Declaración institucional contra a LGTBIFOBIA no deporte

Consello Superior de Deportes e a Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ comprométense coa defensa dos dereitos humanos dos deportistas LGTBIQ++

 

A Organización de Nacións Unidas manifestou a súa condena a calquera acto de violencia ou discriminación que unha persoa poida sufrir en calquera lugar do mundo por mor da súa orientación sexual, expresión ou identidade de xénero, especialmente nas Resolucións que ditou en 2011 e 2014. Así mesmo, manifestou o seu compromiso co recoñecemento e coa defensa dos Dereitos Humanos das persoas LGTBI++.

En o mesmo sentido, o artigo 21 da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea, prohibe expresamente toda discriminación exercida, entre outras, por razón de sexo ou orientación sexual. El Parlamento Europeo, pola súa banda, aprobou diversas resolucións contra a homofobia, e instou ao establecemento de medidas contra esta e a discriminación por motivos de orientación sexual e identidade de xénero.

Ademais das instancias internacionais, a nosa lexislación corrobora estes dereitos, empezando pola Carta Magna, que consagra no seu artigo 10.1 que “A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz social” e recoñece acto seguido que os dereitos fundamentais e liberdades nela recollida interpretaranse de acordo con a Declaración Universal dos Dereitos Humanos das Nacións Unidas.

Para moitas persoas LGTBI++ a vergoña, a estigmatización e a discriminación produto da LGTBIfobia seguen formando parte da súa realidade na vida e no deporte. Cada ano, o informe de delitos de odio do Ministerio do Interior sinala que case o 20% dos incidentes de delitos de odio denunciados en España teñen a LGTBIfobia como causa, e o cuarto espazo no que máis incidentes de delitos de odio denúncianse son as instalacións deportivas e os campos de xogo. Agresións físicas, ameazas e inxurias nas redes, insultos nas bancadas, os terreos de xogo ou as redes, chistes en medios de comunicación e redes sociais, risas nos vestiarios e nas instalacións deportivas e o silencio dos demais fan que, a moitas persoas LGTBI++, o deporte parézalles un espazo hostil no que non teñen cabida. Así, moitas persoas LGTBI++, deciden non ser parte do mundo do deporte ou o habitan con temor a ser quen son. A isto súmanse barreiras administrativas, violencias diversas, ás veces sutís e outras feroces e múltiples.

A Constitución española, no seu artigo 9, establece que “corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e igualdade do individuo e dos grupos sociais en que se integra sexan reais e efectivas”, así como “eliminar os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social. Por iso e con motivo das celebracións do Orgullo LGTBI++, alzamos hoxe a voz para loitar pola liberdade, a visibilidade e os dereitos das persoas LGTBI++ no deporte, moi especialmente para que protexer o dereito ao futuro e ao benestar da infancia e a mocidade LGTBI++, o dereito á reparación das persoas maiores, o dereito ao desenvolvemento social e persoal e á integración das persoas LGTBI++ migrantes, solicitantes de asilo ou sen fogar, o respecto aos corpos de todas as persoas, os corpos de persoas LGTBI++ con discapacidade, racializadas ou gordas, e, en suma, o respecto do dereito á saúde física e emocional de todas as persoas LGTBI++.

De este modo, o Consello Superior de Deportes e a Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI++ comprometémonos coa defensa dos dereitos humanos e constitucionais, os principios de respecto á liberdade e diversidade no deporte e, por tanto, na loita contra a discriminación das persoas LGTBI++ que impida a garantía dos este dereitos nos termos recoñecidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos e a Constitución Española.

O deporte e a actividade física son unha ferramenta de transformación social e un espazo de socialización que permite difundir valores éticos como o respecto, a liberdade e a diversidade, fundamentais para o desenvolvemento cívico e integral das persoas. En 2016 e con ocasión dos Xogos Olímpicos de Río, Nacións Unidas afirma que o deporte promove o desenvolvemento humano e o benestar, dous compoñentes psicolóxicos da sustentabilidade. Por todo iso, e dando cumprimento aos principios constitucionais e ditames internacionais no relativo á defensa dos DD.HH., o Consello Superior de Deportes e a Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ queren expresar o seu compromiso cos seguintes obxectivos:

 

●          Reconocer a diversidade afectivo-sexual e de xénero como un elemento social enriquecedor e positivo, acompañado polos principios de igualdade de trato e non discriminación.

 

●          Fomentar a visibilidade das persoas LGTBI+ no ámbito do deporte e comprometer a todos os axentes sociais vinculados co deporte co obxectivo de combater os estereotipos, a discriminación e as barreiras que disuaden ás persoas LGTBI+ de practícaa deportiva.

 

●          Denunciar e penalizar socialmente os comportamentos LGTBIfóbicos, machistas, xenófobos e serófobos no deporte, particularmente no relativo á violencia verbal ou física nos espazos deportivos, campos de xogo, bancadas e redes sociais por calquera causa e, especialmente, aquelas violencias que teñan a súa orixe na orientación sexual e na identidade ou expresión de xénero das persoas.

 

●          Garantizar a seguridade e liberdade das persoas trans xerando contornas seguras no acceso á práctica deportiva.

 

●          Fomentar o uso dunha linguaxe inclusiva e respectuosa que elimine estereotipos e combata o emprego de expresións discriminatorias ou de odio que teñan como causa a orientación sexual ou a identidade de xénero.

 

●          Promover os estudos, análises e informes que axuden a identificar, comprender e previr situacións de discriminación e acoso LGTBIfóbicos no deporte.

 

Estos compromisos enmárcanse dentro da Estratexia da Unión Europea 2020-2025 para a Igualdade das persoas LGTBIQ, chamada Unión da igualdade e aprobada en decembro de 2020, e todas estas accións buscan a consecución dun obxectivo último:

"Eliminar a LGTBIfobia e favorecer o acceso de todas as persoas desde a súa diversidade e en igualdade a unha práctica deportiva ética, a cal nos empodere, ensine, e faga mellores".