Estatuto do CSD

O Consello Superior de Deportes é un organismo autónomo, adscrito ao Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes, que asume a xestión directa da política deportiva estatal.

La estrutura organizativa do Consello Superior de Deportes determínase no seu Estatuto, aprobado por Real Decreto. 

Texto completo: Real Decreto 460/2015