FUT Futbol

 

 

 

 

  

0 AMBITO D'APLICACIÓ

 La present Norma Reglamentària és aplicable en tots aquells camps que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica del futbol i per a la celebració de competicions de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF). És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de futbol a nivell nacional i internacional de seleccions nacionals. Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'han tingut en compte els Reglaments Internacionals vigents i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Futbol.

 

1 GRANDÀRIA DEL CAMP

El camp de joc és un rectangle de dimensions entre els límits que s'indiquen a continuació:

 

DIMENSIONS DEL CAMP Longitud

(Línies de banda) 

(m)
Amplària

(Línies de meta) 

(m)
Màxim 120 90
Mínim 90 45

 

La longitud de les línies de banda haurà de ser superior a la longitud de les línies de meta. Vegeu

Per a competicions internacionals la grandària del camp haurà d'estar entre les següents dimensions:

DIMENSIONS DEL CAMP

Competicions Internacionals

Longitud

(Línies de banda)

(m)
Amplària

(Línies de meta)

(m)
Màxim 110 75
Mínim 100 64

 

 

En terrenys de joc on es vagin a celebrar partits d'alt nivell esportiu es recomana que les dimensions del mateix siguin 105 m x 68 m. Aquestes dimensions són obligatòries en partits de competicions finals de la Copa Mundial de la FIFA i de competicions finals de confederacions que se celebrin en qualsevol part del món.

Segons els nivells de les competicions que se celebraran sobre el camp de joc es recomanen les següents dimensions

 

DIMENSIONS DEL CAMP DE JOC SEGONS NIVELLS

NIVELL

DIMENSIONS

(m)

Longitud

(Línies de banda)

Amplària

(Línies de meta)

Competicions àmbit regional, local, recreatiu, cadets (Sub-16)

Mínim

90

50

Recomanat

100

60

Competicions nacionals

Afeccionats, Juvenils (Sub-18), Autonòmiques

100

60

2ª B i 3ª Divisió

Mínim

100

64

Recomanat

105

68

1ª i 2ª Divisió, Campionat d'Espanya, Supercopa, Copa RFEF

105

68

 

 En mini-futbol, futbol en iniciació, escolar i infantil, el camp podrà no ajustar-se a les dimensions mínimes indicades, havent d'adaptar aquestes dimensions a les possibilitats dels jugadors segons les seves edats, recomanant-se les següents:-    Per a menors de 14 anys i majors de 12 anys: 90 m x 50 m

-    Per a menors de 12 anys i majors de 10 anys: 64m x 45 m (Transversal al camp de 100 x 64)

-    Per a menors de 10 anys i majors de 8 anys: 60 m x 45 m (Transversal al camp de 100 x 60)

-    Per a menors de 8 anys: 50 m x 35 m (Transversal al camp de 90 x 50) i 52,50 x 34 (1/4 del camp de 105 x 68)Els camps de joc per a aquests nivells poden habilitar-se longitudinal o  transversalment sobre un camp de futbol reglamentari, delimitant-los per exemple mitjançant cons i marcant-los amb pintura no permanent, també poden construir-se independents.

 

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT. ÀREA AUXILIAR

Per facilitar el desenvolupament i la seguretat del joc per part dels jugadors i la visió dels espectadors, si escau, al voltant del camp de joc hi haurà un espai lliure d'obstacles (Porteries de futbol-7, torres d'il·luminació, elements de reg, etc.) com a mínim d'1,50 m d'amplària a l'exterior de les línies de banda i de les línies de meta, amb el mateix tipus de superfície esportiva que el terreny de joc. És recomanable que l'espai lliure després de les línies de meta sigui de 2,50 m.

En terrenys de joc on es vagin a celebrar partits d'alt nivell esportiu, és convenient que, a més de les bandes exteriors abans indicades, existeixi al voltant de les bandes de seguretat, un àrea auxiliar consistent en un espai perimetral per a anotadors, àrea tècnica, càmeres, fotògrafs, publicitat, atenció mèdica, recull-pilotes, zona de seguretat externa, etc. consistent en un espai lliure fins a la tanca o element de separació dels espectadors, amb unes dimensions mínimes en 1ª i 2ª Divisió de 4,50 m a l'exterior de les bandes i de 5,00 m a l'exterior de les metes, amb un total, per tant, de banda exterior més àrea auxiliar de 6,00 m a l'exterior de cada línia de banda i de 7,50 m a l'exterior de cada línia de meta. En 2ªB i 3ª Divisió es recomanen com a mínim un àrea auxiliar de 2,00 m a l'exterior de cada línia de banda i de 3,00 m a l'exterior de cada línia de meta, amb un total, per tant, de banda exterior més àrea auxiliar de 3,50 m a l'exterior de cada línia de banda i de 5,50 m a l'exterior de cada línia de meta. L'àrea auxiliar podrà tenir el mateix tipus de superfície esportiva que el terreny de joc o una altra superfície més apropiada al seu ús. 

Segons les necessitats que es prevegin pot ser necessari ampliar les dimensions de l'àrea auxiliar i disposar també al voltant del camp un corredor de servei pavimentat sense menyscapte de la visibilitat dels espectadors.Segons els nivells de les competicions que se celebraran sobre el camp de joc es recomanen les següents bandes exteriors:

 

DIMENSIONS DE LES BANDES EXTERIORS

I ESPAI LLIURE SEGONS NIVELLS
Longitud

(m)
Amplària

(m)
Competicions nacionals Afeccionats, Juvenils (Sub-18), Autonòmiques 2,50 1,50
2ª B i 3ª Divisió 2,50 1,50
1ª i 2ª Division, Campionat d'Espanya 5,50 3,50
Competicions àmbit regional, local, recreatiu, cadets (Sub-16) 7,50 6,00

 

Les dimensions totals del camp, les bandes exteriors de seguretat i l'àrea auxiliar seran

 

DIMENSIONS TOTALS DEL CAMP DE JOC, BANDES EXTERIORS DE SEGURETAT I ÀREA AUXILIAR, SEGONS NIVELLS

NIVELL

DIMENSIONS

(m)

Longitud

(Línies de banda)

Amplària

(Línies de meta)

Competicions àmbit regional, local, recreatiu, cadets (Sub-16)

Mínim

95

53

Recomanat

105

63

Competicions nacionals

Afeccionats, Juvenils (Sub-18), Autonòmiques

105

63

2ª B i 3ª Divisió

Mínim

105

67

Recomanat

116

75

1ª i 2ª Divisió, Campionat d'Espanya

120

80

 

3 TRAÇAT DEL CAMP

El traçat del camp serà conforme amb les figures 

 

Totes les línies de marques tindran com a màxim 12 cm d'amplària i 10 cm com a mínim. Seran de color preferiblement blanc de manera que es distingeixi clarament del color del terreny de joc. Totes les línies formen part de la superfície que delimiten. Les pintures i substàncies que s'utilitzin per al marcatge del camp no contindran productes químics tòxics per a jugadors i mantenedores del camp, solament s'admetran productes que el fabricant i proveïdor declarin com no tòxics d'acord amb la legislació vigent i en els quals s'especifiqui la forma d'ús, així com les proteccions requerides en el seu ús (guants, protecció dels ulls, rentat dels contactes amb la pell, etc.). En qualsevol cas la calç (hidròxid de calci) no s'utilitzarà en cap cas ja que pot causar cremades i irritacions greus en la pell i els ulls en contacte amb ella.

 

4 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

Serà de 20 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors de seguretat.

 

5 ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal del camp serà N-S preferentment, admetent-se una variació compresa entre NE-SOTA i NO-ES.

