Publicacións

Servizo de Publicacións e Documentación

O Servizo de Publicacións e Documentación do Consello Superior de Deportes (CSD) ten por obxectivo a xestión do Programa Editorial anual das publicacións oficiais e da Biblioteca.

O CSD é unha unidade editora da Administración Xeral do Estado (AGE) e desenvolve a súa actividade editorial anual de acordo con o criterio xeral do organismo de promoción da práctica deportiva a todos os niveis. O Servizo xestiona o fondo editorial editado polo CSD ao longo do tempo, así como os exemplares que permanecen en custodia e destínanse principalmente á distribución, venda e doazón a Bibliotecas, cando estas os solicitan.

A Biblioteca, ademais de xestionar os fondos bibliográficos, asesora e fornece información ao persoal do CSD  e a usuarios externos con fins de investigación. Realízase un control de consultas anuais e dos fondos documentais máis consultados.

Contacto: Servizo de Documentación e Publicacións C/ Martín Fierro, 5.  28040  Madrid - Telf.: 91 589 78 78  

documentacion@csd.gob.es  csd.publicaciones@csd.gob.es

Distribución e venda de publicacións

La venda de publicacións con PVP editadas polo CSD unicamente pódese realizar a través das entidades coas que o CSD ten establecido un convenio ou contrato de distribución:

Servicio de Distribución y Venta de Publicaciones del Ministerio de Cultura y Deporte

Librería do Boletín Oficial do Estado (B.O.E.)

Consulte tamén en Internet:

Solicitud de publicacións do CSD de distribución gratuíta e/ou doazóns:

Servizo de Documentación e Publicaciones
C/ Martín Fierro, 5  - 28040 - Madrid   correo electrónico: publicaciones@csd.gob.es     Tfno. 91 589 7878