Normativa por modalidades deportivas

* Modificación dos títulos de TDS de Esgrima, Hípica, Vea con aparello fixo, Vea con aparello libre, Judo e Defensa Persoal, e Salvamento e Socorrismo
Ensinos regulados polo RD 1913/1997, de 19 de decembro, polo que se configuran como ensinos de réxime especial as conducentes á obtención de titulacións de téc deportivos, apróbanse as directrices xerais dos títulos.
Plans formativos

Plans formativos segundo o establecido na Orde EDU/3186/2010, de 7  de decembro, pola que se regulan os aspectos curriculares, os requisitos xerais e os efectos das actividades de formación deportiva, aos que se refire a disposición transitoria primeira do Real Decreto 1363/2007, de 24 de outubro.

 

Formacións federativas

Galicia: ORDE de 27 de xuño de 2014 pola que se regula para a Comunidade Autónoma de Galicia o procedemento de recoñecemento das formacións de adestradores/as deportivos/as na modalidade de fútbol, realizadas entre o 15 de xullo de 1999 e o 9 de novembro de 2007. (DOG 9 de xullo)

Bolsas e Axudas

Resolución de 3 de agosto de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2017-2018, para estudantes que cursen estudos posobrigatorios.

Resolución de 1 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudantes de Bacharelato, de Grao Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas e Deseño, de Ensinos Deportivos, de Ensinos Profesionais de Música e Danza e de Idiomas de Nivel Intermedio e Avanzado, para o ano 2017.

Resolución do Ministerio de educación pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2016-2017, para estudantes que cursen estudos posobrigatorios, entre as que se atopan os ensinos deportivos.

Resolución de 30 de xullo de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2015-2016, para estudantes que cursen estudos posobrigatorios.

Outras normativas