 

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors. Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal, rendiment de color i màxims d'enlluernament (GR) a l'àrea de joc, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, els quals s'indiquen a continuació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ FUTBOL

(Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

GR

I med (lux)

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals alt nivell

500

0,7

80

50

Competicions regionals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Competicions locals, entrenament i recreatiu

75

0,5

60

55

 

 

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; el futbol pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:

 

Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN-12193)La il·luminació ha d'aconseguir un bon índex de reproducció cromàtica, per a això el seu rendiment de color serà Ra ≥ 60 com s'indica en la taula anterior, no obstant això es recomana que sigui igual o major de 80. Així mateix la temperatura de color ha d'estar entre 4000º K i 6500ºK. Per a televisió d'alta definició (HD) els nivells són de major exigència.A manera informativa s'indica que la UEFA requereix nivells d'il·luminació vertical Ev entre 1.400 lux i 800 lux segons el nivell de les seves competicions, amb una temperatura de color de la font de llum entre 4000º K i 6000º K i un rendiment de color Ra no inferior a 65 i recomanat major o igual de 90. Per a retransmissions de TV competicions professionals s'estarà als nivells requerits per la Lliga de Futbol Professional.Els bàculs o les torres d'il·luminació no es col·locaran en cap cas en les bandes exteriors de seguretat, les quals estaran lliures d'obstacles. La distribució dels bàculs o de les torres d'il·luminació serà en dues línies paral·leles a les línies de banda a una distància mínima d'elles de 4 m, disposant tres, quatre o cinc en cada línia, la col·locació lateral de les lluminàries proporciona una bona uniformitat. Per evitar l'enlluernament als porters i assegurar una bona il·luminació de la porteria i la seva àrea, no es col·locaran bàculs d'il·luminació en el sector comprès entre dues rectes que tingui com a centre el punt mitjà de la línia de meta i aquestes rectes formin un angle de 10º a un costat i a l'altre d'aquesta línia de meta.L'altura de muntatge de les lluminàries en els bàculs o torres d'il·luminació perquè no hi hagi enlluernament, serà com a mínim de 15 m (ús recreatiu, escolar i competicions locals) o 18 m (entrenament alt nivell i resta de competicions), en qualsevol cas l'angle format per la línia que va des de la línia de muntatge de les lluminàries a la línia central del camp serà com a mínim de 25º.Quan existeixin gradería, els bàculs o torres s'instal·laran després d'ells, si la gradería ho permet pel seu aforament limitat, o bé en les quatre cantonades, en aquest cas i per evitar l'enlluernament dels porters i assegurar una bona il·luminació de la porteria i la seva àrea, es col·locaran en el sector oposat al camp format per dues rectes que partint del centre de la línia de meta i del centre de la línia de banda, formen 15º i 5º respectivament amb aquestes línies. L'angle format per la línia que va des de la línia de muntatge de les lluminàries al centre del camp serà com a mínim de 25º.Quan les cobertes de gradería tinguin altura suficient, les lluminàries es poden col·locar sobre elles en disposició lateral a les línies de banda, la posició dels proyectores ha de ser tal que l'angle d'enfocament amb la vertical no sigui major de 70º. Per evitar l'enlluernament als porters, no es col·locaran bàculs d'il·luminació en el sector comprès entre dues rectes que tingui com a centre el punt mitjà de la línia de meta i aquestes rectes formin un angle de 15º a un costat i a l'altre d'aquesta línia de meta. Una altra possibilitat és concentrar la il·luminació en les quatre cantonades, no obstant això, l'altura de muntatge haurà d'augmentar-se per evitar enlluernaments.La il·luminació evitarà la contaminació lumínica en el seu entorn i en el cel nocturn per reflexió i difusió de la il·luminació artificial, per a això l'impacte lumínic potencial en el medi ambient es valorarà de manera que no aconsegueixi valors màxims de contaminació lumínica d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 abans citada, en els següents conceptes:

 

VALORS MÀXIMS DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR

Zona ambiental

Il·luminació vertical en propietats circumdants

Ev (lux)

Intensitat de les lluminàries en l'adreça de potencial contaminació lumínica

I (cd)

Proporció de flux lluminós en l'hemisferi superior

ULR (%)

Màxim

Màxim recomanat

Màxim

Màxim recomanat

Màxim

I1

Zones fosques com a parcs nacionals o espais protegits

2

0

2.500

0

0

I2

Zones de baixa lluminositat com a àrees residencials, industrials o rurals

5

1

7.500

500

5

I3

Zones de mitja lluminositat com a industrials o barris residencials

10

2

10.000

1.000

15

I4

Zones d'alta lluminositat com a centres de ciutat o zones comercials

25

5

25.000

2.500

25

 

Així mateix en carreteres o carrers propers, es limitaran els efectes de la instal·lació d'il·luminació quant a la reducció de la capacitat de visió d'informació essencial, segons indica la referida norma UNE-EN 12193.

 

7 SUPERFÍCIE DE JOC

Són aptes les superfícies de joc d'herba natural, herba natural i artificial (Sistema hibrido), herba artificial i de terra. En competicions nacionals la superfície de joc serà d'herba natural, no obstant això podrà ser d'herba artificial o sistema híbrid en competicions, quan així ho autoritzi la Real Federació Espanyola de Futbol o l'Organització Esportiva corresponent, si així ho permet el reglament de la competició. En competicions regionals, d'afeccionats i juvenils la superfície de joc serà preferentment d'herba natural i podrà ser d'herba artificial quan així ho autoritzi la Real Federació Espanyola de Futbol o l'Organització Esportiva corresponent, si així ho permet el reglament de la competició.La superfície de joc serà plana amb lleuger pendent i drenatge suficient per a evacuació de l'aigua de pluja, serà llisa, eximeix de clots i irregularitats, tova i no abrasiva.7.1) Superfícies de joc d'herba naturalLes superfícies de joc d'herba natural, es classifiquen segons l'àmbit de l'activitat esportiva (Local, recreatiu, regional, nacional o internacional) i de la intensitat d'ús (Baixa, mitjana o alta), seguint el criteri de la norma UNEIX 41951-1 “Superfícies esportives d'herba natural”, en els rangs que s'indiquen a continuació:

 

Rang de les superfícies

esportives d'herba natural

(UNEIX 41959-I)
Intensitat d'ús
Baixa Mitjana Alta
Àmbit Local, Recreatiu BÀSIC BÀSIC MITJÀ-ALT
Regional BÀSIC-MITJÀ MITJÀ ALT
Nacional

Internacional
ALT ALT ALT

 

Segons el grau que li correspongui, les superfícies de joc d'herba natural hauran de complir uns requisits de qualitat al lliurament del camp una vegada construït, els quals estan basats en la citada norma UNEIX 41959-1 “Superfícies esportives d'herba natural” i que es mantindran en el temps les mateixes característiques mitjançant la conservació i el manteniment oportú, aquests requisits s'indiquen en la següent taula:

SUPERFÍCIES ESPORTIVES D'HERBA NATURAL

CAMPOS DE FUTBOL
PROPIETAT REQUISITS
GRAU ALT GRAU MITJÀ GRAU BÀSIC
Altura d'herba (mm) 15-35 20-40 20-40
Espessor de feltre (mm) ≤ 10 (15) ≤ 10 (15) ≤ 10 (15)
Coberta vegetal viva (%) ≥ 95 ≥ 90 ≥ 85
Plagues i malalties (%) ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4
Uniformitat / Planeidad (mm)

En una distància de 3m
≤ 12 ≤ 18 ≤ 25
Infiltració / Drenatge (mm/h) ≥ 50 ≥ 20 ≥ 10
Pot de la pilota (%)

(Altura caiguda 3m)
25-45 20-50 15-55
Rodadura de la pilota (m) 5-12 3-12 2-14
Duresa (g) 65-120 65-140 35-150
Tracció o Resistència rotacional (Nm) 45-60 40-60 35-60
Pendents transversals

màximes (%)
≤ 1 ≤ 1 ≤ 1

 

