Lei do Deporte

Lei 39/2022, do 30 de decembro, do Deporte

 

O 1 de xaneiro de 2023 entrou en vigor a Lei 39/2022, do 30 de decembro, do Deporte, que establece o novo marco xurídico do deporte español e actualiza a lexislación vixente desde 1990.

Entre os aspectos máis destacados da lei está o recoñecemento expreso da actividade física e o deporte como actividades esenciais; a defensa da igualdade e a inclusión en todos os niveis da práctica deportiva; a dotación de maior seguridade xurídica ás persoas deportistas; e a actualización do modelo das diferentes entidades deportivas profesionais, regulando e ampliando as competencias do propio CSD.

Ademais da dimensión social, a Lei do Deporte inclúe tamén aspectos como a transición ecolóxica, o impulso ao deporte rural, a cohesión territorial e a innovación dixital no sector. 

 

O DEPORTE COMO DEREITO

Unha das grandes novidades da lei é o recoñecemento da práctica deportiva como dereito e a súa consideración como actividade esencial. Son os poderes públicos os responsables de tutelar ambos os aspectos e de garantir as condicións de seguridade idóneas para que a actividade deportiva reflicta os beneficios que ten na saúde, no social e no que se refire a os valores que representa.

Para iso, estarán dotados da posibilidade de pór en marcha plans e políticas orientadas ao fomento da práctica deportiva desde as Administracións, así como programas de colaboración con outras entidades deportivas como as federacións.

 

A IGUALDADE COMO EIXO

A Lei reflicte a idea de que o deporte non pode ser considerado como un sector exclusivamente masculino, que vete o acceso das mulleres a postos de responsabilidade. Por iso, establece medidas para que as entidades -públicas e privadas-, equilibren a presenza de mulleres nos seus órganos directivos. Ademais, as federacións e ligas profesionais terán a obriga de realizar un informe anual en materia de igualdade. Ao mesmo tempo, deberán contar cun protocolo de prevención e actuación para situacións de discriminación, abusos e acoso sexual ou por razón de sexo, entre outras.

Ademais, o texto recolle a necesidade impulsar a visibilidade de eventos deportivos masculinos e femininos nos medios, velando tamén por que a representación mediática das mulleres estea libre de cosificación sexual e de estereotipos sexistas.

Canto ás deportistas, a nova Lei reduce a diminución de dereitos das mulleres ao quedar embarazadas, mantendo o voto nas asembleas xerais, favorecendo a conciliación e conservando os seus dereitos como deportistas de alto nivel unha vez transcorrido este período.

A norma atende tamén e, por primeira vez, os dereitos das persoas LGTBI e faino en dous sentidos: eliminando calquera clase de violencia ou acto de LGTBIFobia nos eventos deportivos e promovendo que o acceso e a práctica deportiva realícese sempre con pleno respecto ao principio de igualdade.

 

LEI PIONEIRA EN MATERIA DE INCLUSIÓN

O texto aprobado avanza así mesmo na promoción do deporte inclusivo e do deporte practicado por persoas con discapacidade. Entre outras medidas, recolle a promoción da integración de todas as persoas deportistas baixo a mesma federación, sendo obrigatorio cando a respectiva federación internacional fíxoo xa. Para estas federacións, establécese unha representación ponderada nos seus órganos de goberno.

Desta forma, a nova Lei trata de facer crecer o deporte inclusivo, garantir a participación de deportistas con discapacidade en competicións internacionais e consagrar a igualdade deste colectivo.

 

REGULACIÓN DE DEPORTISTAS E ENTIDADES

O texto define e regula tamén o status, dereitos e obrigas das persoas deportistas.

Así, recolle a definición de deportista profesional e non profesional e define as figuras de deportista de alto nivel, cualificado polo CSD, e de alto rendemento, cualificado polas Comunidades Autónomas, así como a figura de deportista ocasional.

O texto tamén recolle unha lista detallada de dereitos e deberes das persoas deportistas de forma xenérica, orientados á libre práctica deportiva sen discriminación, en condicións de seguridade e de respecto dos dereitos do ordenamento xurídico.

Posteriormente, o texto indica dereitos específicos emanados do feito de estar en posesión dunha licenza federativa –relativos a representación e participación nas decisións e información sobre a situación da federación-, así como das persoas deportistas de alto nivel e profesionais, polas especialidades que a súa situación ten.

Pola súa banda, os deberes están principalmente orientados ao xogo limpo, o respecto ao medio natural na práctica deportiva, a difusión de hábitos saudables, a loita contra a fraude e a necesidade de proxectar unha imaxe positiva.

Respecto dos cambios nas obrigas das entidades deportivas, a nova Lei elimina a obriga de transformación en Sociedade  anónima Deportiva para participar en competicións profesionais e óptase por un modelo libre. Ademais, desaparece a obrigatoriedade do aval bancario do 15% do orzamento de gasto.

 

FEDERACIÓNS DEPORTIVAS E LIGAS PROFESIONAIS

O novo texto inclúe a definición e regulación das federacións deportivas españolas e das ligas profesionais.

A Lei recolle medidas de gobernación e transparencia, así como a obriga de realizar un informe anual de igualdade entre mulleres e homes, así como un protocolo de prevención e actuación para situacións de discriminación, abuso e acoso.

Así mesmo, as ligas profesionais e as federacións deportivas españolas estarán obrigadas a elaborar un plan específico de conciliación e corresponsabilidade con medidas concretas de protección nos casos de maternidade e lactación, que deberán pór a disposición das entidades deportivas integrantes da federación.

 

NOVO PROGRAMA DEPORTIVO “RETO DE”

A actividade deportiva é concibida tamén como instrumento de cohesión territorial e de promoción e desenvolvemento económico de territorios rurais, como ferramenta de creación de novas oportunidades de negocio, fixación de poboación rural e de recuperación ambiental de espazos abandonados.

Por iso, a nova lei inclúe a creación do programa deportivo «RETO DE» que terá a consideración de acontecemento de excepcional interese público e desenvolverase entre 2023 e 2025, co que as empresas patrocinadoras obterían beneficios fiscais polo seu impulso a actividades deportivas en zonas rurais.