PVHpl-Patinatge Velocitat Pista Llarga

0. AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en les Pistes de Gel per a la pràctica del Patinatge de Velocitat en Pista Llarga que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i on es vagin a celebrar competicions de la Federació Espanyola d'Esports de Gel, en aquesta modalitat esportiva. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de patinatge sobre gel.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'ha tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Federació Espanyola corresponent (Federació Espanyola d'Esports de Gel).

 

1. DEFINICIÓ I GRANDÀRIA DE LA PISTA

El patinatge de velocitat sobre gel es practica sobre una superfície de gel blanc denominada Pista Llarga.

La Pista consta de dos trams rectes paral·lels i dos trams corbs de ràdios iguals en els extrems formant un anell tancat. Els patinadors realitzen la carrera en sentit contrari a les agulles del rellotge. La Pista pot ser oberta, coberta o tancada, amb dos carrers de competició.   La longitud màxima de la pista serà 400 metres i la longitud mínima 333 1/3 metres, mesurats a 50 cm de la vora interior de la pista. Les corbes en els extrems seran dues semicircumferències el radi interior de les quals serà de 25 metres (mínim), 25,5 metres o 26 metres (màxim).

L'ample del carrer interior per a la competició ha de ser de 4 metres i el del carrer exterior serà com a mínim de 4 metres i com a màxim 5 m.

L'àrea d'encreuament haurà de ser tota la longitud de la part recta des del final d'una  corba al principi de l'altra. Les pistes anteriors a l'1 de Julio de 2006, que no compleixin aquestes condicions i no puguin ser augmentades només podran ser utilitzades per a competicions internacionals i esdeveniments de la ISU (International Skating Union) amb el consentiment exprés de l'adreça esportiva de la ISU.

La Copa del món i els Campionats de la ISU han de realitzar-se en una pista estàndard de 400 m. La pista ha de disposar d'un carrer d'escalfament de 4 m d'ample com a mínim, situada  a l'interior dels carrers de competició.

Els Jocs Olímpics d'Hivern han de realitzar-se en una pista estàndard de 400 m de gel artificial, a l'interior d'un edifici que ho protegeixi de les inclemències del temps i del vent. La pista ha de disposar d'un carrer d'escalfament de 4 m d'ample com a mínim, situada  a l'interior dels carrers de competició. L'espai interior de la pista ha de ser accessible sense necessitat de travessar la superfície de gel de la pista. Així mateix haurà de disposar d'un espai per a espectadors previst per a un nombre adequat de seients per al públic, així com espais adequats als esportistes, jutges, autoritats, convidats, premsa, televisió i altres mitjans.

La longitud d'una pista consta de la dels dos trams rectes, la de la corba pel carrer interior, la de la corba pel carrer exterior i la de l'augment pel canvi de carrer en cada volta.

1/ Trams rectes:                                         2 x A 

2/ Corba interior carrer interior:                         B x p 

3/ Corba interior carrer exterior:                        C x p

4/ Increment de recorregut per Encreuament:         A2 + (ample de la pista)2 – A

Sent        A: longitud del tram recte

R: Radio de la corba interior

B: Radio de la corba interior + 0,50 m

C: Radio de la corba exterior + 0,50 m

La longitud total de la pista correspon per tant a la següent summa:

Longitud de la pista = 1 + 2 + 3 + 4

A continuació s'indiquen les característiques geomètriques de les pistes estàndard:

Pistes estàndard de 400 m

Radio corba interior (m)

25

25,5

26

Ample de cada carrer (m)

4

4

4

A (m)

113,57

112,00

110,00

B (m)

25,5

26

26,5

C (m)

29,5

30

30,5

1 (m)

227,14

224,00

220,86

2 (m)

80,11

81,68

83,25

3 (m)

92,68

94,25

95,82

4 (m)

0,07

0,07

0,07

Longitud 1+2+3+4 (m)

400

400

400

 

Pista estàndard de 333 1/3 m

Radio corba interior (m)

25

26

Ample de cada carrer (m)

4

4

A (m)

77,08

80,22

B (m)

26,5

25,5

C (m)

30,5

29,5

1 (m)

154,16

160,44

2 (m)

83,25

80,11

3 (m)