Els assajos per verificar que es compleixen les propietats de la superfície d'herba natural indicats en la taula anterior seran els que s'indiquen en la citada norma i com a mínim en els punts del camp que s'indiquen en la figura del punt 7.3).Per aconseguir els anteriors estàndards de qualitat de la superfície esportiva d'herba natural per a futbol, el sistema de construcció i la coberta vegetal (La barreja d'espècies apropiades “Festuca arundinácea”, “Poa pratensis”, “Lolium perenne” “Bermuda”) han de complir les especificacions de la citada norma tenint en compte les condicions climàtiques on se situï el camp, les característiques del subsòl i el nivell abans indicat (Nivell bàsic, normal o alt).Per a les superfícies d'herba natural es disposarà un sistema de reg automàtic i una xarxa de drenatge. El sistema de reg automàtic complirà els requisits de la norma UNEIX 41952-2 “Sistemes de reg automàtic en superfícies d'herba natural per a futbol i rugbi”. Els aspersores que se situïn dins del camp de joc i bandes de seguretat seran aspersores emergents enterrats sobresortint de la superfície d'herba natural solament durant el reg, podran portar una tapa superior amb herba natural per seguretat, en qualsevol cas no presentaran riscos d'ensopegades, enganxis o xoc dels jugadors amb la seva part fixa o mòbil. Així mateix es preveurà un dipòsit per a reg que a més recollirà les aigües procedents del drenatge per a millor ús i gestió de l'aigua.Les actuacions de conservació i manteniment de la superfície d'herba natural es realitzaran perquè les propietats inicials de la superfície esportiva es mantinguin amb l'ús i el temps.7.2) Superfícies de joc d'herba natural i artificial. Sistema hibrido o mixt.Les superfícies de joc d'herba natural i artificial denominats sistemes híbrids o mixts, consisteixen en sistemes que mitjançant fibres artificials inserides en el terreny o en bases sintètiques poroses i drenantes esteses sobre el terreny, permeten el creixement de l'herba natural entre elles. Aquests sistemes pretenen un millor enraizamiento de l'herba natural, major resistència a l'arrancamiento de la superfície d'herba per l'acció de les botes dels jugadors, major uniformitat i regularitat de la superfície, millorar la reducció de forces, evitar la compactació de la superfície, reduir el manteniment, etc. Aquests sistemes actualment estan en ple desenvolupament. Les superfícies de joc d'herba natural i artificial (Sistema hibrido o mixt) hauran de complir les mateixes especificacions que les superfícies d'herba natural indicades en el punt anterior.7.3) Superfícies de joc d'herba artificial:Les superfícies d'herba artificial amb prou feines necessiten labors de conservació i manteniment i no tenen límits quant al nº d'hores d'ús com ocorre en les d'herba natural, són per tant idònies per a camps d'entrenament i amb un grau intens d'utilització.Les superfícies de joc d'herba artificial generalment estan compostes d'un teixit suporti al com es fixen i d'ell sobresurten les fibres d'herba artificial, entre les quals s'emplena l'espai existent amb material granular solt constituït normalment per sorra i cautxú, tot això es col·loca sobre una capa basi que pot ser d'aglomerat asfaltico o de zahorras compactades. Les superfícies esportives d'herba artificial per a futbol solen tenir les característiques que s'indiquen en la taula següent:

HERBA

ARTIFICIAL

FUTBOL
Farcit Altura de la fibra

(mm)
Tipus de fibra Altura de

farcit (%)
Sorra + granulado de cautxú 40 - 65 Fibrilada /

Monofilamento
60 - 80

 

 Les superfícies de joc d'herba artificial també inclouen en ocasions, una capa o base elàstica intermèdia sobre la capa basi a fi de millorar la reducció de forces en la interacció esportista-superfície esportiva, aconseguint així una bona absorció d'impactes, no obstant això poden no incloure la indicada base elàstica sempre que l'herba artificial i el farciment de grànuls de cautxú proporcionin els nivells d'absorció d'impactes requerit, no obstant això s'ha de considerar que amb la base elàstica el comportament de la superfície esportiva és més uniforme durant la vida útil de la superfície esportiva. Les capes o bases elàstiques poden ser prefabricades o “in situ”.La construcció de la superfície d'herba artificial requereix prèviament l'excavació del terreny natural de base eliminant tota la vegetació i terra vegetal existent, arribant fins al nivell del ferm i preparant la seva superfície, la qual cosa constituirà el subsòl de la construcció. Quan es necessitin realitzar farciments per aconseguir el nivell requerit o per substituir terrenys inconsistents es faran els farciments mitjançant capes de zahorras compactades per aconseguir la capacitat portante necessària, aquesta capa es denomina sub-base. Sobre el terreny natural preparat o subsòl o sobre la sub-base es disposa la base o capa suport, per a això hi ha dos tipus de construccions:

-    Construcció amb capa suporti lligada i drenatge horitzontal: Consistent a realitzar una primera capa suport o capa base no lligada mitjançant l'aportació d'una capa de zahorras compactades i sobre ella s'estén una segona capa suport o capa base lligada d'aglomerat asfàltic amb una correcta planimetria i amb pendents cap a les canaletas perimetrals de recollida d'aigua de pluja i/o reg per a drenatge horitzontal en ser aquesta capa impermeable, els pendents seran superiors a 0,5% i inferiors a 1%. Sobre la capa d'aglomerat asfaltico s'instal·la, si escau, la capa o base elàstica i finalment la superfície d'herba artificial i el farcit. Per obtenir la planeidad i regularitat necessària de la superfície esportiva, la capa base de zahorras i l'aglomerat asfàltic tindran la planimetria requerida.

-    Construcció amb capa suporti no lligada i drenatge vertical: Consistent a realitzar una capa suporti o capa base no lligada mitjançant l'aportació d'una capa de zahorras compactades i sota ella una xarxa de drenatge de recollida d'aigua de pluja i/o reg en ser aquesta solució permeable. La xarxa de drenatge es realitza amb rases de drenatge farcides amb material filtrante i tubs de drenatge, també es disposa una làmina geotextil per evitar el rentat de material fi de la capa suporti a la rases de drenatge. En aquest cas, si funciona correctament el drenatge, no és estrictament necessari disposar els pendents en la superfície esportiva. Sobre la capa suporti no lligada s'instal·la, si escau, la capa o base elàstica i finalment la superfície d'herba artificial. Per obtenir la planeidad i regularitat necessària de la superfície esportiva, la capa base de zahorras i l'aglomerat asfaltico tindran la planimetria requerida.

Quant al criteri per decidir per un o un altre tipus de construcció convé indicar que les construccions amb capa suporti no lligada solen ser més econòmiques que les construccions amb capa suporti lligada, no obstant això podrien tenir menor nivell d'estabilitat dimensional a causa de seients potencials si no compta amb un bon disseny o no s'han considerat bé les característiques del terreny i del lloc, o no han tingut un bon control de qualitat dels materials i la construcció. En qualsevol cas per a una correcta decisió i un bon disseny que asseguri el bon comportament de la superfície a llarg termini, és convenient realitzar un estudi geotécnico dels terrenys disponibles per conèixer el tipus de sòl, la seva resistència, composició, contingut d'aigua, capacitat de drenatge, nivell freàtic  i el seu potencial d'expansividad per dessecació/humectación, així com altres característiques importants. Aquesta etapa d'avaluació inicial de l'emplaçament és una part essencial del disseny.Les superfícies d'herba artificial disposaran d'una banda perimetral exterior a les bandes exteriors de seguretat, pavimentada i d'almenys 1 m d'amplària.Per a la preparació del camp de joc d'herba artificial, refredant-ho i fent la superfície més suau al frec, estaran dotats de sistema de reg preferiblement automàtic i d'un drenatge almenys perimetral amb canaleta situada en la vora externa de les bandes de seguretat i la vora interna de la banda perimetral exterior. El sistema de reg podrà ser mitjançant canons d'aigua disposats perimetralment i fora de les bandes exteriors sense aspersores dins del camp i, si fos necessari, col·locant aspersores emergents enterrats, exteriorment per cobrir les zones on no arribin els canons. La caiguda de l'aigua de reg no produirà desplaçament del farcit per a això la inclinació i la pressió de l'aigua serà l'adequada. Una altra opció és el sistema de reg mitjançant aspersores situats dins del camp de joc, en aquest cas seran aspersores emergents enterrats, sobresortint de la superfície d'herba artificial solament durant el reg i portant una tapa superior amb la superfície d'herba artificial per seguretat, en qualsevol cas no presentaran riscos d'ensopegades, enganxis o xoc dels jugadors amb la seva part fixa o mòbil. Aquesta opció pot presentar riscos per als jugadors a mitjà i llarg termini així com major complexitat de conservació i manteniment.Les superfícies de joc d'herba artificial per a futbol compliran els següents requisits segons el nivell de l'activitat esportiva (Local, recreatiu, regional, nacional o internacional). Aquests requisits de rendiment, durabilitat, identificació del producte i d'assaig estan basats en la norma UNE-EN 15330-1:2014 “Superfícies d'herba artificial i punzonadas dissenyades principalment per a ús exterior. Parteix 1: Especificacions per a superfícies d'herba artificial per a futbol, hoquei, rugbi, tennis i ús multideportivo”, quant a futbol.

