Participació Ciutadana

A l'efecte del tràmit de consulta, en compliment de l'establert en l'article 133  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en l'article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, de Govern, per si considera convenient formular al·legacions en aquest Consell Superior d'Esports abans del 22 de juliol de 2023, es publica l'esborrany de:

 

  • Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es modifica la prova d'accés del pla formatiu de la modalitat de Tennis de Mesa

 

                                                                                                                                                                                                                     Las al·legacions han de remetre-les a l'adreça de correu electrònic titulaciones.deportivas@csd.gob.es.