95,82

92,68

4 (m)

0,10

0,10

Longitud 1+2+3+4 (m)

333,33

333,33

 

Vegin-se:

Les distàncies de les dues especialitats són les següents:

CARRERA Distància (m)

Homes

Dones

Velocitat

500

1.000

Llarga distància

1.500

1.500

5.000

3.000

10.000

5.000

 

2. PROTECCIÓ PERIMETRAL DE LA PISTA

En les corbes i a les rectes de la pista de gel han de prendre's mesurades de protecció d'accidents en cas de caiguda dels patinadors, disposant-se una protecció mitjançant un embuatat de matalassets perimetral de la pista amb els següents requisits:  

a) L'embuatat de matalassets perimetral tindrà com a mínim 80 cm d'alt i 15 cm d'espessor, es col·locarà en les corbes i a les rectes 12 m després del final de la corba, com a mínim, per a la part restant de cada recta també es col·locarà on hi hagi obstacles (p.i.: tanques, bancs, pals, columnes, etc.) dins d'un espai de 3 m des de la vora exterior de la superfície de la pista de gel. Vease

La cara exterior de l'embuatat de matalassets ha de ser de material resistent a l'aigua i al tall.

) La protecció estarà subjecta correctament de tal forma que en cas que un patinador xoc amb ella no pugui resultar ferit seriosament. En pistes a l'aire lliure pot utilitzar-se un munt de neu (no gelada). Si no hi ha neu disponible s'usarà embuatat perimetral de protecció.

En els Campionats de la Federació Espanyola d'Esports de Gel, de la ISU i en els Jocs Olímpics d'Hivern es prendran les següents mesures addicionals de seguretat:

-    S'utilitzarà un embuatat de matalassets perimetral o un altre embuatat apropiat en tota la longitud de les rectes, això és en tot l'exterior de la pista.

-    En les corbes es col·locarà un embuatat addicional per exemple un joc extra d'embuatat o un embuatat d'unes dimensions i un material que proporcionin la mateixa protecció.

-    En les sessions d'entrenament també es col·locaran les proteccions adequades.

Els organitzadors d'aquests esdeveniments han de subministrar una descripció tècnica de la instal·lació de les proteccions per ser revisada pel delegat tècnic designat per la ISU per a la seva aprovació.

 

3. BANDES EXTERIORS

Exteriorment a la pista i a les proteccions perimetrals es disposarà un espai de pas d'una amplària no inferior a 1,50 m.

 

4. DIVISIÓ I TRAÇAT DE LA PISTA

El traçat de la pista serà conforme amb les 

a) LÍNIES DE SORTIDA

S'utilitzen línies de sortida diferents segons la longitud de carrera, una per a cada carrer, no coincidiran, excepte en la carrera de 500 m. La línia estarà rayada o acolorida, serà perpendicular a la recta o la seva extensió, la seva longitud serà la mateixa del carrer i el seu ample no serà superior a 5 cm.

b) LÍNIES DE PRE-SORTIDA

Les línies de pre-sortida han de situar-se 2 m abans de les línies de sortida.

c) LÍNIES D'ARRIBADA

Se situaran en la part recta de la pista on no es produeix l'encreuament, una per a cada carrer però coincidents, seran perpendiculars a l'adreça de la recta, la seva longitud serà la mateixa dels carrers i el seu ample no serà superior a 5 cm. En els últims 5 metres anteriors a la línia d'arribada ha de marcar-se clarament cada metre de la pista.

En la pista estàndard de 400 m les línies de sortida i arribada per a totes les distàncies seran perpendiculars a la recta d'arribada. La línia d'arribada de la carrera d'1.000 m se situarà en la meitat de la recta d'arribada i les línies de sortida conforme a ella. Per a carreres de persecució per equips les línies de sortida i arribada han de situar-se a la meitat de les rectes. Per a la resta se situaran al final de la recta i les posicions d'inici es fixaran conforme a aquestes.

d) LÍNIA LÍMIT DE CALLE

Delimiten els carrers de la pista entre si i seran d'ample no superior a 5 cm. Estaran dibuixades en tota la longitud de cada carrer excepte a l'àrea d'encreuament.

i) ÀREA D'ENCREUAMENT

L'àrea d'encreuament haurà de ser tota la longitud de la part recta des del final de la corba.

f) ÀREA DE FRENADA

Més enllà de la línia d'arribada en l'adreça de la carrera, existirà una zona en la qual el corredor podrà frenar progressivament. Aquesta zona podrà desenvolupar-se coincidint amb l'inici de la corba.