Per a la sorra com a material de farciment de l'herba artificial s'exigeix:

  • Contingut en pes de SiO2  96%, CaO  3%
  • Forma: cants arrodonits o esfèrics
  • Granulometria: 80% del pes estarà entre 0,16 mm i 1,25 mm

Aquesta norma consta de dues parts, la 1ª part descriu els requisits de les superfícies esportives d'herba artificial d'acord amb l'ús previst, a verificar mitjançant assajos en laboratori per a l'aprovació prèvia del producte i la 2ª part descriu els requisits de les superfícies esportives d'herba artificial una vegada instal·lades per verificar-les mitjançant assajos “in situ”, per confirmar que les seves propietats són adequades a l'ús previst.1º Part: Aprovació de tipus en laboratori.En el quadre següent s'inclouen els requisits d'assajos de laboratori dels materials, a fi d'assegurar els nivells requerits de qualitat acceptable per a l'ús previst:

 

REQUISITS D'ASSAJOS DELS MATERIALS PARA

APROVACIÓ DE TIPUS EN LABORATORI

SUPERFÍCIES D'HERBA ARTIFICIAL PER A FUTBOL

PER A TOTS ELS NIVELLS

CARACTERÍSTICA

REQUISIT

Tracció de la catifa d'herba artificial

> 15 N/mm

Tracció de les fibres d'herba artificial

> 30 N per a fibres fibriladas

> 8 N per a fibres monofilamento

Resistència a l'envejecimientode les fibres d'herba artificial

≥ 50% respecte de la mostra no envellida i no inferior als valors de tracció abans indicats

Color (1)

Després d'envelliment artificial solidesa del color ≥ 3 en l'escala de grises, comparada amb la mostra sense envellir

Resistència de les juntes

Juntes cosides

≥ 1.000N/100 mm

Després de la immersió en aigua calenta, la resistència de les juntes cosides serà: ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i

≥ 1.000N/100 mm

Juntes pegades

≥ 60N/100 mm

Després de la immersió en aigua calenta, la resistència de les juntes pegades serà: ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i

≥ 60N/100 mm

Unió del plomall o mechón d'herba artificial

Força d'extracció del plomall: ≥ 30 N

Després de la immersió en aigua calenta, la força d'extracció del plomall: ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i ≥ 30 N

Permeabilitat a l'aigua (2)

≥ 500 mm/h

Resistència a tracció de la capa amortiguadora d'impacte (3)

> 0,15 Mpa

Després de l'envelliment per exposició a l'aire, la resistència màxima a tracció serà: ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i

≥ 0,15 Mpa

Resistència a abrasió/ desgasti

Màxim percentatge de pèrdua de massa després de 2.000 cicles ≤ 2%

 

(1)    El color admès de l'herba artificial és el verda herba.

(2)    En superfícies permeables.

(3)    Quan existeixi capa amortiguadora d'impacte o base elàstica.Així mateix, en el quadre següent s'inclouen els requisits d'assajos de laboratori a fi d'assegurar els nivells requerits de rendiment esportiu i d'interacció jugador-superfície segons el nivell de l'activitat esportiva (Local, recreatiu, regional, nacional i alt nivell):

 

 

REQUISITS D'ASSAJOS DE RENDIMENT I INTERACCIÓ PARA

APROVACIÓ DE TIPUS EN LABORATORI

SUPERFÍCIES D'HERBA ARTIFICIAL PER A FUTBOL

CARACTERÍSTICA

NIVELL

Nacional alt nivell

Nacional i regional

Local, recreatiu

REQUISIT

Pot vertical de la pilota

(Altura caiguda 2m)

(m)

0,60 – 0,85

0,60 – 1,00

0,60 – 1,20

Rodadura de la pilota

(m)

4,00 – 8,00

4,00 – 10,00

4,00 – 12,00

Absorció d'impacte / Reducció de força

(%)

60 – 70

55 – 70

45 – 60

Deformació vertical

(mm)

4 – 9

4 – 9

3 – 10

Resistència rotacional

(Nm)

30 – 45

25 – 50

25 – 50

Resistència a l'ús simulat

Després d'un ús simulat de 20.200 cicles, segons UNE-EN 15306 usant el corró amb tacs, la superfície seca ha de complir els requisits de pot vertical de la pilota, absorció d'impacte, deformació vertical i resistència rotacional, abans indicats.

 

També es realitzaran els assajos d'identificació del producte els quals han de correspondre's amb els valors que figuren a la declaració del producte del fabricador amb les toleràncies que indica la norma UNE-EN 15330-1:2014 abans indicada.El farciment de grànuls de cautxú no contindrà metalls pesats (Coure, cadmi, plom, zinc), compostos organohalogenados, hidrocarburs aromàtics policíclics HAP ≤ 1 mg/kg (qualsevol de la llista HAP), Benzo-a-pirenos BaP ≤  0,1 mg/kg (0,0001 % en pes).2ª Part: Requisits per a assajos de les instal·lacions.Després de la instal·lació o construcció de la superfície d'herba artificial es realitzaran assajos “in situ” per assegurar-se que la superfície esportiva d'herba artificial ofereix els nivells de rendiment acceptables previstos, aquesta avaluació inicial es duu a terme després de la instal·lació o construcció. Així mateix es recomanen avaluacions posteriors d'aquests requisits al llarg de tota la vida de la superfície d'herba artificial, cada dos o tres anys depenent de l'ús. A continuació s'inclouen en la taula següent els requisits de rendiment d'assaig inicial i de posteriors sobre el terreny acabat, d'acord amb la norma UNE-EN 15330-1:2014 abans indicada:

 

REQUISITS D'ASSAJOS “IN SITU”

SUPERFÍCIES D'HERBA ARTIFICIAL PER A FUTBOL

ASSAIG INICIAL I POSTERIORS

CARACTERÍSTICA

NIVELL

Nacional alt nivell

Nacional i regional

Local, recreatiu

REQUISIT

Pot vertical de la pilota

(Altura caiguda 2m)

(m)

0,60 – 0,85

0,60 – 1,00

0,60 – 1,20

Rodadura de la pilota

(m)

4,00 – 8,00

4,00 – 10,00

4,00 – 12,00

Absorció d'impacte / Reducció de força

(%)

60 – 70

55 – 70

45 – 60

Deformació vertical

(mm)

4 – 9

4 – 9

3 – 10

Resistència rotacional

(Nm)

30 – 45

25 – 50

25 – 50

Permeabilitat a l'aigua (1)

 (mm/h)

≥ 180

≥ 180

≥ 180

Regularitat superficial amb regla de 3 m

< 10 mm

Pendents transversals màxims

(%)

0,5

0.5 – 1

1

 

 (1)    En superfícies permeables.Les posicions d'assaig es realitzessin almenys en els punts segons s'indica en la figura: 

Posicions d'assajos “in situ” d'acord amb UNE-EN 15330-1:2014El fabricant i/o l'instal·lador de la superfície esportiva, facilitaran la documentació del mateix que inclourà, almenys, el següent:

 • Resultats de les proves d'assaig en laboratori i la seva conformitat amb els requisits exigits.
 • Descripció del procediment d'instal·lació del mateix.
 • Els resultats dels assajos “in situ” i la seva conformitat amb els requisits exigits.
 • Vida útil estimada de la superfície esportiva, que no ha de ser inferior a 10 anys i garantia de la mateixa.
 • Informació sobre el manteniment de la superfície esportiva d'herba artificial.Les operacions de conservació i manteniment són imprescindibles perquè les propietats de la superfície esportiva que existeixen inicialment no es vegin afectades amb el temps. Si malgrat les actuacions de conservació i manteniment de la superfície, indicades pel fabricant, s'observés perduda d'aquestes propietats, això  seria objecte de reclamació per garantia del producte.7.3.1)     Superfícies de joc d'herba artificial per a competicions internacionalsLa FIFA (Federació Internacional d'Associacions de Futbol) ha elaborat un Programa de qualitat per a les superfícies d'herba artificial que pretén establir uns nivells òptims de qualitat i seguretat del jugador per a aquest tipus de superfícies d'herba artificial, mitjançant proves de laboratori i proves de camp, de manera que es puguin certificar productes i instal·lacions. Els criteris de qualitat d'aquest Programa poden obtenir-se d'aquesta Federació Internacional.En competicions internacionals quan s'utilitzin superfícies de joc d'herba artificial, en competicions de la FIFA entre seleccions nacionals o entre clubs, la superfície de joc haurà de complir els requisits del citat Programa de qualitat de la FIFA de gespa artificial, salvo dispensa especial.7.4) Superfícies de joc de terra compactadaLes superfícies de joc de terra compactada estan formades per diverses capes constituïdes per barreges granulars d'àrids de diferents grandàries de gra estabilitzats mecànicament per compactació, generalment sense substàncies de lligat excepte aigua. Les superfícies de joc de terra compactada solament són acceptables en instal·lacions bàsiques, per a ús recreatiu i competicions d'àmbit local i/o regional. Les superfícies de joc de terra hauran de complir els requisits següents:

 

REQUISITS CAMPOS DE TERRA COMPACTADA

Uniformitat / Planeidad, (mm)

En una distància de 3m

£ 10

Infiltració / Drenatge (mm/h)

³ 10

Pot de la pilota (%)

(Caiguda des de 3 m)

35-65

Rodadura de la pilota (m)

> 10

Duresa (g)

<140

Tracció (Nm)

³ 35

Pendents transversals màxims (%)

£ 1

 

Els assajos es realitzaran amb els mètodes d'assaig que indica la norma UNEIX 41951-1 “Superfícies esportives d'herba natural”A més s'observarà el següent:

 • El paviment de terra no contindrà substàncies tòxiques o nocives per a la salut.
 • Els seus materials constituents no han d'ocasionar taques persistents ni desteñir.
 • No ha de contenir materials argilencs.
 • No hi haurà grans de grandària major d'1 mm i el percentatge en pes de grans de grandària entre 0,5 mm i 1 mm serà inferior al 25% per evitar perill de lesió per abrasió.

