD non pode deixar de lado un asunto de tanta transcendencia. Por iso, continuando cos principios e froitos do Proxecto MAID, fanse públicos os resultados do Proxecto para a implantación dun Sistema de Xestión de Riscos nas Instalacións Deportivas, no que participaron as CCAA e os Concellos e ponse a disposición de todos a aplicación necesaria para realizar un primeiro test de autoevaluación de riscos.Así mesmo, ponse a disposición dos interesados a publicación realizada en colaboración da FEMP que vira ao redor de tres aspectos; a redacción de Manuais de Boas Prácticas (para Instalacións deportivas e recursos materiais, Recursos Humanos e Clientes e Usuarios), o Apoio á redacción de Pregos de Prescricións Técnicas (para pavimentos deportivos de interior, de herba artificial e equipamentos deportivos), e o Apoio á redacción de Plans Directores de Instalacións Deportivas.Especialmente relevante, con todo, é a presentación do primeiro decreto tipo polo que se regulan os requisitos básicos de seguridade do equipamento deportivo de pistas e campos polideportivos.Este decreto permite establecer uns requisitos básicos para a adquisición ou posta en servizo de equipamentos deportivos asociados a instalacións deportivas de uso público, sen prexuízo das condicións mínimas de homologación e normalización de equipamentos deportivos que se diten en ámbitos estatais ou europeos.O presente decreto non desenvolve propostas ou solucións técnicas, existindo multitude de propostas desenvolvidas por fabricantes ou provedores de equipamento deportivos válidas, polo que se centra na definición de requisitos de seguridade esixibles, sendo responsabilidade do fabricante, instalador, responsable da adquisición ou mantemento do equipamento verificar que se cumpren.O obxecto do Decreto Tipo é o de establecer uns criterios mínimos de seguridade sobre os equipamentos deportivos e complementarios das pistas polideportivas e os campos polideportivos, para minimizar ou eliminar os riscos que producen os accidentes, xa sexa por unha mala instalación do equipamento ou ben, por un mal uso ou mantemento do mesmoSon fins de leste decreto tipo:

  • Garantir unhas condicións mínimas de seguridade no equipamento deportivo establecendo criterios para a recepción do mesmo.
  • Garantir unhas condicións mínimas de seguridade desde a perspectiva da práctica deportiva a través do establecemento de recomendacións para o uso e mantemento do equipamento deportivo.
  • Achegar unhas condicións mínimas de seguridade ao equipamento complementario tanto en situación de uso como almacenado.En definitiva, trátase de proporcionar ás CCAA un modelo de marco legal para que sexan elas as que, se o desexan, incorpóreno ao seu Ordenamento Xurídico.