 

5. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la pista de gel i l'obstacle més proper (cara inferior del sostre, pengi de biga, lluminària, conducte de climatització) haurà de quedar totalment lliure i serà tal que permetrà el correcte desenvolupament de totes les proves previstes. Es recomana que l'altura lliure mínima sigui de 6 m.

 

6. ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal de la pista en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO. No obstant la climatologia espanyola no és apropiada per disposar aquest tipus d'instal·lacions a l'aire lliure.

 

7. IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

PATINATGE DE VELOCITAT SOBRE GEL EN PISTA LLARGA

(interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux)

Uniformitat

I min/I med

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

 

300

0,6

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

200

0,5

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

PATINATGE DE VELOCITAT SOBRE GEL EN PISTA LLARGA

(exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux)

Uniformitat

I min/I med

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

Competicions regionals, entrenament alt nivell

200

0,5

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

100(1)

0,5

 

(1) La il·luminació pot reduir-se a 50 Lux per a carreres.

 

La il·luminació en la línia de meta haurà de ser d'1.000 lux per a l'equip de foto-finish i jutges.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193 els esports s'han classificat en aquest sentit en tres grups A, B i C; el patinatge de velocitat correspon al grup B.

 

Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres. (UNE-EN-12193)

Per a preses de TV o pel·lícules els espais circumdants a la pista de gel han d'estar il·luminats de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

 

8. SUPERFÍCIE ESPORTIVA DE GEL

La superfície de gel de la pista es mantindrà plana, horitzontal i llisa mitjançant el poliment necessari del gel. L'espessor recomanat de la capa de gel estarà entre 3 i 4 cm. La temperatura del gel es mantindrà entre els valors següents –5ºC i –3ºC.

 

9. EQUIPAMENT

9.1. CONS SENYALITZADORS DE LA PISTA

Per a la delimitació entre els trams rectes dels dos carrers i la demarcació de les corbes, únicament han d'usar-se cons en pistes d'interior. Pot utilitzar-se neu quan no hi hagi res mes disponible, però la neu no ha d'estar gelada. Els cons han de ser de disseny aprovat per la ISU i per la Federació Espanyola d'Esports de Gel.

Per a la delimitació entre els carrers poden utilitzar-se conjuntament les marques pintades en la pista i cons mòbils de cautxú, plàstic, fusta o un altre material apropiat, separats 50 cm en els primers i els últims 15 m de les corbes i en la resta de la corba separats 1 m. En les parts rectes poden usar-se cons per separar els carrers, en aquest cas se separaran 10 m. Vegeu 

En totes les competicions de la ISU i en els Jocs Olímpics d'Hivern han d'usar-se conjuntament la línia pintada completa i els cons mòbils.

El primer con d'entrada a cada corba serà de 20 cm d'altura mínima i 25 cm d'altura màxima. Vegeu la figura PVHpl-5.

 9.2. VESTIT, ULLERES I CASC

Els patinadors porten posats vestits per a la carrera ajustats al cos i amb caputxa per reduir la resistència de l'aire. Els vestits de carreres han d'adaptar-se a la forma natural del cos del patinador. La inserció o acoblament de formes o sistemes per crear una forma diferent no aquesta permesa.

En la Copa del món i els Campionats de la ISU, en les equipaciones dels corredors apareixerà  el seu nom al costat de l'el nom del país que representen o la seva abreviatura oficial.

Els patinadors utilitzen ulleres per protegir-se els ulls del vent i de partícules de gel. Les lents de les ulleres redueixen la lluentor de la superfície de gel i milloren la visibilitat de la pista.

Els patinadors portaran un casc protector quan ho requereixi l'organització.

9.3. SISTEMES DE COMUNICACIÓ

Durant la competició als patinadors no els està permès portar cap sistema de comunicació per tenir contacte o rebre informació d'altres persones o recursos.