Les superfícies de terra disposaran d'un sistema de reg per millorar la duresa del camp i evitar la formació de pols. Així mateix disposaran d'una xarxa de drenatge en cas que el terreny de base no sigui suficientment permeable (permeabilitat inferior a 70 mm/h).

Les actuacions de conservació i manteniment de la superfície de joc de terra compactada són imprescindibles per mantenir el camp en perfectes condicions evitant la seva compactació i irregularitats en el mateix que ho farien dur, amb el risc de lesions d'articulacions i per tant perillós per als esportistes. Es realitzaran les operacions de conservació i manteniment (Descompactado, anivellació, aportació o substitució de la capa superior, etc.) perquè les propietats inicials de la superfície esportiva es mantinguin amb l'ús i el temps.

 

8 LA PORTERIA

El camp de joc de futbol estarà equipat amb dues porteries, compliran les normes de la Real Federació Espanyola de Futbol i els requisits de resistència i estabilitat que exigeix la norma UNE-EN 748 “Porteries de futbol”. El muntatge, la instal·lació i el manteniment es realitzaran d'acord amb les instruccions que ha de facilitar el fabricant. Les porteries disposaran del marcat permanent que indica que compleixen la citada norma, així com el nom del fabricador i l'etiqueta d'advertiment indicant l'ús previst i el tipus de xarxa.Es col·loquen al centre de la cada línia de meta, les seves mesures interiors són 2,44 m d'alt (8 peus) per 7,32 m d'ample (8 iardes). Vegeu la figura FUT-4.En mini-futbol, futbol en iniciació, escolar i infantil, la porteria s'adaptarà a les possibilitats dels jugadors segons les seves edats, recomanant-se les següents:

-    Per a menors de 10 anys i majors de 8 anys: Mesures interiors 2,00 m d'alt per 6,00 m d'ample (Futbol-7).

 

-    Per a menors de 8 anys: Mesures interiors 1,80 m d'alt per 5,00 m d'ample.

La porteria consta de marc, elements de subjecció de la xarxa i la xarxa.

 

8.1 EL MARC

El marc està compost pels pals i el travesser, construïts del mateix material (acer, alumini, aliatge lleuger o material plàstic) de material no corrosiu o protegit de la corrosió.Serà preferentment de secció circular o el·líptica, els de secció quadrada o rectangular tindran les cantonades arrodonides amb un radi d'almenys 3 mm. La dimensió màxima de la secció transversal serà 12 cm i mínima 10 cm, els pals i el travesser tindran la mateixa secció, la seva dimensió màxima serà la mateixa que la de la línia de meta. 

El marc ha de ser de color blanc.Els pals de la porteria han d'estar fermament fixats al sòl per mitjà de caixetins en blocs de formigó, en cas que la porteria sigui portàtil tindrà un marc a sòl amb sistema d'ancoratge al terreny que li proporcionarà seguretat antivuelco o un contrapès fix que, així mateix, li proporcionarà seguretat antivuelco (Vegeu la figura FUT-4A), aquest sistema pot incloure rodes laterals en el marc a sòl per facilitar el trasllat de la porteria. Qualsevol solució complirà els requisits de resistència i estabilitat que exigeix la norma UNE-EN 748 abans citada.Entre els pals i les barres del marc a sòl, si existeix, no ha de quedar espai lliure. La secció transversal del marc a sòl no sobresortirà dels pals i estarà arrodonida amb un radi d'almenys 30 mm.8.2 LA XARXA

De malla quadrada, pot realitzar-se amb fils de fibres naturals o sintètiques, el diàmetre del fil serà de 2 mm com a mínim, l'ample de la malla serà com a màxim de 12 cm.

 

8.3 ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXA

La xarxa ha d'estar fixa als pals i al travesser sense estar tibant per evitar que la pilota que penetri en ella pugui rebotar a l'exterior i de manera que la pilota no pugui passar per algun buit entre ella i els pals.Les subjeccions de la xarxa als pals i al travesser han d'estar dissenyades de tal forma que no puguin danyar als jugadors, per a això s'exigeix que les obertures no excedeixin de 5 mm i no s'usaran ganxos d'acer.La xarxa pot estar subjecta superiorment per una entenimentada suport fixada en mastelers o elements similars a una distància de cada pal d'1 m en el sentit de la línia de meta i de 2 m en sentit perpendicular. 

La xarxa ha d'estar fixada al sòl mitjançant corda llastrada o punts de fixació que no sobresurtin de la superfície del camp o al marc posterior a sòl, per evitar que la pilota passi al seu través.Quan s'utilitzin suports posteriors per a la xarxa aquests no sobresortiran del marc de la porteria.El sistema de subjecció serà tal que una pilota que entri en la porteria no pugui rebotar en les parts constituents de la mateixa.

 

9  LA PILOTA

Esfèric format per una coberta de cuir o material sintètic adequat. Tindrà una circumferència entre 70 i 68 cm i un pes entre 450 i 410 g al començament del partit. 

Tindrà una pressió equivalent a 0,6 – 1,1 atmosferes (600 – 1100 g/cm²) al nivell del mar.En competicions oficials internacionals de la FIFA i de la UEFA les pilotes hauran de comptar amb un dels distintius o segells de qualitat que dins del seu Programa de qualitat, concedeix la FIFA a les pilotes que compleixen els requisits, aquests distintius de qualitat són “FIFA Quality Pro”, “FIFA Quality” i “IMS International Match Standard” En mini-futbol, futbol en iniciació, escolar i infantil, la pilota s'adaptarà a les possibilitats dels jugadors segons les seves edats, recomanant-se les següents:

-    Per a menors de 12 anys i majors de 8 anys: Circumferència entre 65 i 64 cm i pes entre 423 i 385 g

-    Per a menors de 8 anys: Circumferència entre 59 i 58 cm i pes entre 380 i 350 g

 

10  BANDEROLES

En cada cantonada del camp es col·locarà un pal amb una banderola, el pal no serà punxegut, serà flexible i la seva altura serà d'1,50 m. En cada extrem de la línia mitjana del camp es podran col·locar opcionalment a una distància mínima d'1 m a l'exterior de la línia de banda.

 

11  BANCS DE JUGADORS. ÀREA TÈCNICA

Els bancs per a jugadors reserves, tècnics etc. se situaran paral·lels a la una línia de banda i a banda i banda de la línia mitjana, a l'exterior de la banda de seguretat. Els bancs es col·locaran a una distància mínima de 2,50 m de la línia de banda, en competicions esportives professionals aquesta distància serà com a mínim de 5 m. Així mateix es col·locaran a una distància mínima de 5 m de la prolongació de la línia de mig camp, això és amb una separació de 10 m entre tots dos bancs. Es preveuran dimensions de banc per a un mínim de 10 persones assegudes o per al nombre que indiqui el Reglament de la Competició que es tracti. És recomanable que disposin de respatller.

Els bancs han d'estar al nivell de la superfície de joc i no per sota d'ella. Els bancs han d'estar protegits de les inclemències meteorològiques o d'objectes llançats pels espectadors, si els hi hagués, aquesta protecció pot ser de material transparent sempre que compleixi eficaçment la seva funció, l'altura i extensió de la protecció permetrà romandre dempeus sense necessitat de sortir d'ella. Se situaran de manera que no siguin accessibles als espectadors ni impedeixin la visió dels mateixos.Els bancs poden ser fixos o desmuntables, en cas de ser desmuntables o mòbils hauran d'estar fermament fixats al sòl durant el seu ús per raons de seguretat,Davant dels bancs es marcarà l'àrea tècnica on romandran els ocupants dels bancs durant la competició. L'àrea tècnica s'estendrà fins a 1 m de la línia de banda i 1 m a cada costat del banc de seients. 

