CRL-Curling

1. AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en totes aquelles Pistes de Gel que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica del curling i on es vagin a celebrar competicions de la Federació Espanyola d'Esports de Gel, en aquesta modalitat esportiva. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de curling.

Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'ha tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Federació Espanyola corresponent (Federació Espanyola d'Esports de Gel).

 

2. DEFINICIÓ I GRANDÀRIA DE LA PISTA

El curling es juga sobre una superfície (“sheet”) de gel blanc denominada Pista.

La Pista de joc és un rectangle les dimensions del qual, mesures des de la vora interior de les línies que ho delimiten són:

 

DIMENSIONS DE LA PISTA DE CURLING
LONGITUD AMPLÀRIA
45,720 m (150 peus) 5,000 m (16 peus 5 polzades)

1 peu = 30,48 cm

1 polzada = 2,46 cm

 

En el cas d'instal·lacions existents que no permetin aquestes dimensions de la pista, podran reduir-se a les següents:

 

DIMENSIONS MÍNIMES DE LA PISTA DE CURLING (només per a instal·lacions existents)
LONGITUD AMPLÀRIA
44,501 m (146 peus) 4,420 m (14 peus 6 polzades)

 

En pistes de nova construcció no s'admetran dimensions de la pista de joc inferiors a 45,72 m per 5 m.

Els límits de la pista estaran marcats per línies clarament visibles, o divisions situades en el perímetre i dos taulons de fons (“backboard”). 

3. BANDES EXTERIORS

És convenient disposar, exteriorment a la pista de curling, d'un espai de pas d'una amplària no inferior a 1 m i en cas que sigui utilitzat per persones en cadira de rodes serà d'1,50 m d'ample per permetre el gir de la cadira.

 

4. TRAÇAT DE LA PISTA

El traçat de la pista serà conforme a: 

La superfície de la pista es marcarà transversalment amb sis línies paral·leles en tot l'ample de la pista i longitudinalment amb tres línies que dividiran la pista en dues parts iguals. Les línies de marques sota el gel es realitzaran de tal forma que siguin clarament visibles. Aquestes línies són les següents:

a) LÍNIES DE LA CASA “TEE” (2)

La casa és la diana i el “tee” és el centre de la diana i l'objectiu principal del joc, les línies de la casa “tee” es traçaran a l'ample de la pista de manera que el centre estigui a 17,3735 metros (57 peus) de la meitat de la pista. Tindran 1,27 cm (1/2 polzada) d'ample màxim i es recomana que siguin de color negre o blau.

b) LÍNIES DE FONS “BACK” (2)

Són les línies que delimiten la pista, traçades a l'ample de la pista. Paral·leles a les línies de la casa “tee”, se situaran entre aquestes i el final de la pista, de manera que la distància des del centre de les línies de la casa “tee” a la vora exterior de la línia de fons “back” sigui 1,829 metros (6 peus). Tindran 1,27 cm (1/2 polzada.) d'ample màxim i es recomana que siguin de color negre o blau.

c) LÍNIES DE JOC “HOG” (2)

El llançador ha de deixar anar la pedra abans d'aquesta línia. Traçades a l'ample de la pista, paral·leles a les línies de la casa “tee”, de manera que la distància des del centre de les línies de “tee” a la vora interior de la línia de “hog” sigui de 6,401 metros (21 peus). Tindran 10,16 cm (4 polzades) d'ample i s'aconsella  que siguin de color vermell. La línia de joc “hog” pot disposar d'un sistema electrònic que detecti si la mà ha deixat anar la pedra.

d) LÍNIES LATERALS “SIDE LINES”(2)

Aquestes línies longitudinals assenyalen els límits de la pista a l'ample, es recomana que siguin 1,27 cm (1/2 polzada.) d'ample i de color negre o blau. Poden complementar-se amb una petita vorada lateral.

i) LÍNIA CENTRAL (1)

Aquesta línia es marcarà unint els punts mitjans de les línies de la casa “tee” i es perllongaran 3,658 m (12 peus) des del centre de cada línia de la casa “tee”, dividint la pista longitudinalment en dues parts iguals, tindrà 1,27 cm (1/2 polzada) d'ample màxim i es recomana que sigui de color negre.

