Centro Superior de Ensinos Deportivos (CSED)

O Centro Superior de Ensinos Deportivos (CSED) é un centro docente público, dependente do Consello Superior de Deportes, cuxo obxectivo fundamental é a formación de técnicos deportivos que asuman o liderado, a responsabilidade, a autoexigencia profesional e o respecto dos valores de xogo limpo como acenos de identidade do seu exercicio profesional.

Ofrece unha formación a distancia, flexible e de calidade, promovendo unha cultura corporativa que sitúa ao alumno como protagonista do proceso de aprendizaxe.  O modelo pedagóxico baséase nunha estrutura de contidos secuenciados, uns materiais innovadores e unha acción tutorial permanente e personalizada.

 • Funcións

  As funcións do CSED quedan establecidas polo artigo 3 do RD 950/2015 do 23 de outubro:

  • Impartir as ofertas formativas a distancia conducentes a títulos de ensinos deportivos de réxime especial de grao superior, así como outras ofertas formativas que dean resposta aos fins recolleitos no artigo anterior.
  • Desenvolver vínculos co deporte federado estatal, nos ámbitos de formación, co obxecto de colaborar na detección das necesidades de formación dos adestradores de alto nivel e no desenvolvemento da formación continua dos mesmos.
  • Desenvolver programas e accións de formación pedagóxica e didáctica, e perfeccionamento do profesorado de ensinos deportivos de réxime especial.
  • A elaboración, seguimento e avaliación dos medios didácticos necesarios para a docencia telemática dos ensinos deportivos.
  • Impulsar e desenvolver accións e proxectos de innovación e desenvolvemento, en colaboración coas federacións deportivas e outros centros de ensinos deportivos de réxime especial, e transferir o contido e valoración das experiencias desenvolvidas ao resto dos centros.
  • Colaborar na integración no sistema educativo dos deportistas de alto nivel e alto rendemento.
  • Informar e asesorar a outros centros de ensinos deportivos.
  • Colaborar cos centros e institucións de educación a distancia do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e das Comunidades Autónomas.
  • Cantas outras funcións de análoga natureza que se determinen reglamentariamente.

  Para realizar as funcións sinaladas, o CSED poderá contar coa colaboración de:

  • Federacións deportivas españolas e os órganos legalmente autorizados por disposición estatutaria da respectiva federación.
  • Centros públicos e privados autorizados para impartir ensinos deportivos.
  • Titulares das instalacións deportivas clasificadas como Centros de Alto Rendemento, Centros Especializados de Alto Rendemento, Centro de Tecnificación Deportiva, ou Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, polo Consello Superior de Deportes.
  • Órganos responsables de deportes, e no seu caso, de formación deportiva das Comunidades autónomas.
  • Institutos e Facultades de Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
  • Entidades relacionadas coa innovación, a formación inicial e a continua dos técnicos deportivos.

  Estudos ofertados

  Na actualidade, o CSED oferta os estudos oficiais de:

  • Bloque común de ensinos deportivos para actividades de formación deportiva do Período Transitorio, nos seus niveis I, II e III.

  Esta oferta do bloque común realízase para as federacións deportivas españolas de xadrez, bádminton, caza, ximnasia, golf, karate, kickboxing, loita, padel, rugby, salvamento e socorrismo, tenis, tiro con arco, tiro olímpico e tríatlon.

  • Técnico Deportivo Superior en hípica.
  • Técnico Deportivo Superior en salvamento e socorrismo.

  No Centro poden matricularse alumnos españois e estranxeiros que cumpran os requisitos de acceso establecidos para os ensinos deportivos de réxime especial.

   

 • Accede directamente ao portal do CSED