Els requisits d'aquest punt són obligatoris en competicions esportives nacionals i són recomanats en altres competicions.12   BANCS D'ÀRBITRESEls bancs per a àrbitres se situaran entre els dos bancs de jugadors, alineats amb ells i en la prolongació de la línia mitjana del camp.Els bancs d'àrbitres estaran al nivell de la superfície de joc i no per sota d'ella. Disposaran de protecció enfront de les inclemències meteorològiques i/o d'objectes llançats pels espectadors, si els hi hagués, aquesta protecció pot ser de material transparent sempre que compleixi eficaçment la seva funció. Se situaran de manera que no siguin accessibles als espectadors ni impedeixin la visió dels mateixos.Es preveuran dimensions de banc per 4 persones assegudes en competicions esportives nacionals d'alt nivell (1ª i 2ª Divisió) i de 3 persones en la resta de competicions esportives nacionals.Els bancs poden ser fixos o desmuntables, en cas de ser desmuntables o mòbils hauran d'estar fermament fixats al sòl durant el seu ús per raons de seguretat,Els requisits d'aquest punt són obligatoris en competicions esportives nacionals i són recomanables en altres competicions.

 

13  MARCADOR

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, jugadors i espectadors. El marcador indicarà el temps de la trobada, els noms dels equips i els gols vàlids segons s'originin, serà preferiblement electrònic amb control remot, en instal·lacions esportives bàsiques indicarà com a mínim els gols vàlids segons s'originin.

 

14    TANCAMENT, XARXES DE PROTECCIÓ I ELEMENTS DE SEPARACIÓ D'ESPECTADORS DEL CAMP DE JOC14.1    TANCAMENTEn camps de futbol sense instal·lacions per a espectadors, per evitar la pèrdua de pilotes i el risc de balonazos, ha de disposar-se un tancament perimetral d'altura suficient a l'exterior de les bandes de seguretat. El tancament perimetral, podrà consistir en malla metàl·lica o xarxes i pals metàl·lics galvanitzacions, serà resistent a l'impacte de pilotes, els elements metàl·lics seran resistents a la corrosió i tindrà, almenys, una altura de 6 m després de les línies de meta i de 2 m en les línies de banda. Quan existeixin instal·lacions per a espectadors el tancament perimetral no s'instal·larà en els costats que disposin de gradería o es disposarà sobre la gradería si la seva altura és inferior a 6 m després de les línies de meta o 2 m després de les línies de banda fins a completar aquestes altures respectivament. Quan el tancament perimetral separi el camp de joc d'una altra propietat o via pública, es recomana disposar un tancament rígid l'altura del qual després de les línies de meta i de banda siguin, com a mínim, de 6 m respectivament. En qualsevol cas s'avaluaran els riscos de sortida de pilotes adequant l'altura del tancament perimetral per evitar aquest risc.14.2    XARXES DE PROTECCIÓEn camps amb instal·lacions per a espectadors, a fi de protegir als jugadors d'objectes llançats pel públic i detenir pilotes, es col·locaran xarxes després de les línies de meta a l'exterior de les bandes de seguretat exteriors i àrea auxiliar si existeix i com a mínim a 5,50 m de la línia de meta. Les xarxes tindran un ample de malla màxima de 5 cm x 5 cm, seran de color negre, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària del camp de joc, tindran una altura mínima de 6 m, arribaran fins al sòl i no estaran tibades per evitar rebots. En camps situats a l'interior de pistes d'atletisme no és necessari disposar aquestes xarxes en existir una gran distància des de la gradería fins a la línia de meta, no obstant això han de preveure's quan s'utilitzin alhora la pista d'atletisme i el camp de futbol. 14.3    ELEMENTS DE SEPARACIÓ D'ESPECTADORS DEL CAMP DE JOCEls terrenys per a competicions inferiors a les nacionals estaran circumdats perimetralment per una tanca o passamans d'1 m a 1,10 m d'altura, fixa al sòl, que tindrà per finalitat separar el terreny de joc de la zona destinada als espectadors. Aquesta tanca se situarà a l'exterior de les bandes de seguretat i de l'àrea auxiliar, si existeix, i s'interromprà a la zona de la línia mitjana per permetre l'accés al camp de joc. Els elements constituents de la tanca no tindran arestes vives, vores tallants, risc d'atrapament, etc. havent de ser segures tant per als jugadors com per als espectadors. En competicions i entrenaments infantils de nens i nenes de 10 anys i menors que utilitzin un camp de joc amb dimensions reduïdes segons s'indica en el punt 1, per reduir el risc de cop per impacte del cap o coll de nens i nenes contra el passamans de les tanques situades després de les línies de meta, a distància inferior a 2,50 m de la línia de meta del camp de dimensions reduïdes, aquest passamans haurà de disposar d'un element de protecció que proporcionarà un amortiment (Absorció d'impactes) que no excedirà de 500 m/s² (50g), segons mètode d'assaig UNEIX EN 913, Annex C.En camps on se celebrin competicions nacionals es disposaran elements de separació entre el terreny de joc i els espectadors.Els elements de separació consistiran en barreres o tanques entre la 1ª fila d'espectadors i el camp de joc o altres sistemes, de manera que serveixi per evitar la invasió del terreny de joc pels espectadors o la seva caiguda si existeix desnivell, sense que puguin representar un perill per als mateixos en cas d'alteració o pànic i sense impedir, si fos necessària, l'evacuació d'emergència en direcció a l'àrea de joc, tret que existeixin formes adequades d'evacuació cap als costats o cap a enrere de les gradería que facin innecessari l'ús del camp de joc per a aquesta fi. Quan el camp de joc s'utilitza per a evacuació d'emergència hauran d'existir, almenys, dues sortides des del mateix a l'exterior amb amplària proporcional al nombre de persones previst evacuar i amb una amplària mínima de 3,50 m cada sortida.Les barreres o tanques consistiran en elements d'estructura permanent situats enfront de la primera línia de seients de la gradería, l'altura mínima de la qual serà d'1,10 m sobre el nivell d'aquesta primera fila de seients d'espectadors i a una distància d'aquesta de 0,55 m com a mínim.En competicions professionals la distància horitzontal des de la barrera o tanca de protecció a les línies de banda serà com a mínim de 6,00 m i recomanat 8,50 m i a les línies de meta de 7,50 m i recomanat de 10 m com a mínim. La composició de la barrera o tanca no haurà de permetre la introducció dels peus per impedir l'escalada, ni dificultarà una bona percepció visual del joc tant frontal com a lateral. Les barreres o tanques han d'estar calculades per resistir l'embranzida del públic per a això s'han de considerar les càrregues d'acord amb la norma UNE-EN 13200-3 “Instal·lacions per a espectadors. Elements de separació”. Per evitar el desplaçament d'espectadors cap a les primeres files i el risc d'acumulació perillosa d'espectadors, solament es permetran places de seient, els seients estaran numerats i tindran respatller, així mateix la instal·lació esportiva disposarà d'un sistema de control d'accessos adequat per regular l'entrada dels espectadors. Les mesures físiques han de ser complementades per mitjà de vigilància i seguretat amb mitjans humans.La instal·lació d'elements de separació no és preceptiva en competicions de 3ª Divisió, competicions nacionals juvenils i de futbol femení.15  MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals de nivell professional, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. La instal·lació de megafonia per transmetre missatges de seguretat, ha de permetre una correcta intel·ligibilitat dels missatges en tota la instal·lació esportiva, estar sectorizado i amb possibilitat de controlar de forma individual el sistema de so a les àrees on es troben els representants dels mitjans de comunicació i comentaristes.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.16  CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals de nivell professional, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb un sistema de video vigilància mitjançant instal·lació de circuit tancat de televisió en color. La instal·lació de circuit tancat de televisió disposarà de càmeres fixes i mòbils que controlin l'interior i l'exterior (gradería, accessos, etc.), subministrament propi d'electricitat i es manejarà des de la sala de control organitzatiu de la instal·lació.