 

En la superfície de la pista es marcaran les següents línies, punts, cercles i zones:

a) LÍNIES DE RECOLZA PEUS “HACK” (2)

El “hack” és el lloc on cal col·locar-se per al llançament. Aquestes línies seran paral·leles a les línies de la casa “tee”, se situaran entre aquestes i el tauló de fons, a 1,829 m (6 peus) de la vora de la línia de fons “back” i se situaran a cada extrem de la línia central. Tindran  una longitud de 0,457 m. (1 peu i 6 polzades), un ample màxim d'1,27 cm (1/2 polzada) i es recomana que siguin de color negre.

b) LÍNIES DE CORTESIA “COURTESY” (2)

Aquestes línies indiquen on s'han d'apartar els jugadors que escombren de manera que permetin la visibilitat de la línia de joc “hog”. Seran paral·leles a les línies de joc “hog” i se situaran a 1,219 metros (4 peus) des de les línies de joc “hog” cap al mitjà de la pista. Tindran  una longitud de 15,24 cm. (6 polzades), un ample màxim d'1,27 cm (1/2 polzada) i es recomana que siguin de color negre.

c) PUNTS DE “TEE” I CERCLES DE LA CASA “HOUSE” (2)

Se situaran en la intersecció entre les línies de “tee” i la línia central. Prenent aquest punt com a centre, es traçaran quatre cercles concèntrics en cada extrem de la pista. El cercle exterior tindrà un radi exterior d'1,829 m. (6 peus) i serà de color vermell o blau. El cercle següent amb un radi d'1,219 m. (4 peus) i color blanc (sense acolorir). El tercer cercle amb un radi de 0,610 m. (2 peus) i color vermell o blau, el que no s'hagi emprat en el primer cercle, i l'últim cercle amb un radi mínim de 15,24 cm (6 polzades) i color blanc. Aquests cercles concèntrics formen la casa (“house”). 

 

 

d) ZONA “FREE GUARD”

Se situa entre la línia de joc “hog” i la línia de la casa “tee”, sense incloure els cercles de la casa.

 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la pista de gel i l'obstacle més proper (cara inferior del sostre, pengi de biga, lluminària, conducte de climatització, etc.) haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 4 m de manera que permeti el correcte desenvolupament de totes les proves previstes.

 

5. ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal de la pista en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO. No obstant la climatologia espanyola no és apropiada per disposar aquest tipus d'instal·lacions a l'aire lliure.

 

 6. IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, de l'arbitro ni dels espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

CURLING (interior i exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux)

Uniformitat

I min/I med

CASA PISTA

Competicions internacionals i nacionals

300

200

0,7

Competicions regionals, entrenament alt nivell

300

200

0,7

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

300

200

0,7

 

La il·luminació vertical serà com a mínim un 30% de l'horitzontal

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193 els esports s'han classificat en aquest sentit en tres grups A, B i C; el curling pertany al grup A. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:

Imatge eliminada.Imatge eliminada.Imatge eliminada.

Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres. (UNE-EN-12193)

 

Per a preses de TV o pel·lícules els espais circumdants a la pista de gel han d'estar il·luminats de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

 

7. SUPERFÍCIE ESPORTIVA DE GEL

La superfície de gel de la pista serà perfectament horitzontal, estarà molt neta i coberta per “pebble” (petites gotetes d'aigua en estat semisólido). L'aigua que s'utilitzi per el “pebble” estarà molt neta i a temperatura adequada (aproximadament 40 ºC). L'espessor recomanat de la capa de gel estarà entre 4 i 5 cm. La temperatura del gel es mantindrà entre – 4,5º C i – 5º C, la humitat relativa en el 40% (a 1,5 m), la temperatura de l'aire serà de 8º C (a 1,5 m) perquè quedi el punt de rosada a – 4,3 ºC.

 

8. EQUIPAMENT

No s'utilitzarà equipament (calçat, escombres, etc.) que pugui danyar la superfície de gel i/o pugui afectar a la seva qualitat.

 

8.1. TAULÓ DE FONS “BACKBOARD”

Són dos taulers de fusta o similar, que se situaran un en  cada extrem curt de la pista. La distància des de la vora interior del tauló de fons al centre de la línia de “tee” serà de 5,487 m (18 peus) si la longitud és de 45,720 m (150 peus) i de 4,877 m (16 peus) si la longitud de la pista és 44,501 m (146 peus) .

 

8.2. RECOLZA PEUS “HACK” (2)

En la pista es col·locaran dues recolza peus “hacks”, per al peu que utilitza el llançador de la pedra. Se situaran sobre la línia de recolza peus “hack”, un a l'esquerra i un altre a la dreta de la línia central, amb la vora interior de cadascun d'ells a 7,62 cm (3 polzades) del punt mitjà de la línia central. L'ample de cada “hack” no excedirà de 15,24 cm (6 polzades). El recolza peus “hack” serà de cautxú, el qual que se subjectarà fermament a una base de fusta o d'un material adequat i la vora interior d'aquest material se situarà sobre l'eix interior de la línia de “hack” de manera que el recolza peus “hack” no avanç mes de 20.32 cm (8 polzades) davant de la línia de “hack”. Si el “hack” s'introdueix en el gel això no serà més de 3,81 cm (1,5 polzades) de profunditat.

