Introdución

Fundamentos

 • A Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, considera ao deporte de alto nivel de interese para o Estado, correspondente á Administración Xeral do Estado, en colaboración coas Comunidades Autónomas, procurar os medios necesarios para a preparación técnica e o apoio científico dos deportivas de alto nivel.
 •  Para levar a cabo este labor, e analizando a realidade deportiva internacional, faise necesaria a detección, selección e seguimento de deportistas que constituirán, posteriormente, as seleccións españolas e representarannos nos grandes eventos deportivos.
 •  Desde esta perspectiva, o Consello Superior de Deportes pretende coordinar os esforzos, tanto económicos como de xestión, que se están realizando, neste sentido, tanto por parte do propio Consello como das distintas entidades públicas (Comunidades Autónomas, Entidades locais, etc.) e as Federacións Deportivas Españolas, encamiñadas a impulsar aos deportistas a conseguir os seus obxectivos de alto nivel.

 

Obxectivos

 • Atender a especialización técnica dos deportistas desde os seus inicios, a temperá idade, e durante as diversas etapas do seu perfeccionamento deportivo, no seu ámbito territorial, ata a súa consolidación como deportistas de alto nivel.
 •  Axudar a compatibilizar a práctica deportiva coa formación académica do deportista, co claro obxectivo de conseguir a formación integral dos mozos deportistas.
 •  Conseguir un proxecto técnico único, que poida ser aplicado, inicialmente, nas fases de tecnificación autonómica, e posteriormente, na alta competición nacional, no que colaboren as Federacións Autonómicas e as correspondentes Españolas.
 • A detección de promesas deportivas

Condicións

 • Unhas instalacións deportivas adecuadas para o adestramento de deportistas de alto nivel, en todas aquelas modalidades en que o Centro desenvolver Programas de tecnificación
 • Dispor dunha residencia para deportistas, que se axuste ás necesidades de mozas que deben residir e estudar nelas, durante todo o ano.
 • Contar cun Centro de Medicamento Deportivo que realice o seguimento adecuados para garantir tanto a protección da saúde dos mozos ante situacións de especial esforzo, como que os mesmos dispoñan do apoio científico necesario para o maior progreso deportivo.
 • Unidades de apoio á docencia, que, en función do número de deportistas en concentración permanente, poden consistir en Unidades Didácticas situadas no propio Centro, profesores de apoio ao ensino en determinadas materias, Titor de estudos para seguimento do rendemento do estudante e a súa relación co centro  de Ensino, etc.
 • Dispor dunha estrutura que permita coordinar a parte técnica, administrativa e económica dos programas que se desenvolvan no Centro.

 

Institucións e entidades implicadas

 • A titularidade do Centro pode corresponder á propia Comunidade Autónoma ou a algunha entidad local.
 • A Comunidade Autónoma, en calquera caso, apoia a actividade e contribúe ao seu financiamento.
 • O Consello Superior de Deportes colabora nos gastos de xestión e nas infraestruturas e equipamentos dos Centros que desenvolven un programa de interese estatal. A normativa para recibir estas axudas pode atoparse nas apartado "Axudas".
 • Gran cantidade de Centros contan con achega económica e administrativa doutras entidades (Concellos, Deputacións, Concellos, Federacións Autonó-micas e Federacións Españolas).
 • Achega técnica das Federacións Españolas, nalgúns casos

 

Usuarios

 • Deportistas en concentración permanente, internos.
 • Deportistas en concentración permanente, externos (residentes na mesma localidade ou unha moi próxima).
 • Deportistas en concentracións periódicas que, en fins de semana ou períodos  vacacionais, son seleccionados polas súas Federacións Autonómicas ou Españolas, para levar a cabo probas de detección de talentos ou perfeccionamento en grupo.
 • Concentracións das Seleccións Autonómicas ou Nacionais