17  UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals de la màxima categoria de competició professional de futbol, es disposarà la Unitat de Control Organitzatiu (UCO) des d'on es realitza l'adreça i coordinació del dispositiu de seguretat. Aquesta unitat disposarà d'una sala de control des de la qual es tingui una visió general de la instal·lació (camp de joc, gradería, etc.), amb subministrament propi d'electricitat,  a més disposarà, com a mínim, de:

  • Circuit tancat de televisió (CCTV) para video vigilància amb càmeres fixes i mitjans d'enregistrament que controlaran l'exterior i interior de la instal·lació, els accessos, les graderies, etc. Així mateix es disposaran les càmeres mòbils que siguin necessàries per a control específic de cada esdeveniment esportiu.
  • Sistema de megafonia propi de la UCO amb capacitat i abast per a l'interior i l'exterior de la instal·lació i amb dispositiu de seguretat que permeti anul·lar el sistema de megafonia general de la instal·lació.
  • Enllaços de radi i telecomunicació de connexió amb la policia, mitjans sanitaris i protecció civil.
  • Comandaments d'obertura automàtica dels sistemes de barreres i tanques de protecció i separació d'espais i els mitjans electrònics, mecànics o de qualsevol altra classe que des de la unitat permeti controlar l'aforament i el ritme d'accés d'espectadors per zones.
  • Sistema de control d'accessos informatitzat.

En altres competicions es disposaran si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament.18  EQUIPS DE PROTECCIÓ DE JUGADORS I PORTERSEls jugadors i els porters utilitzaran obligatòriament espinilleras sota les mitjanes, d'acord amb les regles del joc, aquestes hauran de ser d'un material apropiat que els ofereixi protecció. Les espinilleras com a equip de protecció individual compliran la norma harmonitzada UNE-EN 13061:2010. “Robes de protecció. Espinilleras per a futbolistes. Requisits i mètodes d'assaig”.A més podran utilitzar altres equips de protecció que no siguin perillosos per a la resta de jugadors. Aquests podran ser protectors de cap, màscares facials, protectors de braços, genolleres i guants de porter. Els guants de porter com a equip de protecció individual compliran la norma harmonitzada UNE-EN 16027:2012 Roba de protecció. Guants de protecció per a porters de futbol. 19  ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT. ZONA D'ESCALFAMENTEn instal·lacions esportives on se celebrin competicions d'alt nivell és necessari preveure al costat del camp de joc un espai d'escalfament abans del partit per a cada equip i la superfície del qual podrà ser d'herba natural o sintètica.Aquesta zona d'escalfament podrà ser a l'interior de la instal·lació amb una superfície per a cada equip de, almenys, 100m2. Les parets d'aquestes zones seran llises, sense sortints, i revestides de material amortidor, el sostre i les lluminàries es protegiran d'impactes de la pilota amb una xarxa no tibada. Disposaran de ventilació suficient i calefacció que mantindrà una temperatura no inferior a 18ºC o climatització que mantindrà una temperatura entre 18ºC i 24ºC.20  ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES20.1 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES, ENTRENADORSEs disposaran, com a mínim dos vestuaris independents, un per a cada equip, els quals hauran d'estar separats dels espais per al públic i propers al camp de joc. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos, així mateix tindran la possibilitat de ser tancats amb clau.

Els vestuaris tindran entrades independents d'altres zones des del camp de joc, cada vestuari estarà previst per un no mínim de 15 usuaris per als nivells bàsics fins a 25 usuaris per a alt nivell.

Els vestuaris tindran les característiques següents: 

    •    Zona de canvi de roba dels jugadors, equipada amb bancs fixos amb una longitud mínima 0,65m/usuari, penja-robes o armaris guarda-roba i pissarra. 

    •    Zona de massatges amb, almenys, dues lliteres per a massatge, amb màquina de gel i frigorífic. 

    •    Zona de dutxes, amb sòl antilliscant i impermeable, amb un no mínim de 6 dutxes i recomanat de 10 dutxes. 

    •    Zona de vàters (2 mínim, 3 recomanat), urinaris (2 mínim, 3 recomanat), lavabos amb miralls (2 mínim, 5 recomanat) i assecadors de pèl (2 mínim, 5 recomanat).

La resta de característiques d'aquests espais serà segons l'indicat en l'apartat vestuaris-condícies de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”. En instal·lacions d'alt nivell es disposarà una sala d'entrenadors contigua a cadascun dels vestuaris d'equip, amb banc, penja-robes o armaris guarda-roba, pissarra, vàter, lavabo i dutxa.

Per motius de seguretat ha de dotar-se la sortida de jugadors des de vestuaris al camp de joc d'un túnel de protecció respecte de la gradería d'espectadors, que podrà ser extensible. 20.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ÀRBITRESEs disposarà un vestuari per a àrbitres, que podrà utilitzar-se, quan no hi hagi competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors, així mateix tindrà la possibilitat de ser tancat amb clau. Aquest vestuari disposarà de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En competicions d'alt nivell esportiu la zona de canvi es dotarà com a mínim per 4 persones. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Les característiques d'aquests espais serà segons l'indicat en la norma NIDE  “Campos grans i atletisme” en l'apartat vestuaris-condícies.Per motius de seguretat ha de dotar-se la sortida d'àrbitres des de vestuaris al camp de joc d'un túnel de protecció respecte de la gradería d'espectadors, que podrà ser extensible.20.3 VESTUARI DE RECOGEBALONESEn competicions internacionals, quan així es requereixi, han de preveure's dos vestuaris independents per a nens i nenes recogebalones.20.4 VESTUARI I SALA DE DELEGATSPer a competicions internacionals d'alt nivell, també és necessari preveure una sala amb clau, per a canvi de roba i deixar objectes personals per a tècnics federatius, així com una petita sala de reunions i descans. Disposaran de zona de condícies amb vàter i lavabo.20.5 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEs disposarà de manera que l'accés a ella des del camp de joc sigui fàcil i comptarà amb una ràpida sortida cap a l'exterior als vehicles d'emergència per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts. Els espais de circulació i portes tindran la suficient amplària per al pas de lliteres, els passadissos tindran un ample mínim de 2,25 m i les portes 2,20 m. Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, una taula escriptori, butaca, un armari farmaciola, penja-robes i l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra específica per al públic. En competicions de categoria professional existirà una infermeria diferenciada per a espectadors amb característiques similars. La resta de característiques serà segons l'indicat en l'apartat vestuaris-condícies de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”.20.6 ÀREA DE CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials es disposarà un àrea de control de dopatge, que tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i disposarà dels següents espais:•    Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que poguessin donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.

•    Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.

•    Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i mirall

•    Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.20.7 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEs disposarà un magatzem de material esportiu de grandària suficient per guardar material esportiu de futbol i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe des del camp de joc sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”.21  ESPAIS AUXILIARS SINGULARS21.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓSón els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. La seva grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix. Complirà els requisits de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”.Per a les competicions d'alt nivell, es disposaran oficines amb la superfície i l'equipament necessari per als esdeveniments previstos, es recomana disposar dels següents espais:•    Dues sales de treball.

•    Sala de treball per a delegats.

•    Sala de reunions.

•    Dos magatzems per a emmagatzematge temporal d'equipament esportiu i equipament tècnic.

•    Espai per a acreditació en l'entrada de la instal·lació, amb accés directe des de l'exterior. Els espais d'acreditació de Vips i mitjans de comunicació estaran diferenciats i separats de la resta. Tots els espais d'acreditació estaran clarament senyalitzats21.2 VESTUARIS DE PERSONALEls vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en la conservació, manteniment i preparació del camp de joc, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres.21.3 MAGATZEM DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENTEs disposarà un magatzem o magatzems per a maquinària, utensilis, productes, etc. de conservació i manteniment del camp de joc i de la instal·lació esportiva amb dimensions suficients i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe des del camp de joc sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”.21.4 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATSEn grans instal·lacions esportives es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'autoritats a manera d'antepalco. Per a competicions d'alt nivell, es requereix reservar espais destinats a rebre als convidats VIP la dimensió dels quals depèn del tipus d'esdeveniment. Aquests espais, fora del seu ús en l'esdeveniment, també poden ser utilitzats per a altres finalitats.Així mateix es disposarà de places d'aparcament amb zona d'accés diferenciat i entrada directa a l'interior de la instal·lació i prop de la zona de recepció.21.5 ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓEn grans instal·lacions esportives on es desenvolupin importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que require.requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents.

Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva disposi d'entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb zona de recepció i dels següents espais.