 

8.3. LES PEDRES “STONES”

La pedra de curling és de forma circular amb les següents dimensions: perímetre màxim de 91,44 cm (36 polzades), altura no inferior a 11,43 cm (4,5 polzades).

El pes, incloent empunyadura i cargol, no serà major de 19,96 kg (44 lliures) ni menor de 17,24 kg (38 lliures). L'empunyadura sol ser de plàstic i el cargol que uneix l'empunyadura i la pedra tindrà cap tipus Allen per possibilitar col·locar l'empunyadura en tots dos costats de la pedra. 

Seran pedres de granit, tallades i polides fins a aconseguir una forma i grandària concrets, còncaves en la part superior i inferior. En algunes pedres la concavidad és diferent en les dues cares permetent així triar curvatura per a major o menor velocitat.

En cada encontre es necessitaran dos jocs de vuit pedres, de diferent color cada joc. Cada equip usarà un joc de vuit pedres amb empunyadures del mateix color i identificables individualment per marques visibles.

El magatzem de les pedres ha de ser un lloc sec i segur que permeti mantenir-les a baixa temperatura, preferiblement a –4º C.

 

8.4. LES ESCOMBRES I ELS RASPALLS

S'utilitzessin per a l'escombratge de la pista de curling de manera que pugui augmentar o disminuir la velocitat de la pedra en lliscar sobre el “pebble”.

Hi ha dos tipus d'escombres, les de material sintètic i les de material natural (blat de moro, palla, coco, etc.).

Els raspalls poden ser de pèl de material sintètic, de pèl de porc o de cavall. El jugador que tria material sintètic pot canviar l'escombra pel raspall i viceversa a qualsevol moment del joc, el jugador que tria l'escombra de blat de moro ha d'utilitzar aquest tipus d'escombra durant tot el joc.

 

8.5. REGLA

S'utilitzaran quan no pugui decidir-se a simple vista que pedra està mes prop de el “tee”. Seran de material rígid.

 

8.6. CALÇAT

Tots els membres de l'equip portaran uniformes idèntics i calçat adequat. Les sabatilles seran de curling o tipus tennis amb una plantilla sota una de les soles que permet lliscar-se sobre el gel (“slider”).

 

8.7. MARCADOR

La pista de curling disposarà d'un marcador amb la finalitat de facilitar als espectadors, jugadors i àrbitres informació precisa sobri:

-      Noms de tots dos equips. El primer jugarà amb les empunyadures de color fosc i el segon amb empunyadures de color clar

-      Temps de joc transcorregut durant el període, explicant cap a enrere en minuts i segons, de 73,00 a 0,00 minuts (per 10 jocs) o de 10,00 a 0,00 minuts (en temps extra)

-      Puntuació. Rànquing. Jocs

-      Temps morts, explicant cap a enrere de 60 a 0 segons

-      Temps de descans, explicant cap a enrere de x a 0 minuts.

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, jugadors i públic i serà electrònic en les competicions oficials de la Federació Espanyola d'Esports de Gel.

 

8.8. EQUIP DE SO

Durant els partits la megafonia general de la pista de gel ha de reservar-se per a informació, presentació d'esportistes, resultats de la competició, missatges d'avís i de seguretat dirigits als espectadors, etc.

L'animació musical difosa per l'equip de so, en cas que existeixi, durant el joc no ha de pertorbar el desenvolupament del mateix.

 

9. FUMAR EN LA INSTAL·LACIÓ

Segons la legislació espanyola en les instal·lacions tancades està prohibit fumar en tota la instal·lació (a les àrees de joc i d'espectadors, així com en els vestuaris i en tots els espais utilitzats pels jugadors).

 

10. CURLING SOBRE CADIRA DE RODES

En la modalitat de curling sobre cadira de rodes, les pedres es llancen des d'una cadira de rodes parada, la pedra és llançada des de la línia central i durant el llançament les rodes de la cadira estaran en contacte directe amb el gel. El peu del llançador no tocarà el gel durant el llançament.

El llançament pot fer-se de forma convencional (braç /mà) o utilitzant un pal “estic”. Si un jugador utilitza el pal “estic” en el primer llançament, ho utilitzarà durant tot el joc i si no ho fa ja no ho podrà utilitzar durant el joc.

El pal o “estic” no aportarà cap avantatge mecànic a part d'una extensió del braç o mà.

La pedra ha de separar-se clarament de la mà o del pal abans de travessar la línia de “hog”.

En competicions sobre cadira de roda no està permès escombrar.