9.4. ELS PATINS

Els patins es consideren una prolongació mecànica de la cama que facilita el lliscament. Consisteixen en una bota i una fulla d'un material la grandària del qual no variï significativament durant la competició. Les fulles estan fixes en la bota només en la part davantera mitjançant un eix i un ressort, que en empènyer el patinador s'accionen, separant-se, al final de l'embranzida, la fulla del taló de la bota. És el que es coneix com «clap» i que permet major embranzida i durant més temps.

La part de la fulla que entra en contacte amb el gel té forma de línia recta. La fulla dels patinadors de velocitat té una longitud generalment de 42 - 46 cm per a homes. Com més llarga sigui la fulla, més ràpid es patina fins a un punt en el qual la longitud es convertirà en un obstacle. The underside of the blade is only about 1mm thick. La part inferior de la fulla és només d'1 mm d'espessor.

Els patins no contindran cap element que contravingui la normativa.

No hi haurà cap connexió entre el patinador i el patí, ni transmissió d'energia, matèria o informació al patí excepte l'aportada per la cama i el pie.no es permet que les fulles o les botes s'escalfin de forma externa o artificial. Vegeu

9.5. JUTGES, CRONOMETRADORES I RESTA DEL PERSONAL

Cada pista de patinatge sobre gel comptarà amb espais adequats perquè se situïn els àrbitres, els cronometradores i resta del personal. En Pista Llarga hi haurà:

-    Un àrbitre

-    Un assistent de l'àrbitre

-    Un jutge de sortida, al costat de la línia  de sortida, vigilarà que la sortida sigui vàlida. (starter).

-    Un assistent del jutge de sortida

-    Un jutge, al costat de la línia d'arribada, que controla l'arribada

-    Un cronometrador i dos assistents, un per al cronòmetre automàtic i un altre per al manual i un mínim de quatre cronòmetres manuals.

-    Un jutge, al final de la primera corba, que explicarà el nombre de voltes (lap scorer).

-    Operaris de Pista: un en cada corba (per als campionats de la ISU i els jocs olímpics d'hivern dos en cada corba) i un, al final de la segona recta, que controlarà l'encreuament dels patinadors (crossing controller).

9.6. ESPAI PER A ENTRENADORS

Se situarà un espai per a entrenadors a la zona d'encreuament, tindrà 1 m cap a l'exterior des de la vora de la pista, començarà a 20 m de la sortida de la corba i s'estendrà fins a 10 m abans de l'entrada a la corba, es marcarà amb una línia de 2 cm.

9.7. DISPOSITIU ANOTADOR DE VOLTES

Se situarà un dispositiu anotador de voltes en les proximitats de la línia d'arribada que indicarà les voltes que queden per recórrer. Aquest dispositiu podrà ser d'accionament manual, mecànic, elèctric o electrònic i farà sonar una campana o un altre sistema acústic per indicar el començament de l'última volta..

9.8.CRONOMETRATGE I FOTO-FINISH

El sistema de cronometratge utilitzat estarà homologat per la Federació Espanyola d'Esports de Gel. Quan el cronometratge sigui manual hauran d'emprar-se rellotges electrònics digitals. Per al cronometratge automàtic hauran de situar-se cèl·lules fotoelèctriques entre les línies, el mes a prop possible del gel. El sistema comencés a cronometrar al moment que soni la pistola del jutge de sortides.

S'utilitzarà un sistema d'enregistrament en video per determinar l'ordre d'arribada i el temps dels patinadors o equips.

9.9. MARCADOR

 Les pistes de patinatge sobre gel disposaran d'un marcador amb la finalitat de facilitar als espectadors, patinadors i àrbitres informació precisa sobri:

-    Participants (persones, equips)

-    Temps

-    Classificació

-    Temps de descans.

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, jugadors i públic i serà electrònic en les competicions oficials de la Federació Espanyola d'Esports de Gel.

9.10. SIRENA

Cada pista comptarà amb una sirena o un altre dispositiu emissor de so adequat que serà utilitzat pel cronometrador.

9.11. CÀMERA DE TRUCADES “HEAT BOX”

 Abans del començament de cada prova els participants seran clarament cridats a la càmera de trucades.