•    Tribunes per la premsa Cabines .

•    Cabines per a comentaristes de radi i TV.

•    Espais per a càmeres de TV.

•    Sales de treball de mitjans de comunicació.

•    Sala de conferències de premsa.

•    Sala de Sala de treball per a la premsa.

•    Zona mixta que permeti als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors. 

•    Aparcament reservat per a mitjans de comunicació.Per als espais indicats es tindran en compte els requisits específics següents:

 • Tribunes de premsa:

Es reserva una zona de premsa separada dels espectadors, amb seients equipats amb escriptori, línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades, impressora, etc.

 

 • Cabines per a comentaristes de radi i TV:  •    Es preveuran cabines fixes amb espai de 3 m x 3 m cadascuna, amb finestra de possible obertura en el front de les cabines, aïllades acústicament, amb bona visibilitat i sense obstacles del camp de joc. Es disposaran com a mínim 6 espais amb dos seients cadascun.

  •    Cada comentarista disposarà d'un escriptori prou gran per col·locar els seus equips (Pantalla TV, PC, fax, papers de treball, etc.) i disposarà d'endolls elèctrics, connexió a internet, impressora, etc.

  •    La zona de comentaristes serà fàcilment accessible des d'altres zones de treball i estarà situada en la tribuna central i separada del públic. Els comentaristes tindran vista al camp de joc sense obstacles.

En competicions de la Lliga de Futbol Professional es requereixen 10 cabines per a retransmissions per radi i 3 cabines per a televisió en 1ª Divisió i 4 cabines per a retransmissions per radi i 2 cabines per a televisió en 2ª Divisió.

 

 • Càmeres de TV:

  •    Les càmeres principals se situen generalment en el costat dels bancs de jugadors i àrbitres i properes a l'eix que marca la línia de mig camp, col·locades en posició elevada. A més se solen disposar altres càmeres, una després de cada porteria en posició elevada i amb visió del punt de penal i unes altres assegurant-se que no obstrueixen la visió dels espectadors.

  •    Altres càmeres fixes o mòbils se situen en posicions diferents al nivell del camp de joc o lleugerament elevades, assegurant-se que no obstrueixen la visió dels espectadors. El nombre de càmeres i la seva situació es convenen amb l'organitzador i la companyia de TV, anteriorment a l'esdeveniment.

  •    La plataforma per a cada càmera serà aproximadament de 2 x 3 m.

  •    En qualsevol cas la planificació ha de ser coordinada amb experts competents dels mitjans de TV.
 • Sales de treball per TV i mitjans de comunicació:

Les sales disposaran de pany amb clau i estaran equipades amb preses d'electricitat (220 V) suficients així com connexions telefòniques, Internet i tindran una grandària mínima de 6 m x 4 m i estaran equipades amb mobiliari d'oficina (taules, cadires, fax, etc.).

 • Sala de conferències de premsa i Sala de treball per a premsa:

Es disposarà una sala de conferències de premsa, equipada amb micròfons i sistema de megafonia, preses d'electricitat i mobiliari suficient para per a un nombre mínim de 60 persones i espai per a càmeres de TV. Addicionalment és necessari proveir una sala de treball per a premsa, equipada per a un mínim de 50 llocs de treball, amb les instal·lacions, endolls elèctrics, connexió a internet i mobiliari necessari. Els espais de sala de conferències de premsa i sala de treball per a premsa, disposaran d'un espai de recepció i catering.

 • Zona mixta:

Es preveurà una zona que permeti als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors, en el camp de joc, en el camí del camp als vestuaris i/o des dels vestuaris a la sortida de la instal·lació. Es reservaran tres zones: una per TV, una altra per a radi i una altra per a premsa escrita. Aquesta zona ha d'estar separada i no ser accessible per als espectadors i tindrà accés controlat i diferent del dels esportistes.

 • Aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació:

Es preveurà un zona aparcament reservat para de mitjans de comunicació, amb entrada diferenciada i espai suficient per a les furgonetes dels equips mòbils de TV i ràdio.22  ESPAIS PER Als ESPECTADORS

Els espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguin lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar – cafeteria, condícies, guarda-roba, etc.

Els espais per a espectadors es dissenyaran i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura. Es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Campos Grans i Atletisme”.Les instal·lacions esportives per a futbol han de disposar d'accessos independents per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que no puguin entrar en contacte directe amb els espectadors.Totes les localitats per a espectadors seran de seients fixos a la gradería. En competicions professionals seran amb seients numerats, i amb respatller de 30 cm i preferiblement de seient abatible. No obstant això en altres competicions, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, també es disposaran seients numerats per a tots els espectadors. Els seients compliran la norma UNE-EN 13200-4 “Instal·lacions per a espectadors. Seients”La senyalització de la instal·lació esportiva ha de facilitar l'accedir als sectors de la gradería o a la resta d'espais auxiliars existents (condícies, escales, ascensors, infermeria, zones de restauració, etc.). Així mateix permetran l'orientació per dirigir-se a les sortides siguin les ordinàries o d'emergència. La grandària i les característiques de la senyalització i pictogrames han de ser fàcilment recognoscibles per qualsevol espectador.En competicions de nivell professional, el públic ha d'estar situat a una distància mínima de 6 m de les línies de banda i de 7,50 m de les línies de meta, així com de 3 m de qualsevol punt de les proteccions de les banquetes.Es disposarà una Tribuna d'autoritats i personalitats la qual estarà en una posició central, prop del camp de joc i els bancs de jugadors. La zona no haurà de ser accessible per al públic. En competicions d'alt nivell disposarà d'antepalco i serà adequada para, almenys, 50 persones.En determinades competicions es preveuran Tribunes de Participants, per a això es reservaran nombre suficient de places en una tribuna especial per als membres dels equips i organitzacions participants en l'esdeveniment esportiu que no estiguin disputant la trobada. El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu, així com del nº d'habitants de la localitat on se situa la instal·lació. En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals, es disposaran localitats numerades i amb seients per a tots els espectadors. En competicions de la Lliga Nacional de Futbol Professional (1ª i 2ª Divisió) es requereix el següent nº mínim de seients:

•    Aforament mínim de 15.000 espectadors asseguts en 1ª Divisió.

•    Aforament mínim de 6.000 espectadors asseguts en 2ª Divisió.

En competicions de 1ª i 2ª Divisió es disposaran com a mínim dues tribunes de graderies amb sector de visitants. En competicions de 2ªB i 3ª Divisió es disposarà com a mínim una tribuna de graderies amb sector de visitants.Les instal·lacions esportives, on se celebrin competicions de nivell professional i/o quan del caràcter de l'esdeveniment puguin preveure's desplaçaments dels espectadors que puguin provocar acumulació perillosa dels mateixos o altercats, tindran les gradería dividides en sectors, amb un nombre mínim de quatre sectors, convenientment separats per motius de seguretat, de manera que els diferents grups de seguidors estiguin separats. En qualsevol cas es recomana preveure un o diversos sectors per a l'afició de l'equipo visitant amb una capacitat del 5% de l'aforament total. Cada sector tindrà almenys 2 sortides, haurà d'estar equipat amb accessos independents, disposarà de les seves pròpies condícies, àrees de refrigerio i descans, enfermeríaareas for the spectators. per als espectadors del sector, així com rutes de sortida independents, les quals han de ser fàcilment identificables i estar marcades amb senyals d'evacuació. Els elements de separació compliran la norma UNE-EN 13200-3 “Elements de separació. Requisits”.En competicions nacionals ha de preveure's un aparcament de vehicles (Autobusos, turismes, etc.) per a afeccionats de l'equipo visitant proper als accessos als seus sectors d'espectadors.A més de l'abans indicat els espais per a espectadors compliran els requisits de la norma NIDE “Campos grans i atletisme”For high level competitions, offices shall be dedicated to the.23  ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a futbol es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura. Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles al camp de joc, els espais esportius auxiliars (Vestuaris, infermeria, etc.) i els espais per a espectadors. Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran els criteris d'accessibilitat que s'indiquen en la norma NIDE “Campos Grans i Atletisme” així com la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que compleixin els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.24  BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Regles de joc 2016/2017. “IFAB” (International Football Association Board)

- Reglament General. Real Federació Espanyola de Futbol.

- Reglament General de la Lliga Nacional de Futbol Professional.

- Programa de qualitat FIFA (Fédération Internationale de Football Association)

- Llei 19/2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. 

- Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. (R. D. 203/2010)

- Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”